Arbetsordning Stockholms läns landstings innovationsfond

Full text

(1)

1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning

SLL Forskning och innovation

ARBETSORDNING INNOVATIONSFONDEN 2016-07-07

Diarienummer LS 2015-0347

Handläggare:

Jakob Hellman

Arbetsordning Stockholms läns landstings innovationsfond

Beskrivning

Nedan följer en kort beskrivning avseende arbetsordning för bedömning och beslut av inkomna ansökningar till Stockholms läns landstings innovationsfond 2017.

 Utlysningsperiod för innovationsfondsmedel 2017: 26 september - 21 oktober kl 18.00, 2016

 En sammanställning görs av inkomna ansökningar utifrån:

o antalet ansökningar

o ofullständiga ansökningar (ska ej bedömas) o antalet kvinnor och män (huvudsökande) o från vilka bolag och förvaltningar kommer

ansökan(huvudsökande)

o totalt ansökt belopp (från samtliga ansökningar) o kort sammanfattning om respektive projekt

 Den 29 augusti presenteras ovan angiven sammanställning som information till Stockholms läns landstings innovationsberedning.

 Bedömningen sker i två steg – ett förgranskningsarbete med syfte att välja ut de bästa ansökningarna utifrån utlysningskrav och bedömningskriterier, samt ett slutbedömningsarbete med en jury (se bilaga 1) som utser vilka ansökningar som tilldelas medel och vilka belopp.

 Förvaltningen granskar tillsammans med innovationsexperter i landstinget och gör ett förarbete av ansökningar i enlighet med en beprövad beslutsmatris. Syftet är att bedöma att projektet tillför största möjliga nytta till patient och hälso- och sjukvården och är utformad så att utlysningens kriterier täcks in.

 I förgranskningsarbetet deltar också verksamhetsutvecklare från minst fem vårdgivare med överblick av landstingets

verksamhetsutveckling.

(2)

2 (5) INNOVATIONSFONDEN

2016-07-07

Diarienummer LS 2015-0347

 Ledamöter i slutbedömningsgruppen kommer i fall det anses nödvändigt, föreslås signera ett sekretessavtal (se bilaga 4).

 Samtliga (fullständiga) ansökningar, tillsammans med resultatet av beslutsmatrisen finns tillgängliga för ledamöter i

bedömningsgruppen via SLL Forskningsstödverktyg; ”Anslag forskning, utveckling och utbildning”. Sekretessbelagda ansökningar skickas via post till bedömningsgruppen.

 Bedömningsgruppen föreslås läsa och göra en egen bedömning av inkomna fullständiga ansökningar.

 En sammanställning av bedömningsgruppens poäng och kommentarer görs i ett separat dokument, via SLL Forskningsstödverktyg.

 Bedömningsgruppen träffas och diskuterar förslag till beslut av avslag och beviljande av medel. Vid mötet tillämpas jävsregler enligt bilaga 3. Förvaltningen bistår med sekreterare vid

bedömningsgruppens möte.

 Förslag till beslut överlämnas till forsknings- och

innovationsdirektören vid landstingsstyrelsens förvaltning som ska verkställa föreslaget beslut.

 Samtliga ansökningar meddelas beviljande eller avslag på inskickad ansökan senast den 31/12 2016.

 Principen om fribrev ska tillämpas i samtliga beviljade ansökningar (se bilaga 2).

Bilaga 1

Bedömnings och expertgrupp Stockholms läns landstings Innovationsfond 2017

Gisela Sitbon Affärscoach/Health

STING/ Stockholm Innovation& growth Lilian Wikström

VD

KIAB/Karolinska Institute Innovation AB

(3)

3 (5) INNOVATIONSFONDEN

2016-07-07

Diarienummer LS 2015-0347

Stefan Vlachos Verksamhetschef

Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset Carl Göran Ericsson

Chefsläkare Danderyds sjukhus Thomas Arnhjort Chefsläkare

Södersjukhuset Gabor Révay Verksamhetschef

SLSO Verksamhetsstöd eHälsa Björn Wettergren

Avdelningschef

Utvecklingsavdelningen HSF Mona Wilcke

Verksamhetschef

Stockholms universitets Innovationskontor

Lena Ringstedt Ordförande

Afasiföreningen i Stockholms län

Tidigare ordförande i HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorgan) Stockholms län

Bilaga 2 Fribrev

Fribrev är inte möjligt att erhålla samtidigt som projektet mottar

finansiering från innovationsfonden. Om idégivare och arbetsgivare skulle teckna ett avtal om fribrev under tiden den anställde får finansiering från innovationsfonden så stängs projektets innovationsfondskonto för vidare fakturering av upparbetade kostnader.

Fribrev innebär att landstinget i ett avtal avsäger sig alla rättigheter till resultatet av den anställdes idé/produkt/process/tjänst och att

arbetstagaren tillskrivs alla rättigheter till en idé eller innovation. Om utveckling har skett i samarbete med en klinik/avdelning kan det även innebära att kliniken/avdelningen förbehåller sig rätt till nyttjande av produkten eller tjänsten inom den egna verksamheten.

(4)

4 (5) INNOVATIONSFONDEN

2016-07-07

Diarienummer LS 2015-0347

Bilaga 3 Jävsregler

Syftet med jävsregler är att garantera en objektiv och opartisk hantering av ärenden och skapa förtroende hos berörda och omvärlden att det sker.

Med jäv menas en omständighet som rubbar förtroendet till en viss ledamots eller tjänstemans opartiskhet vid handläggningen av ett ärende.

Följande riktlinjer för jäv utgör en tillämpning av Kommunallagens jävsregler. Utgångspunkten är att den som är jävig inte får handlägga eller delta i beredningen av ett ärende/en ansökan.

Prövning av jäv

En uppkommen jävssituation hanteras i första hand genom att den aktuella ledamoten frivilligt avstår ifrån att delta i ärendet. Om en ledamot vid till exempel ett bedömningsgruppsmöte inte frivilligt gör detta ska mötets ordförande omgående avgöra om jäv föreligger.

Anmälan om jäv

Ledamot ska i så god tid som möjligt meddela förhållanden som kan komma att medföra jäv. Om möjligt bör han/hon rådgöra med ordförande/förvaltningen i fråga om jäv kan uppstå.

När ansökningsomgången är avslutad ska samtliga ledamöter i bedömningsgruppen anmäla eventuella jäv genom SLL

Forskningsstödverktyg. Information om tillvägagångssätt sänds separat.

Jäv ska anses föreligga när ledamot i beslutande/beredande instans är:

• den sökande själv

• den sökandes handledare

• verksam inom samma forskargrupp och/eller motsvarande (klinik/division) som den sökande

• släkt eller närstående till den sökande eller person med nära samarbete Där jäv anmälts/konstaterats ska ledamoten lämna rummet såväl under förberedelser som vid slutbehandling av ärendet.

Jävsprotokoll

I anslutning till det protokoll som förs vid sakkunniggruppens sammanträde gör kansliets handläggare en jävsbilaga. Eventuella jävsförhållanden redovisas för alla projekt och om eventuella intressekonflikter funnits.

(5)

5 (5) INNOVATIONSFONDEN

2016-07-07

Diarienummer LS 2015-0347

Bilaga 4 Sekretess

I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL) 31 kap 12

§ ”att sekretess gäller för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs.”

Sekretessen gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör lämnas upp.

När det gäller uppgifter som hänför sig till landstingets egen verksamhet vad avser patenterbara resultat, mönster och upphovsrättsligt skyddat material ska OSL 31 kap 20-23 §§ tillämpas varvid anges att sekretess gäller i stor utsträckning. Syftet är att skydda de ekonomiska och ideella intressen det allmänna kan ha i ovannämnda resultat.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :