Tremånadersrapport för SwitchCore AB (publ) Org. Nr

Full text

(1)

Tremånadersrapport 2008-01-01–2008-03-31 för SwitchCore AB (publ) Org. Nr 556541-8869 Sammanfattning

• Resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,005 SEK

• Likvida medel uppgick vid periodens slut till 8,3 MSEK (25,2)

• Det egna kapitalet uppgick per 31 mars 2008 till 11,8 MSEK (14,8)

• För att säkerställa bolaget fortsatta verksamhet har VD´s avtal omförhandlats

Allmänt om verksamheten

Målet för bolagets verksamhet är att förvalta det kapital som finns i bolaget och att finna gynnsammast möjliga sätt att skapa värde för aktieägarna genom utnyttjande av bolagets mycket betydande

skattemässiga avdragsmöjligheter. Dessa underskott beräknas vid utgången av 2007 uppgå till ca 1 miljard kronor.

Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Bolaget är noterat under symbolen SCOR på Aktietorget. För ytterligare information om SwitchCore besök: http://www.switchcore.se/

Fotnot: Siffror inom parantes visar motsvarande siffror för föregående period (31/12/2007) Koncernchefen kommenterar

• Under perioden har vi arbetat med att driva in kundfordringar, resterande kundfordringar i vår balansräkning är huvudsakligen 1 MUSD som skall betalas av eSilicon mot slutet av detta år.

• Vi har överfört alla immateriella rättigheterna, program, dokumentation samt test utrustning till eSilicon. Arbete med att montera ner kvarvarande infrastruktur har fortsatt oavbrutet.

• Dotterbolaget i USA är likviderad och avregistrerad

• Extraordinära stämman 12 februari beslutade att inte likvidera bolaget

• Likviditeten har påverkats negative av betalning av förlagslån inklusive ränta på ca MSEK 19, samt betalning av Synopsys på KUSD 250.

• SwitchCore har löpande fört diskussioner med finansiella och industriella intressenter för att hitta avsättning för bolagets underskott på ca 1 miljard kronor.

Resultat för första kvartalet

• Resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK . Resultat per aktie uppgick till -0,005 SEK Moderbolaget

• Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -2,5 MSEK.

Ekonomi och Finans

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2008 till 8,3 MSEK (25,2 ).

Bolaget har kundfordringar på 1 MUSD som kommer att betalats vid årets slut. Eventuellt kommer bolaget att få betalning från Intel som avser royalty av kvarvarande lager av SwitchCore chips.

Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2008 till 11,8 MSEK och eget kapital/aktie till 0,019 SEK.

Kassaflödet för den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till -16,9 MSEK.

Aktier och andelar

Aktien handlas under kortnamnet SCOR på Aktietorget. Aktiens ISIN-kod är SE0000469959. Antalet aktieägare i bolaget uppgår till cirka 20000.

Aktiekapitalet uppgår till 6.194.001,96 SEK och antalet aktier till 619.400.196. Kvotvärdet för aktierna uppgår till 0,01 SEK och alla aktier innehar samma rösträtt och ger i allt övrigt samma rättigheter i bolaget.

Organisation och personal

SwitchCores organisation består av moderbolaget SwitchCore AB, dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Singapore Private Limited (under avveckling), SwitchCore Intellectual Property AB, Eroc Technology AB, SwitchCore Taiwan AB (vilande) och SwitchCore i Stockholm AB (vilande).

För att säkerställa bolagets fortsatta verksamhet till dess en ny vinstgivande verksamhet införskaffas har Styrelsen och Verkställande Direktören omförhandlat VD´s avtal, så att VD minskar sin arbetstid till

(2)

2 dagar per vecka över de följande 2,5 år och erhåller under den perioden samma ersättning som han skulle ha fått under ett års avveckling av det gamla avtalet.

Styrelse består av Bengt Stillström ordförande, Hans Frisk styrelseledamot och Erwin F Leichtle VD och styrelseledamot

Tvister

Bolaget är inte part i några rättsliga förfaranden eller förlikningsförfaranden som skulle kunna få betydande effekt på bolagets eller koncernens finansiella ställning.

Förväntad framtida utveckling

SwitchCore har skattemässiga underskott på ca 1 miljard kronor, bolaget har avvecklat sin gamla verksamhet och har inte kvar några åtaganden. För att på bästa sätt utnyttja dessa underskott arbetar ledningen och styrelsen för att tillföra bolaget ny vinstgenererande verksamhet. Sådan

vinstgenererande verksamhet kommer förmodligen att förvärvas genom en apportemission.

SwitchCore kan också tänkas ta in nytt kapital från befintliga ägare till att genomföra ett sådant förvärv.

Styrelsen och ledningen söker efter bolag enligt följande riktlinjer

• Ett vinstrikt bolag med 75 till 200 miljoner i vinst per år och som vill ha:

o aktieägarspridning, kapital, och förlusterna eller o bara aktieägarspridning, och förlusterna eller o bara förlusterna

• Finansiell bolagstransaktion

o Försäljning av dotterbolag med 400 miljoner SEK i förlust o Förvärv av handelsbolag med vinst

• Inga förhoppningsbolag och/eller för små bolag

• Det är oväsentligt vilken typ av industri det är

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS. Det innebär att rapporten följer IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har använts

Kommande rapporterings datum Januari-mars 2008: 2008-05-30 Januari-juni 2008: 2008-08-28 Januari-september 2008: 2008-11-25 Bokslutskommuniké 2008: 2009-02-25

På bolagets hemsida www.switchcore.se finns bland annat tidigare pressreleaser, delårsrapporter och årsredovisningar.

Lund den 30 maj 2008

Erwin Leichtle, Koncernchef och Verkställande Direktör SwitchCore AB (publ) E-post: erwin.leichtle@switchcore.se

Mobil: +46 703 38 9300 SwitchCore AB Box 736 SE-22007 Lund

Phone: +46 46 270 2500

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från:

http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000469959

649862-v3

(3)

KONCERNRESULTATRÄKNING 2008-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2007-01-01

(KSEK) -2008-03-31 -2007-03-31 -2008-03-31 2007-12-31

Avvecklad verksamhet

Nettoomsättning 0 8 060 0 56 257

Aktiverat arbete för egen räkning a) 0 27 598 0 27 598

Övriga intäkter b) 734 0 734 13 140

734 35658 734 96 995

Råvaror och förnödenheter 0 -3 799 0 -34 992

Övriga externa kostnader -1 141 -26 347 -1 141 -60 467

Personalkostnader -1 489 -13 641 -1 489 -40 175

Avskrivningar a) -1 -648 -1 -31 963

-2 632 -44 435 -2 632 -167 598

Rörelseresultat -1 898 -8 777 -1 898 -70 603

Resultat från övriga värdepapper - - - -

Finansnetto -915 85 -915 -1 135

Resultat efter finansnetto -2 813 -8 692 -2 813 -71 738

Skatt -144 -153 -144 -517

Periodens resultat -2 957 -8 845 -2 957 -72 255

Kvarvarande verksamhet 0 0 0 0

KONCERN BALANSRÄKNING 2008-03-31 2007-03-31 2008-03-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Balanserade utvecklingsutgifter 1) - 130 992 - -

Materiella anläggningstillgångar 0 5 425 0 24

Varulager 0 16 280 0 0

Kortfristiga fordringarg g 8 180 19 303 8 180 16 540

Likvida medel och kortfr. placeringar 8 348 57 182 8 348 25 206

Summa tillgångar 16 529 229 182 16 529 41 770

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital c) 11 858 181 603 11 858 14 814

Avsättningar 2) 0 375 0 0

Kortfristiga skulder till kreditinstitut d) 0 21 413 0 17 450

Övriga kortfristiga skulder 4 671 25 791 4 671 9 506

Summa eget kapital och skulder 16 529 229 182 16 529 41 770

Noter och nyckeltal

Bruttovinstmarginal 0,0% 52,9% 0,0% 37,8%

Soliditet, % 3) 71,7% 79,2% 71,7% 35,5%

Resultat per aktie, SEK 4) 5) -0,005 -0,01 -0,005 -0,12

Resultat per aktie, SEK 4) 6) -0,005 -0,01 -0,005 -0,12

Eget kapital per aktie, SEK 4) 7) 0,02 0,29 0,02 0,02

Räntabilitet på eget kapital 8) neg neg neg neg

Räntabilitet på totalt kapital 9) neg neg neg neg

Antal aktier vid periodens utgång 619 400 196 619 400 196 619 400 196 619 400 196

Investeringar, MSEK 0,0 0 0,0 0,0

Operativa kassaflöden, MSEK 10) -16,9 -38,7 -16,9 -51,8

Genomsnittligt antal anställda/heltid 3 66 3 45

1) Balanserade utgifter för produktutveckling

2) Avser kostnader för bolagets omstruktureringsprogram 3) Eget kapital i förhållande till balansomslutning 4) Justerat för nyemissioner och split

5) Beräknat på genomsnittligt antal aktier före utspädning 6) Beräknat på genomsnittligt antal aktie efter utspädning 7) Beräknat på antal aktier vid periodens slut

8) Periodens resultat efter schablonmässig skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 9) Rörelseresultat + finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt totalt kapital

10) Rörelseresultat före avskrivningar med avdrag för investeringar och förändring i rörelsekapital

(4)

a) Balanserade utvecklingsutgifter

SwitchCore följer från och med den 1 januari 2005 IAS 1. Det innebär att bolaget särredovisar aktiverat arbete för egen räkning, tidigare år har dessa poster redovisats bland rörelsens kostnader. Utgifter som aktiverats och ingår bland intäkterna avser såsom tidigare år utgifter hänförliga till produkter som påbörjat industrialiseringsprocessen. Avskrivningar påbörjas från och med marknadsintroduktionen av respektive produkt.

2008-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2007-01-01 -2008-03-31 -2007-03-31 -2008-03-31 2007-12-31

Aktiverat arbete för egen räkning 0 27 598 0 27 598

Avskrivning 0 - 0 -27 598

Netto 0 27 598 0 0

b) Övriga intäkter

2007 bestod denna utav försäljningsintäkter vid avyttring av bolagets opperativa verksamhet till det amerikanska bolaget eSilicon Corporation.

c) Eget kapital 2008-03-31 2007-03-31 2008-03-31 2007-12-31

Vid årets början 190 449 14 814 87 054

Valutakursdifferens - - 15

Periodens resultat -8 846 -2 957 -72 255

Vid periodens slut 181 603 11 857 14 814

d) Kortfristiga skulder kreditinstitut 2008-03-31 2007-03-31 2008-03-31 2007-12-31

Skuld till bank fakturakredit 4 095 - -

Konvertibla skuldebrev 17 175 0 17 175

Upplupen ränta konvertibla skuldebrev 143 0 275

Summa 21 413 0 17 450

KASSAFLÖDESANALYS 2008-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2007-01-01

KONCERN (KSEK) -2008-03-31 2007-03-31 -2008-03-31 -2007-12-31

Kassaflöde från den löpande verksam-

heten före förändr. av rörelsekapital -10 079 -2 933 -41 209

Kassaflöde från förändr. i rörelsekapital -2 998 3 524 -4 398

Kassaflöde från den löpande verksamh. -13 077 591 -17 528

Kassaflöde från investeringsverksamh. -27 598 0 -24 014

Kassaflöde från finansieringsverksamh. 1 439 -17 450 -1 591

Periodens kassaflöde -39 236 -16 859 -71 212

Likvida medel vid periodens början 96 418 25 206 96 418

Likvida medel vid periodens slut 57 182 8 347 25 206

(5)

MODERBOLAGET 2008-01-01 2007-01-01 2008-01-01 2007-01-01

(KSEK) -2008-03-31 -2007-03-31 -2008-03-31 -2007-12-31

Nettoomsättning 0 8 060 0 56 257

Aktiverat arbete för egen räkning a) 0 27 598 0 27598

Övriga intäkter b) 734 - 734 13140

734 35 658 734 96 995

Råvaror och förnödenheter 0 -3 799 0 -34 992

Övriga externa kostnader -1 282 -28 469 -1 282 -72 050

Personalkostnader -1 493 -12 156 -1 493 -36 730

Avskrivningar a) -1 -164 -1 -31 736

-2 776 -44 588 -2 776 -175 508

Rörelseresultat -2 042 -8 930 -2 042 -78 513

Resultat efter finansnetto -2 531 -8 848 -2 531 -141 584

Periodens resultat -2 531 -8 848 -2 531 -141 563

MODERBOLAGET BALANSRÄKNING 2008-03-31 2007-03-31 2008-03-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Aktier i dotterbolag 5 855 5 855 5 855 5 855

Balanserade utvecklingsutgifter 1) - 130 992 - -

Materiella anläggningstillgångar - 1 519 - 24

Omsättningstillgångar 8 338 44 941 8 338 17 493

Likvida medel och kortfr. placeringar 7 864 56 088 7 864 24 168

Summa tillgångar 22 057 239 395 22 057 47 540

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital c) 6 302 182 074 6 302 8 833

Kortfristiga skulder till kreditinstitut d) 0 17 200 0 17 200

Övriga kortfristiga skulder 15 754 40 121 15 754 21 507

Summa eget kapital och skulder 22 057 239 395 22 057 47 540

AKTIEÄGARFÖRTECKNING

Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till 20 147 fördelat på 619 400 196 aktier . De största aktieägarna var den 31 Mars 2008:

AB Traction 9,0%

Banque Carnegie Luxembourg SA 4,9%

Ing Luxembourg SA, Nqi 2,9%

Per Andersson med bolag 2,8%

Nordnet (Luxembourg) 2,1%

SEB Private Bank 2,0%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1,6%

Danske bank, diverse kunder 1,6%

Spencer Trading Inc NUF 1,0%

Familjen Börjesson med bolag 0,9%

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :