• No results found

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2011"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen hösten 2011

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

1.1 6 4,8 (80 %) 33 (69 %)

Tentanden är nyvald revisor i ett noterat bolag och ska redogöra för hur revisionen och utformningen av revisionsberättelsen påverkas av att hon/han inte har varit revisor i bolaget under tidigare år.

Generellt sett svarar tentanderna bra på frågan och de flesta hänvisar till ISA 510 som referens. Ett antal av tentanderna tar dock upp åtgärder som ska utföras före antagandet av uppdraget, t.ex. identitetskontroll, oberoendeanalys, etc., vilket inte är relevant. Detta har dock inte gett något poängavdrag. Några tentander har diskuterat huruvida bolaget överhuvudtaget har haft revision tidigare vilket borde vara uppenbart eftersom bolaget är noterat.

Uppskattningsvis ca hälften av tentanderna hänvisade till RevR 709 och att det ska anges i revisionsberättelsen att jämförelsetalen för föregående år har reviderats av annan revisor.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

1.2 8 5,4 (68 %) 20 (43 %)

Bolaget har gett ut ett optionsprogram till personalen med så kallade syntetiska optioner.

Tentanden ska utifrån givna uppgifter svara på hur och med vilka belopp programmet ska redovisas i balans- och resultaträkningen för vart och ett av de tre år som programmet löper på.

Det största enskilda problemet som tentanderna har är hur programmet ska redovisas vid tilldelningstidpunkten. En stor del av tentanderna vill ta hela kostnaden för programmet vid denna tidpunkt, dvs. säga 22,5 mkr den 1 januari 2011 och uppmärksammar inte att vid detta tillfälle har inget intjänande ägt rum. En del vill periodisera 22,5 Mkr över tre år med

justering vid respektive bokslut. Av de som utgår från verkligt värde den 31 december 2011 vill en del ta hela beloppet som en kostnad vid detta tillfälle och en del väljer att periodisera.

Samtliga tentander är dock överens om hur programmet ska redovisas i balansräkningen vid intjänandetidpunkten.

Det förefaller som att många av tentanderna är väl insatta i teorin men ej i tillämpningen av IFRS 2.

(2)

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng på frågan

Antal tentander 75

% och över

1.3 6 4,1 (68 %) 16 (33 %)

Tentanden har fått reda på att attestordning och attestinstruktioner inte är uppdaterade på flera år. Under granskningen uppmärksammas även ett verifikat med tvivelaktiga poster.

Tentanden ska utifrån uppgifterna identifiera potentiella problem och vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av iakttagelserna.

Flertalet av tentanderna uppfattade problematiken med intern kontroll och ansåg att detta leder till utvidgad granskning i allmänhet och att det ska rapporteras till styrelsen. Relativt få identifierade en skatteproblematik avseende det tvivelaktiga verifikat som uppmärksammats i granskningen och det fick sällan till följd att tentanden valde att undersöka den totala

omfattningen av eventuellt felbokade kostnader. Inte heller verkade det uppenbart för tentanderna att det kunde handla om bestickning och att i detta fall gäller utvidgad

anmälningsplikt, d v s även säljaren i bolaget kan bli föremål för revisorns anmälningsplikt.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

1.4 4 2,7 (67 %) 31 (65 %)

En av styrelseledamöterna i bolaget ställer frågan till tentanden om hon kan fakturera styrelsearvoden från sitt eget bolag och om det är något särskilt att tänka på i så fall.

En del av tentanderna känner ej till nyheter och förändring i praxis på området, det förekommer hänvisning till rättsfall från 1993. Med undantag av dessa förefaller dock merparten av tentanderna vara insatta i nu gällande regler och praxis.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

2.1 8 6,1 (76 %) 35 (75 %)

Uppgiften är att svara på ett antal frågor kring varulager på konsignation, bl.a. avseende för- och nackdelar med detta, intäktsredovisning och upplysningskrav.

De flesta av tentanderna lämnar bra svar på frågorna. Några enstaka har missuppfattat vem som äger lagret och vem som har det fysiskt på plats. Beskrivningen av för- och nackdelar är i vissa fall väl kortfattad. Det vanligaste felet i svaren avser frågan om det behövs några

upplysningar om konsignationslager i bolagets redovisning. De allra flesta tentanderna refererar till ÅRLs krav på upplysningar kring ekonomiska arrangemang som ej framgår av balansräkningen. Detta krav gäller dock inte för leverantören i detta fall utan för

återförsäljaren.

(3)

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng på frågan

Antal tentander 75

% och över

2.2 6 4,2 (70 %) 16 (33 %)

Bolaget har ett antal väsentliga intressebolag där det har betydande inflytande men inte kontroll. En del av bolagen har även valt revisorer utanför ditt nätverk. Tentanden ska redogöra för sin revisionsansats med avseende på granskning av intressebolagen samt vilka granskningsåtgärder hon/han planerar för.

Ett fåtal tentander saknar koncernansats i sitt svar medan det stora flertalet antagit koncern, ofta med hänvisning till ISA 600. De flesta tentander lämnar generellt tillfredsställande exempel på granskningsåtgärder. Det är dock mycket få som uppfattar den egentliga kärnfrågan, d v s kommer revisorn att få tillgång till det arbete som utförs av respektive revisorer i intressebolagen och kommer det att gå att erhålla tillräckliga revisionsbevis för att kunna skriva på koncernrevisionsberättelsen.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

2.3 6 4,5 (75 %) 32 (67 %)

Nedskrivningar har gjort av andelar i intressebolag under första halvåret. Under tredje kvartalet har ekonomin återhämtat sig och bolaget reverserar nedskrivningarna. Utgifter för ett egenutvecklat system har kostnadsförts under första och andra kvartalet och bolaget vill nu aktivera dessa i kvartal tre. Tentanden ombeds svara på om den första situationen är förenlig med god redovisningssed och om bolaget kan aktivera tidigare kostnadsförda utgifter.

Generellt sett bra svar, fram för allt avseende den första frågeställningen. Vad gäller den andra frågeställningen ansåg några av tentanderna att det var acceptabelt att aktivera tidigare kostnadsförda utgifter bara det gjordes inom samma räkenskapsår. Några tyckte att en korrigering kan redovisas som rättelse av fel.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

2.4 6 4,8 (80 %) 35 (73 %)

Tentanden ska ta ställning till två olika situationer med avseende på oberoende. I den första kommer det fram att tentandens föräldrar har ansenliga investeringar i det noterade bolaget där hon/han är vald revisor och frågan är vad detta innebär. I den andra situationen har deklarationer upprättats utan arvode för VD och styrelseordförande i bolaget.

Denna typ av oberoendefrågor behärskar tentanderna väl. Merparten är överens om att revisorn måste avgå om föräldrarna vägrar att sälja sitt aktieinnehav. Vad gäller den andra frågeställningen saknas diskussion kring hot i vissa svar. Ett fåtal tentander tyckte att det var acceptabelt att låta arvodet för deklarationshjälp ingå i det övriga arvodet för bolaget.

(4)

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng på frågan

Antal tentander 75

% och över

3.1 4 3,2 (80 %) 38 (79 %)

Frågan är om bolaget måste byta från att vara ett privat företag till att vara publikt inför en marknadsnotering och hur ska detta i så fall gå till.

Generellt sett bra svar. Många tentander har tagit sin utgångspunkt i regelverken för olika marknadsplatser vilket bör ha varit tidsödande och i vissa fall har lett fel. Kraven står klart uttalade i ABL. Det förekommer att tentanderna synbarligen missuppfattar vad ”publikt”

innebär.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

3.2 8 6,9 (82 %) 45 (94 %)

Bolaget vill inför beslut om val av marknadsplats få en sammanställning över vilka krav som gäller för OMX Stockholmsbörsen, NGM Equity respektive Aktietorget.

Även denna fråga besvarades mycket väl av merparten av tentanderna.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

3.3 6 3,8 (63 %) 14 (29 %)

Frågan är om tentanden kan åta sig uppdraget som revisor i ett bolag som ägs av en

styrelseledamot, tillika största ägare, i en noterad kund. Frågan omfattar även om situationen skulle vara annorlunda om det inte fanns något ägande utan enbart styrelseplats.

De flesta tentander för någon form av resonemang kring oberoende och/eller jäv. Ett fåtal kommer in på den närståendesituation som föreligger mellan App och ägarbolaget och för även ett resonemang kring hur övriga aktieägare skulle uppfatta att Apps revisor även var revisor hos den största ägaren. Ett annat identifierat problem avsåg revisionen av innehavet i ägarbolaget med avseende på värderingen av detta innehav.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

3.4 6 3,5 (58 %) 13 (27 %)

Bolaget ska genomföra en nyemission och frågorna som uppkommit är vad emissionsvillkoret är, vilka belopp som kommer att redovisas i moderbolag och koncern och om det går att sätta priset per aktie till ett belopp under kvotvärdet. Dessutom efterfrågas om det finns någon möjlighet för en aktieägare att undvika förlust på sitt innehav om han/hon inte vill teckna nya aktier.

(5)

Tentanderna har i många fall svårt att beskriva vad emissionsvillkoret är och vad det innebär.

Ett vanligt fel vid beräkningen av hur många aktier som ska emitteras är att tentanderna utgår ifrån priset per aktie i emissionen i stället för kvotvärdet på aktien. Tentanderna har även problem med att redogöra för redovisningen av emissionen i koncernen.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

4.1 4 3,0 (75 %) 38 (79 %)

Kunden ifrågasätter varför avskrivningar ska göras på byggnader men inte på mark och om det går att avstå från att göra avskrivningar på byggnaden.

Generellt bra svar av tentanderna. Vanligt är dock att tentanden i svaret inte förklarar vad avskrivningar syftar till, d v s en fördelning av tillgångens värde över den period som bolaget använder tillgången. Relativt få av tentanderna kommer in på konsekvensen i

revisionsberättelsen om bolaget väljer att inte göra avskrivningar på byggnaden.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

4.2 12 9,1 (76 %) 42 (87 %)

Uppgiften omfattar tre frågeställningar i samband med utformningen av revisionsberättelsen.

Tentanderna ska motivera sina ställningstaganden och utforma förslag på lydelse i revisionsberättelsen. Situationerna är följande:

Trots stora ansträngningar har det varit omöjligt att få fram underlag för de omfattande transaktioner som ägt rum mellan bolaget och andra bolag inom samma ägarkrets.

Fordringarna uppgår till 20 Mkr avseende marknadsföringsstöd, ersättning för servicekostnader och garantiåtaganden.

I januari 2011 har de tre ägarna beslutat om omedelbar återbetalning av det aktieägartillskott som de tillskjutit vid bolagets start för 10 år sedan.

VD har nyligen inkallats till förhör avseende av henne begångna oegentligheter i ett av systerbolagen där hon är styrelseledamot.

I den första situationen kommer den absoluta majoriteten fram till att revisorn inte kan uttala sig om fastställande av balans- och resultaträkning. Ett mindre antal tentander kommer fram till att de ska uttala sig med reservation, bl.a. utifrån en bedömning av väsentlighet.

Merparten av tentanderna kommer i den andra situationen fram till att hanteringen är korrekt.

De tentander som avviker har ej uppfattat möjligheten till en formlös värdeöverföring då samtliga aktieägare samtycker. En del tentander förefaller missuppfatta vad som avses med senast fastställd balansräkning.

I den tredje situationen konstaterar majoriteten att utvidgad granskning bör företas men att revisionsberättelsen för 2010 ej bör påverkas av det inträffade.

(6)

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng på frågan

Antal tentander 75

% och över

4.3 4 3,1 (78 %) 37 (77 %)

Tentanden ska förklara vad ett uttalande från företagsledningen syftar till och varför det inte räcker med en påskriven årsredovisning för att uppfylla detta syfte. Tentanden ska även förklara vad konsekvenserna kan bli om ett skriftligt uttalande inte lämnas till revisorn.

Samtliga tentander, med något undantag, förefaller väl bekanta med ISA 580 och frågan är generellt bra besvarad. En viss oklarhet föreligger dock i distinktionen mellan företagsledning och styrelse. Flera tentander har inte heller svarat på frågan varför det inte räcker med en påskriven årsredovisning.

Fråga Max poäng Genomsnittspoäng

på frågan

Antal tentander 75

% och över

4.4 6 4,2 (70 %) 22 (46 %)

Den första frågeställningen avsåg om tentanden kunde kvarstå som revisor om hon/han säljer sin ärvda sommarstuga som ligger i ett attraktivt område nära vattnet där fastighetspriserna är höga. Den andra frågeställningen handlar om hanteringen av tentandens aktieportfölj och huruvida den är i enlighet med god revisorssed nu och framåt. Tentanden planerar att vara mer aktiv i förvaltningen i framtiden.

Övervägande delen av tentanderna anser att om sommarstugan säljs på marknadsmässiga villkor så är det acceptabelt ur en oberoendesynvinkel. Många definierar dock inte vad de avser med marknadsmässiga villkor.

Den andra delfrågan besvaras ofta ofullständigt, d v s i de flesta fall enbart utifrån det framåtriktade perspektivet.

References

Related documents

Ett antal tentander kunde dock inte redogöra för hur emissionen ska redovisas i koncernen.. Vad avser nyckeltalen så var

utvecklingsutgifter. Många har dock missat att beskriva hur fonden sedan kommer att upplösas i takt med avskrivningarna som görs, till förmån för det fria egna kapitalet. Vissa

Uppgiften innebär att tentanderna skall redogöra för hur revisionen påverkas av att fullständiga underlag enligt ABL inte finns tillgängliga när utdelning lämnas. Övervägande

I denna uppgift ska tentanden ta ställning till och redogöra för två olika omständigheter och upprätta en revisionsberättelse. Deluppgift a) handlar om att bolaget

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

nyttjandeperiod, att inga korrigeringar ska göras av ingående balanser samt korrekt beräkning. Många tentander hänvisar till regelverket BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Vi