• No results found

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE ANVISNINGAR"

Copied!
175
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DETALJERADE ANVISNINGAR

DIGITAL DIKTAFON

Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus.

Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Ha instruktionerna till hands för framtida användning.

För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen

och volymen innan du spelar in.

SV

DM-5 DM-3

Registrera din produkt på www.olympus-consumer.com/register och få extra fördelar från Olympus!

(2)

SV

Introduktion

• Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer.

• Skärmbilder och bilder av diktafonen som visas i denna bruksanvisning skapades under utvecklingsarbetet och kan skilja sig från den faktiska produkten. Stor omsorg har lagts på att se till att innehållet i detta dokument är korrekt. Om du trots det skulle hitta någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice.

• Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget.

Varumärken och registrerade varumärken

• IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.

• Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

• Macintosh och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc.

• microSD och microSDHC är varumärken som tillhör SD Card Association.

• MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson.

• EUPHONY MOBILETM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation.

• DVMTM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation.

• Produkten har utvecklats baserat på brusreduceringsteknologi med licens från NEC Corporation.

• Nuance, Nuance-logotypen, RealSpeak och VoCon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller och i andra länder.

• Daisy OK-märket är ett varumärke som tillhör Daisy Consortium.

Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

(3)

7 1 2 3 4 5 6 8

Innehållsförteckning s.4

Säkerhetsföreskrifter s.7

Komma igång s.1

Grundläggande funktioner s.9

Menyinställning s.65

Använda Olympus Sonority s.109

Om Windows Media Player s.18

Om iTunes s.150

Övriga funktioner s.154

Övrig information s.167

SV

INDEX

(4)

SV

Innehållsförteckning

Introduktion

INDEX ... 3

Säkerhetsföreskrifter ... 7

Att observera beträffande användningsmiljön ... 7

Hantera diktafonen ... 8

Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet ... 9

Nätadapter ...10

LCD-skärm ...11

1 Komma igång Huvudfunktioner ... 12

Identifikation av delar ... 15

[Home]-menyn ...16

[Recorder]-läge ...17

[Music]-läge och [Podcast]-läge ...18

[Audiobooks]-läge ...19

[Audio Diary]-läge ... 20

Strömförsörjning ... 21

Sätta i batteriet ...21

Ladda batteriet ... 22

Ladda genom att ansluta till en dator via USB ...23

Anslut till en nätadapter med USB-anslutning (medföljer ej) för att ladda upp ...24

Slå på/stänga av strömmen ... 26

Knapplås (HOLD) ... 27

Ställa in tid och datum [Time & Date] ... 28

Ändra tiden och datumet ... 29

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort ...30

Sätta i ett microSD-kort ... 30

Mata ut ett microSD-kort ...31

Om mapparna ... 32

Om mappar för röstinspelningar... 32

Om mappen för musikuppspelning ... 33

Om mappen för Podcast-innehåll ... 34

Om mappen för elektroniskt bokinnehåll och textfiler ... 35

Om mappen för Audible-innehåll ...37

Om mappen för bilder ... 38

2 Grundläggande funktioner Inspelning ... 39

Spela in till en inspelningsmapp ... 39

Ange ett nyckelord före inspelning ... 40

Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden ... 43

Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter ... 44

Uppspelning ... 46

Bokmärkesläge ... 49

Ställa in en indexmarkering ... 51

Ta bort en indexmarkering ... 51

Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt ... 52

Filsökning ... 53

Öppna filsökningen från [Recorder]-mappen ... 53

Funktioner för filsökning i [Recorder]-mappen ... 54

Öppna filsökningen från [Music]-mappen ... 56

Funktioner för filsökning i [Music]-mappen ...57

Radering ... 60

Radera från filvisningen ... 60

Radera från fillistan ...61

Radera alla filer i en mapp ... 62

Radera en mapp ... 63

Radera en del av en fil ... 64

3 Menyinställning Metod för menyinställning ... 65

Göra inställningar från [Preferences] på [Home]-menyn ... 65

Utföra menyinställningar under inspelning, uppspelning och i stoppläge ... 66

G Rec Menu ... 67

G Play Menu ... 71

G LCD/Sound Menu ...74

G File Menu ...75

G System Menu ...76

Ställa in inspelningstypen [Rec Scene] ... 80

(5)

SV

Innehållsförteckning

Timerinspelning [Timer Rec] ... 81

Ställa in uppspelningstyp [Play Scene] ... 84

Röstguide [Voice Guide] ... 85

Funktion för larmuppspelning [Alarm] ... 87

Flytta/kopiera filer [File Move/Copy] ... 91

Dela upp filer [File Divide] ... 93

Formatera diktafonen [Format] ... 94

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary] ... 96

Visa kalendern ... 96

Växla kalendervy ... 96

Funktioner på kalenderskärmen ... 97

Lägga till ett schema ... 97

Redigera schemat... 100

Radera ett schema ...101

Formatera schemat ...102

Visa bilder (För DM-5)...103

Importera bilder ...103

Visa bilder ... 104

Radera en bild ... 105

Använda röstigenkänning (För DM-5) ...107

Använda röststyrning ...107

Använda röstkommandon ... 108

4 Använda Olympus Sonority Spara filer på en dator ...109

Datormiljö ...110

Ansluta till en dator ...111

Ansluta till en dator ...111

Koppla bort från datorn ...112

Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority ...113

Installera programvara ...115

Avinstallera programvara ...117

Använda onlinehjälp ...118

Använda Olympus Sonority ...119

Benämningar i fönstret (Olympus Sonority) ...120

Ladda ner röstfiler från diktafonen ...122

Spela en röstfil ...124

Använda vågformsredigeringsfunktionen ....125

Använda effekt med en knapptryckning ...125

Ladda upp röstfiler till diktafonen ...126

Om Podcast ...127

Registrera ett Podcast-program ...127

Uppdatera ett program ...128

Hämta innehållet ...129

Överföra innehåll till diktafonen ...130

Programguidefunktioner ...131

Om DAISY (För DM-5) ...132

Importera innehåll ...133

Uppspelning av innehåll ...134

Överföra innehåll till diktafonen ...135

Uppgraderingsfunktion ...136

Funktioner som är tillgängliga i Olympus Sonority Plus ...137

Funktioner som är tillgängliga med insticksprogrammet för redigering av musik ...137

5 Om Windows Media Player Använda Windows Media Player ...138

Benämningar i fönster ...138

Kopiera musik från cd-skiva ...139

Överföra musikfiler till diktafonen ...141

Kopiera röstfiler till en cd-skiva ... 144

Skapa en spellista (För DM-5) ... 146

6 Om iTunes Använda iTunes ...150

Benämningar i fönster ...150

Kopiera musik från cd-skiva ...151

Överföra musikfiler till diktafonen ...152

Kopiera röstfiler till en cd-skiva ...153

7 Övriga funktioner Spela låtar i en viss ordning. ...154

Skapa en spellista ...154

Om ljudböcker ...157

Överföra innehåll till diktafonen ...157

Om Text-Tal (För DM-5) ...158

Överföra textfiler till diktafonen ...158

(6)

SV

Ladda Audible-innehåll ...159

Installera AudibleManager ...159

Lägga till en enhet i AudibleManager ... 160

Köpa Audible-innehåll ... 160

Överföra Audible-innehåll ...161

Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen ...162

Audible-läge ...162

Uppspelningsposition och avsnitt ...163

Använda diktafonen i Audible-läge ... 164

Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator ...166

8 Övrig information Lista med larmmeddelanden ...167

Felsökning ...168

Tillbehör (medföljer ej) ...170

Specifikationer ...171

Teknisk hjälp och support ...174

Innehållsförteckning

(7)

f Fara

Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

f Varning

Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador eller dödsfall.

f Se upp

Om produkten används utan att hänsyns tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador, skador på utrustning och förlust av värdefulla data.

Att observera beträffande användningsmiljön

• För att skydda

högprecisionstekniken som finns i denna produkt ska du aldrig lämna diktafonen på de platser som anges nedan, oavsett om produkten används eller förvaras.

• Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller växlar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, i låsta bilar eller nära andra värmekällor (ugn, värmeelement etc.) eller luftfuktare.

• På sandiga eller dammiga platser.

• Nära brännbara föremål eller explosiva ämnen.

• På fuktiga platser, till exempel badrum eller utomhus i regn. Läs

bruksanvisningarna noga när du använder produkter med vädersäker utformning.

• På platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer.

• Låt inte diktafonen falla och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer.

• Diktafonen kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för ett magnetisk/elektromagnetisk fält, radiovågor eller högspänning, t.ex. nära en TV-apparat, mikrovågsugn, videospel, högtalare, en stor bildskärmsenhet, TV-/

radiomaster eller sändarmaster.

I sådana fall ska du stänga av diktafonen och sätta på den igen innan du fortsätter använda den.

• Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen längre SV

Innan du använder din nya diktafon

ska du läsa denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

• Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges.

Säkerhetsföreskrifter

(8)

• Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten.

<Varning gällande dataförlust>

Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete.

Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator.

Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus- serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet.

Hantera diktafonen

f Varning:

• Använd inte diktafonen nära brännbara ämnen eller explosiva gaser.

• Låt inte småbarn eller spädbarn komma i närheten av diktafonen.

Använd och förvara alltid diktafonen utom räckhåll för småbarn och spädbarn för att förhindra att följande farliga situationer uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador:

1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket kan leda till strypning.

2 Av misstag sväljer batteriet, minneskort eller andra små delar.

3 Olyckshändelser där man skadas av diktafonens rörliga delar.

• Använd eller förvara inte diktafonen på dammiga eller fuktiga platser.

• Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv.

• Använd endast microSD-/

microSDHC-minneskort. Använd aldrig andra typer av kort.

Om du av misstag sätter i en annan typ av minneskort i diktafonen ska du kontakta en auktoriserad distributör eller servicecenter. Försök inte ta bort kortet med kraft.

• Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller go-kart).

f Se upp:

• Avbryt omedelbart

användningen av diktafonen om du upptäcker några ovanliga lukter, brus eller rök runt den.

Tar aldrig bort batterierna med dina bara händer och eftersom det kan leda till eldsvåda eller brännskador på dina händer.

• Var försiktig med remmen.

Var försiktig med remmen när du bär diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål och orsaka allvarliga skador.

• Lämna inte diktafonen på platser där den utsätts för extremt höga temperaturer.

Om du gör det kan det leda till att delar försämras och under vissa omständigheter kan det leda till att diktafonen börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till överhettning som orsakar eldsvåda.

• Hantera diktafonen försiktigt för att undvika att få brännskador.

• Om diktafonen innehåller metalldelar kan överhettning leda till att man får brännskador även vid låga temperaturer.

Var uppmärksam på följande:

• När den används under en lång tidsperiod kan diktafonen blir varm.

Om du då håller i diktafonen kan du bränna dig.

SV

Säkerhetsföreskrifter

(9)

• Följ noga alla anvisningar beträffande användning av batterierna för att förhindra att batteriläckage uppstår eller att kontakterna skadas. Försök aldrig plocka isär, modifiera eller löda på något batteri etc.

• Anslut inte batteriet direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil.

• Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart spola ögonen med rent, kallt, rinnande vatten och omedelbart söka upp läkarvård.

f Varning:

• Förvara alltid batterierna torrt.

• Om laddningsbara batterier inte har laddats upp inom den angivna tiden ska du sluta ladda dem och sluta använda dem.

• Använd inte ett batteri om det har sprickor eller är trasigt.

• Utsätt aldrig batterier för starka stötar eller kontinuerliga vibrationer.

• Om ett batteri läcker, blir missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning ska du sluta använda diktafonen.

• Om ett batteri läcker och du får vätska på dina kläder eller huden ska du ta av kläderna och spola det berörda området med rent, rinnande, kallt vatten.

Sök omedelbart upp läkarvård om vätskan bränner din hud.

• Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

• På platser med extremt låga temperaturer kan temperaturen på i diktafonens hölje bli lägre en omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer.

• Vidrör inte diktafonens metalldelar under lång tid efter att den har utsatts för låga temperaturer.

Du kan skada din hud. Använd handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet

Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra att batterier är läcker, överhettas, fattar eld, exploderar eller orsakar elektriska stötar eller brännskador.

f Fara:

• Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus. Ladda batteriet med den angivna nätadaptern eller laddaren. Använd inte någon annan nätadapter eller laddare.

• Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras.

• Man ska aldrig hetta upp eller bränna upp batterier.

• Var försiktig när du bär med dig eller förvarar batterier för att förhindra att de kommer i kontakt med några metallföremål som till exempel juveler, nålar, klämmor etc.

• Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t ex i ett varmt fordon, nära en värmekälla mm.

SV

Säkerhetsföreskrifter

(10)

• Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt.

1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig, och;

2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service.

f Se upp:

• Var snäll och lämna in batterierna för återvinning för att hjälpa till att spara planetens resurser. När du kasserar uttjänta batterier ska du täcka över deras kontakter och alltid följa lokala lagar och föreskrifter.

• Ladda alltid ett batteri när du använder det första gången eller om det inte har använts under en lång tid.

• Uppladdningsbara batteri har en begränsad livstid. När användningstiden blir kortare även om batteriet är fulladdat och under angivna förhållanden, ska du ersätta det med ett nytt.

• Batteriet kan bli varmt under långvarig användning. För att undvika mindre brännskador ska du inte ta ur batteriet direkt efter att ha använt diktafonen.

SV

Säkerhetsföreskrifter

Nätadapter

f Fara:

• Använd alltid nätadaptern med rätt nätspänning (AC 100–240 V).

Om du använder den med andra nätspänningar kan det leda till eldsvåda, explosioner, överhettning, elstötar eller personskador.

• Av säkerhetsskäl ska du alltid koppla ur nätadaptern från nätuttaget innan du utför underhåll eller rengöring.

Om du har våta händer ska du aldrig koppla in eller koppla ur nätkontakten. Detta kan orsaka elstötar eller skador.

f Varning:

• Du får inte demontera, reparera eller modifiera nätadaptern på något sätt.

• Låt inte främmande föremål eller vätskor, inklusive vatten, metaller eller brännbara ämnen komma in i produkten.

• Låt inte nätadaptern bli fuktig och vidrör den inte med våta händer.

• Använd inte nätadaptern i närheten av brännbar gas och (inklusive bensin, bensin och lackförtunningsmedel).

Om • ... nätadapterns invändiga delar har exponerats eftersom den har tappats eller på annat sätt skadats.

• ... nätadaptern tappas i vatten eller

om vatten, metaller, brännbara

ämnen eller andra främmande

(11)

SV

Säkerhetsföreskrifter

• Använd eller förvara inte nätadaptern på varma platser, till exempel i direkt solljus, instängd i bil under en solig dag, nära ett värmeelement, på en elektrisk filt etc. Använd inte nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till brand, explosion, läckage eller överhettning.

• ... du observerar någonting ovanligt när du använder nätadaptern, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt.

1 Vidrör inte de exponerade delarna;

2 Koppla omedelbart ur nätkontakten från nätuttaget och;

3 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. Om du fortsätter att använda nätadaptern under dessa omständigheter kan det leda till elstötar, brand eller personskador.

f Se upp:

• Använd inte nätadaptern om nätkontakten är skadad eller om kontakten inte är helt ansluten till uttaget. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar, kortslutning eller materiella skador.

• Koppla bort nätadaptern från nätuttaget när den inte används.

Om denna varning inte följs, kan det leda till brand, överhettning eller elstötar.

• Håll i kontakten och inte i sladden när du tar bort nätkontakten från nätuttaget. Böj inte kabeln för kraftigt och placera inte tunga föremål på den. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar eller materiella skador.

• Om någonting verkar vara fel med nätadaptern ska du koppla ur den från nätuttaget och kontakta närmaste servicecenter.

Att använda en skadad nätadapter kan leda till brand, överhettning, elstötar eller personskador.

LCD-skärm

• LCD-panelen som används i skärmen har tillverkats med högprecisionsteknik. Trots detta kan svarta punkter eller ljusa punkter visas kontinuerligt på LCD-skärmen. På grund av skärmens egenskaper eller betraktningsvinkeln kanske skärmen inte är enhetligt när det gäller färg och ljusstyrka.

Det är inte ett fel.

(12)

1

SV

Huvudfunktioner

s Denna diktafon kan märka inspelade filer eller filer som överförts från en persondator med nyckelord så att en fildatabas kan administreras (☞ s.75).

Man kan söka efter filer enligt filens datum eller nyckelord (☞ s.53).

s Diktafonen har en

schemaläggningsfunktion (☞ s.96).

s Diktafonens inställningar och funktioner kan styras med hjälp av röstigenkänning (☞ s.107) (För DM-5).

s Genom att ansluta en

digitalkamera kan du importera och visa bilder (☞ s.103) (För DM-5).

s Diktafonen kan läsa upp textdata som har importerats (☞ s.158) (För DM-5).

s Stödjer linjärt PCM-format, vilket innebär inspelningar med ljudkvalitet som är ekvivalent med eller bättre än cd-ljud.

Kan på ett verklighetstroget sätt spela in olika ljudkällor. Det går att göra högupplösta ljudinspelningar med samplingsfrekvens och bitantal som är ekvivalent med eller bättre än musik- cd-ljud (samplingsfrekvens 44,1 kHz, bitantal 16 bitar) (☞ s.67).

s Stödjer många olika

inspelningsformat. Kan hantera MP3-format (MPEG-1 Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows Media Audio) (☞ s.67).

Denna enhet kan spara filer med mycket hög komprimering och därigenom tillåta mycket långa inspelningstider. Dessutom kan diktafonen när den är ansluten till en extern enhet, avkoda inkommande analoga ljudsignaler utan en dator

s Stödjer inspelningsmedia med hög kapacitet.

Förutom det interna minnet 8 GB (DM-5) eller 4 GB (DM-3) går det även att spela in på microSD-kort som finns i handeln (☞s.30).

s Du kan spela upp filer i WAV-, WMA- och MP3-format som överförts från en dator, utöver filer som spelats in med själva enheten.

Du kan när som helst lyssna på musik.

s Den har inbyggd röststyrning

(VCVA, Variable Control Voice Actuator) (☞ s.69).

s Lågpassfiltret minimerar brus

från luftkonditioneringar och liknande vid inspelning (☞ s.69).

s Inspelningsnivån kan justeras

automatiskt eller manuellt (☞ s.67).

s Brusreduceringsfunktionen

(☞ s.71) och röstfiltret (☞ s.71) tar bort brus och möjliggör tydlig ljuduppspelning.

s För inspelningar i WMA-format

går det att välja en av

6 inspelningslägen, till exempel stereo eller mono (☞ s.67).

s Har inbyggd inställningsfunktion

för inspelningstyp (☞ s.81) och uppspelningstyp (☞ s.85) för att registrera inspelningens eller uppspelningens ljudkvalitet eller -läge i enlighet med olika användningar.

Komma igång

Hu vu dfu nk tio ne r

(13)

1

SV

Hu vu dfu nk tio ne r

s Det går att flytta eller kopiera

filer mellan det interna minnet och ett microSD-kort, samt inom mapparna i minnet (☞ s.91).

s Det går att dela upp filer

(☞ s.93) eller ta bort en del av en fil (☞ s.64) som spelats in i PCM-format på denna diktafon.

s Den har en 2,2-tums färgskärm

i TFT LCD panel (☞ s.15).

s Den har diverse

upprepningsfunktioner (☞ s.72, s.73).

s Med hjälp av indexmarkeringar

kan du snabbt hitta önskade avsnitt (☞ s.51).

s Uppspelningshastigheten kan

styras enligt önskemål (☞ s.73).

s Guidefunktionen (på engelska

och andra språk) ger

röstindikeringar beträffande användningsförhållanden.

Det är enkelt att använda olika funktioner. Det finns även en funktion för att läsa upp filinformation (☞ s.85) (För DM-5).

s Du kan döpa om mapparna med

egna namn (☞ s.70).

s Timerinspelning (☞ s.81) och

larmuppspelning (☞ s.87) gör det möjligt att automatiskt spela in och spela upp vid en angiven tid.

s Det finns en

mikrofonriktningsfunktion som du kan använda för att växla mellan en bred stereoinspelning och inspelning med mycket riktad kvalitet (☞ s.68).

s EUPHONY MOBILE ger ett

naturligt, verklighetstroget ljud utan att försämra ljudkvalitén (☞ s.71).

s Du kan snabbspola framåt

och bakåt med givna intervall (☞ s.73).

s Levereras med programvaran

»Olympus Sonority» for Windows och Macintosh (☞ s.109).

När du överför röstfilerna som spelats in med diktafonen till en dator, kan du enkelt spela upp, organisera och redigera filerna.

Du kan redigera ljudvågor, sammanfoga filer och dela upp filer.

s »Olympus Sonority» kan

uppgraderas till »Olympus Sonority Plus», som har mer funktioner (medföljer ej) (☞ s.136).

Förutom funktionerna i »Olympus Sonority», går det att redigera MP3-filer och skapa musik-cd-skivor.

s Denna diktafon är kompatibel

med USB 2.0, vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator.

s Den kan laddas via USB-porten (☞ s.23).

s Den är kompatibel med DAISY (☞ s.132) (För DM-5).

DAISY-filer kan överföras från »Olympus Sonority»-programvaran och spelas upp på denna diktafon.

s Den är kompatibel med ljudboksformat (☞ s.157).

Huvudfunktioner

(14)

1

SV

s Den är kompatibel med podsändningar (☞ s.127).

Om webbadresserna för dina favorit- podsändningar är registrerade i »Olympus Sonority», tas det senaste sändningsinnehållet emot automatiskt.

Öppna [Podcast]-mappen på diktafonen för att snabbt lyssna på program (filer) som överförts från »Olympus Sonority».

s Kompatibel med Audible- sändningar (☞ s.159).

Huvudfunktioner

Hu vu dfu nk tio ne r

(15)

1

SV

1

3

5

6 2

2

7

#

%

8

@

0

!

$ 9

4

VOL REC STOP

^

(

*

&

) -

Id en tif ika tio n a v d ela r

Identifikation av delar

1 MIC-uttag (mikrofonuttag) 2 Inbyggd stereomikrofon 3 LED-indikatorlampa 4 VOICE-knapp (För DM-5) HOME-knapp (För DM-3) 5 POWER/HOLD-omkopplare 6 Fäste för rem

7 Display (LCD-panel) 8 REC-knapp (inspelning) 9 9-knapp

0 `OK-knapp (Uppspelning/

Bekräfta)

! Fn-knapp (F1/F2/F3)

@ STOP-knapp

# +-knapp

$ 0-knapp

% –-knapp

^ Inbyggd högtalare

& EAR-uttag (Hörlurar)

* Kortlucka

( Batterilucka

) USB-anslutning

- Strömuttag

(16)

1

SV

[Home]-menyn

När du slår på strömmen visas [Home]-menyn. Med [Home]-menyn kan du aktivera diverse funktioner.

Mer information om dessa funktioner finns under respektive sidnummer nedan.

Identifikation av delar

Meny Funktion

A

Recorder Spelar in filer till en av fem röstinspelningsmappar (Folder A till Folder E) (☞ s.39). Inspelade filer kan märkas med nyckelord så att filerna kan hanteras i en databas (☞ s.75).

B

Music Används för att hantera musikfiler som importerats från musikprogramvara som Windows Media Player och iTunes.

Diktafonen kan användas som en musikspelare (☞ s.138, s.150).

C

Podcast Används för att hantera podcaster som överförts till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran

»Olympus Sonority» (☞ s.127).

D

Audiobooks

Används för att hantera DAISY-böcker (☞ s.132) (För DM-5) och ljudböcker (☞ s.157) som överförs till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran »Olympus Sonority».

Används även till att hantera textfiler (☞ s.158) (För DM-5) som överförs direkt till denna diktafon.

E

Picture Du kan importera bilder genom att ansluta en digitalkamera till denna diktafon (☞ s.103) (För DM-5).

F

Audio Diary Registrerar och hanterar schemaläggning (☞ s.96).

G

Preferences Ställer in diverse funktioner på diktafonen.

Id en tif ika tio n a v d ela r

(17)

1

SV

Id en tif ika tio n a v d ela r

Identifikation av delar [Recorder]-läge

1 Filnamn 2 Mappnamn 3 Aktuellt filnummer/

Totalt antal inspelade filer i listan 4 Indikator för diktafonens status 5 Nivåmätare

6 Indexindikator

7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Indikator för inspelningsläge 0 Förfluten inspelningstid

! Återstående inspelningstid

Uppspelning Inspelning

1 Filnamn

2 Mappnamn/Nyckelord/Datum 3 Aktuellt filnummer/Totalt antal

inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för diktafonens status 6 Indexindikator/

Filinformationsindikator 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Filformat 0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

[h][g] Minnesindikator [j] Timerindikator [i] Larmindikator [k] Batteriindikator

[A] Indikator för mikrofonkänslighet [Z] VCVA-indikator

[c] Indikator för lågspärrfilter

Ikonvisning (för alla lägen)

[Q] Zoom Mic-indikator [a] Indikator för brusreducering [b] Indikator för röstfilter [W] EUPHONY-indikator [d][e] Upprepa-indikator [f] Slumpmässigt-indikator

1

8

7 2 3

5

6 4

9 0

!

1

8

7 2 3

5

6 4

9

! 0

(18)

1

SV

Identifikation av delar

[Music]-läge och [Podcast]-läge

Podcastuppspelning Musikuppspelning

1 Filnamn

2 Sökningskategori 3 Aktuellt filnummer/

Totalt antal inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Filformat 0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

1 Filnamn 2 Programnamn 3 Aktuellt filnummer/

Totalt antal inspelade filer i mappen

4 Stapelindikator för uppspelningsposition

5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Filformat 0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

8

7 5

6 4

9

! 0 3

2 1

8

7 3

5

6 4

! 0 2

1

Id en tif ika tio n a v d ela r

9

(19)

1

SV

Id en tif ika tio n a v d ela r

Identifikation av delar

[Audiobooks]-läge

Ljudboksuppspelning DAISY-uppspelning (För DM-5)

1 Innehållsförteckning 2 Innehållsnamn 3 Indikator för

uppspelningsposition

4 Indikator för diktafonens status 5 Textvisningsområde

6 Indikator för funktionsguide 7 Aktuell tid

8 Filformat 9 Fillängd

0 Förfluten uppspelningstid

1 Filnamn 2 Innehållsnamn

3 Aktuellt filnummer/Totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för diktafonens status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Filformat 0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

7

6 4

5 3

8

0 9 1

2

8

7 3

5

6 4

! 0 2

1

9

(20)

1

SV

Identifikation av delar

[Audiobooks]-läge

Kalender Uppläsning av text (För DM-5)

1 Filnamn 2 Mappnamn

3 Aktuellt filnummer/Totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för diktafonens status 6 Textvisningsområde

7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Filformat 0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

1 Titelindikator 2 År och månad

3 Kalendervisningsområde 4 Schemavisning för vald dag 5 Indikator för funktionsguide 6 Aktuell tid

7 Aktuell dag

8 Dag registrerad i schemat

[Audio Diary]-läge

1

6

5 2

3

4

8 7 1

8

6

7 5 4 3 2

9

! 0

Id en tif ika tio n a v d ela r

(21)

1

SV

Str öm rsö rjn in g

Strömförsörjning

1 Medan du trycker på spåren med

båda tummarna ska du skjuta batteriluckan i pilens riktning.

Sätta i batteriet

Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus (LI-50B).

Använd inte någon annan typ av batteri.

2 Vänd etiketten på batteriets

baksida uppåt och rikta in kontakterna på batteriet mot kontakterna på diktafonen. Sätt i batteriet genom att skjuta det i riktning A medan du trycker ner i riktning B.

3 Stäng batteriluckan helt genom att skjuta den hela vägen i riktningen B medan du trycker den neråt i riktningen A.

• Var noga med hur batteriet är vänt när du sätter i det.

• Det medföljande laddningsbara batteriet är inte helt laddat. Innan du första gången använder enheten eller efter långa perioder utan användning, rekommenderas att du laddar det tills det är fullt uppladdat (☞ s.22).

Observera!

• Stoppa alltid diktafonen innan du byter ut batteriet. Om batteriet tas ur medan diktafonen används kan filer skadas. Om du spelar in en fil när batteriet tar slut, förlorar du filen som håller på att spelas in eftersom den inte kan stängas. Det är viktigt att byta batteriet när endast en gradmarkering visas i batteriindikatorn.

• Batteriluckan är inte monterad när du köper diktafonen.

• Använd inte för mycket kraft när du sätter i batteriet. Använd endast den metod som anges ovan när du sätter i och tar ur batteriet. Annars kan det leda till skador.

(22)

1

SV

Strömförsörjning

Ladda batteriet

Litiumjonbatteriet laddar ur sig själv. När du har packat upp produkten skall du ladda det medföljande litiumjonbatteri innan du använder diktafonen första gången.

Ladda med hjälp av nätadapter Den medföljande nätadaptern (A515) kan anslutas till diktafonen för laddning.

Vi rekommenderar att du använder nätadaptern när du spelar in eller använder diktafonen under långa perioder.

1 Anslut nätadaptern till ett nätuttag.

2 Anslut nätadaptern till diktafonen.

• Laddningen har startat när LED-indikatorn lyser orange och batteriindikatorn på skärmen ändras till laddningsindikatorn.

Str öm rsö rjn in g

• Om det tar längre tid än 15 minuter att byta ut det urladdade batteriet eller om du tar ur och sätter i batteriet flera gånger med korta intervall, måste du eventuellt ställa in tiden på nytt när du har satt i nytt batteri (☞ s.28).

• Ta ut batteriet om du inte ska använda diktafonen under en längre tid.

• När du spelar en röst-/musikfil kan diktafonen återställas på grund av sänkningen av batterispänningen beroende på volymnivån, även om [k]

visas i batteriindikatorn. Om detta inträffar sänker du volymen på diktafonen.

• När du byter ut det laddningsbara batteriet ska du se till att alltid använda litiumjonbatteri (LI-50) som specificerats av Olympus. Användning av andra tillverkares produkter kan skada inspelaren och bör undvikas.

(23)

1

SV

Str öm rsö rjn in g

Strömförsörjning

Observera!

• Sätt inte på eller ta ur batteriet eller nätadaptern när diktafonen är påslagen eller är ansluten till en annan enhet.

Det kan orsaka problem med värden och funktioner som är inställda i diktafonen.

• Laddaren kan användas inom intervallet AC 100 V till AC 240 V (50/60 Hz). När du använder laddaren utomlands kanske du behöver använda en kontaktadapter för att anpassa kontaktpluggen så att den passar i vägguttaget. Du kan få mer information hos din lokala elaffär eller och resebyrå.

• Använd inte reseomvandlare eftersom de kan skada laddaren.

Ladda genom att ansluta till en dator via USB

Du kan ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-port. Se till att du sätter i det laddningsbara batteriet (medföljer) på rätt sätt i diktafonen, när du ska ladda det (☞ s.21).

1 Starta upp datorn.

2 Anslut USB-kabeln till USB-porten på en dator.

3 Se till att diktafonen är stoppad eller i Hold-läge och anslut USB-kabeln till anslutningen på diktafonens undersida.

• Laddningen har startat när LED-indikatorn lyser orange och batteriindikatorn på skärmen ändras till laddningsindikatorn.

(24)

1

SV

Anslut till en nätadapter med USB- anslutning (medföljer ej) för att ladda upp

Den kan laddas upp genom att du ansluter en nätadapter med USB-anslutning (A514) (medföljer ej). Innan du ansluter nätadaptern ändrar du inställningen för USB-anslutning till [AC] (☞ s.77).

1 Anslut nätadaptern till

ett nätuttag.

2 Anslut diktafonens USB-kabel till

nätadaptern.

3 Se till att diktafonen är avstängd

och anslut därefter USB-kabeln till anslutningen på diktafonens undersida.

• Laddningen har startat när LED-indikatorn lyser orange och batteriindikatorn på skärmen ändras till laddningsindikatorn.

Observera!

• Diktafonen kan inte laddas om datorn inte är påslagen. Dessutom laddas den eventuellt inte om datorn inte är påslagen eller om den är i standbyläge eller viloläge.

• Ladda inte diktafonen när den är ansluten via en USB-hubb.

• Laddningen är klar när batteriindikeringen visar [<] (laddningstid: cirka 3 timmar *).

* Det visar ungefärlig tid för laddning av det laddningsbara batteriet från helt urladdat till fulladdat, vid rumstemperatur. Laddningstiden varierar beroende på återstående laddning och batteriets kondition.

• Du kan inte ladda när [;]*1 eller [=]*2 visas.

Ladda batteriet vid temperaturer från 5 °C till 35 °C.

*1 [;]: När omgivningstemperaturen är låg.

*2 [=]: När omgivningstemperaturen är hög.

• När användningstiden har förkortas betydligt, även efter att batteriet har fulladdats, ska du byta ut det mot ett nytt.

• Se till att trycka in USB-kontakten hela vägen in. I annat fall fungerar eventuellt inte diktafonen på rätt sätt.

• Använt alltid den medföljande dedikerade kabeln för USB-anslutningen. Om du använder en kabel från någon annan tillverkare kan det orsaka problem.

Använd inte heller denna dedikerade kabel till produkter från någon annan tillverkare.

Strömförsörjning

Str öm rsö rjn in g

(25)

1

SV

Str öm rsö rjn in g

Varningar gällande de laddningsbara batterierna

Läs följande beskrivningar noga om du använder litiumjonbatteriet (LI-50B).

Urladdning:

Laddningsbara batterier laddas ur när de inte används. Ladda dem regelbundet före användning.

Användningstemperatur:

De laddningsbara batterierna är kemiska produkter. De laddningsbara batteriernas effektivitet kan variera även om de används inom rekommenderat temperaturintervall.

Detta är en naturlig egenskap för sådana produkter.

Rekommenderat temperaturområde:

Vid användning:

0 °C–42 °C Laddning:

5 °C–35 °C

Förvaring under längre tid:

–20 °C–30 °C

Strömförsörjning

Användning av det laddningsbara batteriet utanför det angivna temperaturområdet kan leda till minskad effektivitet och kortare batterilivslängd. Förhindra batteriläckage eller rost genom att ta ut det laddningsbara batteriet från produkter som inte ska användas under en längre tid och förvara dem separat.

Batteriindikator

Batteriindikatorn på displayen ändras när batteriet förlorar ström.

k { l { m

• När [m]visas på displayen ska du snarast möjligt byta ut batteriet. När batteriet är för svagt visas [n] och [Battery Low]

på displayen och diktafonen stängs av.

• Under laddning ändras batteriindikatorn hela tiden och visar inte den faktiska

återstående batteriladdningen. Observera!

• Denna diktafon är utformad för att ladda batterier fullständigt, oberoende av deras laddningsnivå. För bästa resultat när du använder nya laddningsbara batterier eller batterier som inte har använts under en längre tid (mer än en månad), rekommenderar vi att batterierna laddas upp och laddas ur fullständigt 2 till 3 gånger.

• Följ alltid lokala lagar och bestämmelser när laddningsbara batterier kasseras.

Kontakta ditt lokala återvinningscenter och fråga om gällande kasseringsmetoder.

• Om litiumjonbatterier inte är helt urladdade ska du skydda dem mot kortslutning (genom att t.ex. tejpa för kontakterna) innan de kasseras.

För kunder i Tyskland:

Olympus har ett kontrakt med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland för att försäkra miljöriktig kassering.

(26)

1

SV

• LED-indikatorn tänds och därefter slås strömmen på och displayen visar OLYMPUS-logotypen.

Slå på strömmen

Medan diktafonen är avstängd, skjuter du POWER/HOLD -omkopplaren i pilens riktning under 2 sekunder eller mer.

Slå på/stänga av strömmen

När diktafonen inte används ska du stänga av den för att spara batteri. Även om diktafonen är avstängd, bibehålls befintliga data, lägesinställningar och klockinställningen.

Strömförsörjning

Stänga av strömmen

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning under 1 sekund eller längre.

• Displayen släcks och strömmen stängs av.

Automatisk avstängning

Om diktafonen är påslagen under tio minuter eller längre (standardinställning) går diktafonen till läget för automatisk avstängning och strömmen stängs av.

Du kan ställa in tiden innan den går in i strömsparläge på [5minutes], [10minutes], [30minutes], [1hour], [2hour], [3hour]

och [Off] (☞ s.77).

För att lämna läget för automatiskt avstängning slår du på strömmen igen.

Str öm rsö rjn in g

(27)

1

SV A

Kn ap plå s (H OLD )

Knapplås (HOLD)

Ställa diktafonen i HOLD-läge

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till HOLD-läget.

Om du flyttar POWER/HOLD-omkopplaren till HOLD-läget bevaras de aktuella lägena och alla knappar och omkopplare inaktiveras. Denna funktion är användbar om diktafonen skall förvaras i en väska eller fickan. Du kan även undvika att inspelningens avbryts av misstag.

• När [Hold] visas på displayen ställs diktafonen i HOLD-läget.

Inaktivera HOLD-läget

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till A-läget.

Observera!

• Om du trycker på någon knapp i Hold- läget blinkar LED-indikatorn blått men ingen funktion aktiveras.

• Om HOLD aktiveras under uppspelning (inspelning), kan inga åtgärder utföras men uppspelnings- (inspelnings-) tillståndet förblir oförändrat (när uppspelningen är avslutad eller inspelningen har avbrutits på grund av att minnet är slut, stoppar den).

(28)

1

SV

Om du i förväg ställer in tid och datum, sparas automatiskt informationen om när filen spelades in, för varje fil. Genom att i förväg ställa in tid och datum förenklas filhanteringen.

1 Tryck på knappen 9 eller

0 för att välja objekt som ska ställas in.

• Välj mellan alternativen »hour»,

»minute», »year», »month» och »day»

med en blinkande punkt.

2 Tryck på knappen + eller − för att

ställa in.

Ställa in tid och datum [Time & Date]

När du första gången använder diktafonen efter att du köpt den eller om du slår på den efter att batterierna har varit urtagna i mer än 15 minuter vid byte etc.

visas [Set Time & Date]. När »hour»

blinkar, utför du inställningen från steg 1.

• Följ samma steg genom att trycka på 9 eller 0 för att välja nästa värde och tryck på + eller − för att aktivera.

• Du kan välja mellan 12- och 24-timmars visning genom att trycka på F2 (4H)-knappen när du ställer in timmar och minuter.

Exempel: 10:20 P.M 10:20 PM

(Ursprunglig

inställning) 22:20

• Du kan välja ordningen för »month»,

»day» och »year» genom att trycka på F2 (M/D/Y)-knappen när du ställer in dem.

Exempel: April 15, 2010 2010Y 4M 15D

(Ursprunglig inställning)

M 15D 2010Y

15D 4M 2010Y

3 Tryck på `OK-knappen för slutföra inställningen.

• Klockan startar från det inställda datumet och tiden. Tryck på `OK -knappen enligt tidssignalen.

Röststyrningsfunktionen kan användas med denna inställning (☞ s.107) (För DM-5).

Observera!

• Om du trycker på `OK-knappen under inställning, sparar diktafonen de alternativ som ställts in upp till den punkten.

• Efter inställning hörs ett meddelande som säger att du ska välja [Off]

om röstguidning inte önskas och [Voice Guide]-inställningen (☞ s.85) visas. Om du inte vill använda

Stä lla in tid oc h d atu m [T im e & Da te]

(29)

1

SV

Stä lla in tid oc h d atu m [T im e & Da te]

1 Välj [Time & Date] i [System

Menu].

• Mer information om hur du anger menyinställningar finns under

»Metod för menyinställning»

(☞ s. 65).

2 Tryck på knappen 9 eller

0 för att välja objekt som ska ställas in.

• Välj mellan alternativen »hour»,

»minute», »year», »month» och

»day» med en blinkande punkt.

Ändra tiden och datumet

Om aktuell tid och datum inte är rätt ställer du in dem med hjälp av anvisningarna nedan.

3

Tryck på knappen + eller − för att ställa in.

Ställa in tid och datum [Time & Date]

Röststyrningsfunktionen kan användas med denna inställning (☞ s.107) (För DM-5).

• Följ samma steg genom att trycka på 9 eller 0 för att välja nästa värde och tryck på + eller − för att aktivera.

4 Efter att datum och tid

har ställts in trycker du

på `OK-knappen.

(30)

1

SV

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort

2 Vänd microSD-kortet åt rätt håll

och sätt in det i kortplatsen så som visas i bilden.

»microSD» som anges i bruksanvisningen avser både microSD och microSDHC.

Diktafonen kan användas med microSD-kort som köps separat samt det inbyggda minnet.

Sätta i ett microSD-kort

1 Medan diktafonen är

stoppad, öppnar du luckan till minneskortet.

• Håll microSD-kortet rakt när det förs in.

• Om microSD-kortet förs in åt fel håll eller med en vinkel kan kontaktområdet skadas eller microSD-kortet fastna.

• Om microSD-kortet inte förs in hela vägen kan data inte skrivas på microSD-kortet.

3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt.

• När du sätter i microSD-kortet visas fönstret för byte av inspelningsmedia.

4 Om du ska spela in på ett microSD-kort, trycker du på knappen + eller − och väljer [Yes].

5 Tryck på `OK-knappen för slutföra inställningen.

Observera!

• Du kan växla så att inspelningen görs på internminnet (☞ s.77).

• I vissa fall kan diktafonen inte känna igen microSD-kort som har formaterats (initierats) av en annan enhet, t.ex. en dator. Se till att formatera korten med diktafonen före användning (☞ s.94).

tta i o ch ta ut et t m icr oS D-m in ne sk ort

(31)

1

SV

tta i o ch ta ut et t m icr oS D-m in ne sk ort

Mata ut ett microSD-kort

1 Medan diktafonen är

stoppad, öppnar du luckan till minneskortet.

2 Tryck in microSD-kortet så

att det frigörs och låt det matas ut delvis.

• microSD-minneskortet sticker nu ut från kortplatsen och kan tas bort.

• När [MemorySelect] är inställt på [microSD Card], visas [Built-in Memory Selected].

3 Stäng luckan till minneskortet ordentligt.

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort

Observera!

• Om du släpper fingertrycket snabbt efter att microSD-kortet har tryckts in kan det få kortet att matas ut med kraft från kortplatsen.

• Inaktivera skrivskyddet innan du sätter i microSD-minneskortet. På Olympus webbplats finns en lista över microSD-kort som har bekräftats fungera med denna diktafon.

• Denna diktafon identifierar eventuellt inte en del microSD-kort korrekt, om de inte är kompatibla med diktafonen.

• Om microSD-kortet inte kan identifieras tar du bort det och sätter tillbaka det igen för att se om diktafonen kan identifiera det.

• Prestandan för microSD-kort minskar när man skriver och raderar upprepade gånger. I detta fall formaterar du microSD-kortet (☞ s.94).

(32)

1

SV

Om mapparna

Du kan spela in på internminnet eller på ett microSD-kort. Oavsett vilket inspelningsmedia som används separeras röstfiler, musikfiler och innehållsfiler i olika mappar som organiseras i ett trädliknande struktur.

Om mappar för röstinspelningar

[Folder A]–[Folder E] i [Recorder]-mappen är mapparna för röstinspelningar.

När du ska spela in med diktafonen, väljer du en av de fem mapparna och spelar därefter in.

Obs!

• Filer och mappar som är placerad i mappen [Recorder] visas inte på diktafonen.

Varje mapp kan lagra upp till 999 filer.

Mappar för röstinspelning

Mapplista VOC_100201-0001.wav

VOC_100201-0002.mp3

VOC_100201-0003.wav

VOC_100201-0004.wma

Fillista

Mapp Fil

Diktafon

Mapp A Mapp B Mapp C Mapp D Mapp E

Filnamn skapas automatiskt för filer som spelats in med diktafonen.

1 Användar-ID:

Användarnamnet som har ställts in på den digitala diktafonen. Användar-ID kan ändras i Olympus Sonority.

2 Inspelningsdatum:

Inspelningsdatum visas med hjälp av sex siffror.

Exempel: Den 1:a februari 2010 visas som »100201».

3 Filnummer:

Ett serienummer som automatiskt tilldelas av en digital diktafon.

4 Filnamnstillägg:

Detta är filnamnstilläggen för inspelningsformat när du spelar in med denna enhet.

• Linjärt PCM-format: .wav

• MP3-format: .mp3

• WMA-format: .wma

Om m ap pa rn a

(33)

1

SV

Första nivån Andra nivån Tredje nivån

Om m ap pa rn a

Om mapparna

Om mappen för musikuppspelning

När du överför musikfiler till enheten med hjälp av Windows Media Player, skapas automatisk en mapp i [Music]-mappen som har en struktur med de olika nivåer, vilket visas i bilden nedan.

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Music]-mappen.

• Upp till 8 000 låtar kan överföras till [Music]-mappen.

• Upp till 1 000 spellistor kan överföras till [Music]-mappen.

Filsökning Artistlista Albumlista Fillista

Filsökning utförs till den fjärde nivån.

Musik Artist

Artist

Artist

Artist

Album

Album

Album

Album

Mapp

Fil

(34)

1

SV

Första nivån Andra nivån

Om mapparna

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Podcast]-mappen.

• Upp till 8 000 låtar kan överföras till [Podcast]-mappen.

Programlista Fillista

Filvisning

Filsökning utförs till den fjärde nivån.

Om mappen för Podcast-innehåll

En [Podcast]-mapp för att lagra podcaster har skapats i förväg. Programfiler som överförts från »Olympus Sonority» kan spelas. Med diktafonen stoppad, öppna [Podcast]-menyn från [Home]-menyn för att visa en lista med filer och mappar som är lagrade i mappen.

För »Podcast» se ☞ s.127.

Mapp

Fil

Podcast Program

Program

Program

Program

Om m ap pa rn a

(35)

1

SV

Om m ap pa rn a

Om mapparna

Om mappen för elektroniskt bokinnehåll och textfiler

En mapp för att lagra elektroniska bokfiler som DAISY-innehåll och ljudböcker förbereds i förväg. Det går att lyssna på elektroniska bokfiler som har överförts till diktafonen.

Dessutom har en mapp för att hantera textdata som importeras till diktafonen skapats i förväg. För »DAISY» se ☞ s.132, för »Ljudböcker» se ☞ s.157, för »Text-tal» se ☞ s.158.

Mapplista Innehållslista Fillista Filvisning

Daisy

Innehåll Innehåll

Mapp

Fil Första nivån Andra nivån

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Daisy]-mappen.

• Upp till 1 000 innehållsfiler kan överföras till [Daisy]-mappen.

Innehåll

Innehåll

(36)

1

SV

Ljudbok

Text-tal Data

Innehåll

Mapplista Innehållslista Filvisning

Innehåll

Mapplista Fillista Filvisning

Om mapparna

Mapp Fil

Första nivån Andra nivån

Första nivån Andra nivån

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Audio Book]-mappen.

• Upp till 1 000 innehållsfiler kan överföras till [Audio Book]- mappen.

Mapp Fil

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Text Speech]-mappen.

• Upp till 1 000 filer kan överföras till [Text Speech]-mappen.

Om m ap pa rn a

(37)

1

SV

Om m ap pa rn a

Om mapparna

Om mappen för Audible-innehåll

Audible-filer kan hämtas från Audible-webbplatsen till diktafonen med AudibleManager (☞ s.159) eller Windows Media Player.

När du hämtar Audible-filer till diktafonen med Audible Manager, skapas automatiskt en [Audible]-mapp i [Audiobooks]-mappen för uppspelning av Audible-filer och filerna sparas där.

När du hämtar Audible-filer till diktafonen med Windows Media Player, skapas en [Artist]- mapp i [Audiobooks]-mappen för uppspelning av ljudböcker, på samma sätt som för musikfiler, och filerna sparas där.

Artistlista Albumlista Fillista

Första nivån Andra nivån Tredje nivån

Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Audible]-mappen.

Audible Artist

Artist

Artist

Artist

Album

Album

Album

Album

Mapp

Fil

Mapplista

(38)

1

SV

Om mapparna

Om mappen för bilder

En mapp för att lagra bilder importerade från en ansluten digitalkamera förbereds i förväg.

[IMAGE]-mappen hanteras enligt de datum då bilderna togs.

För »Visa bilder» se ☞ s.103.

Mappvisning Datumlista Fillista Filvisning

IMAGE

Datum Datum

Mapp

Fil Första nivån Andra nivån

Datum Datum

• Varje mapp kan lagra totalt 999 objekt, inklusive filer och mappar.

• När diktafonen visar bildfiler kan endast miniatyrbilder visas.

Om m ap pa rn a

References

Related documents

Hugo Pettersson [Carlton] 10 Sara Werner [Eskilstuna BMK] 7 Johan Olowsson [Örebro] 8 Cecilia Alexandersson [Örebro] 6 Marcus Jansson [Eskilstuna BMK] 7 Niloofar

Följande rankinglistor är genererade från HCP-online (www.hcponline.se) per den 10:e December 2020.. För att komma med på rankingen

[r]

Man kan inte byta lördag mot söndag eller tvärtom, däremot hindrar inget att man flyttar ut match på kvällstid en vardag (kontakta VFF för att byta dag till en vardagskväll

Använd Microphone DM30 som lärarenhet för att överföra lärarens röst mixat med ljudet från en annan enhet i systemet, direkt till eleverna!. Använd en enhet som är konfigurerad

[r]

Morgan Ängelfors Skiljebo SK 6 Mathias Bark Surahammar FK 1 Robin Stigevik Ramnäs IF 5 Henrik Karlsson Skiljebo SK 4 Mattias Johansson Munktorp BK 1 Alfredo Jonsson Köpings FF 4

Arvika Simsällskap Blå Sim- och Hoppklubb Bollnäs Simsällskap Borlänge Simsällskap Bålsta Simklubb Deje Simsällskap Eskilstuna Simklubb Fagersta Simklubb Falu Simsällskap