Välkommen hem! Information till dig som är hyresgäst hos ebo nr 4, Vi på ebo önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

12  Download (0)

Full text

(1)

1

Välkommen hem!

Välkommen hem!

Information till dig som är hyresgäst hos ebo

nr 4, 2011

Information till dig som är hyresgäst hos ebo

nr 4, 2011

ebo önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

(2)

Ledare

I vinter när jag lämnar ebo har jag varit här i drygt 15 år. Det är en lång tid och mycket har hunnit hända i såväl branschen som på bolaget. Den kanske största yttre förändringen är att det offentliga stödet till byggande av bostäder har avvecklats och att kravet på bostadsbolagen att agera affärsmässigt skärpts. På ebo har vi strävat efter att utveckla vår organisation för att kunna leverera våra tjänster på ett så kostnads- effektivt och professionellt sätt som möjligt. Jag tycker att vi har lyckats bra. Men, många av våra kostnader följer taxorna och underhållskostnaderna ökar efter- hand som våra hus blir äldre.

Eftersom hyrorna är våra enda inkomster är det därför viktigt att vi inte halkar efter och vi har även i år påkallat förhandlingar med hyresgästföreningen om ändrade hyror från årsskiftet. I skrivande stund har vi inte kommit till något avslut men förhand- lingarna förs i god anda och jag räknar med att vi i år, precis som alla tidigare år, når en ansvarsfull överenskommelse senast i början av december och att min efterträdare tillsammans med medarbetarna här på ebo får fortsatt goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Fredrik Hjort, VD ebo

Välkommen hem!

ebo är ett bostadsföretag som äger, förvaltar och utvecklar mer än 2 000 bostäder i Eslövs kommun. Välkommen hem är vår kundtidning som skickas ut till våra hyresgäster 4 ggr/år.

Postadress:

Eslövs bostads AB Box 225

241 23 Eslöv

Växel:

0413-59 94 00 Telefontider:

Måndag-fredag kl.1000-1200 och kl. 1300-1500 (torsd. fram till 1700) Besöksadress:

Repslagaregatan 2 Besökstider:

Måndag-fredag kl.1300-1500 Torsdag kl.1300-1700

Redaktör:

Maria Andersson Ansvarig utgivare:

Fredrik Hjort Produktion:

Portal413 Tryck:

CA Anderssons tryckeri, Malmö Distribution:

IDATA, Värnamo December 2011

(3)

aktuellt

ebo och framtiden

I maj i år fick ebo en ny styrelse, vilket vi berättade om i Välkommen hem, nr 2, 2011. Mikael Wehtje, ordförande, berät- tade då att styrelsens första uppgift var att sätta sig in i ebo:s verksamhet. Därefter skulle affärsplanen uppdateras och för- ankras hos ägarna, d.v.s. Eslövs kommun.

Mikael förklarade att det är viktigt att tyd- liggöra hur ägarna vill använda sitt kom- munala bostadsbolag och vilka visioner de har för framtiden etc.

– Vi är nu i princip klara med den nya affärsplanen. Processen har drivits paral- lellt med att vi har fått nya ägardirektiv. Ett mycket konstruktivt samarbete har förts mellan kommunens ekonomichef Thomas Nilsson, en arbetsgrupp från styrelsen samt ebo:s ledningsgrupp, berättar Fredrik Hjort, ebo:s vd.

– Vi har länge arbetat med olika former av styrdokument, ledar- och medarbetar- policys. Under 2005-2006 tog vi fram en

vision för ebo som utgår från fyra olika perspektiv – ekonomi och ägarperspekti- vet, medarbetarperspektivet, verksamhets- perspektivet och kundperspektivet.

Eftersom ebo:s nye ordförande kommer från näringslivet var det naturligt att istäl- let för vision och verksamhetsplan, spetsa till målen i en affärsplan.

I affärsplanen talar styrelsen om vilka förväntningar de har på ebo, hur priorite- ringar bör göras och vilka mål man sätter för de närmaste fyra åren.

– Vi har nu ett samlat styrdokument att följa, berättar Fredrik och förklarar att det är en trygghet att ha ett redskap, en ram att arbeta inom och ett tydligt uppdrag.

ebo har fått möjlighet att uttrycka vad vi vill och kan göra, ägarna har angett sina mål och vi vet alla vad som förväntas av oss, förtydligar Fredrik och avslutar med att det känns betryggande att veta att hans efter- trädare har en stabil grund att stå på.

I maj i år fick ebo ny styrelse. Övre raden från vänster: Johan Andersson, Jacob Bennet, Mikael Wehtje, Fredrik Hjort, Kenneth Jönsson. Undre raden från vänster: Anne Dowler, Gunilla Emilsson, Inger Lennerwald, Anders Molin.

På bilden saknas Henrik Wöhlecke och Karin Reinisch.

(4)

15 år på ebo – historia och tillbakablickar

Åren som gått - ebo:s historia

ebo hette vid starten 1964 Eslövsbyggen.

Det bildades genom ett samarbete mellan Eslövs stad och Svenska Riksbyggen.

Under de första tjugo åren var bostads- byggandet omfattande. Berga byggdes 1966-69, Rönneberga 1970-72, gamla Sal- lerup 1973-78 och nya Sallerup 1982-83.

Därefter avtog produktionstakten och pro- jekten blev dessutom mindre. Runt 1990 var produktionen åter relativt omfattande.

Här kan nämnas kvarteret Elefanten och ett antal radhus i byarna.

Med krisen 1992 upphörde produk- tionen av bostäder och återupptogs först 1999. Sent uppförda områden är bland andra Ulvåsa, Riddaren och Vårlöken. I enlighet med ebo:s ambitiösa miljöpolicy, byggdes 2008-2010 energieffektiva bostä- der på Solkullen och Kv. Lantmannen.

Inför 2012 startar nyproduktionen av bostäder i kvarteret Valpen, efter att ha bli- vit överklagat i flera led.

– Det är jätteroligt att få ha varit med om att forma projektet Valpen, berättar Fred- rik Hjort, ebo:s vd sedan 15 år.

Tuff början

Fredrik Hjort tillträdde som VD i ebo 1996. Han kom från Helsingborgs stads fastighetsbolag Kärnfastigheter (där han varit med och byggt upp verksamheten till en väl fungerande fastighetsförvaltning), till ett bolag som hade en jämförelsevis svag ekonomisk situation och där flera utred- ningar om företagets framtid genomförts.

Under Fredriks ledning inleddes en om- organisation då man exempelvis placerade bovärdar ute i bostadsområdena. Fastig- hetsunderhållet ökade kraftigt och uppgick under år 2000 till 20 % av omsättningen.

Vid samma tillfälle var antalet anställda 21, varav 12 bovärdar.

Ytterligare en organisationsjustering ge- nomfördes 2002, då en miljögrupp bilda- des och den yttre skötseln återgick i egen regi. Vid utgången av 2007 hade antalet anställda ökat till ett trettiotal. Under som- marhalvåret utökas miljögruppen med ett tiotal trädgårdsarbetare.

Tillbaka till ”kärnan”

Fredrik Hjort lämnar i februari 2012 ebo för att gå tillbaka till Kärnfastigheter i Hel- singborg och tillträder tjänsten som fastig- hetsdirektör.

– Det känns trist att lämna ebo, jag har trivts bra med både medarbetare och sty- relse. Samtidigt är det spännande med en ny utmaning mitt i livet. Jag är 55 och hade kunnat stanna tio år till på ebo, men ska man prova något nytt är det rätt läge nu, berättade Fredrik för Skånskan nyligen.

– Utvecklingen av såväl ebo:s ekonomi som av personalen är jag mycket nöjd över, berättar Fredrik. Han glädjs åt att ha varit med under den här ”resan” och fått förmå- nen att modernisera bolaget, stärka ekono- min och utveckla medarbetarna.

– På 1990-talet såg bostadsmarknaden i Eslöv annorlunda ut. Vi hade över 100 le- diga lägenheter och hyrde ut till studenter från Lund för halva priset. Sedan 2002 har i stort sett allting varit uthyrt, tack vare god konjunktur och stor inflyttning, vilket gör att vi går med vinst varje år. En vinst som vi använder för att sköta, renovera och ut- veckla bostadsbeståndet, berättar Fredrik och förklarar att ebo idag har ett moder- nare förhållningssätt till uthyrning.

– Vi lägger ner ett stort arbete på att hitta rätt hyresgäster till rätt lägenheter så att våra fastigheter används på ett optimalt sätt. Även organisationen med en fastig- hetschef och bovärdar har stärkt varumär-

(5)

Fredrik Hjort älskar så kallade ”slit-sporter”. På vintern är han skridskoledare och israpportör i Skånes Isseglar- klubb. Här en bild från Vättern i vintras där Fredrik ledde den 14 mil långa dagsturen. Foto: Jean-Charles Callu

ket ebo. Vi har prydliga och välskötta bo- stadsområden där våra boende trivs och är stolta över sitt boende.

Och medarbetarna trivs. Under 2011 certifierades bolaget enligt IiP – Invest in People – och fick mycket bra betyg.

– Visst har det knakat i fogarna ibland, men såväl jag som personalen har arbetat mycket för komma dit där vi är idag, avslu- tar Fredrik.

Farliga isar kräver god ledning Visst kan det där med ledarskap associeras till Fredriks brinnande intresse – issegling.

Fredrik är skridskoledare i Skånes Isseglar- klubb, som trots namnet sysslar med lång- färdsskridsko.

– Jag arrangerar långfärdsturer ett par gånger per år och är också israpportör, be- rättar Fredrik och förklarar att en israppor- tör bevakar isförhållandena och rapporte- rar vilka av Skånes 88 sjöar som är frusna och i vilket skick isen på dessa är.

Ibland ger sig Fredrik ut på tunn is, men han har åkt långfärdsskridskor i många år och varit igenom isen en handfull gånger, så han vet hur han ska tackla situationen.

– Man kan avgöra isens kvalitet på ljudet mot skenorna. Den svarta, tunna nyisen är folk rädda för, men det räcker med tre fing- rars tjocklek så är den säker, säger Fredrik och visar med ena handen.

– Man måste ha respekt, rätt utrustning och man måste alltid vara beredd på att man kan gå igenom. Och ingen skrinnar ensam. Man samarbetar om israpportering, isspaning och turplanering.

Förra årets höjdpunkt var en 14 mil lång Vätterntur från norr till söder.

– Eftersom Vättern bara fryser till or- dentligt vart tionde år och är känd för sina vakar, så är det en utmaning, berättar Fred- rik, som lyckligtvis bara gick igenom isen en gång under turen!

Vi på ebo önskar Fredrik lycka till på nya jobbet i Helsingborg!

(6)

marknadsavdelningen informerar

Hyressättningsprojekt

ebo har under året tillsammans med Hy- resgästföreningen i Norra Skåne, Fastig- hetsägarna Syd, Häglunds fastigeter, BA Bygg och HSB Skåne genomfört en enkät- undersökning där 1 000 slumpvis utvalda hyresgäster i kommunen fått svara på frå- gor om hur de värderar sin bostad.

Målet är att få en gemensam syn på vilka faktorer som påverkar hyresgästernas upp- fattningar om olika bostadsområden. Med en sådan samsyn kommer hyressättningen att utgå från samma grunder oavsett om du bor i en av ebo:s lägenheter eller om du bor hos en privat fastighetsägare. Så många som möjligt ska tycka att hyran är rättvis utifrån var man bor och vilken standard man har.

– Det handlar helt enkelt om att du som hyresgäst ska betala rätt hyra för din lägen- het. Vi vill utveckla dagens hyressättning så att den speglar vad människor i allmänhet tycker ska påverka hyran, berättar Carina Sjöholm, marknadschef.

En fastighets byggnadsår har historiskt sett haft stor betydelse för hyresnivån.

Detta har medfört att två identiska fastig- heter, med samma standard och läge, har olika hyresnivåer beroende på när husen är byggda.

– Orimliga skillnader har sällan jämnats ut eftersom hyreshöjningarna varit detsam- ma över hela fastighetsbeståndet. Detta vill vi ändra på genom att låta andra faktorer, det vill säga fastighetens standard, läge och service samt lägenhetens standard, styra hyresnivån, förklarar Carina.

Målet är att alla lägenheter ska bedömas på samma sätt och att hyresgästerna ska veta hur hyrorna sätts. Även efterfrågan och hur populärt området är spelar roll.

Liknande modeller finns redan i flera andra

städer i Sverige. Detta är ett mer rättvist system för att bestämma hyror.

– Från första december kommer Ma- ria Bergman under ett halvår att förstärka marknadsavdelningen genom att inventera ebo:s samtliga lägenheter utifrån de egen- skaper som ebo har tagit fram i hyressätt- ningsprojektet, berättar Carina vidare.

Mina sidor

Glöm inte att du som hyresgäst regelbun- det bör logga in på ”Mina sidor” och på så sätt hålla dig uppdaterad om vad som hän- der på ditt område. Här kan du få informa- tion om hyran, HLU med mera, men också lätt göra en felanmälan.

Autogiro

Från och med april månads hyresavi kom- mer ebo av miljöhänsyn upphöra med att skicka ut hyresavierna till er som betalar via autogiro, såvida hyran är oförändrad.

Med Autogiro sköter banken betalning- en åt dig. Rätt hyresbelopp dras automa- tiskt från ditt konto på förfallodagen.

– Du kan också ha koll på dina betal- ningar via ”Mina sidor”, berättar Karin Jönsson som har hand om ebo:s hyror.

Maria Bergman kommer att förstärka marknadsavdel- ningen på ebo och under första halvåret 2012 inven- tera samtliga våra bostäder.

(7)

Karin Jönsson berättar att ebo i enlighet med sin mil- jöpolicy inte kommer att skicka ut räkningarna till er som betalar hyran via autogiro.

boendesidan

Fototävling

I förra numret av Välkommen hem kunde våra hyresgäster tävla och vinna biobiljetter på Bian i Eslöv. Alla rätta svar belönades!

De rätta svaren är:

A. Apotek

B. Östergatan 9 A & B, Kvarngatan 16 A C. Pyramider

Kolla brandvarnaren i jul…

Att tända levande ljus hör julen till. Men tänk också på att julen är den mest brand- drabbade tiden på året.

Kontrollera att ni har brandvarnare hemma och att den fungerar som den ska.

Testa den genom att trycka på testknap- pen. När man gör det testas alla tekniska funktioner i brandvarnaren. Om allt är som det ska så avger den en kort larmsignal som visar att den fungerar som den ska.

Om den inte larmar vid testet – kontakta din bovärd så byter vi ut den.

Raketer och smällare

Det är fint med festliga raketer. Men det är samtidigt förenat med stor fara om man är vårdslös. Därför uppmanar vi er alla att vara ytterst försiktiga och visa hänsyn till era grannar, men också till områdets djur.

Det är inte tillåtet att ha fyrverkeri och smällare där detta stör andra hyresgäster.

Intrum Justia tar över våra krav Från och med i vår kommer ebo att överlå- ta all kravhantering till Intrum Justitia. Det innebär att om du är sen med din hyra så kommer ett inkassokrav att skickas till dig från Intrum Justitia.

Höjd försäkringspremie

Länsförsäkringar höjer vid årsskiftet kost- naden för premien 5 % och lösöret höjs till 1 000 000 kr. Kostnaden för allriskförsäk- ringen är däremot oförändrad. På ebo:s hemsida under Ditt boende kan du se hur mycket just din försäkringspremie höjs.

Så här anmäler du en skada Från och med 1 november 2011 anmäler du din försäkringsskada direkt till Länsför- säkringar. Framöver kommer ebo inte att tillhandahålla eller ta emot skadeanmäl- ningsblanketter. Ni tar kontakt med Läns- försäkringar på något av följande sätt:

• ring 040-633 80 00, 042-633 80 00 eller 046-433 80 00

• via hemsidan: www.lansforsakringar.se

• per post till Länsförsäkringar Skåne, 251 88 Helsingborg

• besök Länsförsäkringars kontor i Malmö, Lund eller Helsingborg

(8)

boservice informerar

Mibb – för friskare boendemiljö, ökat samarbete och bättre ekonomi En annan del är den boendeenkät som du får fylla i. Samarbete, delaktighet och inflytande är viktiga ingredienser i invente- ringsarbetet.

Vad är det vi mäter?

ebo:s boservicechef Mikael Grönvall berättar att i miljöinventeringen ingår mätning av radon, stickprovsmätning av elektromagnetiska fält, mätning av rums- temperatur i samtliga rum, kontroll och motionering av termostat och radiator- ventiler, mätning av varmvattentemperatur och vattenmängd vid samtliga tappställen och mätning av fukt i bad, wc och diskbänk i kök.

– Förutom de rena mätningarna kontrol- leras och åtgärdas uppgifter som ebo:s hy- resgäster har angett i enkäten. Vi kontrol- lerar om det finns läckage och dropp från rör, tappställen och vattenlås och vi ser över golvbrunnar och vattenlås, berättar Mikael.

Fördelar med MIBB

• Bättre miljö inom- och utomhus

• Fel och brister upptäcks i tid, vilket sparar pengar på sikt och förebygger miljöproblem

• Fastighetsägarna möter samhällets ökade krav

• De boende blir engagerade i bostadens dagliga skötsel

• Ökade kunskaper och ökat intresse leder till bättre kontroll på drifts- och underhållskostnader

• Ger underlag för underhållsplan

• Fastigheten blir attraktivare på mark- naden

• Ökad trivsel, gemenskap och trygghet ger en positiv spiral

Krister Olsson genomför här en temperaturmätning i en lägenhet.

Mår du bra där du bor? Är det bra luftväx- ling inomhus? Är det kallt? Är det varmt?

Hur är det med fukt och mögel? Bullrar det för mycket?

Boendemiljön i våra bostäder är mycket viktig för att vi ska må bra. Det kan tyckas som en självklarhet, men hur vet vi att mil- jön är bra eller dålig?

MIBB, Miljöinventering i Befintlig Be- byggelse, är en metod genom vilken fast- ighetsägare och boende kan få en lägesrap- port om innermiljön i sin fastighet.

ebo har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen om att genomföra MIBB:en vart femte år i samtliga bostads- områden enligt ett rullande schema.

Arbetet med inventeringen utförs av ebo:s tekniker Krister Olsson.

(9)

miljögruppen informerar

Efter förra årets tidiga vinter kommer ebo i år att ha förstärkning av entreprenö- rer som sköter snöröjningen i byarna, på Gamla och Nya Sallerup och på en del av våra parkeringsytor i centrum.

ebo påbörjar snöröjningen tidigast klockan 05.00 på vardagar och klockan 07.00 på helger. De externa entreprenörer- na styr sin egen tid. Områden som priori- teras är våra sjukhem och serviceboenden.

Därefter sker snöröjning av fastigheter och bostadsområden, berättar Tina Soininen, arbetsledare på miljögruppen.

De hyresgäster som har egen tomt an- svarar själv för skottning av den. Vi hål- ler de flesta cykel- och gångvägar öppna i våra bostadsområden. För att underlätta för snöröjningen ber vi er alla att tänka på framkomligheten för såväl maskinerna som för utryckningsfordon.

Med hänsyn till miljön är ebo spar- samma med salt och använder till största delen sand och grus. Om ni själva vill ta bort snön, ber vi er att vara restriktiva med salt, eftersom det förstör betongytor. Vi använder grus med 5 % salt i. På de flesta områden finns sandkistor utställda.

Vi städar bort sand och grus i samband med vår årliga vårstädning, som brukar äga rum i början av april. Vid frågor eller synpunkter, kontakta bovärden på ditt om- råde. Vi uppskattar också att ni kontaktar bovärden om ni observerar istappar eller om det finns risk för snöras.

När det gäller snöröjning kan vi tyvärr inte vara vid alla fastigheter eller områden samtidigt och ber er att ha överseende med detta.

Var försiktiga i vintervädret!

Cykelställ skottas bara på sjukhem och servicehem. På övriga områden uppmanas hyresgäster med tillgång till cykelförråd, att ställa in cyklarna där.

Tips om vård av din lägenhet Du har som hyresgäst ansvar för att vårda och sköta din bostad. I detta ingår att hålla rent i vattenlås och golvbrunnar, rengöra ventilationsdon, köksfläkt och själv byta trasiga glödlampor och säkringar.

– Reparationer och skador på bostaden och dess utrustning som du som hyresgäst har orsakat ingår inte i det löpande lägen- hetsunderhållet, berättar Mikael Grönvall.

Den som orsakar skador i lägenheten blir ersättningsskyldig. Rökning är ett exempel där hyresgästen kan bli ersättningsskyldig vid avflytt. Att återställa en lägenhet som blivit rökskadad är kostsamt, berättar Mi- kael och ber dig som rökare att göra det utomhus.

– Även badrummen är miljöer som lätt blir eftersatta, berättar Mikael. Våtrums- beklädnaden ska med jämna mellanrum tvättas och rengöras, inklusive fogar och skarvar. Väntar man för länge kan tvål och smutsavlagringar göra att mikroorganismer (t.ex. alger) börja växa. Har ni små svarta prickar eller silverfiskar är det ett tecken på att det är dags för rengöring, förklarar Mikael och berättar också att det är hyres- gästens ansvar att rengöra golvbrunnar och avlopp i lägenheterna.

– Glöm inte att det är förbjudet att göra hål för krokar, hyllor etc. i badrummen.

Detta skadar både beklädnaden och det fuktskydd som finns bakom, poängterar Mikael.

– I övriga rum är det självklart tillåtet att sätta upp tavelkrokar, spikar och att borra, men det måste vara i rimlig omfattning. I tapetserade väggar ska man först skära ett litet kryssnitt i tapeten och vika upp flikar- na innan men borrar eller skruvar, tipsar Mikael.

(10)

FTX-system

Teknikavdelningen på ebo hoppas på flera vinster i det nya projektet med FTX- system.

– Vi förväntar oss att det ska ge ökad komfort för våra hyresgäster eftersom kall- dragen minskar. Dessutom hoppas vi att det ska ge en besparing i energiåtgången och därmed minska belastningen på vår natur, säger Joakim Persson, ansvarig för teknik/projekt på ebo.

Projektet startade i vecka 42 och beräk- nas var installerat och i drift i vecka 51.

Det är Vålarödsvägen 2 A-D i Eslöv som blir testhus. Testet kommer att utvärderas i april 2012. FTX-system är detsamma som från- och tilluftsventilation med värmeväx- ling. Det är ett sätt att återvinna värmeen- ergin i frånluften. I genomsnitt ventileras 30 liter luft per sekund i lägenheterna.

– Vanligen går inneluften som är cirka 21 grader rakt ut. Men genom FTX-systemet tar vi hand om den luften via en värmeväx- lare. På så sätt återanvänder vi den energi som finns i inneluften istället för att låta den gå rakt ut i det fria, förklarar Joakim Persson.

Investeringen i FTX-systemen är hög, 1,2 miljoner kronor och ebo räknar med flera års användning för att det ska löna sig ekonomiskt.

Minskade energikostnader

På Bäckaledsvägen i Stehag finns en aktiv och energimedveten grupp med hyresgäs- ter. De har alla en egen värmepanna med individuella elavtal. När Bo Persson och hans grannar tyckte att energiförbrukning- en i deras bostäder kändes orimligt hög, kontaktade de ebo för att få råd och hjälp.

– Vi fick svar direkt, och projektledaren Benny Karlsson tog fram statistik på vår

teknik/projekt informerar

energiförbrukning och inspekterade lägen- heterna. Han hittade bland annat gamla ventilationstrummor som släppte in kalluft i badrummen!

I den noggranna undersökningen in- spekterades även samtliga radiatorer och termostater, och inställningen av ventila- tionen justerades. Man gick också igenom dörrar och fönster – och bytte tätningslis- ter där det behövdes. De som ville fick en genomgång om hur pannorna sköts och inställning av dem. För att minska de bo- endes energiförbrukning byttes även fyra äldre pannor ut mot modernare.

– Fortfarande pågår en del finjustering och intrimning av pannorna, men vi mär- ker redan nu en stor förbättring i både komfort och minskad energiförbrukning, berättar Bo. Vi är mycket nöjda med den goda servicen från ebo, och ser fram emot att utvärdera resultatet efter vintern!

ebo har hjälpt de boende på Bäckaledsvägen i Stehag att sänka sin energiförbrukning. Här går ebo:s pro- jektledare Benny Karlsson och Bo Persson igenom energiförbrukningen på Bäckaledsvägen.

(11)

julkrönika

Granen står så grön och grann Ingen riktig jul utan julgran! I över hundra år har det varit tradition att gå ut och välja sig en gran som vi sedan kan ta in och pyn- ta. Och visst är julgranen fortfarande en symbol för glädje och hemtrevnad i juletid!

Redan på 1500-talet började man med julgranar i Tyskland och Schweiz. Men det var först vid mitten av 1800-talet som det började bli vanligt med höga julgranar inomhus i Sverige. Man kunde då köpa färdigt julgranspynt i de större städerna och på marknaderna. De finaste var av glas och importerade från Tyskland.

I de fattigaste bondehemmen var det till en början ont om julpynt i granen. Men man hängde upp pappersremsor, vadd och potatisar inlindade i glanspapper. På gamla bilder kan man också se kakor i granen.

Julpynt

Snart blev det också vanligt med julgrans- karameller, bokmärken med spritsad kristyr och speciella julgransljus. Stjärnan i toppen av granen hängdes upp för att påminna om stjärnan som lyste över Betlehem.

I en typisk gran för hundra år sedan kunde det finnas vaxljus, röda glaskulor, glitter, stjärnor, glasfåglar, svenska flaggor och smällkarameller. Av vetedeg eller pep- parkaksdeg gjordes också bockar, gubbar och hjärtan som hängdes upp. Man lindade ståltråd runt de hemstöpta ljusen, och fäste dem på grangrenarna.

Visste du att granen…

• är cirka åtta år när den huggs till julgran och har ungefär 500 000 barr

• kan bli 400 år

• är det nyaste trädet i Sverige, kom via Fin- land för 3 500 år sedan

Knäck-recept Du behöver:

2 dl socker 2 dl ljus sirap 2 dl vispgrädde 1 msk smör

3 msk hackad sötmandel Gör så här:

1. Blanda socker, sirap och grädde. Koka minst 15-20 min.

2. Droppa lite smet i kallt vatten för att se att den stelnar. Koka annars längre.

3. Ta grytan från plattan och blanda i smör och mandel.

4. Häll upp smeten i små knäckformar på en plåt. Låt knäcken kallna.

När granen barrat klart...

Efter helgerna hjälper ebo dig att forsla bort julgranen! Lägg den på anvisad plats före den 19 januari.

(12)

12

Varsågod – lite julpyssel! I detta utökade nummer av Välkommen hem har vi ett ebo- korsord. Var med och tävla om presentkort på Interflora. Av de rätta svaren kommer vi att dra tre vinnare som får presentkort värda 100, 200 respektive 300 kronor.

Vi vill ha ditt svar senast 15 januari 2012. Glöm inte namn, adress och telefonnummer!

Vi på ebo önskar alla hyresgäster God Jul & Gott Nytt År!

korsord

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :