Byggnads- och miljönämnden MEDDELANDEN. ByMiN 52

Full text

(1)

Byggnads- och miljönämnden § 52 18.05.2021 MEDDELANDEN

ByMiN § 52

1 Högsta förvaltningsdomstolens beslut 14.4.2021 HI 223/2021, Dnr 20834/03.04.04.04.6/2020 med

anledning av ansökan om tillstånd att anföra besvär över bygglov (2019–285). Ansökan om besvärstillstånd

avslogs. Således ger högsta förvaltningsdomstolen inte ett beslut med anledning av besvären.

2 Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut 28.4.2021 nr 109/2021. Genom beslutet beviljas Affärsverket Borgå vatten tillstånd att installera en vattenledning under Borgå å i enlighet med ansökan (8.10.2020) och kompletteringarna till den. Enligt en förhandsbedömning kommer projektet inte att medföra sådan förlust av förmån som enligt vattenlagen ska ersättas. Tillståndshavaren ska följa bestämmelserna i vattenlagen och tillståndsvillkoren i beslutet. Den som är missnöjd med beslutet får söka ändring i beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol genom besvär. Besvärstiden går ut 04.6.2021.

3 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nylands beslut om godkännande av anmälan om sanering av förorenad mark 9.4.2021, Dnr UUDELY/1653/2021. Beslutet gäller marksanering i ett detaljplanerat företagsområde väster om Nestevägen i Kullo. Borgå stads kommunteknik svarar för saneringen. Till det område som saneras hör områden för byggande av gator och kommunalteknik som planerats för ett företagsområde. Saneringen utförs genom massbyte.

4 Borgå stad, kommunteknik, Tolkisvägens

avstjälpningsplats för marksubstanser, årsrapport 2020.

Till jordavstjälpningsplatsen fördes år 2020 sammanlagt 3596 m3 överskottsjord och stenmaterial från 18

byggnadsobjekt och från olika saneringsobjekt, vilkas antal inte har räknats. Jordavstjälpningsplatsen

användes år 2020 för mellanlagring av 590 m3 stubbar, 171 m3 betong och 613 m3 asfalt. Det har inte förekommit avvikande situationer på platsen under år 2020.

Utformningen av slänterna på den gamla delen av jordavstjälpningsplatsen och urbruktagandet av området genomfördes på våren 2020, med undantag för

(2)

planteringsarbetena. Även utformningen av

utvidgningsområdets slänter blev klar våren 2020, med undantag för planteringarna. För utvidgningsområdet har annan verksamhet planerats när området inte längre används som avstjälpningsplats. Användningen av området som avstjälpningsplats beräknas upphöra under år 2022. En separat rapport ar utarbetats om uppföljningen av jordavstjälpningsplatsens

konsekvenser.

5 Borgå stad, kommunteknik, jordavstjälpningsplatsen vid Tolkisvägen, vattenkontrollrapport 2020. Ramboll

Finland Ab 17.2.2021, hänvisning 82131843. I observationsröret för grundvattnet på

jordavstjälpningsplatsen i Tolkis finns tecken på organisk belastning. Syrehalten I observationsrör HP1 har varit låg och den kemiska syreförbrukningen har stigit sedan år 2012, då den norra utvidgningen av

jordavstjälpningsplatsen togs i bruk. Syrehalten har varit låg också i observationsrör HP2B. I observationsrör HP1 har kloridhalten tidvis varit en aning hög. Den förhöjda kloridhalten kan bero på belastning från

jordavstjälpningsplatsen eller salt som används för halkbekämning på Tolkisvägen, eller båda. Belastningen i form av organiskt material syns också i

jordavstjälpningsplatsens utjämningsbassänger, tydligast i den nordligare bassängen P1. I bassäng P1 har förhöjda kloridhalter konstaterats sedan 2012.

Också ammoniumkvävehalten i bassäng P1 har stigit något sedan den norra utvidgningen togs i bruk.

Belastningen syns som ökad kemisk syreförbrukning också i utjämningsbassäng P2. Belastningen från

jordavstjälpningsplatsen syns huvudsakligen i den norra delen av området, dvs. den nya del som togs i bruk 2012. Diket väster om en avstjälpningsplatsen visar dock inga tecken på belastning. Vattenkvaliteten i kontrollpunkterna ovanför och nedanför

jordavstjäpningsplatsen har i stort sett varit densamma under hela kontrollperioden 2006–2019.

6 Borgå Motorklubb har lämnat in sin årsrapport om motorbanan i Kullo år 2020. Banans öppettider är mån.-fre. kl. 15.00-21.00 och lör.-sön. kl. 11.00-18.00.

Under år 2020 har banan använts 600 gånger. I området finns 3 avfallskärl à 80 liter, Rosk'Roll ansvarar för

tömningen. Inga bränslen lagras i området. Inga störningar förekom i verksamheten under år 2020.

(3)

Banan övervakas med viltkamera och sporadiska övervakningsbesök.

7 Ramboll Oy, rapport om gemensamma kontroller av yt- och grundvatten vid hamnen i Tolkis år 2020. Brytning i området upphörde i februari 2020, men

vattendragskontrollen fortsätter med provtagningar från två grundvattenrör på våren och hösten. Nitrathalten i observationsröret PV102 är fortfarande något hög, men en tydlig sjunkande trend kan observeras. Den förhöjda nitrathalten beror sannolikt på genomförda

sprängarbeten. I observationsrör PV101 uppmättes på våren en låg halt (0,06 mg/l) av oljekolväten C10 - C40.

I andra prover konstaterades inga oljekolväten.

8 Rudus Oy, årsrapport 2020 om färdigbetongfabriken i Borgå. Färdigbetong tillverkades sammanlagt 11 562 m3 under produktionsperioden 1.1 –31.12 .2020.

Elförbrukningen var 231 503 kWh och oljeförbrukningen 9 459 liter. De beräknade utsläppen till luften var SOx:

2,3 kg, NOx: 17,6 kg, partikelutsläpp: 0,6 kg och CO2:

25 033 kg. Inga betydande exceptionella situationer eller störningssituationer inträffade vid fabriken under år 2020. Vid fabriken uppkom 34 320 liter blandavfall och 36 000 kg betongslam som fördes till Rosk'Rolls station i Munka.

9 Maanrakennus Forsström Oy Ab, Verksamhetsrapport 2020. År 2020 utfördes sprängning och krossning av stenmaterial i området under tre arbetsperioder, sammanlagt 29 arbetsdagar. Totalt 65 916 ton stenmaterial krossades. Dessutom togs 1381 ton natursand och 7909 ton muld från skogsjord siktades.

Från områden utanför täktområdet togs emot 13 859 ton sprängsten för krossning, vilket överskrider den

tillståndsgivna årliga mängden. Emellertid var den för krossning årligen mottagna sprängstens mängd under 2018-2020 i medeltal bara 8300 ton/år, vilket

underskrider den tillståndsgivna mängden 10 000 ton per år. Vattenövervakningen i området utfördes i enlighet med planen för vattenövervakning och en separat rapport lämnades in i december 2020.

10 Rudus Oy, Kullo krossverk, årssammandrag 2020.

Ingen brytning av stenmaterial utfördes i fjol, eftersom marktäktstillståndet inte var i kraft. Krossanläggningen hade 20 produktionsdagar och i området krossades 76 826 ton stenmaterial. Ingen sprängsten från andra

(4)

områden togs emot i fjol för krossning. I fjol inträffade en störning. På en parkeringsplats som hyrts ut till en

utomstående aktör skedde ett utsläpp av

uppvärmningsolja. Utsläppet, cirka 50 liter, orsakades av uppvärmningssystemet i ett tält. Den förorenade

jordmassorna grävdes ut och fördes till fortsatt behandling.

11 Rudus Oy, Sandhöjdens krossverk, årssammandrag 2020. I fjol siktades 132 252 ton grus och togs emot 5 046 ton obearbetad sand eller grus. Inget stenmaterial krossades i Sandhöjden i fjol. Inga störningar eller exceptionella situationer förekom i verksamheten.

12 Sitowise Oy, Rudus Oy, vattenkontroll i Sandhöjdens produktionsområde 2020. Enligt

övervakningsprogrammet utförs grundvattenkontroll i området två gånger per år med prover från tio

grundvattenrör, och om våren tas prover från sju brunnar på grannfastigheter. Vattnet i brunnarna uppfyllde till en stor del förordningens (SHM 401/2001) krav på de egenskaper som undersöktes. I en del brunnar överskred grumligheten och färgen

kvalitetsrekommendationen. Också vattenproverna från provrören var i många fall grumliga och färgtalet för hushållsvatten överskreds i proverna från många av rören. Vattnet i ledningen HP A 2011 är järnhaltigt och något surt. Järnhalten har dock sjunkit jämfört med 2012 års nivå. I vattenproverna påträffades ingen mineralolja år 2020. Enligt vattenkontrollen verkar täktverksamheten inte ha någon betydande effekt på grundvattnets kvalitet eller mängd i området.

13 Rudus Oy, Sandhöjden, täkt under grundvattennivån, årsrapport 2020. Ingen täkt av stenmaterial från bassäng A utfördes år 2020. Därför mättes inte heller dammens volym i fjol. Kartläggning av bottennivåerna i bassäng B utfördes 24.11.2020. Volymförändringen i bassäng B jämfört med året innan är 66 452 m3.

14 Området för förbehandling och mellanlagring i Skaftkärr, årsrapport 2020. I fjol flyttades 272 m3 ren överskottsjord, 24 m3 stubbar och 26 m3 övrigt

trämaterial till platsen från andra delar av området. Till bullervallen vid Skärgårdsvägen fördes 432 m3 ren överskottsjord från andra områden. I området utfördes ingen krossning, siktning, flisning eller avskiljning, och ingen sprängsten eller trädgårdsavfall togs emot. Enligt

(5)

lastrapporterna hade en last stubbar och två laster kvistar från områden utanför Skaftkärr tagits emot i strid med miljötillståndet. Med anledning av det inträffade har anvisningarna preciserats. Inga störningar har

förekommit i verksamheten.

Inga betydande förändringar konstaterades i

kontrollproverna från ytvattnets observationspunkter jämfört med tidigare år. Inga oljekolväten påträffades.

Koncentrationen av partiklar i båda grundvattenrören var något hög, och det förekom normala variationer i den totala fosforhalten. Våren 2020 konstaterades i båda grundvattenrören en liten halt av oljekolväten, hösten 2020 konstaterades inga oljekolväten i någotdera

observationsröret. I observationsröret P1 konstaterades dessutom en koncentration av kobolt och nickel som överskrider miljökvalitetsnormen samt en mycket hög zinkhalt. Enligt rapporten har zinken sannolikt kommit till vattnet från observationsrörets förzinkade skyddsrör.

Metallhalterna i observationsrör P2 var låga.

15 Rusko Betoni Etelä Oy, årsrapport för betongfabriken i Borgå 2020. År 2020 tillverkades sammanlagt 10 618 m3 färdigbetong. Elförbrukningen var 123 115,7 kWh och förbrukningen av lätt brännolja 18 980 l.

Verksamheten gav upphov till 0,52 t blandavfall, 0,89 t energiavfall och 736 t överskottsbetong och betongslam.

Inga betydande störningar eller exceptionella situationer inträffade i verksamheten.

Miljövårdschefen och byggnadstillsynschefen:

Meddelandena antecknas för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.

________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :