Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi UTKAST BEHANDLAS AV FULLMÄKTIGE

Full text

(1)

Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2014

UTKAST BEHANDLAS AV FULLMÄKTIGE 13.6.2013

(2)

P

ERSONALSTRATEGINS MÅL OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

:

Mål I K

ÅRKULLA ÄR EN GOD ARBETSGIVARE

 Organisationskulturen

 Anställningsförhållandet

 Lön och belöningspolitik

Mål II K

ÅRKULLA HAR EN YRKESKUNNIG OCH KLIENTINRIKTAD PERSONAL

 Rekrytering

 Introduktion

 Kompetensutveckling

Mål III K

ÅRKULLA HAR EN VÄLMÅENDE OCH VÄLMOTIVERAD PERSONAL

 Arbetshälsa

 Ledarskap och medarbetarskap

 Kommunikation och samarbete

MÅL I K ÅRKULLA ÄR EN GOD ARBETSGIVARE

Organisationskulturen

(3)

Ömsesidighet, transparens och

flexibilitet

Nya samarbetsformer mellan beslutsfattarna och personalen utvecklas i och med att en ny mandatperiod börjar 2013

2013

-

Ordförandena för styrelsen nämnderna,

samarbetskommittén, personalrådet,

samkommunsdirektören, ekonomidirektören, regioncheferna Den interna informationen och kommunikationen utvecklas.

Ett modernt och fungerande intranät införs 2013 - Informatören IT-avdelningen Chefer på alla nivåer Utveckling av medarbetarfärdigheten genom höjning av

personalens beredskap för förändringar i sitt eget arbete eller i verksamheten. Klara mål för verksamheten, vilka årligen utvärderas och dokumentas av hela arbetsteamet

2014

-

Enhetscheferna, regioncheferna, personalchefen,

samkommunsdirektören, alla anställda

.

Marknadsföringen utvecklas konsekvent och

enhetligt

En webb-sida för samkommunen utarbetas också på finska

och engelska 2014

+ Informatören IT-enheten Användning av sociala medier effektiveras ytterligare

gällande marknadsföringen 2013 - Informatören

Marknadsföringen av samkommunen som arbetsplats och

serviceproducent utvecklas 2014 - Informatören

Grundmaterialet för en presentation av Kårkulla i olika

sammanhang uppdateras kontinuerligt 2013

- Samkommunsdirektören Informatören

Uppdatering av den interna och externa

informationsstrategin 2014 - Samkommunsdirektören

Informatören Nyanställda på mer ledande poster ska publiceras med bild i

den lokala/regionala dagstidningen under tidningens rubrik

”På nya poster

2013 - Informatören

Regioncheferna Övriga chefer Enhetliga regionala broschyrer om vår lokala verksamhet

och en botten för en elektronisk broschyr förverkligas 2013 Informatören Verksamhetschefen, regioncheferna, EUC-chefen

Anställningsförhållandet

(4)

Tryggt och avtalsenligt anställningsförhållande

Principer utarbetas för hur långa resetider eventuellt kan kompenseras för den personal som måste resa mycket i

arbetet 2014 + Personalchefen

Verksamhetschefen EUC-chefen Ett fortsatt förenhetligande av principerna i regionerna

gällande anställningsfrågor, speciellt vikarier och tillfälligt anställda inom den nya organisationen

2013-

- Personalchefen Verksamhetschefen

Flexibilitet i arbetstids- arrangemang

Olika arbetstidsarrangemang utreds och införs, t.ex.

arbetstidsbanker, kombination av familjeliv och arbete, distansarbete m.m.

2014

- Personalchefen Verksamhetschefen

Handböckerna hålls ajour och är lätt tillgängliga för

personalen

Kontinuerlig uppdatering och förenkling av alla handböcker, som ska finnas på interna webben (kvalitetshandboken, (grön), ekonomihandboken (svart), personalhandboken (blå)). Även den blåa handboken ska finnas på nätet hösten 2013.

2013- - Utvecklingschefen Ekonomisekreteraren Personalsekreteraren Informatören

Övriga gemensamma principer och riktlinjer

Ett informationspaket för nya fastanställda utarbetas likt det

som gjorts för vikarier 2012 2014 - Personalchefen

Informatören Avslutningssamtal införs med alla som slutar samt

dokumenteras på specialblankett och sammanställs

2014

- Personalchefen Utvecklingschefen Chefer på alla nivåer

(5)

Lön och belöningspolitik

De anställdas behov ab lyhördhet

Systemet för principerna för beviljande av arbets- och

tjänstledighet förnyas och moderniseras 2013

-

Personalchefen Verksamhetschefen Samkommundirektören Utvecklingssamtal ska årligen föras med alla anställda. En

modern och enhetlig blankett utformas. 2013

-

Utvecklingschefen Chefer på alla nivåer Alla anställda

Olika sätt att v isa uppskattning

”Utmärkelser” såsom t.ex. årets arbetstagare, veckans ros i

Info-bladet, rekreations- och julfestpeng, etc. 2014 - Personalchefen Chefer på alla nivåer Informationssekreteraren

Framställan till regionförvaltningsverken görs i god tid årligen

om förtjänsttecken som förlänas av Republikens president 2014 + Regiondirektörerna Ledande tjänstemännen

Öppen och rättvis lönepolitik

Arbetsutvärderingen uppdateras 2013 - Specialmedarbetaren

Personalchefen En enhetlig lönestrategi uppgörs med beaktande av eventuella

regionala skillnader 2013

+ Specialmedarbetaren Personalchefen Samkommundirektören

(6)

MÅL II K ÅRKULLA HAR EN YRKESKUNNIG OCH KLIENTINRIKTAD PERSONAL Rekrytering

Utveckling av karriärplanering och

intern rörlighet

Utvecklingssamtalsprocessen effektiveras och följs upp via

kvalitetsmätningsdatabanken. Karriärsplaneringen beaktas 2013- - Utvecklingschefen Chefer på alla nivåer Alla anställda Arbetsrotation uppmuntras såväl mellan olika verksamheter

som inom de olika enheterna/arbetsteamen 2013- - Chefer på alla nivåer Personalchefen

Ett jämnställdhetsprogram görs upp 2013 - Specialmedarbetaren

Behörighetsvillkoren bör ses över gällande t.ex. handledarna

samt nya utbildningar riktad till specialomsorgen 2014 - Samkommunsdirektören Verksamhetschefen Personalchefen

Nya, moderna broschyrer anpassade för rekrytering uppgörs 2013 + Informationssekreteraren

Behovet , kunskapskompetensen och yrkesinriktningen

analyseras på enheten före rekryteringen påbörjas 2013

-

Chefer på alla nivåer Utvecklingschefen Personalchefen Rekryteringsförfarandet och riktlinjer för

anställningsförfarandet utvecklas och fokuseras mer målinriktat

2014 - Personalchefen

Verksamhetschefen Utvecklingschefen Informationssekreteraren Cheferna utbildas i frågor som har anknytning till

rekryteringen såsom arbetsplatsanalyser, analys av kunskapskompetens och yrkesinriktning samt teknik vid anställningsintervjuer

2014 + Utvecklingschefen

Samarbetet med läroanstalterna

Ramavtalen med de enskilda läroanstalterna kring inlärning i

arbete uppdateras kontinuerligt 2013- - Utvecklingschefen

(7)

intensifieras

Handledarna av de studerande deltar också i fortsättningen aktivt i läroanstalternas utbildningar för

arbetsplatshandledare

2013- + Utvecklingschefen

De anställda inom Kårkulla har en positiv inställning till studeranden och praktikanter. Studerande och praktikanter tas väl om hand och bemöts likvärdigt

- Alla anställda

Vikariepoolen utvecklas

Fungerande vikariepooler införs och en utredning görs om de

anställda inom poolerna ska få ett lönelyft 2014 - Verksamhetschefen

Arbetsgivarbilden förbättras

Bilden av Kårkulla utåt görs positivare genom positiv

publicitet inom medierna 2013- - Samkommunsdirektören

Informatören Direkt marknadsföring av Kårkulla som arbetsgivare i skolor

och på PR-evenemang 2013 - Regioncheferna

Kommunikationsstrategin uppdateras 2014 - Informatören

Samkommunsdirektören

Introduktion

Introduktionen av nyanställda

En allmän presentation av samkommunen för ny personal

hålls 1-2 gånger/år i alla regioner 2013- - Regioncheferna

Varje enhet/arbetsteam har ett eget lokalt

introduktionsprogram för nyanställda 2013 - Enhetscheferna

Regioncheferna Ett enhetligt introduktionsprogram för samkommunen

uppgörs och införs på Blankis utgående från den grund som redan finns.

2014 - Personalchefen

Utvecklingschefen Informatören Kvaliteten på introduktionen av de nyanställda följs upp

genom personalenkäter 2013- - Utvecklingschefen

(8)

Kompetensutveckling

Kompetenskartlägg- ningen utvecklas

En språkstrategi för personalen görs upp 2013 -

Specialmedarbetaren De individuella utbildningsbehoven kartläggs årligen vid

utvecklingssamtalen 2013- - Chefer på alla nivåer

Utvecklingschefen

Utbildningsprogram uppgörs utgående från

enheternas verksamhetsplanering

och behov Enheternas utbildningsprogram följer

samkommunens mål för verksamheten

Enheternas och regionerans utbildningsprogram koordineras 2013- - Utvecklingscheferna Regioncheferna SAP-gruppen RAP-grupperna Ett gemensamt och långsiktigt utbildningsprogram uppgörs

kontinuerligt för hela samkommunen dels på basen av enheternas/regionernas planer. All utbildning presenteras på nätet.

2013- - Utvecklingschefen Verksamhetschefen SAP-gruppen En långsiktig utbildningsplan utarbetas inom samkommunen

på enhets- och individnivå. Gällande vårdsektorn kan ett avstamp i mån av möjlighet göras i yrkesexamen för omsorgsarbete för utvecklingsstörda

2013- - Utvecklingschefen Regioncheferna Enhetscheferna Andra chefer Specialutbildning och vetenskaplig forskning inom

verksamheten understöds 2013- + Ledargruppen

EUC

Läroavtalsutbildningen

fortsätter och befrämjas

Läroavtalsutbildningen ska fortsättningsvis vara en reell

möjlighet att ge personalen behörighet 2013- - Regioncheferna

Personalchefen

Personliga kunskapskort

skapas och uppdateras

Registreringen sker som en del av Abilitas

inrapporteringssystem 2014 - Utvecklingschefen

IT-enheten

Cheferna på alla nivåer

Tidsenliga

uppgiftsbeskrivningar

Uppgiftsbeskrivningarna uppgörs och uppdtareda 2013- - Personalchefen

Samkommunsdirektören

(9)

Förutsättningar skapas för arbetshandledning

Riktlinjer för arbetshandledning uppgörs upp 2013 - Specialmedarbetaren

Mentorskap - överföring av ”den tysta kunskapen”

Ett system för mentorskap förverkligas 2014 - Utvecklingschefen Verksamhetschefen Personalchefen

MÅL III K ÅRKULLA HAR EN VÄLMÅENDE OCH VÄLMOTIVERAD PERSONAL Arbetshälsa

Företagshälsovården och UUA-verksamheten förenhetligas, utvecklas

och förbättras

Informationen om innehållet i företagshälsovården

förbättras. Företagshälsovården ska kontinuerligt granskas för att garantera att servicen är rättvis inom alla regioner

2013 - Företagshälsovårdaren Personalchefen UUA -verksamheten (verksamhet för upprätthållandet och

utvecklandet av arbetsförmågan) aktiveras i alla regioner, genom att t.ex. ”må bra-dagar” subventioneras samt genom subventionerade motions- och kultursedlar. Stöd för dem som vill sluta röka ges.

2013 + UUA-gruppen

Personalchefen

Regionerna utser kontaktpersoner för att öka UUA-

aktiviteten i regionerna 2014 - Regioncheferna

UUA-gruppen Noggrannare analyser av sjukfrånvaron görs upp också på

enhetsnivå för att ge möjlighet till ett aktivare, tidigare och stödande ingripande.

2013 - Företagshälsovårdaren Enhetscheferna Personalchefen

För att skapa en trygg arbetsmiljö läggs tyngdpunkten på utvecklandet av förebyggande hälsovård och ergonomi samt en kartläggning av riskfaktorer.

2013- + Företagshälsovårdaren Arbetarskyddschefen Personalchefen

(10)

Våld i arbetet motverkas och uppföljs

Rapportering effektiveras genom HaiPro. Pilot i Åboland hösten 2013 samt implementering 2014 i hela

samkommunen

2013- + Arbetarskyddschefen Arbetarskyddsfullmäktige Chefer på alla nivåer

Kurser och övningar ordnas 2013- + Arbetarskyddschefen

Utvecklingschefen

Anställda uppmuntras till motion och sunda

levnadsvanor

Direktiven om vårdhänvisning används. Nolltolerans gäller

användning av rusmedel och mobbning på arbetsplatsen 2013- - Chefer på alla nivåer Alla anställda Samkommunen deltar i projekt och kampanjer 2013- + UUA- gruppen

Chefer på alla nivåer

Trygg arbetsmiljö

Vaksamhet gällande brister i närmiljön påtalas till respektive

myndighet 2013- - Arbetarskyddschefen

Chefer på alla nivåer Arbetarskyddärenden beaktas vid all planering och

personalens hälsa beaktas ännu mer än hittills 2013- - Arbetarskydsschefen Fastighetschefen Chefer på alla nivåer

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskapet och medarbetarskapet utvecklas och uppföljs

Utbildning ges i ledarskap – åtminstone samtliga

enhetschefer och regionchefer ska genomgå ettomfattande chefsutbildningspaket

2013- + Utvecklingschefen Samkommunsdirektören Ekonomidirektören Personalchefen IT-chefen Regelbundna personalmöte hålls på

enheterna/arbetsplatserna 2013 - - Chefer på alla nivåer

Arbetet och verksamheten planeras i samarbete mellan cheferna och medarbetarna på planerings- och

utvecklingsdagar/-möten

2013- - Chefer på alla nivåer

Ledarskapet i den nya organisationsmodellen inom Kårkulla

utvärderas genom en personalenkät hösten 2014 2014 - Utvecklingschefen Personalchefen Samkommundirektören

Utvecklingssamtal förs

En gemensam utbildning för chefer och medarbetare kring 2014 + Utvecklingschefen

(11)

Minst ett samtal per år och anställd garanteras 2013- - Chefer på alla nivåer

Kommunikation och samarbete

Öppen kommunikation befrämjas

En öppen kommunikation befrämjas på alla nivåer och gäller

alla i samkommunen 2013- - Informatören

Chefer på alla nivåer Alla anställda

Infobladet, ledningens cirkulär utkommer fortsättningsvis 2013- - Samkommunsdirektören Informatören

Intranätet tas ibruk och utvecklas till en informationsportal

där dagsaktualiteter är lätt hitta och ge ut 2013 + IT-chefen Informatören Ansvarspersoner med ersättare utses i regionerna för att

ansvara för att material från regionerna publiceras i intranätet

2013 - Regioncheferna

Informatören

Utbildning och utveckling av IKT-tjänsterna

Kalender- och mejlfunktionen förnyas samt en ”helpdesk”

tas ibruk inom IKT 2014

+

IT-chefen

Personalen ges relevant utbildning i IKT (informations och

kommunikationsteknik) och intranätet etc. 2013-

+

IT-chefen

IT-enhetens personal IKT–systemen, inkl. videotelefoni och mötesteknik,

utvecklas och maskinparken förnyas vid behov. 2013 + IT-chefen

IT-enhetens personal

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :