Förskollärare, VFU- kurser termin 1-5

23  Download (0)

Full text

(1)

Förskollärare,  VFU-­‐kurser  termin  1-­‐5  

Termin  1,  970G24  

Utbildningsvetenskaplig  kärna,  Verksamhetsförlagd  utbildning,   1,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  inom  förskolan.  

Den  studerande  planerar,  leder  och  följer  upp  aktiviteter  som  behandlar  grupprocesser,  samspel,  lek   och  lärande.  Den  studerande  för  tillsammans  med  handledaren  pedagogiska  diskussioner  om  att   leda  pedagogiska  moment,  förskolans  rutiner  samt  förskolans  tradition.  

Termin  2,  970G08  

Förskolepedagogik,  Verksamhetsförlagd  utbildning  ,  6hp  

Studenten  övar  självinsikt,  empatisk  förmåga  och  lyhördhet  för  konstruktiv  kritik  i  den  pedagogiska   verksamheten.  Den  studerande  planerar  och  diskuterar  aktiviteter  och  miljöer  som  inspirerar  till  lek   tillsammans  med  handledare.  Studenten  genomför  aktiviteter  där  lek  används  som  redskap  för   lärande  och  utveckling.  Studenten  skall  också  genomföra  aktiviteter  där  verktyg  och  material  inom   de  estetiska  praktikerna  ingår.  

Termin  3,  970G10  

Teknik  och  naturvetenskap  -­‐  inne,  ute,  borta  och  hemma,   verksamhetsförlagd  utbildning,  3hp  

Teknik  och  naturvetenskap  som  kunskapsområden  utgör  utgångspunkten  för  kursens  olika  delar.  Där   ingår  att  reflektera  över  barns  utveckling,  barns  användande  av  tekniska  lösningar  och  av  

naturvetenskapliga  beskrivningar.  

Att  kunna  stimulera  barns  nyfikenhet  samt  att  diskutera  och  planera  verksamhet  för  olika  platser  är   betydelsefulla  kunskaper.  Att  arbeta  säkert  tillsammans  med  en  barngrupp  i  inspirerande  miljöer  är   också  viktiga  färdigheter.  

Studenten  genomför  aktiviteter  för  lärande  och  utveckling  inom  naturvetenskap  och  teknik  både   inne  som  i  uterummet.  

Termin  3,  970G12  

Matematiklärande  i  förskolan,  verksamhetsförlagd  utbildning,   3hp  

Den  studerande  övar  på  att  ta  initiativ  och  ansvar.  I  kursen  utvecklar  den  studerande  förmågan  att   planera  och  leda  pedagogisk  verksamhet  i  matematik.  I  detta  ingår  att  kommunicera  och  

konkretisera  så  att  det  blir  begripligt  för  barnen,  välja  arbetssätt  utifrån  barnens  förförståelse  och   förutsättningar  så  att  både  individ  och  grupp  blir  tillgodosedda  samt  ansvara  för  såväl  planerade  som   oplanerade  arbetsuppgifter.  På  egen  hand  och  med  stöd  av  handledaren  hanterar  studenten  

situationer  som  kan  uppkomma.  Den  studerande  utvärderar  genomförda  moment  tillsammans  med   barnen  och  reflekterar  över  egna  och  andras  erfarenheter  av  det  pedagogiska  arbetet.  I  samband   med  detta  övar  studenten  förmågan  att  ifrågasätta  och  ifrågasättas.  

(2)

Termin  4,  970G14  

Barns  språkliga  utveckling  och  kommunikation  1,  Språk  som   form,  interaktivt  medel  och  medierande  redskap,  

Verksamhetsförlagd  utbildning,  3hp  

Kursen  fokuserar  på  förskollärarens  uppdrag  att  arbeta  språkfrämjande  och  språkutvecklande.  I   detta  ingår  att  träna  på  att  se  övergripande  samband  mellan  praktik  och  teori  samt  att  använda  olika   kommunikativa  uttrycksformer  som  främjar  barns  språkliga  lärande  och  utveckling.  Observation  av   hur  litteratur  respektive  digitala  verktyg  används  i  verksamheten  ger  ett  underlag  för  utvärdering  av   hur  dessa  kan  bidra  till  att  främja  språket.  Kursens  didaktiska  innehåll  befästes  och  fördjupas  genom   att  den  studerande  får  öva  på  att  planera  och  leda  pedagogisk  verksamhet  med  ett  särskilt  fokus  på   språkstimulering.  På  egen  hand  och  med  stöd  av  handledaren  hanterar  studenten  situationer  som   kan  uppkomma.  Den  studerande  utvärderar  genomförda  moment  tillsammans  med  barnen  samt   handledaren  och  reflekterar  över  egna  och  andras  erfarenheter  av  det  pedagogiska  arbetet.  I   samband  med  detta  övar  studenten  förmågan  att  ifrågasätta  och  ifrågasättas.  

 

Termin  5,  970G18  

Förskolepedagogik,  Verksamhetsförlagd  utbildning,  7,5hp  

Förskolepedagogik  som  kunskapsområde  utgör  utgångspunkten  för  kursens  alla  delar.  Innebörden   av  att  vara  en  förebild  för  barn  behandlas.  Med  styrdokument,  lärande  och  omsorg  samt  barns  olika   behov  och  villkor  i  fokus  granskas  förskolebarns  vardag.  Studerande  analyserar  aktiviteter  där   samverkan  med  föräldrar  och  samarbete  i  arbetslag  har  betydelse.  Förmåga  att  ta  helhetsansvar   tränas  genom  att  de  studerande  planerar  och  genomför  samt  utvärderar  olika  delar  av  

verksamheten.  I  kursen  dokumenterar  den  studerande  även  sitt  lärande  i  relation  till   förskolläraruppdraget  genom  att  föra  loggbok.    

 

 

 

(3)

Lärare  i  fritidshem,  VFU-­‐kurser  termin   1-­‐5  

Termin  1,  971G17  

Utbildningsvetenskaplig  kärna  2,  Utveckling  och  lärande,   Verksamhetsförlagd  utbildning,  1,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  på  fritidshem  och  i  skola.  

Den  studerande  planerar,  och  genomför  minst  ett  pedagogiskt  moment  tillsammans   med  handledare.  Under  kursen  övar  den  studerande  att  ta  kontakt  och  kommunicera   med  elever,  att  använda  sig  av  kroppsspråket,  att  ta  emot  konstruktiv  kritik  samt  att   uppvisa  ett  ansvarsfullt  beteende  på  fritidshem  och  i  skola.  

Termin  2,  971G07  

Fritidspedagogik,  Verksamhetsförlagd  utbildning,  7,5hp    

Den  studerande  genomför  verksamhetslagd  utbildning  inom  det  fritidspedagogiska   området  i  fritidshem  och  skola.  Studenten  övar  självinsikt,  empatisk  förmåga  och   lyhördhet  för  konstruktiv  kritik  i  den  pedagogiska  verksamheten.  Den  studerande   planerar,  genomför  och  följer  upp  aktiviteter  som  behandlar  barns  

identitetsskapande,  grupprocesser,  samspel,  lek  och  lärande.  Vidare  ska  den   studerande  planera,  genomföra  och  följa  upp  aktiviteter  som  berör  barns  språkliga   och  matematiska  utveckling  och  lärande  i  den  pedagogiska  verksamheten.

 

Termin  3,  971G09  

Fritidspedagogik,  verksamhetsförlagd  utbildning,  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  inom  det  fritidspedagogiska   området  i  fritidshem  och  skola.  Studenten  övar  initiativförmåga  i  den  pedagogiska   verksamheten  samtidigt  som  studenten  visar  förmåga  att  etablera  relationer  utan  att   förlora  den  professionella  integriteten.    

Den  studerande  planerar,  genomför  och  följer  upp  aktiviteter  som  behandlar  hållbar   utveckling  och  utomhuspedagogik  kopplat  till  nationella  styrdokument.    

Vidare  ska  studenten  visa  förmåga  till  ledarskap  och  kunna  identifiera  problem  /   dilemman  och  föreslå  lösningar.  

 

Termin  4  

Ingen  VFU    

(4)

Termin  5,  971G22  

Fritidspedagogik,  verksamhetsförlagd  utbildning,  13,5hp  

Kursen  är  verksamhetsförlagd  och  består  av  tillämpning  av  sociala  och  didaktiska  lärarförmågor.  Den   studerande  handleds  i  att  ta  helhetsansvar  för  planering,  organisering  och  utvärdering  av  elevers   lärande  och  utveckling  inom  såväl  det  fritidspedagogiska  området  som  inom  valt  praktiskt  estetiskt   undervisningsämne.    

I  den  praktiska  tillämpningen  ingår  att  anpassa  den  pedagogiska  verksamheten  till  elever  skilda   förutsättningar.  Vidare  ingår  bedömning  och  dokumentation  av  den  pedagogiska  verksamheten  och   elevers  lärande  och  utveckling.    

Campusförlagda  moment  såsom  introduktion,  uppföljning  och  examination  ingår  i  kursen.  Ledarskap   och  samarbete  samt  didaktisk  förtrogenhet,  såsom  förståelse  av  relationen  mellan  forsknings-­‐  och   erfarenhetsbaserad  kunskap,  är  ett  väsentligt  innehåll  i  kursen.    

 

 

 

(5)

Lärare  i  förskoleklass  och  år  1-­‐3,  F-­‐3   VFU-­‐kurser  termin  1-­‐5    

Termin  1,  972G18  

Utbildningsvetenskaplig  kärna  2,  Utveckling  och  lärande,   Verksamhetsförlagd  utbildning,  1,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  grundskolans  förskoleklass   och  årskurs  1-­‐3.  Den  studerande  planerar  och  genomför  ett  enskilt  moment  

tillsammans  med  handledare.  Under  kursen  övar  den  studerande  att  kommunicera  och   ta  kontakt  med  elever,  att  använda  sig  av  kroppsspråket,  att  ta  emot  konstruktiv  kritik   samt  att  visa  ett  ansvarsfullt  beteende  i  skolmiljön.

Termin  2,  972G09  

Samhällsorienterade  ämnen,  verksamhetsförlagd  utbildning,   3hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  samhällsorienterande   ämnen  (SO)  i  grundskolans  år  F-­‐3.  Den  studerande  planerar,  genomför  och  utvärderar   enskilda  moment  i  SO  tillsammans  med  handledare,  samt  utvärderar  och  diskuterar   kunskapsbedömning  tillsammans  med  handledare.  Under  kursen  övar  den  studerande   självinsikt,  empatisk  förmåga  och  lyhördhet  för  konstruktiv  kritik  i  den  pedagogiska   verksamheten.  Den  studerande  undersöker  arbetsformer,  läromedel  samt  stoffurval  i   samhällsorienterande  ämnen  i  grundskolans  år  F-­‐3.

 

Termin  3,  972G08  

Svenska,  verksamhetsförlagd  utbildning,  4,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  grundskolans  förskoleklass   eller  årskurs  1-­‐3.  Under  kursen  övar  den  studerande  att  ta  initiativ  i  den  pedagogiska   verksamheten  och  att  anpassa  kommunikationen  till  eleverna  och  situationen,  samt   uppvisa  ett  kroppsspråk  som  uttrycker  trygghet  och  tydlighet.  Den  studerande   planerar,  genomför  och  utvärderar  undervisning  inom  ett  begränsat  arbetsområde   inom  ämnet  svenska,  samt  diskuterar  instrument  för  kunskapsbedömning  inom  det   aktuella  arbetsområdet.    

Termin  4,  972G12  

Matematik,  verksamhetsförlagd  utbildning,  4,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  grundskolans  förskoleklass  eller  årskurs   1-­‐3.  Under  kursen  övar  den  studerande  att  etablera  relationer,  utöva  ledarskap  och  ta  emot   konstruktiv  kritik.  Den  studerande  planerar,  genomför  och  följer  upp  undervisning  inom  ett  

(6)

arbetsområde  i  ämnet  matematik,  samt  diskuterar  och  använder  instrument  för   kunskapsbedömning  inom  det  aktuella  ämnet.  

 

Termin  5,  972G15  

Naturorienterande  ämnen  och  teknik,  verksamhetsförlagd  utbildning,   3hp  

Teknik  och  naturvetenskap  som  kunskapsområden  utgör  utgångspunkter  för  kursens  olika  delar.  Den   studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  grundskolans  förskoleklass  eller  årskurs  1-­‐3.  

Under  kursen  övar  den  studerande  att  etablera  relationer,  utöva  ledarskap  och  ta  emot  konstruktiv   kritik.  Den  studerande  planerar,  genomför  och  följer  upp  undervisning  inom  ett  arbetsområde  i   ämnena  naturvetenskap  respektive  teknik  samt  diskuterar  och  använder  instrument  för  

kunskapsbedömning  inom  de  aktuella  ämnena.  Där  ingår  att  reflektera  över  barns  föreställningar   och  hur  de  utvecklar  naturvetenskapliga  och  tekniska  förmågor,  men  också  att  utifrån  elevers  olika   förutsättningar  kunna  hantera  och  anpassa  undervisningen  för  att  stimulera  deras  lärande.    

 

 

 

(7)

Lärare  i  år  4-­‐6,  VFU-­‐kurser  termin  1-­‐5  

Termin  1,  973G20  

Utbildningsvetenskaplig  kärna  2,  Utveckling  och  lärande,   Verksamhetsförlagd  utbildning,  1,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  grundskolans  årskurs  4-­‐6.  

Den  studerande  planerar  och  genomför  ett  enskilt  moment  tillsammans  med  

handledare.  Under  kursen  övar  den  studerande  att  kommunicera  och  ta  kontakt  med   elever,  att  använda  sig  av  kroppsspråket,  att  ta  emot  konstruktiv  kritik  samt  att  visa   ett  ansvarsfullt  beteende  i  skolmiljön.  

Termin  2,  973G07  

Svenska,  Verksamhetsförlagd  utbildning,  6hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  svenska  i  grundskolans   årskurs  4-­‐6.  Den  studerande  planerar,  genomför  och  utvärderar  enskilda  moment  i   svenska  tillsammans  med  handledare,  samt  utvärderar  och  diskuterar  

kunskapsbedömning  tillsammans  med  handledare.  Under  kursen  övar  den  studerande   upp  självinsikt,  empatisk  förmåga  och  lyhördhet  för  konstruktiv  kritik  i  den  

pedagogiska  verksamheten.  Den  studerande  undersöker  ämnesdidaktiska  fenomen  i   praktik  och  teori  relaterade  till  området  språk  och  litteratur  i  ämnet  Svenska.    

Termin  3  

Ingen  VFU  

Termin  4,  973G08  

Engelska,  Verksamhetsförlagd  utbildning  4,5  hp  

Den  studerande  planerar  och  genomför  undervisning  i  form  av  projekt  i  årskurs  4-­‐6.  De  skriftliga   projektarbetena  tjänar  också  som  diskussionsunderlag  för  olika  aspekter  av  engelskundervisningen.  

 

Termin  5,  973G12  

Matematisk  verksamhetsförlagd  utbildning,  VFU,  4,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  grundskolans  årskurs  4-­‐6.  Under  kursen   övar  den  studerande  att  ta  egna  initiativ,  etablera  relationer,  anpassa  kommunikationen  samt   analysera  konsekvenserna  av  det  egna  handlandet.  Den  studerande  planerar,  genomför  och  följer   upp  undervisning  inom  ett  arbetsområde  i  matematik,  diskuterar  och  använder  instrument  för   kunskapsbedömning  och  återkopplar  till  elever  inom  det  aktuella  ämnet.  

 

(8)

Ämneslärare  i  år  7-­‐9,  VFU-­‐kurser    

UK

Termin  1,  974GV6  

Utbildningsvetenskaplig  kärna  2,  Verksamhetsförlagd   utbildning,  1,5hp  

Kursen introducerar och orienterar studenten till skolmiljön, skolans uppdrag och funktionssätt samt

lärarprofession.  Studenten  övar  sin  förmåga  att  etablera  kontakt  och  kommunicera  med  elever.  

Studenten  övar  sin  förmåga  att  leda  enskilda  moment  i  den  pedagogiska  verksamheten  samt  sin   förmåga  att  iaktta  och  följa  upp  handledarens  strategier  för  att  motivera  elever.    

 

Biologi

Termin  3,  92BIV7  

Biologi:  verksamhetsförlagd  utbildning  (31-­‐37,5  hp)  ,  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  biologi  inom  gymnasieskolan  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  genomföra     enskilda  undervisningsmoment  i  biologi  på  gymnasiekolan.  Den  studerande  övar  även  på  att   anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans  med   handledaren  över  den  egna  lärarrollen.  

 

Termin  5,  93BIV7  

Biologi:  verksamhetsförlagd  utbildning  (31-­‐37,5  hp)  ,  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  biologi  inom  gymnasieskolan  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  genomföra   enskilda  undervisningsmoment  i  biologi  på  gymnasiekolan.  Den  studerande  övar  även  på  att   anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans  med   handledaren  över  den  egna  lärarrollen.

 

 

Engelska

Termin  2,  91ENV7  

Teaching  Practice  (VFU),  2,5hp  

In  the  Course  Guide,  there  is  information  for  both  students  and  supervisors,  such  as  an  overview  of   the  various  course  modules  and  Ladok  codes.  

In  the  Course  Guide,  supervisors  can  also  find  information  on  what  their  responsibilities  are  and   how  they  can  make  use  of  their  students  in  their  regular  teaching.  There  are  descriptions  helping  

(9)

them  interpret  and  carry  out  the  VFU  projects  and  at  the  end  there  are  also  assessment  forms  to  be   filled  in  after  each  term.  If  there  are  any  questions,  supervisors  can  mail  Lars  Liljegren,  

"ämnesansvarig"  

Termin  3,  92ENV7  

Teaching  Practice  (VFU)  5  hp  

Welcome  to  the  homepage  for  the  second  term  of  English  at  the  new  Teachers'  Programme,  which   started  in  the  autumn  term  of  2011.  On  the  left  and  under  “Documents”,  you  can  find  links  to  the   Course  Guide,  Reading  List,  Timetable,  Syllabi  etc..  

In  the  Course  Guide,  there  is  information  for  both  students  and  supervisors,  such  as  an  overview  of   the  various  course  modules  and  Ladok  codes.  

In  the  Course  Guide  for  Supervisors,  supervisors  can  also  find  information  on  what  their  

responsibilities  are  and  how  they  can  make  use  of  their  students  in  their  regular  teaching.  There  are   descriptions  helping  them  interpret  and  carry  out  the  VFU  projects  and  at  the  end  there  are  also   assessment  forms  to  be  filled  in  after  each  term.  If  there  are  any  questions,  supervisors  can  mail   Lars  Liljegren,  "ämnesansvarig"  

 

Termin  4,  92E1V7      

Motsvarande  91ENV7  men  som  läses  som  andra  ämnet.  

 

Termin    5,  93ENV7  

Verksamhetsförlagd  utbildning  i  engelska  (55-­‐60  hp),  5hp  

Den  studerande  genomför  och  redovisar  muntligt  och  skriftligt  undervisning  i  engelska  med  fokus   på  engelsk  språkutlärning  i  årskurs  7-­‐9,  samt  diskuterar  och  utvärderar  sin  undervisning    

tillsammans  med  handledaren.  

Den  studerande  undervisar  i  ungdomslitteratur  i  en  engelsk  skola  och  redovisar  sina  erfarenheter   kopplat  till  kursinnehållet.  

Den  studerande  tillämpar  ett  kritiskt  förhållningssätt  i  diskussioner  och  skriftliga  redovisningar,   baserat  på  såväl  aktuell  forskning  som  egna  erfarenheter.  Den  studerande  övar  de  sociala  och   didaktiska  färdigheter  som  måste  bemästras  av  läraren  i  vardagen.  

Den  studerande  drar  med  grund  i  handledarens  återkoppling  samt  ovanstående  punkter  slutsatser   för  sin  framtida  lärargärning.    

 

Franska

Termin  3,  92F1V7  

Franska:  verksamhetsförlagd  utbildning  (28-­‐30  hp),  2,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  franska  inom  grundskolans  senare  år  där   olika  tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  

(10)

genomföra  enskilda  undervisningsmoment  i  franska  inom  grundskolans  senare  år.  Den  studerande   över  även  på  att  anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar   tillsammans  med  handledaren  över  den  egna  lärarrollen.  

 

Termin  4,  92FRV7    

Det  finns  inga  studenter  på  denna  kurs  H  13.  

 

Geografi

Termin 4,  92GEV7                                                                                                                                                                                     Geografi:  verksamhetsförlagd  utbildning  (52,5-­‐60  hp),  7,5hp  

Verksamhetsförlagd  utbildning  

Kursen  består  av  en  period  verksamhetsförlagd  utbildning  då  geografiundervisning  i  grundskolan   studeras  och  prövas.  I  detta  planerar,  genomför  och  utvärderar  den  studerande  undervisning   utifrån  kunskapsområdets  specifika  karaktär.  Studenten  diskutera  sina  undervisningsinsatser   tillsammans  med  handledare.  Dessutom  diskuteras  kunskapsbedömning  och  betygssättning.

 

Historia

Termin  3,  92HIV1  

Historia:  verksamhetsförlagd  utbildning  (37,5-­‐45  hp),  7,5hp  

Momentet  innebär  att  den  studerande  planerar,  genomför  och  utvärderar  undervisning  utifrån   kunskapsområdets  specifika  karaktär.  Dessutom  tränar  studenten  sina  färdigheter  avseende   kunskapsbedömning  och  betygssättning.  

 

Termin  5,  93HIV7  

Historia:  verksamhetsförlagd  utbildning  (38-­‐45  hp),  7,5hp  

Momentet  innebär  att  den  studerande  planerar,  genomför  och  utvärderar  undervisning  utifrån   kunskapsområdets  specifika  karaktär.  Dessutom  tränar  studenten  sina  färdigheter  avseende   kunskapsbedömning  och  betygssättning.

 

Kemi

Termin  4,  92KEV7  

Kemi:  verksamhetsförlagd  utbildning  (46-­‐52,5  hp),  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  kemi  inom  årskurs  7-­‐9  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  genomföra   enskilda  undervisningsmoment  i  kemi  i  årskurs  7-­‐9.  Den  studerande  över  även  på  att  anpassa  

(11)

undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans  med   handledaren  över  den  egna  lärarrollen.

 

Matematik

Termin  3,  92MAV7  

Matematik:  verksamhetsförlagd  utbildning  (53-­‐60  hp),  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  med  praktisk  tillämpning  av  olika   lärarförmågor:  övning  på  att  planera,  organisera  och  genomföra  undervisning  i  matematik  i  åk.  7-­‐9   och  därvid  anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar.  Tillsammans  med   handledaren  reflekterar  den  studerande  över  den  egna  lärarrollen  med  koppling  till  teoretiska   perspektiv  på  undervisning  och  lärande  i  matematik  och  matematikundervisningens  sociala  och   affektiva  dimensioner,  elever  med  särskilda  behov  i  matematik  samt  arbetsformer  och  

laborativa/tekniska  hjälpmedel.  

Termin  5;  93MAV7  

Matematik:  verksamhetsförlagd  utbildning  (53-­‐60  hp),  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  med  praktisk  tillämpning  av  olika   lärarförmågor:  övning  på  att  planera,  organisera  och  genomföra  undervisning  i  matematik  i  åk.  7-­‐9   och  därvid  anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar.  Tillsammans  med   handledaren  reflekterar  den  studerande  över  den  egna  lärarrollen  med  koppling  till  teoretiska   perspektiv  på  undervisning  och  lärande  i  matematik  och  matematikundervisningens  sociala  och   affektiva  dimensioner,  elever  med  särskilda  behov  i  matematik  samt  arbetsformer  och  

laborativa/tekniska  hjälpmedel.  

 

Religion

Termin  4,  92REV7  

Religionskunskap:  verksamhetsförlagd  utbildning  (37,5-­‐45  hp),   7,5hp  

Verksamhetsförlagd  utbildning  (VFU).  Studenten  övar  sig  på  att  inta  ett  professionellt   förhållningssätt  i  lärarrollen,  planera  egna  lektioner  i  religionskunskap  i  årskurs  7-­‐9,  samt  

genomföra,  leda  och  följa  uppdessa.  Studenten  tränar  sig  också  i  att  utifrån  egna  reflektioner  och   andras  konstruktiva  kritik  dra  slutsatser  och  förändra  sitt  agerande  i  undervisningssituationer  

Samhällskunskap

Termin  3,  92SHV7  

Samhällskunskap:  verksamhetsförlagd  utbildning  (46-­‐52,5  hp),   7,5hp  

Kursen  introducerar  studenten  till  skolmiljön,  skolans  uppdrag  och  funktionssätt  samt  

(12)

lärarprofession.  Studenten  övar  sin  förmåga  att  planera,  genomföra,  utvärdera  och  bedöma   undervisningsmoment  inom  Samhällsvetenskap.  Studenten  reflekterar  över  lärarrollen,   lärandeteorier  och  bedömningsaspekter.    

Kursen  samläses  med  Ämneslärare  i  gymnasiet  och  grundskolan  7-­‐9.  

 

Termin  5,  93SHV7  

Samhällskunskap:  verksamhetsförlagd  utbildning  (46-­‐52,5  hp)  ,  7,5hp  

Kursen  introducerar  studenten  till  skolmiljön,  skolans  uppdrag  och  funktionssätt  samt   lärarprofession.  Studenten  övar  sin  förmåga  att  planera,  genomföra,  utvärdera  och  bedöma   undervisningsmoment  inom  Samhällsvetenskap.  Studenten  reflekterar  över  lärarrollen,   lärandeteorier  och  bedömningsaspekter.  

 

Spanska

Termin  3,  92S1V7  

Spanska:  verksamhetsförlagd  utbildning  (28-­‐30  hp),  2,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  spanska  inom  högstadiet  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  genomföra   enskilda  undervisningsmoment  i  spanska  på  högstadiet.  Den  studerande  över  även  på  att  anpassa   undervisningen  till  elevernasålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans  med  

handledaren  över  den  egna  lärarrollen.  

Termin  4,  92S1V7                                                                                                                                                                                                         Spanska:  verksamhetsförlagd  utbildning  (28-­‐30  hp),  2,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  spanska  inom  högstadiet  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  genomföra   enskilda  undervisningsmoment  i  spanska  på  högstadiet.  Den  studerande  över  även  på  att  anpassa   undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans  med  

handledaren  över  den  egna  lärarrollen.

 

Svenska

Termin  3,  92SVV7  

Svenska:  verksamhetsförlagd  utbildning  (53-­‐60  hp)  ,  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  svenska  i  7-­‐9.  Den  studerande  planerar,   genomför  och  utvärderar  avgränsade  arbetsområden  i  svenska  tillsammans  med  handledare,  samt   utvärderar  och  diskuterar  olika  instrument  för  kunskapsbedömning.  Under  kursen  får  den  

studerande  utveckla  självinsikt,  empatisk  förmåga  och  lyhördhet  för  elevers  olika  behov  i  den   pedagogiska  verksamheten.  I  samband  med  det  får  också  den  studerande  reflektera  över  hur   svenskämnets  hela  innehåll  kan  anpassas  efter  studiegrupp  och  situation  och  hur  teoretiska  

ämneskunskaper  tranformeras  till  undervisning  och  kunskapsinnehåll.  Under  kursen  utvecklar  också  

(13)

den  studerande  en  förmåga  att  ta  egna  initiativ  och  fungera  som  lärare  i  förhållande  till  arbetslag   och  elevgrupp.  Den  studerande  undersöker  ämnesdidaktiska  fenomen  i  praktik  och  teori  relaterade   till  ämnet  svenska.  

Termin  5,  93SVV7  

Svenska:  verksamhetsförlagd  utbildning  (53-­‐60  hp)  ,  7,5hp  

Kursen  är  verksamhetsförlagd  och  består  av  praktisk  tillämpning  av  olika  lärarförmågor.  Den   studerande  handleds  i  att  ta  ansvar  för  planering  och  organisering  av  större  arbetsområden  inom   ämnet  svenska  samt  när  det  gäller  utvärdering  av  elevers  lärande.  I  den  praktiska  tillämpningen   ingår  att  anpassa  undervisningen  till  elevers  skilda  förutsättningar  och  förkunskaper.  Vidare  ingår   problematisering  gällande  bedömning,  betygsättning  och  dokumentation  av  elevers  lärande  och   kunskaper.  Ledarskap,  samarbete  och  olika  typer  av  social  interaktion  är  ett  centralt  innehåll  i   kursen.  Olika  typer  av  problem  och  dilemman  inom  den  pedagogiska  verksamheten  diskuteras  och   analyseras.  Uppföljning  av  och  reflektion  över  den  studerandes  lärande  och  yrkesutveckling   genomförs  med  hjälp  av  en  individuell  utvecklingsguide.

 

Svenska som andra språk

Termin  4,  92SAV7  

Svenska  som  andraspråk:  verksamhetsförlagd  utbildning  (46-­‐

52,5  hp),  7,5hp  

Kursen  är  verksamhetsförlagd  del  och  den  studerande  planerar  och  genomför  under  handledning  av   en  yrkesverksam  lärare  delar  av  svenska  som  andraspråksundervisningen  i  en  eller  flera  grupper  på   högstadiet.

 

Teknik

Termin  3,  92T1V8  

Teknik:  verksamhetsförlagd  utbildning  (28-­‐30  hp),  3  hp  

Att  planera,  genomföra  och  följa  upp  undervisningssituationer  där  eleven  kan  utveckla  en  

grundläggande  teknisk  kompetens  och  praktiskt  pröva  olika  aspekter  av  detta,  utgör  en  central  del   av  kursens  VFU-­‐moment.  Härvidlag  beaktas  särskilt  kunskapsområden  i  ämneslärarprogrammets   teknikkurser,  t.ex.  teknikens  väsen  och  förändring  i  förhållande  till  samhälle  och  miljö,  tekniska   lösningar  inom  styr  och  regler,  hydraulik  och  elektronik.  

 

Sociala  och  didaktiska  förmågor  som  också  tränas  i  kursen  är  kommunikation  och  samspel  med   elever,  självinsikt  och  lyhördhet  för  kritik  samt  planering,  genomförande,  utvärdering  och   bedömning  av  undervisningen  i  teknik  i  grundskolan.    

 

Termin  4,  92TKV7  

Teknik:  verksamhetsförlagd  utbildning  (41-­‐45hp),  4,5hp  

Att  planera,  genomföra  och  följa  upp  undervisningssituationer  där  elever  kan  utveckla  en  

grundläggande  teknisk  kompetens  och  praktiskt  pröva  olika  aspekter  av  detta,  utgör  en  central  del  

(14)

av  kursens  VFU-­‐moment.  Härvidlag  beaktas  särskilt  kunskapsområden  i  ämneslärarprogrammets   teknikkurser,  t.ex.  teknikens  väsen  och  förändring  i  förhållande  till  samhälle  och  miljö,  tekniska   system,  tekniska  lösningar  inom  styr  och  regler,  hydraulik  och  elektronik.  

 

Den  studerande  ska  också  på  en  grundläggande  nivå  pröva  på  och  reflektera  kring  pedagogiskt   ledarskap  i  klassrummet,  exempelvis  vad  det  gäller  sociala  relationer  till  och  

kommunikation/samspel  med  elever.  Sociala  och  didaktiska  förmågor  som  också  tränas  i  kursen  är   kommunikation  och  samspel  med  elever,  självinsikt  och  lyhördhet  för  kritik  samt  planering,   genomförande,  utvärdering  och  bedömning  av  undervisningen  i  teknik  i  grundskolan.  

 

Textilslöjd  

Termin  3,  92TXV7    OBS.  

2  dagars  VFU  under  termin  2  

                                                                                                                                                                                        Textilslöjd:  verksamhetsförlagd  utbildning  (31-­‐37.5  hp),  7.5hp,  7,5hp  

Kursen  har  en  didaktisk  profil  med  utgångspunkt  i  den  verksamhetsförlagda  delen  där  studenten   övar  sig  i  rollen  som  pedagogisk  ledare.  Studenten  tillämpar  sitt  ämneskunnande  och  väljer   arbetsformer  och  arbetssätt  för  sin  textilslöjdundervisning  inom  sin  VFU.  Vidare  ingår  analys  och   bedömning  av  elevarbeten  i  slöjd.  

 

Termin  5,  93TXV7  

Textilslöjd:  verksamhetsförlagd  utbildning  (31-­‐37,5  hp)  ,  7,5hp  

Kursen  har  en  didaktisk  profil  med  utgångspunkt  i  den  verksamhetsförlagda  delen  där  studenten   övar  sig  i  rollen  som  pedagogisk  ledare.  Studenten  tillämpar  sitt  ämneskunnande  och  väljer   arbetsformer  och  arbetssätt  för  sin  textilslöjdundervisning  inom  sin  VFU.  Vidare  ingår  analys  och   bedömning  av  elevarbeten  i  slöjd.  

 

Trä- och metallslöjd

Termin  3,  92TMV7    OBS.  

2  dagars  VFU  under  termin  2                                                                                                                                                          

Trä-­‐  och  metallslöjd:  verksamhetsförlag  utbildning  (31-­‐37,5hp)     7,5hp,  7,5hp  

Kursen  har  en  didaktisk  profil  med  utgångspunkt  i  den  verksamhetsförlagda  delen  där  studenten   övar  sig  i  rollen  som  pedagogisk  ledare.  Studenten  tillämpar  sitt  ämneskunnande  och  väljer   arbetsformer  och  arbetssätt  för  sin  trä-­‐  och  metallslöjdundervisning  inom  sin  VFU.  Vidare  ingår   analys  och  bedömning  av  elevarbeten  i  slöjd.  

 

 

(15)

Termin  5,  93TMV7  

Trä-­‐  och  metallslöjd:  verksamhetsförlagd  utbildning  (31-­‐37,5  hp),   7,5hp  

Kursen  har  en  didaktisk  profil  med  utgångspunkt  i  den  verksamhetsförlagda  delen  där  studenten   övar  sig  i  rollen  som  pedagogisk  ledare.  Studenten  tillämpar  sitt  ämneskunnande  och  väljer   arbetsformer  och  arbetssätt  för  sin  trä-­‐  och  metallslöjdundervisning  inom  sin  VFU.  Vidare  ingår   analys  och  bedömning  av  elevarbeten  i  slöjd.  

   

Tyska

Termin  3,  92T1V7  

Tyska:  Verksamhetsförlagd  utbildning  (28-­‐30  hp),  2,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  tyska  inom  grundskolans  senare  år  där   olika  tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och   genomföra  enskilda  undervisningsmoment  i  tyska  inom  grundskolans  senare  år.  Den  studerande   över  även  på  att  anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar   tillsammans  med  handledaren  över  den  egna  lärarrollen.  

Termin  4,  92TYV7  

Tyska:  Verksamhetsförlagd  utbildning  (56-­‐60  hp),  5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  tyska  inom  grundskolan  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  utvärdera   begränsade  undervisningsområden  i  tyska  på  grundskolan.  Den  studerande  övar  även  på  att  

anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  över  olika  aspekter   av  pedagogiskt  ledarskap.    

 

VFU  i  Tyskland  innehåller  bland  annat  studiebesök  i  olika  obligatoriska  skolformer.  Observationerna   introduceras  och  följs  upp  i  språkdidaktiska  seminarier  där  ett  stort  fokus  läggs  på  problematisering   av  pedagogiskt  ledarskap,  pedagogiska  problem  och  olika  lösningar  av  dessa.  

 

 

(16)

Ämneslärare  Gy,  VFU-­‐kurser    

UK

Termin  1,  975GV7  

Utbildningsvetenskaplig  kärna  2,  Verksamhetsförlagd   utbildning,  1,5hp  

Kursen  introducerar  och  orienterar  studenten  till  skolmiljön,  skolans  uppdrag  och  funktionssätt   samt.  Studenten  övar  sin  förmåga  att  etablera  kontakt  och  kommunicera  med  elever.  Studenten   lärarprofession  övar  sin  förmåga  att  leda  enskilda  moment  i  den  pedagogiska  verksamheten  samt   sin  förmåga  att  iaktta  och  följa  upp  handledarens  strategier  för  att  motivera  elever.    

Termin  1,  Internationella  ingången,  975GV8                                                                                                                                                                         Utbildningsvetenskaplig  kärna  2,  Verksamhetsförlagd  utbildning  i  en  

globaliserad  tid,  1,5hp                                                                                                                                                                                      

Kursen  introducerar  och  orienterar  studenten  till  skolmiljön,  skolans  uppdrag  och  funktionssätt   samt  lärarprofession.  Studenten  övar  sin  förmåga  att  etablera  kontakt  och  kommunicera  med   elever  i  europeisk  skola.  Studenten  observerar  enskilda  moment  i  den  pedagogiska  verksamheten   och  intervjuar  lärare  och  elever  om  motivation  för  lärande  inklusive  bedömning.  

 

Biologi

Termin  3,  92BIV1  

Biologi:  verksamhetsförlagd  utbildning  (31-­‐37,5  hp)  ,  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  biologi  inom  gymnasieskolan  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  genomföra     enskilda  undervisningsmoment  i  biologi  på  gymnasiekolan.  Den  studerande  övar  även  på  att   anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans     med  handledaren  över  den  egna  lärarrollen  

 

Termin  5  93BIV1  

Biologi:  verksamhetsförlagd  utbildning  (31-­‐37,5  hp)  ,  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  biologi  inom  gymnasieskolan  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  genomföra   enskilda  undervisningsmoment  i  biologi  på  gymnasiekolan.  Den  studerande  övar  även  på  att   anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans  med   handledaren  över  den  egna  lärarrollen.  

 

 

(17)

Engelska

Termin  2,  91ENV1  

Teaching  Practice  (VFU),  2,5hp  

In  the  Course  Guide,  there  is  information  for  both  students  and  supervisors,  such  as  an  overview  of   the  various  course  modules  and  Ladok  codes.                                                                                                                                                                                              

In  the  Course  Guide,  supervisors  can  also  find  information  on  what  their  responsibilities  are  and   how  they  can  make  use  of  their  students  in  their  regular  teaching.  There  are  descriptions  helping   them  interpret  and  carry  out  the  VFU  projects  and  at  the  end  there  are  also  assessment  forms  to  be   filled  in  after  each  term.  If  there  are  any  questions,  supervisors  can  mail  Lars  Liljegren,  

"ämnesansvarig".  

 

Termin  3,  92ENV1  

Teaching  Practice,  5hp  

In  the  Course  Guide,  there  is  information  for  both  students  and  supervisors,  such  as  an  overview  of   the  various  course  modules  and  Ladok  codes.                                                                                                                                                                                              

In  the  Course  Guide  for  Supervisors,  supervisors  can  also  find  information  on  what  their  

responsibilities  are  and  how  they  can  make  use  of  their  students  in  their  regular  teaching.  There  are   descriptions  helping  them  interpret  and  carry  out  the  VFU  projects  and  at  the  end  there  are  also   assessment  forms  to  be  filled  in  after  each  term.  If  there  are  any  questions,  supervisors  can  mail   Lars  Liljegren,  "ämnesansvarig".  

 

Termin  4,  92E1V1  

Verksamhetsförlagd  utbildning  i  engelska  (27,5-­‐30  hp),  2,5hp  

Motsvarande  91ENV1  men  läses  som  andra  ämnet.  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  som  består  av  praktisk  tillämpning  av   olika  lärarförmågor.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  utföra  undervisning  i   engelska  i  gymnasieskolan.  Den  studerande  övar  på  att  anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder   och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans  med  handledaren  över  den  egna  lärarrollen.  

 

Termin  5,  93ENV1  

Engelska:  Verksamhetsförlagd  utbildning,  5hp  

Den  studerande  genomför  och  redovisar  muntligt  och  skriftligt  undervisning  i  engelska  med  fokus   på  engelsk  språkutlärning  i  gymnasiet,  samt  diskuterar  och  utvärderar  sin  undervisning  tillsammans   med  handledaren.  Den  studerande  undervisar  i  ungdomslitteratur  i  en  engelsk  skola  och  redovisar   sina  erfarenheter  kopplat  till  kursinnehållet.  Den  studerande  tillämpar  ett  kritiskt  förhållningssätt  i   diskussioner  och  skriftliga  redovisningar,  baserat  på  såväl  aktuell  forskning  som  egna  erfarenheter.  

Den  studerande  övar  de  sociala  och  didaktiska  färdigheter  som  måste  bemästras  av  läraren  i   vardagen  

Den  studerande  drar  med  grund  i  handledarens  återkoppling  samt  ovanstående  punkter  slutsatser   för  sin  framtida  lärargärning.    

 

(18)

Filosofi

Termin  4,  92FSV1  

Filosofi:  verksamhetsförlagd  utbildning  (38-­‐45  hp),  7,5hp  

Verksamhetsförlagd  utbildning  (VFU).  Studenten  övar  sig  på  att  inta  ett  professionellt  

förhållningssätt  i  lärarrollen,  planera  egna  lektioner  i  filosofi  i  gymnasieskolan,  samt  genomföra,   leda  och  följa  upp  dessa.  Studenten  tränar  sig  också  i  att  utifrån  egna  reflektioner  och  andras   konstruktiva  kritik  dra  slutsatser  och  förändra  sitt  agerande  i  undervisningssituationer.

 

Franska

Termin  3,  92F1V1  

Franska:  verksamhetsförlagd  utbildning  (28-­‐30  hp),  2,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  franska  inom  gymnasieskolan  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  genomföra   enskilda  undervisningsmoment  i  franska  på  gymnasieskolan.  Den  studerande  över  även  på  att   anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans  med   handledaren  över  den  egna  lärarrollen.  

Termin  4,  92FRV1  

Franska:  verksamhetsförlagd  utbildning  (56-­‐60  hp),  5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  franska  inom  gymnasieskolan  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  utvärdera   begränsade  undervisningsområden  i  franska  på  gymnasieskolan.  Den  studerande  övar  även  på  att   anpassa  undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  över  olika  aspekter   av  pedagogiskt  ledarskap.  VFU  i  Frankrike  består  huvudsakligen  av  observation  i  olika  fria  

skolformer.  Observationerna  introduceras  och  följs  upp  i  språkdidaktiska  seminarier  där  ett  stort   fokus  läggs  på  problematisering  av  pedagogiskt  ledarskap,  pedagogiska  dilemman  och  olika   lösningar  av  dessa.

   

Fysik  

 

Termin  5,  93FYV1  

Fysik:  verksamhetsförlagd  utbildning  (37,5-­‐45  hp),  7,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  med  praktisk  tillämpning  och  övning  av   sociala  och  didaktiska  lärarförmågor.  Den  studerande  planerar,  genomför  och  följer  upp  egen   fysikundervisning  inom  begränsade  områden,  vilket  även  inkluderar  enklare  kunskapsbedömning.  

Den  studerande  planerar  sitt  fältarbete  så  att  delar  av  det  även  kan  ingå  i  en  mindre  ämnesdidaktisk   studie.

 

(19)

Geografi

Termin  4    92GEV1                                                                                                                                                                                                   Geografi:  verksamhetsförlagd  utbildning  (52,5-­‐60  hp),  7,5hp  

Verksamhetsförlagd  utbildning  

Kursen  består  av  en  period  verksamhetsförlagd  utbildning  då  geografiundervisning  i  

gymnasieskolan  studeras  och  prövas.  I  detta  planerar,  genomför  och  utvärderar  den  studerande   undervisning  utifrån  kunskapsområdets  specifika  karaktär.  Studenten  diskutera  sina  

undervisningsinsatser  tillsammans  med  handledare.  Dessutom  diskuteras  kunskapsbedömning  och   betygssättning.  

 

Historia

Termin  3,  92HIV1                                                                                                                                                                                           Historia:  verksamhetsförlagd  utbildning  (37,5-­‐45  hp),  7,5hp  

Momentet  innebär  att  den  studerande  planerar,  genomför  och  utvärderar  undervisning  utifrån   kunskapsområdets  specifika  karaktär.  Dessutom  tränar  studenten  sina  färdigheter  avseende   kunskapsbedömning  och  betygssättning.  

 

Termin  5,  93HIV1  

Historia:  verksamhetsförlagd  utbildning  (38-­‐45  hp),  7,5hp  

Momentet  innebär  att  den  studerande  planerar,  genomför  och  utvärderar  undervisning  utifrån   kunskapsområdets  specifika  karaktär.  Dessutom  tränar  studenten  sina  färdigheter  avseende   kunskapsbedömning  och  betygssättning.

 

Kemi

Termin  4,  92KEV1                                                                                                                                                                                                     Kemi:  verksamhetsförlagd  utbildning  (46-­‐52,5  hp),  7,5hp

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  kemi  inom  gymnasieskolan  där  olika   tillämpade  lärarförmågor  övas.  Den  studerande  tränar  på  att  planera,  organisera  och  genomföra   enskilda  undervisningsmoment  i  kemi  på  gymnasiekolan.  Den  studerande  över  även  på  att  anpassa   undervisningen  till  elevernas  ålder  och  förutsättningar,  samt  reflekterar  tillsammans  med  

handledaren  över  den  egna  lärarrollen.

 

(20)

Matematik

Termin  4                                                                                                                                                                                                                                        

Samläser  med  01:ans  utbildning  V  13  på  01:ans  kursplan.  

 

Religion

Termin  4,  92REV1  

Religionskunskap:  verksamhetsförlagd  utbildning  (37,5-­‐45  hp),   7,5hp  

Verksamhetsförlagd  utbildning  (VFU).  Studenten  övar  sig  på  att  inta  ett  professionellt  

förhållningssätt  i  lärarrollen,  planera  egna  lektioner  i  religionskunskap  i  gymnasieskolan,  samt   genomföra,  leda  och  följa  upp  dessa.  Studenten  tränar  sig  också  i  att  utifrån  egna  reflektioner  och   andras  konstruktiva  kritik  dra  slutsatser  och  förändra  sitt  agerande  i  undervisningssituationer.

 

Samhällskunskap

Termin  3,  92SHV1  

Samhällskunskap:  verksamhetsförlagd  utbildning  (46-­‐52,5  hp),   7,5hp  

Kursen  introducerar  studenten  till  skolmiljön,  skolans  uppdrag  och  funktionssätt  samt   lärarprofession.  Studenten  övar  sin  förmåga  att  planera,  genomföra,  utvärdera  och  bedöma   undervisningsmoment  inom  Samhällsvetenskap.  Studenten  reflekterar  över  lärarrollen,   lärandeteorier  och  bedömningsaspekter.    

Kursen  samläses  med  Ämneslärare  i  gymnasiet  och  grundskolan  7-­‐9.  

 

Termin  5,  93SHV1  

Samhällskunskap:  verksamhetsförlagd  utbildning  (46-­‐52,5  hp),     7,5hp  

Kursen  introducerar  studenten  till  skolmiljön,  skolans  uppdrag  och  funktionssätt  samt   lärarprofession.  Studenten  övar  sin  förmåga  att  planera,  genomföra,  utvärdera  och  bedöma   undervisningsmoment  inom  Samhällsvetenskap.  Studenten  reflekterar  över  lärarrollen,   lärandeteorier  och  bedömningsaspekter.  

 

Spanska

Termin  3,  92S1V1  

Spanska:  verksamhetsförlagd  utbildning  (28-­‐30  hp),  2,5hp  

Den  studerande  genomför  verksamhetsförlagd  utbildning  i  spanska  inom  gymnasieskolan  där  olika  

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :