SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

26  Download (0)

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunledningskontoret

Katrin S e u s s

Exploateringsingenjör +46 08-579 216 78

Information

2013-05-07 Sidan 1 av 2

Dnr K S 2008/237-15 Diariekod: 328

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott

Information inför samråd om gatukostnadsutredning, Väsjön Norra

Bakgrund

Uttag av kostnader för allmänna anläggningar sker inom projektet Väsjön genom upprättande av gatukostnadsutredning för respektive fördelnings- område. Sedan tidigare har gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården tagits fram. Gatukostnadsutredningen är antagen av kommunfullmäktige. Beslutet har överklagats.

För fördelningsområdet Väsjön Norra har det nu utarbetats ett förslag till gatukostnadsutredning som ligger till grund för fördelning av kostnader för allmänna anläggningar och bildar underlag för debitering av gatukostnads- ersättning för fastigheter inom området. Fördelningsområdet omfattas i huvudsak av detaljplaneområdet för Väsjön Norra. Samma princip för andelstal och fördelning gäller i nu upprättat förslag som i tidigare upprättad och antagen gatukostnadsutredning.

Gatukostnadsutredning

Framtagandet av gatukostnadsutredning regleras i plan- och bygglagen (PBL) och ska ske i samråd med fastighetsägarna i området. Samråd kring förslag till gatukostnadsutredning ska hållas. Avsikten är att samrådet kring gatukostnadsutredningen sker samtidigt med samråd kring detaljplane- förslaget för Väsjön Norra. Samrådstiden för detaljplanen och

gatukostnadsutredningen föreslås vara 27 maj till 23 augusti 2013.

Det är den tillåtna användningen (byggrätten enligt detaljplanen), inte den faktiska, som är ledande för att avgöra fastighetens nytta av anläggningarna.

Inom fördelningsområdet är tillåtna användningar enligt detaljplaneförslaget småhus och flerbostadshus. Dessutom finns planerad byggrätt för förskola, som är belägen strax utanför detaljplaneområdet men som ingår i

fördelningsområdet för nu upprättat förslag till gatukostnadsutredning.

Andelstalen föreslås enligt följande:

Bebyggd tomt för småhusbebyggelse 1,0

Obebyggd tomt för småhusbebyggelse 1,5

Möjlighet att avstycka tomt för småhusbebyggelse 1,5 Flerbostadshus, andelstal per 100 m B T A 0,8

Förskoletomt 15

Besök

Turebergshuset Turebergs torg

Postadress 191 86 Sollentuna

Telefon växel Fax reception 08-579 210 00 08-35 02 90

Internet

www.sollentuna.se

(2)

Brev

2013-05-07

Dnr. K S 2008/237-15 Sidan 2 av 2

Som tidigare har kostnadsunderlaget delats upp i kostnader för anläggningar som hela Väsjöområdet har nytta av (gemensamma anläggningar) och kostnader för anläggningar inom detaljplaneområdet (områdesanknutna anläggningar). I enlighet med tidigare upprättad gatukostnadsutredning föreslås att det är de beräknade kostnaderna som ska utgöra underlag för debitering av gatukostnadsersättningen. Genom att använda de beräknade kostnaderna blir gatukostnadsersättningen på förhand kända för

fastighetsägarna. Om det skulle visa sig att de faktiska kostnaderna blir lägre än de beräknade kommer de faktiska kostnaderna att läggas till grund för gatukostnadsersättningen. Kommunen tar alltså även i denna etapp risken för eventuella felbedömningar.

Katrin S e u s s

Bilaga: Gatukostnadsutredning för Väsjön Norra, Väsjön; Samrådshandling

(3)

SOLLENTUNA KOMMUN Samrådshandling

Kommunledningskontoret Gatukostnadsutredning Väsjön

Fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 1 av 7

Gatukostnadsutredning för Väsjön Norra, Väsjön

Detaljplan 2008/718 KS 203 Fördelningsområde 3

Granskningshandling 2013-05-08

SAMRÅDSHANDLING

(4)

Samrådshandling Gatukostnadsutredning Väsjön

Fördelningsområde 3

2013-xx-xx Sidan 2 av 7 K S 2008.237

1. Inledning

Sollentuna kommun arbetar med förändring av Väsjöområdet, dels genom att skapa förutsättningar för permanentbosättning och förtätning av de befintliga fritidshusområdena, dels genom nya områden med flerbostadshus. Detta sker genom att kommunen tar fram detaljplaner för Väsjöområdet som medger byggrätter och reglerar fastigheternas storlek. Genomförandet av detaljplanerna innebär ombyggnad och nyanläggning av gatunätet samt upprustning av grönområden m.m. Kommunen kommer att vara huvudman för gator och andra allmänna platser och avser att bygga ut dessa i enlighet med detaljplanerna. I samband med gatuutbyggnaden kommer även Sollentuna Energi A B att bygga ut kommunalt V A , el, fjärrvärme och bredband i området.

Under våren 2008 genomfördes ett första samråd om förslag till

gatukostnadsutredning för Väsjöområdet. Därefter etappindelades planläggningen och reviderade förslag till gatukostnadsutredningar upprättas samordnat med respektive etapp. Denna gatukostnadsutredning avser etapp 3, detaljplaneområdet Väsjön Norra och utgör en samrådshandling.

Gatukostnadsutredningen ska ligga till grund för fördelning av kostnader för

allmänna anläggningar och bilda underlag för debitering av gatukostnadsersättning för fastigheter inom planområdet.

2. Gatukostnadsutredningens handläggning och tidsplan

Före beslut om uttag av gatukostnadsersättning ska förslag till gatukostnadsutredning upprättas som redovisar:

Fördelningsområde - vilka fastigheter som ska vara med och betala Fördelningsgrund - kostnadernas fördelning på de fastigheter som ska

betala, d.v.s. andelstal

Kostnadsunderlag - de beräknade kostnaderna för gator och andra allmänna platser

Processen regleras av PBL

Framtagandet av gatukostnadsutredningen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och ska ske i samråd med fastighetsägarna i området. Först ska ett eller flera s a m - råd kring förslaget hållas, då fastighetsägarna har möjlighet att komma med synpunkter. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse som beskriver hur kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. Kommunen s k a sedan hålla det bearbetade förslaget tillgängligt för granskning under minst tre veckor, tillsammans med samrådsredogörelsen, varefter beslut om uttag av

gatukostnadsersättning fattas av kommunen. Kommunfullmäktige tar beslut i gatu- kostnadsärendet samtidigt med beslutet om antagandet av detaljplanen.

(5)

SOLLENTUNA KOMMUN Samrådshandling

Kommunledningskontoret Gatukostnadsutredning Väsjön

Fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 3 av 7

Tidplan

Samråd 27 maj - 5 juli 2013

Granskning Vintern 2013/2014

Antagande 2:a kvartalet 2014

Laga kraft 3:e kvartalet 2014

Genomförande av gatu-, park- och ledningsentreprenad

När detaljplanen vunnit laga kraft, dock tidigast 2015

Tidplanen kan behöva ändras under arbetets gång.

3. Gatukostnadsutredning

Avgränsning av fördelningsområdet

Fördelningsområdet utgörs av detaljplan för Väsjön Norra, och en planerad förskoletomt strax utanför detaljplaneområdet. Området benämns

"Fördelningsområde 3" på bilaga 1. Samtliga fastigheter inom fördelningsområdet har behov och nytta av de gator och andra allmänna anläggningar som föreslås ingå i kostnadsunderlaget för fördelningsområdet. Därför föreslås kostnaderna fördelas mellan fastighetsägarna på ett skäligt och rättvist sätt genom så kallad områdesvis fördelning enligt P B L 6 kap 24 §.

Ytterligare två fördelningsområden redovisades i första gatukostnadssamrådet, fördelningsområde 2 och 3. De preliminära gränserna för d e s s a fördelnings- områden framgår av bilaga 1. Gatukostnadsutredning för fördelningsområde 1 är upprättad i samband med framtagande av detaljplaner för delområde 1, Södersätra och Kastellgården. Denna gatukostnadsutredning är antagen av

kommunfullmäktige. Beslutet är överklagat. O m gatukostnadsutredning för

fördelningsområde 2, Norrsätra, s k a upprättas kommer det att ske samordnat med detaljplaneläggningen av området. Fördelningsområde 1 och 2 är med och delar på kostnaderna för anläggningar som definieras som gemensamma anläggningar i denna gatukostnadsutredning.

Detaljplanerna Väsjön mellersta och Edsbergs sportfält i södra delen av Väsjöområdet samt flerbostadsområdet Norrsätra Västra och Norrsätra verksamhetsområde i norra delen av Väsjöområdet omfattas inte av någon gatukostnadsutredning men områdena ska bära sin andel av kostnaderna för gemensamma anläggningar samt även kostnaden för sina egna områdesanknutna anläggningar, och kostnaderna kommer att regleras i avtal. Även de fastigheter som ligger under kraftledningen och som kommer att planläggas i ett senare skede kommer att ta del av kostnaderna för gemensamma anläggningar.

Fördelningsgrund - principer för hur kostnaderna fördelas

Det är den tillåtna användningen (byggrätten enligt detaljplanen), inte den faktiska, som är ledande för att avgöra fastighetens nytta av planläggningarna. Inom fördel- ningsområdet är tillåtna användningar enligt detaljplanen småhus eller

flerbostadshus. Dessutom finns planerad byggrätt för förskola s o m är belägen utanför detaljplaneområdet men som ingår i fördelningsområdet. Olika andelstal har fastställts för olika byggrätter för att uppnå en skälig och rättvis fördelning.

(6)

SOLLENTUNA KOMMUN Samrådshandling

Kommunledningskontoret Gatukostnadsutredning Väsjön

Fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 4 av 7

Den planerade förskoletomten bedöms ha lika stor nytta av anläggningarna inom Väsjön Norra och inom det framtida planområde där tomten är belägen.

Förskoletomtens andelstal fördelas därför mellan fördelningsområde 3 och det framtida planområde inom vilken den är belägen.

Inom förnyelseområden, som Väsjöområdet till stor del är, kompliceras fördel- ningen av gatukostnaderna då vissa fastigheter redan är bebyggda och har tillgång till väg. Enligt ett avgörande i regeringsrätten 1991-02-22 anses nyttan av de nya anläggningarna (gator m.m.) vara mindre för befintliga bebyggda fastigheter än för tillkommande fastigheter, dessutom kan det antas att kostnader för äldre

anläggningar belastat ägarna av de befintliga fastigheterna. Därför är det rimligt att nytillkommande fastigheter bär en större del av kostnaderna. Regeringsrätten har även fastställt att, när det är fråga om många fastigheter inom ett område, en individuell bedömning av nyttan för varje fastighet inte behöver göras, utan kostnadsfördelningen kan s k e på grundval av schabloner.

Det är vanligt att familjer som bor i villa har två bilar och det är vanligt att familjer i lägenhet har en bil, alltså bedöms en lägenhetsfamilj ha hälften så stort andelstal som en villafamilj. Men de som bor i villa har en egen trädgård och kan därför antas nyttja de gemensamma park- och naturområdena något mindre varför lägenhetsfamiljens andelstal höjs. Detaljplaneförslaget anger en tillåten exploate- ringsgrad för flerbostadshusbebyggelsen. En snittlägenhet antas ha en yta på 100 m2 bruttoarea (BTA). Andelstalet för flerbostadshus sätts därför per 100 kvm BTA.

Följande andelstal utgör fördelningsgrund

Bebyggd tomt för småhusbebyggelse 1,0

Obebyggd tomt för småhusbebyggelse 1,5

Möjlighet att avstycka tomt för småhusbebyggelse, s.k. styckningsrätt1 1,5 Flerbostadshus, andelstal per 100 m2 B T A 0,8

Förskoletomt 15

Bedömda byggrätter i detaljplan för Väsjön norra, Väsjön, ger följande andelstal inom fördelningsområde 3

Byggrättstyp Antal andelar

7 bebyggda tomter med andelstal 1,0 7

152 tillkommande småhusbyggrätter med andelstal 1,5 228 69 900 m2 B T A flerbostadshus med andelstal 0,8 per 100 m2 B T A 559,2

0,5 förskoletomt med andelstal 15 7,5

Totalt: 801,7

Beräkningen av antalet andelar bygger på bedömt antal byggrätter utifrån detaljplan för Väsjön Norra, Väsjön. Bedömning av vilka tomter som ska anses vara befintliga småhustomter respektive nytillkommande tomter kommer att ske med stöd av bilagd illustration, bilaga 4.

S a m m a principer för andelstal kommer att tillämpas i kommande

gatukostnadsutredningar. Totalt planeras 2 800 nya bostäder i Väsjön. Därutöver ska det område s o m påverkas av kraftledningen och området vid Ribbings väg

1 Enligt bedömd byggrätt baserad detaljplan för Väsjön norra, Väsjön

(7)

K S 2008.237

samt lokalytor för kommersiell och offentlig service delta i finansieringen av kostnadsunderlaget för gemensamma anläggningar. Totalt fördelas kostnadsunderlaget för gemensamma anläggningar på 3 766,5 andelar.

Kostnadsunderlag - kostnader som ska fördelas

Enligt P B L har kommunen möjlighet att debitera fastighetsägare kostnader för anläggande och förbättring av gator, naturområden och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område, där kommunen i egenskap av huvudman s k a

anlägga eller förbättra anläggningarna. Detsamma gäller kostnader för markförvärv samt förrättnings- och administrationskostnader. Ett villkor för uttag av gatukost- nadsersättning är att anläggningarna tillgodoser områdets behov och att de är till nytta för fastigheterna. Kostnader som är hänförliga till vatten och avlopp samt övrig ledningsdragning finansieras via anläggningsavgifter och ingår inte i kostnadsunderlaget.

I kostnadsunderlaget får endast räknas in kostnader för allmänna anläggningar som är nödvändiga för fördelningsområdets egen funktion. En anläggning som behövs för områdets funktion kan också ha en vidare funktion för bebyggelse utanför området, i detta fall får en avvägning göras av hur stor del av kostnaden som bör räknas in i kostnadsunderlaget. Inom aktuellt detaljplaneområde finns allmänna anläggningar som är till nytta även för bebyggelse utanför planområdet, och som därför endast till viss del fördelas inom fördelningsområdet. Vidare finns anläggningar som ligger utanför planområdet s o m till viss del är till nytta för fördelningsområdet och som därför till viss del fördelas inom fördelningsområdet.

Till grund för bestämmande av gatukostnadsersättningen får läggas antingen faktiska eller beräknade kostnader. I denna gatukostnadsutredning tillämpas en modell som innebär att de beräknade kostnaderna, s o m redovisas i denna

utredning, ska utgöra övre gräns för debitering av gatukostnadsersättning. O m de faktiska kostnaderna skulle bli lägre än de beräknade, kommer de faktiska kostnaderna att läggas till grund för gatukostnadsersättningen. Skulle de faktiska kostnaderna bli lika stora som eller större än de beräknade, så kommer de beräknade kostnaderna att läggas till grund för gatukostnadsersättningen. Det innebär att kommunen tar risken för eventuella felbedömningar. De beräknade kostnaderna avser prisnivån januari 2013. Vid framtida debitering kommer ersättningen att justeras med E84 till tidpunkten för anläggningarnas färdig- ställande.

Kostnadsunderlaget delas upp på kostnader för anläggningar s o m hela Väsjöområdet har nytta av (gemensamma anläggningar) och kostnader för anläggningar för detaljplaneområdet (områdesanknutna anläggningar). De gemensamma anläggningarna ska betalas av samtliga som har nytta av dem, d v s alla fastighetsägare inom hela Väsjöområdet. Det innebär att utöver

fördelningsområde 1, 2 och 3 så ska även kommunens fastigheter i Väsjön mellersta, kommunens fastigheter inom Edsbergs sportfält, Norrsätra verksamhetsområde, bostadsområdet Norrsätra Västra och området under kraftledningen vara med och dela på kostnaderna för de gemensamma anläggningarna. I de delområden som inte kommer att utgöra egna

fördelningsområden kommer beräknad andel av de gemensamma anläggningarna att finansieras genom markförsäljning eller villkor i exploateringsavtal.

Kommunen kommer dessutom att skattefinansiera viss del av de gemensamma anläggningarna eftersom dessa även är till nytta för andra utanför Väsjöområdet.

(8)

SOLLENTUNA KOAAMUN Samrådshandling

Kommunledningskontoret Gatukostnadsutredning Väsjön

Fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 6 av 7

Nedan anges den avvägning som gjorts avseende kommunens medfinansiering för gemensamma anläggningar.

Gemensamma anläggningar Ej underlag för

gatukostnadsersättningen

Frestavägen 5 0 %

Blågröna stråk 50 %

Kajanläggning och bryggor i Väsjön 50 %

Omfattningen av och kostnader för de allmänna anläggningarna som ingår i gatu- kostnadsutredningen redovisas i en omfattningsbeskrivning, se bilaga 2.

Kostnadsunderlag per januari 2013, tusen kronor

Gemensamma anläggningar, tkr

Totalt 161 685

Varav skattefinansiering 8 0 843

Varav övriga fördelningsområden och områden utan gatukostnadsutredning

76 110

Fördelningsområde 3:s andel 4 733

Områdesanknutna anläggningar, tkr

Totalt 75 100

Fördelningsområde 3:s andel 75 100

Totalt kostnadsunderlag fördelningsområde 3, tkr 79 833

Fördelningsområde 3 svarar för c a 6 % av den totala kostnaden för de gemensamma anläggningarna.

Totalt innebär detta att fastighetsägarna inom fördelningsområde 3 ska bidra med 79 833 000 kronor i prisnivå januari 2013.

(9)

SOLLENTUNA KOMMUN Samrådshandling

Kommunledningskontoret Gatukostnadsutredning Väsjön

Fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 7 av 7

4. Gatukostnadsfördelning

Kostnadsunderlaget 79 833 000 kronor s k a fördelas ut på fastighetsägarna inom fördelningsområdet enligt grunderna beskrivna i kapitel 3, d.v.s. på totalt 801,7 andelar. Gatukostnadsersättningen samt fördelning mellan de olika anläggningarna inom fördelningsområde 3 redovisas i tabellen nedan. Skulle de faktiska

kostnaderna bli lägre än de bedömda (efter uppräkning med E84), så kommer gatukostnadsersättningen att baseras på de faktiska kostnaderna.

Beloppen redovisas enligt prisnivå januari 2013 och är avrundade till hela tusental.

Andels- tal

Områdes- anläggningar

Frestavägen Blågröna stråk

Kaj och bryggor

Total

gatukostnadsersättning

0,8 75 000 50 000 16 000 15 000 156 000

1,0 94 000 62 000 20 000 18 000 194 000

1,5 141 000 93 000 30 000 28 000 292 000

15 1 405 000 932 000 304 000 276 000 2 917 000

5. Debitering

Kommunen får enligt P B L 6 kap 34 § ta betalt då en anläggning kan användas.

Den behöver alltså inte vara helt färdigställd, det kan t.ex. återstå att lägga på gatans slitlager. Fastighetsägarna kommer att debiteras gatukostnadsersättningen vid ett tillfälle, 2 år efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft (förutsatt att gatukostnadsutredningen vunnit laga kraft).

Det är den som är lagfaren ägare till en fastighet vid debiteringstillfället som är betalningsskyldig.

Gatukostnadsersättningen betalas mot faktura senast 60 dagar efter debitering.

Alternativt kan lån och, efter särskild prövning, anstånd beviljas enligt av kommunen fastställda principer, vilka kortfattat beskrivs nedan.

Enligt plan- och bygglagen har fastighetsägarna rätt till ett gatukostnadslån på upp till 10 år med rak amortering om beloppet är betungande. Godtagbar säkerhet ska ställas, i första hand i form av pantbrev med ett inomläge av 100 % av

taxeringsvärdet. Ränta ska betalas motsvarande referensräntan + 2 %. Referensräntan fastställs av Sveriges Riksbank varje halvår.

Lagen ger även utrymme för jämkning om ersättningsbeloppet kan anses alltför betungande. Kommunen erbjuder därför, som ett sista alternativ, en möjlighet till anstånd. Detta innebär att ingen fastighetsägare tvingas att sälja och flytta ifrån sin fastighet om de inte har ekonomisk bärkraft att betala sin gatukostnadsersättning.

Anståndet innebär att kommunen efter särskild bedömning kan medge att fastighetsägaren får anstånd, där referensräntan + 2 % ska betalas varje kvartal.

Säkerhet ska ställas, i första hand i form av pantbrev med inomläge av 100 % av taxeringsvärdet.

Alternativt kan även anstånd med ränta medgivas. Säkerhet ska då ställas med dubbla fordringsbeloppet.

Anståndet förfaller då fastigheten överlåts, avstyckas, beviljas bygglov eller om eventuell ränta inte betalas.

(10)

SOLLENTUNA KOMMUN Samrådshandling

Kommunledningskontoret Gatukostnadsutredning Väsjön

Fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 8 av 7

Kommunens principer för lån och anstånd avseende gatukostnadsersättning redovisas i sin helhet i bilaga 3.

Medverkande tjänstemän

Karin Sköld

Exploateringsingenjör Sollentuna kommun Katrin S e u s s

Exploateringsingenjör Sollentuna kommun

Kajsa Barkar

Konsult Samhällsbyggnad NAI Svefa

Charlotte Olsson

Konsult Samhällsbyggnad NAI Svefa

Bilagor

1. Karta över fördelningsområden 2. Omfattningsbeskrivning

3. Principer för lån och anstånd avseende gatukostnadsersättning 4. Illustration av nytillkommande tomter

(11)
(12)

Samrådshandling

Bilaga 2 omfattningsbeskrivning fördelningsområde 3

2013-xx-xx Sidan 1 av 15 K S 2008.237

Omfattningsbeskrivning för fördelningsområde 3

Granskningshandling 2013-05-08

1. Inledning

Omfattningsbeskrivningen redogör för omfattningen av och kostnaden för de all- männa anläggningar som ingår i gatukostnadsutredningen. En systemhandling ( W S P Sverige A B ) ligger till grund för det kalkylunderlag som kostnadsfördelningen baseras på avseende gemensamma anläggningar. En förprojektering (Novamark AB) ligger till grund för det kalkylunderlag som kostnadsfördelningen baseras på avseende områdesanknutna anläggningar. Bygganalys A B har prissatt båda projekteringarna. Kommunen har således i samarbete med konsulter från W S P Sverige A B , Novamark A B och Bygganalys A B förprojekterat och

kostnadsberäknat de åtgärder på allmänna anläggningar som föreslås inom fördelningsområdet.

2. Förutsättningar för kostnadsberäkningen

Teknisk standard

Valet av standard och anläggningar på gator, parkmark m.m. påverkar givetvis gatukostnaderna. Sollentuna kommuns val av standard är resultatet av en avvägning mellan ekonomi, funktion och estetik.

I förslaget är alla gator och cykelbanor asfalterade. I flerbostadshusområden är gångbanorna belagda med betongplattor och har kantsten av granit. I övriga områden är gångbanorna asfalterade och har kantstöd av betong. Belysning finns längs vissa gator och utförs med energisnåla LED-ljuskällor ( L E D = Light Emitting Diode).

För att minimera vägområdesbredden tar kulverterade diken hand om dagvatten från gatorna. Dagvattnet leds till infiltrationsanläggningar och recipienter, d.v.s.

sjöar och vattendrag dit vattnet slutligen leds. Anläggningar som helt eller delvis är till för att leda bort dagvatten från kvartersmark ingår inte i kostnadsunderlaget för denna gatukostnadsutredning.

De gräsytor som illustreras i kanten på vägområden för vissa gatutyper är avsedda för omhändertagande av dagvatten samt snöupplag.

Omfattningsbeskrivningens kostnadsunderlag

Kostnaderna för de anläggningar som ingår i kostnadsunderlaget redovisas i tabeller i de följande kapitlen. Det är totalkostnaden för varje anläggning som redovisas och sedan summeras ihop till ett totalt kostnadsunderlag som därefter fördelas mellan fastighetsägarna inom fördelningsområdet.

Projektledning

I kostnadsunderlaget ingår kostnader för projekt-, projekterings- och byggledning samt kommunens administrativa kostnader vid genomförandet.

Utredningar och projektering

I kostnadsunderlaget ingår, förutom projektering, kostnader för de utredningar, t.ex.

geotekniska utredningar, som behövs inför projektering och byggande av de

(13)

SOLLENTUNA KOMMUN Samrådshandling Kommunledningskontoret Bilaga 2 omfattningsbeskrivning,

fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 2 av 15

allmänna anläggningarna. Kommunens kostnader för att ta fram denna gatukostnadsutredning ingår också i underlaget.

Markåtkomst och fastighetsbildning

Trots återhållna bredder på gatorna är befintliga vägområden inte tillräckligt breda överallt. De fastighetsägare s o m drabbas av gatubreddning och nyanläggning på sin tomt ska ha ersättning för den mark och för de tomtanläggningar (ex. häckar) som berörs. Kostnaderna för markåtkomst är bedömda och ingår i

kostnadsunderlaget. För gatubreddningar m.m. behövs lantmäteriförrättningar och kostnaderna för dessa ingår i kostnadsunderlaget.

Entreprenadkostnader

Entreprenadkostnaderna är beräknade utifrån de mängder schakt, terrassering, grundförstärkning, bärlager, asfaltering m m som bedömts utifrån upprättad systemhandling. De kalkyler s o m har gjorts utifrån systemhandlingen innehåller inga kostnader för provisoriska trafikomläggningar under byggtid. Vidare kommer erfarenhetsmässigt ett antal detaljer att tillkomma vid detaljprojektering och

genomförande t ex skyltning, refuger, linjemålning, finplanering m m. Ett påslag om 15 % har därför gjorts på entreprenadkostnaderna för att täcka in även

trafikomläggningar och erfarenhetsmässigt tillkommande detaljer.

Oförutsett

Vid projektering av mark- och anläggningsentreprenader är det omöjligt att heltäckande kartlägga alla förutsättningar. T ex kan dolda hinder dyka upp och markförhållandena kan komma att kräva annan mängd urgrävning, bergschakt, fyllning, förstärkning m m än vad som bedömts i projekteringen. För att ta hänsyn till sådana oförutsedda tillkommande arbeten har ett tillägg om 10% gjorts på entreprenadkostnaderna.

Moms

M o m s ingår inte eftersom kommunens debitering av gatukostnader är momsbefriad (myndighetsutövning).

Indexuppräkning

Anläggningskostnader avser helt färdigställda anläggningar.

Anläggningskostnaderna för de gemensamma anläggningarna är i

underlagskalkylerna baserade på kostnadsläget i februari 2008. I denna handling redovisas kostnaderna uppräknade med Entreprenadprisindex, E84 för

vägentreprenader till prisnivå februari 2013. Vid framtida debitering s k a gatukost- naderna justeras till aktuellt kostnadsläge med E84, basmånad februari 2013.

Anläggningskostnaderna för de områdesanknutna anläggningarna är i underlagskalkylerna baserade på kostnadsläget i februari 2013. Vid framtida debitering s k a gatukostnaderna justeras till aktuellt kostnadsläge med E84, bas- månad februari 2013.

3. Gemensamma anläggningar

De gemensamma anläggningarna som omfattas av debitering av

gatukostnadsersättning är Frestavägen, blågröna stråk (en sammanhängande struktur av naturmark och vatten mellan sjön Snuggan, Väsjön och grönområdet

(14)

SOLLENTUNA KOAAMUN Samrådshandling Kommunledningskontoret Bilaga 2 omfattningsbeskrivning,

fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 3 av 15

nordväst om Rösjön) samt kajanläggningar och bryggor i Väsjön, se karta på sid 6.

Nedan redovisas dessa anläggningar översiktligt.

Kostnadsuppskattning för de gemensamma anläggningarna

Frestavägen

Frestavägen är i nuvarande skick och standard otillräcklig för att trafikförsörja all den bebyggelse som tillkommer genom planerad förtätning och nyexploatering av Väsjöområdet. Vägen behöver därmed byggas om i syfte att tillgodose

Väsjöområdets behov av fungerande trafiklösningar.

Enligt den trafikprognos som utgör underlag för detaljplanen bedöms drygt hälften av all trafik på Frestavägen genereras av exploateringen kring Väsjö när området är fullt utbyggt. Resterande andel bedöms komma att utgöras av genomfartstrafik.

Därför bedöms det som skäligt att jämka kostnadsunderlaget så att endast 50 % av kostnaden fördelas på fastighetsägarna i Väsjöområdet.

Norr om den del av Frestavägen som ingår i kostnadsunderlaget kommer kommunen att bygga en gång- och cykelväg, vilken i sin helhet kommer att skattefinansieras.

S e även karta på sid 6.

GATUTYP 1 (GT-1)

O B S : väntar på ny sektion och beskrivande text

Frestavägen har utformning enligt typsektion G T- 1 . Gatan är utförd med dubbelriktad körbana på totalt 7 meter. Längs norra sidan av vägen anläggs en 2,25 meter bred gångbana. Längs södra sidan anläggs gång- och cykelbana med total bredd om 4,25 meter. Gångbanorna är belagda med betongplattor och cykelbanorna är asfalterade. Kantsten är av granit. Längs båda sidorna av körbanan anläggs parkeringsplatser och trädplanteringar. Total sektionsbredd är 17,5 meter inkl en 0,25 meter bred stödremsa.

(15)

SOLLENTUNA KOAAMUN Samrådshandling Kommunledningskontoret

B i |

a g a 2 omfattningsbeskrivning,

fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 4 av 15

Frestavägen flyttas längre ifrån Väsjön än det befintliga läget för att möjliggöra grundläggning på i huvudsak fast mark. Frestavägen grundläggs i huvudsak på framschaktade moränlager och på fyllning. Belysningsstolpar placeras centriskt i trädrader. Totalt ca 1 400 meter av Frestavägen byggs om.

Kostnadsuppskattning Frestavägen Tkr

Projektledning 4 119

Utredningar och projektering 8 583

Markåtkomst och fastighetsbildning 1 129

Entreprenadkostnader 68 660

Tillägg för detaljeringsgrad 10 299

Tillägg för budgetreserv 6 866

Totalt 99 656 Ej underlag för gatukostnadsersättningen (50 %) -49 828 Kostnadsunderiag 49 828

Blågröna stråk

För att förbättra spridningsmöjligheter för djur och växtliv samt för att skapa ett attraktivt promenadstråk uppgraderas stråket mellan Snuggan och Väsjön och vidare mot Rösjön. Här anläggs och kompletteras befintligt vattendrag med passande växtarter, landskapsåtgärder och parkanläggningar. Den delvis

kulverterade Snuggabäcken lyfts upp i dagen. Vid Väsjön förbättras strandzonerna för ökad tillgänglighet. Gångstråk kommer att förses med belysning. Stråket är ca

1,2 km långt. Bredden varierar, men stråket är i huvudsak ca 50 m brett och smalnar av framförallt längs Väsjöån.

De blågröna stråken är en förutsättning för att utbygganden av Väsjöområdet ska kunna genomföras och nyttan av stråken delas av alla fastighetsägare i

Väsjömrådet. Kommunen finner det dock skäligt att jämka kostnadsunderlaget så att endast 50 % fördelas mellan fastighetsägarna i Väsjöområdet.

Se även karta på sid 6.

Kostnadsuppskattning blågröna stråk Tkr

Projektledning 1 265

Utredningar och projektering 2 634

Markåtkomst och fastighetsbildning 2 258

Entreprenadkostnader 21 072

Tillägg för detaljeringsgrad 3 161

Tillägg för budgetreserv 2 107

Totalt 32 497 Ej underlag för gatukostnadsersättningen (50 %) -16 249 Kostnadsunderlag 16 249

Kajanläggningar och bryggor i Väsjön

För att skapa möte och tillgänglighet mellan anslutande flerbostadshus, gator och Väsjön anläggs kajanläggning och bryggor längs delar av stränderna runt sjön.

Kajanläggningar grundläggs på borrade och slagna pålar. I

(16)

SOLLENTUNA KOAAMUN Samrådshandling Kommunledningskontoret

B i l a

9

a 2

omfattningsbeskrivning,

fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 5 av 15

gatukostnadsunderlaget ingår kostnader för sådan grundläggning som bedöms vara till nytta för kajanläggningen. Grundläggning för kommande planerad bostadsbebyggelse ingår inte i kostnadsunderlaget.

Kajanläggningen belyses med ordinarie gatubelysning, medan bryggorna får enklare parkbelysning.

Nyttan av kajanläggningen och bryggorna i Väsjön delas mellan alla

fastighetsägare i Väsjön. Kommunen bedömer dock att de till viss del även kan komma att användas av en bredare allmänhet. Kostnadsunderlaget jämkas därför så att endast 50 % fördelas mellan fastighetsägarna i Väsjöområdet.

S e även karta på sid 6.

Kostnadsuppskattning kajanläggning och bryggor i Väsjön Tkr

Projektledning 1 235

Utredningar och projektering 2 572

Markåtkomst och fastighetsbildning 0

Entreprenadkostnader 20 580

Tillägg för detaljeringsgrad 3 087

Tillägg för budgetreserv 2 058

Totalt 29 532 Ej underlag för gatukostnadsersättningen (50 %) -14 766

Kostnadsunderlag 14 766

(17)

SOLLENTUNA KOMMUN Samrådshandling Kommunledningskontoret

B i , a

9

a 2

omfattningsbeskrivning

fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 6 av 15

Totalt kostnadsunderlag för gemensamma anläggningar, tkr

Gemensamma anläggningar

Gemensam anläggning Total kostnad

Ej underlag för gatu- kostnads- ersättningen

Kostnads- underlag

Frestavägen 99 656 -49 828 49 828

Blågröna stråk 32 497 -16 249 16 249

Kajanläggning och bryggor i Väsjön 29 532 -14 766 14 766

Totalt 161 685 -80 843 80 843

4. Områdesanknutna anläggningar

De områdesanknutna anläggningarna inom fördelningsområdet utgörs totalt av ca 3 km gator, samt park, gångvägar och lekplats. I bilaga 2:1 redovisas gatunätet översiktligt med olika färger för gator med olika standard (typsektioner). Slutligen sammanfattas kostnaderna för de områdesanknutna anläggningarna.

(18)

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunledningskontoret

K S 2008.237

Samrådshandling

Bilaga 2 omfattningsbeskrivning, fördelningsområde 3

2013-xx-xx Sidan 7 av 15

G A T A 7 O C H D E L A V G A T A 1 (GUL)

S f l GRÄSYTA 100

K 250 I' 2.00

i xåzh I ^El - Ä ^ J ^ i d ^

GATA 1 0/000-0/HO GATA 7

i

S L . o

2£%

E

Del av gata 1 och hela gata 7 har en totalbredd om 12,75 meter och en total längd på 215 meter inom fördelningsområdet. Längs gatan finns flerbostadshus. Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana om totalt 5 meter. På den ena sidan av körbanan finns en gångbana om 1,75 meter, en stödremsa och en gräsyta. På den andra sidan av körbanan finns utrymme för parkering om 2 meter, en gångbana om 2,5 meter och en stödremsa. Belysningsstolpar belägna på stödremsorna finns längs båda sidorna av gatan.

(19)

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunledningskontoret

K S 2008.237

Samrådshandling

Bilaga 2 omfattningsbeskrivning, fördelningsområde 3

2013-xx-xx Sidan 8 av 15

DEL A V G A T A 2 (BLÅ)

SR C GRÄSYTA 0.7C

G 1.80

8.05

K 2.5( . SR 0.25

Del av gata 2 har en totalbredd om 8,05 meter och en total längd på 830 meter inom fördelningsområdet. Gatan omges av radhus, kedjehus, parhus och

friliggande hus. Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana om totalt 5 meter. På den ena sidan av körbanan finns en gångbana om 1,8 meter, stödremsa med belysningsstolpar, och en gräsyta. På den andra sidan av körbanan finns en stödremsa.

D E L A V G A T A 2 (BLÅSTRECKAD)

SR 0.25

10.75

2-00

-f

K 2.50 K 250 0.25

GRUSYTA 0. IS

(20)

SOLLENTUNA KOMMUN Samrådshandling Kommunledningskontoret Bilaga 2 omfattningsbeskrivning,

fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 9 av 15

Del av gata 2 har en totalbredd om 10,75 meter och en total längd på 120 meter inom fördelningsområdet. Gatan omges av flerbostadshus. Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana om totalt 5 meter. På den ena sidan av körbanan finns en parkeringsyta om 2,00 meter, en gångbana om 2,50 meter och en stödremsa med belysningsstolpar. På den andra sidan av körbanan finns en stödremsa och en grusyta.

DEL A V G A T A 3 ( R O S A )

Sk c 25

r*- K 25.0 K 250 SC 175 , Sk 0.25

GRÄSYTA 0.75

GATA 3 0/000-0/115

Del av gata 3 har en totalbredd om 10 meter och en total längd på 115 meter inom fördelningsområdet. Gatan omges av kedjehus och friliggande hus. Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana om totalt 5 meter. På den ena sidan av körbanan finns stödremsa och en gräsyta. På den andra sidan av körbanan finns en gång- och cykelbana om 3,75 meter och en stödremsa med belysningsstolpar.

(21)

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunledningskontoret

K S 2008.237

Samrådshandling

Bilaga 2 omfattningsbeskrivning, fördelningsområde 3

2013-xx-xx Sidan 10 av 15

D E L A V G A T A 3 ( R O S A S T R E C K A D )

3.70 SR 0.25 '

* m X y K 250 „ K 2.50 . P2.DÖ , GC M S , , SR 0.25

.- I

1!

n

GATA 3 0/115-0/190

Del av gata 3 har en totalbredd om 13,70 meter och en total längd på 75 meter inom fördelningsområdet. Gatan omges av flerbostadshus. Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana om totalt 5 meter. På den ena sidan av körbanan finns en gångväg om 1,75 meter samt en stödremsa. På den andra sidan av körbanan finns parkeringsutrymme om 2 meter, en gång- och cykelbana om 4,45 meter och en stödremsa med belysningsstolpar.

(22)

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunledningskontoret

K S 2008.237

Samrådshandling

Bilaga 2 omfattningsbeskrivning, fördelningsområde 3

2013-xx-xx Sidan 11 av 15

D E L A V G A T A 1, FRÄKENVÄGEN, G A T A 4, G A T A 5, G A T A 8, G A T A 9, G A T A 11 O C H G A T A 12 ( O R A N G E )

SR 0 GRÄSYTA 0 . 7 5

6.50

K Z2b 7 ^

n c

GRÄSYTA 0 . 7 5

GATA 1 0/140 - 0/200 FRÄKENVÄGEN

GATA A GATA 5 GATA 8 GATA 9 GATA 11 GATA 12

Gator enligt ovan har en totalbredd om 6,5 meter och en total längd på 855 meter inom fördelningsområdet. Gatorna omges av radhus, kedjehus, parhus och friliggande hus. Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana om totalt 4,5 meter.

På vardera sida av körbanan finns en stödremsa och en gräsyta.

(23)

SOLLENTUNA KOMMUN Samrådshandling Kommunledningskontoret Bilaga 2 omfattningsbeskrivning,

fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 12 av 15

D E L A V G A T A 6 O C H STENSTAVÄGEN (GRÖN)

SR 0.25 G '.75

y

K 250

1175

K 25.0 i, P 2.00 250 SR 0.25

UNO I

STENSTAVÄGEN

GATA 6 0 / 0 0 0 - 0 / 2 9 0 (SPEGELVÄND) GATA 6 0 290-0 365

Del av gata 6 och Stenstavägen har en totalbredd om 11,75 meter och en total längd på 455 meter inom fördelningsområdet. Gatan omges i huvudsak av

flerbostadshus men även av radhus. Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana om totalt 5 meter. På den ena sidan av körbanan finns en gångbana om 1,75 meter och en stödremsa. På den andra sidan av körbanan finns utrymme för parkering om 2 meter, en gångbana om 2,5 meter och en stödemsa.

Belysningsstolpar belägna på stödremsorna finns längs båda sidorna av gatan.

(24)

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunledningskontoret

K S 2008.237

Samrådshandling

Bilaga 2 omfattningsbeskrivning, fördelningsområde 3

2013-xx-xx Sidan 13 av 15

D E L A V G A T A 6 (GRÖNSTRECKAD)

SR o, GRÄSYTA 0 . S

7.30

K 2 2 u K 2.25 Sk 0.25

in

GATA 6 0 / 3 6 5 - 0 / 5 0 0

Del av gata 6 har en totalbredd om 7,3 meter och en total längd på 100 meter inom fördelningsområdet. Gatan omges av parhus och friliggande hus. Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana om totalt 4,5 meter. På den ena sidan av körbanan finns en stödremsa och en gräsyta. På den andra sidan av körbanan finns en gångbana om 1,55 meter och en stödremsa med belysningsstolpar.

(25)

SOLLENTUNA KOAAMUN

Kommunledningskontoret

K S 2008.237

Samrådshandling

Bilaga 2 omfattningsbeskrivning, fördelningsområde 3

2013-xx-xx Sidan 14 av 15

G A T A 10 (GRÅ)

?50

SR 0.25

G a t a 10 har en totalbredd om 9,5 meter och en total längd på 140 meter inom fördelningsområdet. Gatan omges av flerbostadshus Gatan är utförd med en dubbelriktad körbana om totalt 4,5 meter. På den ena sidan av körbanan finns en parkeringsyta om 2,0 meter, en gång- och cykelbana om 2,50 meter och en stödremsa med belysningsstolpar. På den andra sidan av körbanan finns en stödremsa.

L E K P L A T S

Lekplatsen är utrustad med en klätterlek, en sandlåda, en gunglek samt belysning, staket, bord och sittbänk.

Kostnadsuppskattning områdesanknutna anläggningar Tkr

Projektledning

2 467

Utredningar och projektering

4 935

Markåtkomst och fastighetsbildning

15676

Entreprenadkostnader

47 293

Oförutsett

4729

Totalt

75 100

Kostnadsunderlag 75 100

(26)

SOLLENTUNA KOAAMUN Samrådshandling Kommunledningskontoret Bilaga 2 omfattningsbeskrivning,

fördelningsområde 3

K S 2008.237 2013-xx-xx Sidan 15 av 15

5. Sammanfattning kostnadsunderlag

Gemensamma anläggningar, tkr

Totalt

161 685

Varav skattefinansiering

80 843

Varav övriga fördelningsområden och områden

utan gatukostnadsutredning

76 110

Fördelningsområde 3:s andel

4 733

Områdesanknutna anläggningar, tkr

Totalt

75 100

Fördelningsområde 3:s andel

75 100

Totalt kostnadsunderlag fördelningsområde 3, tkr 79 833

Medverkande tjänstemän

Karin Sköld

Exploateringsingenjör Sollentuna kommun Katrin S e u s s

Exploateringsingenjör Sollentuna kommun

Kajsa Barkar

Konsult Samhällsbyggnad NAI Svefa

Charlotte Olsson

Konsult Samhällsbyggnad NAI Svefa

Bilagor

2:1 Karta med de olika gatutyperna inom fördelningsområdet

Figure

Updating...

References

Related subjects :