• No results found

2007 i korthet 1. Viktiga händelser Nyckeltal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2007 i korthet 1. Viktiga händelser Nyckeltal"

Copied!
15
0
0

Full text

(1)

2007 i korthet 1

Viktiga händelser 2007

2007 var ett år i integrationens tecken. I samband med förvärvet av WAECO har vi identifierat besparingar på i storleksordningen 100 miljoner SEK genom synergieffek- ter, förbättrade inköpsprocesser, marknadskonsolidering samt teknisk samordning.

Koncernen har kunnat visa på fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet trots att mycket integrationsarbete kvarstår. Nettoomsättningen steg med 20,2 procent till 8 992 MSEK.

En ny inköpsorganisation i Kina har medfört avsevärt förbättrade möjligheter till mer konkurrenskraftiga inköp.

Under slutet av året genomfördes ett förvärv av det italienska företaget SMEV. Genom förvärvet förstärks Dometics position som ledande systemleverantör av utrustning till den globala husbils-/husvagns- och marinmarknaden.

Dometics försäljning av RV-produkter i Europa var fortsatt god med en försäljningsök- ning på 26,5 procent. Oro på finansmarknaden bidrog till en något försvagad försäljning i USA. Totalt ökade dock Dometics försäljning inom RV-området med 5,8 procent.

Europamarknaden för marina produkter utvecklades mycket väl med en tillväxt på 39,7 procent jämfört med föregående år. Även den nordamerikanska marknaden har varit tillfredsställande. En ny luftkonditionering för båtar, Turbo, vann Innovation Award 2007 på International Boating Expo i USA.

Marknaden för hotelltillbehör har haft ett bra år. Nya hotell byggs i en allt ökande takt sam- tidigt som det sker en upprustning av befintligt bestånd. Försäljningen av Medical Systems utvecklades mycket väl inom samtliga produktområden.

Nyckeltal 2007

2007 2006 2005

Nettoomsättning (MSEK) 8 992 7 483 7 322

Genomsnittligt antal anställda 6 161 4 068 4 201

Produktionsanläggningar 27 22 22

Dometic är en kunddriven världsledande leverantör av inno- vativa fritidsprodukter för husbils-, husvagns- och båtindustrin. Vi erbjuder ett komplett utbud av luftkonditionering, kylskåp, markiser, spisar, sanitetssystem, belysning, fönster, dörrar och annan utrust- ning som gör det mobila fritidslivet mer bekvämt.

Dometic tillverkar även kylskåp anpassade för hotellrum och kontor, för transport och förvaring av medicinska produkter samt lagring av vin. Våra produkter säljs i nästan 100 länder och tillverkas i huvudsak i egna produktionsanläggningar runt om i världen.

RV and Marine Systems Special Refrigeration Systems

Omsättning per verksamhetsområde 2007, MSEK

810 (11%)

6 673 (89%)

America

Europe, Middle East and Africa Rest of the world

Omsättning per region 2007, MSEK

1 278 (14,2%)

3 753 (50%) 3 110

(42%)

1 915

7 077

1 278 (14,2%)

3 070 (34,1%) 4 644 (51,7%)

Samtliga angivna siffror för 2007 inkluderar WAECO från 1 mars 2007 samt SMEV från 1 nov 2007.

(2)

väl, inte minst tack vare köpet av WAECO som adderat ett antal viktiga produktområden för Dometic. I Europa har marknaden vuxit över förväntan, spe- ciellt bland de riktigt stora båtarna, så kallade superyachts. Båtägarna har generellt mer pengar och ställer höga krav på komfort ombord. Efterfrågan på luftkonditioneringar ombord på större båtar har ökat rejält och totalt växte den europeiska marinmarknaden med 18 procent för Dometic.

Under året lanserades en ny generation sanitetsprodukter för båtar som fått ett mycket bra mottagande, inte minst med tanke på ny europeisk lagstiftning som förbjudit tömning av sanitetstankar i

haven. I USA lanserades Turbon, ett luftkonditioneringssystem, som vann Innovation Award 2007 på International Boating Expo. Processen med att anpassa RV-sortimentet för marint bruk har fortsatt.

Nybyggnationer inom hotellindustrin

Det byggs allt fler hotell samtidigt som de äldre nyrenoveras. Detta har bidragit till ett bra år för försäljningen av miniba- rer. Hi-Pro-Matic, ett minibarsystem med sensorer för automatisk registrering av konsumtion, lanserades under året.

Under året har vi startat tillverkning av minibarer i Kina, framförallt för att betjäna den mycket expansiva kinesiska hotell- marknaden. Vidare har vi under året lan-

serat en ny vinkyl för hotell- och restau- rangindustrin. Hotellprodukter har gene- rellt sett haft en mycket god utveckling, drivet av den starka världskonjunkturen.

Dometic Medical Systems har haft ett mycket framgångsrikt år med stora leve- ranser av framförallt vaccintransports- system, s.k. Cold Chain, till tredje världen. Även inom området Medical Systems har ett antal nya produkter lan- serats, exempelvis TCW2000, en kylbox för förvaring av bland annat vaccin.

Vårt arbete för hållbar utveckling har gått framåt under året. Det syns framför allt i våra minskade utsläpp men också i vår forskning och utveckling. Vi satsar idag stora resurser på att skapa energisnåla produkter som har låg inverkan på de samhällen vi verkar i. Utvecklingsarbetet sker ofta tillsammans med olika externa intressenter såsom högskolor och uni- versitet. Syftet är att inte bara skapa håll- bara produkter utan också att utveckla miljöanpassade tillverkningsprocesser och nästa generations energiteknik.

Dometic Group - ett kvalitetsvarumärke

Under året har vi fortsatt arbetet med att se över hur vi skall hantera våra varumär- ken efter de förvärv som gjorts. Vi har även påbörjat en översyn av vår nuva- rande produktdesign för att under 2008 kunna producera en koncerngemensam uppdaterad designhandbok.

Utsikter för 2008

2008 kommer att innehålla ett flertal spännande utmaningar. Genom förvärvet av WAECO har eftermarknaden blivit allt viktigare för oss och vi förväntar oss en framtida ökning inom detta område. Som innovationsföretag är vi beroende av vår egen förmåga att alltid utmana oss själva vad gäller nytänkande inom design, tek- nik, tillverkning och marknadsföring. Vår starka marknadsposition och vårt teknik- kunnande driver oss till att finna nya till-

lämpningsområden och nya marknader.

2008 är dock inte helt utan orosmoln, vi står inför en fortsatt osäker dollarutveck- ling, ökande råvarupriser och höjda bränslepriser, vilket gör vårt fortsatta integrations- och effektiviseringsarbete än mer angeläget. Oavsett vad markna- den har att erbjuda för oss framöver är jag dock övertygad om att vi kommer att ta oss an dess svängningar som vi alltid gjort. Med ödmjukhet och en passione- rad glöd för den mobila livsstilen.

Efter flera år av stadig tillväxt kunde vi i mitten på 2007 se en tendens till avmatt- ning på marknaden. Detta fick oss att vara försiktiga i våra prognoser för hel- året. Råvarupriserna på olja, koppar, zink och aluminium ökade kraftigt vilket gjorde att vi samtidigt räknade med höjda mate- rialkostnader. En annan osäkerhetsfaktor som påverkade våra prognoser var hur RV-marknaden skulle reagera på ökade bränslepriser. Vi förberedde oss således på ett besvärligt år.

Med facit i hand var våra farhågor till stor del berättigade men vi underskattade kraften i marknaden för det mobila fri- luftslivet. Trots att USA-marknaden för RV gick ner med nästan 11 procent

under 2007 gick Dometics globala för- säljning för helåret över förväntan. De europeiska marknaderna utvecklade sig sammanlagt mycket bättre än vi förvän- tat oss. Vi hade ett rekordår i Australien med en uppgång på 93 procent inklusive effekterna från förvärvet av WAECO.

Under andra hälften av året bromsades råvarupriserna upp något.

Förvärvet av WAECO, med dess stora produktion i Kina och större delen av sin försäljning i Europa, bidrog till att minska effekten av en sjunkande dollarkurs. De höga bränslepriserna, som vi trodde skulle få stor inverkan på RV- och marin- marknaden, har haft en betydligt lägre effekt än väntat. Det visar hur stark attraktionskraft det mobila friluftslivet har.

Förvärvet och integrationen av WAECO

har varit vår viktigaste prioritering under 2007. På en natt ökade Dometics omsättning med nästan 2 miljarder

kronor på årsbasis samtidigt som vi fick över 1800 nya kollegor. Branschkännare har betecknat förvärvet som en ”perfect fit” och efter snart ett år tillsammans kan vi inte göra annat än att hålla med.

WAECO tillförde en väloljad eftermark- nadsorganisation och effektiv logistik. Vi har efter förvärvet ägnat stor kraft till att effektivisera och samordna koncernen i syfte att maximalt utnyttja våra resurser.

På tio månader kunde vi göra effektivise- ringar inom logistik, lagerhantering, sälj- och marknad och materialhantering som ger oss identifierade besparingar i stor- leksordningen 100 miljoner kronor.

Genom av förvärvet av SMEV förstärks Dometics position som ledande leveran- tör av gasolhällar, ugnar, diskhoar etc.

Produktionen av dessa produkter kom-

mer nu att koordineras mellan produktions- enheterna i Bassano del Grappa i Italien och Filakovo i Slovakien.

Vi blir allt mer mobila

Ett mobilt fritidsliv verkar locka allt fler människor. I takt med att människors välstånd ökar spenderar vi allt mer pengar på rekreation och fritid. Det märks inte minst på vårt sätt att resa och vår kon- stanta jakt efter nya upplevelser. RV- och marinlivet är attraktivt hos den alltmer växande gruppen ”Baby Boomers”, som successivt drar ner på förvärvsarbetet med bibehållen stark köpkraft och ett aktivt friluftsliv. En intressant iakttagelse är också att kunderna i allmänhet är beredda att betala mer för komfort och

bekvämlighet. RV- och marinlivsstilen verkar vara på frammarsch i alla utveck- lade länder.

Samtidigt kan vi med glädje se ett ökat intresse från den yngre målgruppen för det mobila friluftsslivet. Exempel på detta ser vi nu i Nordamerika där RV-tillverkar- na introducerat en ny generation fordon, Sport Utility Trailers. Dessa RV är anpas- sade för så kallade ”weekend cruisers”

eller ”day cruisers”, en målgrupp som tar med sig hemmalivets komfort i utövan- det av sin hobby, exempelvis cykling, dykning, bergsklättring eller varför inte ett sportevenemang.

Större båtar, ökad komfort Trots en vikande marknad i USA har Dometics marina verksamhet utvecklats

Koncernchefens kommentar 2007 3 2 Koncernchefens kommentar 2007

Genom samtrimning av våra gemensamma pro- duktionsresurser, våra säljkontor samt förbättrad logistik har vi lyckats göra besparingar motsva- rande 100 miljoner kronor under 2007.

Intresset för ett aktivt och rörligt fritidsliv är stort över hela världen. En glädjande trend är att RV- och båtlivet tilltalar en allt yngre målgrupp.

Dometic utvecklar produkter som gör friluftslivet mer bekvämt. Exempel på detta är det nya så kallade sky- views för husvagnar och husbilar. Dessa är alltid utvecklade i samarbete med fordonstillverkarna.

Stockholm i april 2008

Lars Johansson VD och koncernchef

(3)

4 RV and Marine Systems

Om du haft förmånen att spendera semestern i en husvagn/husbil eller en lite större fritidsbåt har du med stor sannolikhet kommit i kontakt med någon av Dometics produkter. Recreation Vehicle (RV) och Marine Systems är Dometic Groups största affärsområde med en omsättning på 7 077 MSEK, vilket motsvarar 78,7 procent av verk- samhetens totala omsättning. Här erbjuds produkter som skapar komfort i

husbilar/husvagnar samt fritidsbåtar.

I affärsområdets produktlinjer finns prak- tiskt taget allt som du behöver för att göra din friluftsupplevelse komfortabel, exempelvis kylskåp, spisar, ugnar, mikro- vågsugnar och annan köksutrustning, luftkonditioneringssystem, sanitetssys- tem, elverk, centraldammsugare, fönster, takluckor, markiser, dörrar, belysning och ventilationssystem. För den marina marknaden erbjuder Dometic framför allt system för luftkonditionering, sanitet samt utrustning för pentryt.

2007 i korthet

• RV and Marine Systems är Dometics största affärsområde och utvecklades väl under året. Omsättningen för verksam- hetsområdet uppgick till 7 077 MSEK. RV Systems stod med 6 034 MSEK för mer- parten av denna omsättning och Marine Systems bidrog med resterande 1 043 MSEK.

• Under 2007 minskade försäljningen av RV:s i USA med sammanlagt 9,5 procent, något som bland annat kan förklaras av högre bränslepriser och allmän ekonomisk oro hos de amerikanska hushållen. I Europa ökade registreringen av husbilar med 0,7 procent medan husvagnsregist- reringen minskade med 2,6 procent. Sam- manlagt minskade de europeiska registre- ringarna för RV-fordon med 1,2 procent under 2007.

• Dometics försäljning av RV-produkter ökade med 26,5 procent i Europa. Andra marknader som utvecklades väl var bland annat Australien, där försäljningen ökade med 93 procent. Detta är till stor del en effekt av förvärvet av WAECO och SMEV.

• Försäljningen av marina produkter utvecklades mycket väl i Europa. I USA steg Dometics försäljning mot marin- marknaden med 9,8 procent under 2007.

• Under året lanserade RV- och Marine Systems en rad olika produkter, bland annat ett nytt sanitetssystem för husvag- nar samt en ny luftkonditionering för båtar.

I dagens samhälle, där tiden ofta är en bristvara, kan en storslagen utsikt, frisk luft eller en vacker solnedgång ge en välkommen avkoppling och paus från vardagens stress. Dometic utvecklar produkter som gör att du kan ta med dig hemmets komfort ut till naturen.

Vi blir allt

mer rörliga

RV and Marine Systems 5

Mobiltelefon, bärbar dator, mp3-spelare och GPS. För bara några år sedan var detta fyra olika produkter, ibland stora och otympliga. Idag är det en och samma produkt, liten och nätt. En produktutveckling starkt driven av den rörliga konsumenten. Den mobila trenden slår igenom överallt, inte minst för oss som arbe- tar med att skapa komfort för det mobila fritidslivet. För oss innebär den ett konstant fokus på att utveck- la och producera produkter som är lättare, mer energisnåla och komfortabla i en allt mer rörlig värld.

(4)

Smart teknik -

en förutsättning för komfort Nyckeln till Dometics framgång på mark- naden för det mobila fritidslivet ligger i dess förmåga att utveckla lätta, kompak- ta och tekniskt avancerade produkter som är anpassade till en rörlig miljö. Ett kylskåp i en husbil måste tåla gupp, kraf- tiga temperaturväxlingar och oregelbun- den användning utan att gå sönder.

Baserat på många års erfarenhet har Dometics produktutvecklingsteam blivit något av en referensram för RV- och båt- tillverkarna, när de skall skapa nästa generations fritidsfordon eller fritidsbåtar.

Under 2007 lanserades ett antal nya RV- och marinprodukter som fick mycket positivt mottagande av marknaden. Ett

antal nya sanitetsprodukter visades på Caravan Salon i Düsseldorf under augusti månad 2007, bland annat en toalett med keramisk skål utvecklad för RV-markna- den. Porslinsdetaljerna underlättar ren- göringen väsentligt och systemet har fått mycket bra gensvar från RV-tillverkarna.

Leveranser av systemet har redan börjat, något som kommer att synas i nästa års RV-modeller. För mindre fritidsbåtar lan- serades Turbon, en kompakt luftkonditio- neringsanläggning. Den vann Innovation Award of the year under International Boating Expo i USA.

En expansiv marknad

Traditionellt har Dometics försäljning rik- tat sig mot tillverkare av RV:s och båtar.

Efter köpet av WAECO har dock erbju- dandet mot slutkonsumenterna breddats och Dometic Group erbjuder nu en bred linje av produkter som säljs över disk. Från att tidigare haft 85 procent av försäljningen direkt riktad mot till- verkare har nu försäljningen balanse- rats till cirka 75 procent OEM och 25 procent mot eftermarknaden. Antalet Dometic-produkter per fordon har också ökat i takt med att bolagets produktutbud breddats.

Eftersom Dometics produkter är starkt knutna till fritidsaktiviteter är bolagets globala försäljning något

av en världskonjunkturindikator. I Europa har detta märkts framförallt genom en uppgraderingstrend, där befintliga hus- vagns- och båtägare bytt ut sina gamla fordon mot nya, mer välutrustade model- ler. Samtidigt håller rese- och upplevel- setrenden i sig, något som inte minst syns hos den yngre målgruppen. Antalet nyregistreringar av RV:s i Europa under 2007 minskade dock med 1,2 procent jämfört med föregående år.

Det mobila fritidslivet är fortfarande mycket attraktivt i Nordamerika, Europa och Australien. Ökad välståndsutveckling

RV and Marine Systems 7

och en växande medelklass kommer att göra nya marknader i f. d. Östeuropa och Asien till spännande utmaningar för Dometic Group framöver.

Trots god nyförsäljning av fritidsfordon märks dock en konjunktursavmattning, inte minst i USA. Detta har lett till att RV- och båtägare behåller sina fritidsfordon längre och istället uppgraderar sin nuva- rande utrustning. Eftermarknadsförsälj- ningen av exempelvis frys- och kylskåp och mindre portabla kylboxar har ökat, vilket inte minst syns i WAECO:s utmärk-

ta försäljningssiffror under 2007. Dometic Group räknar dock med att 2008 blir ett år då RV- och marinmarknaden tillfälligt avmattas.

Ökat resande

Traditionellt är RV- och båtägaren en per- son i övre medelåldern, med god ekono- mi och mycket ledig tid. Detta är en ökande målgrupp då de tillhör de så kal- lade ”babyboomers”, d.v.s. de som är födda tätt efter andra världskrigets slut. I takt med att vi lever längre, har det gene- rellt sett bättre ställt och behåller hälsan

längre har denna målgrupp utvecklats till att bli en av de mest kapitalstarka i värl- den. De söker minnesvärda upplevelser men vill inte avstå från vare sig lyx eller bekvämlighet. I USA ökade antalet

”babyboomers” med över 1 miljon förra året. De är friskare, mer resebenägna, mindre teknikrädda och ställer allt högre krav på komfort.

En allmän trend bland RV-ägarna är att de reser mer. De nya RV-ägarna har inte längre campingplatsen som slutdestina- tion för sin semester. De reser till stor-

6 RV and Marine Systems

Rätt tempererat förhöjs smak- upplevelsen av ett gott vin.

Med WAECO:s vinkylare håller vinet exakt rätt temperatur och visar den dessutom med digi- tala siffror. Kan utan svårighet installeras i såväl hemmet som båten eller husvagnen. Den har steglöst temperaturval och upp till tre timmars drift på laddningsbara batterier.

En ny, kompakt generation av luftkonditioneringsapparater för fritidsbåtar lanserades under året.

Turbo Vector AC är såväl tystgå- ende som kompakt och utvecklad i samarbete med båttillverkare.

Lämplig för såväl små som stora båtar.

Enklare rengöring och ökad komfort. Det är några av egenskaperna med Dometics nya sanitetssystem för husvagnar och husbilar, CT3000. Toaletten har en keramisk skål vil- ket till skillnad från traditionella plasttoaletter möjliggör betydligt bättre hygien och trivsel.

Dometics marina verksamhet har utvecklats väl under året. I Europa har försäljningen av större båtar ökat vilket bland annat skapat en god efterfrågan på Dometics luftkonditioneringar och sanitetssystem för båtar.

(5)

RV and Marine Systems 9 8 RV and Marine Systems

Det unika med RV- och marinlivet är att det ger möjligheter att utforska naturen utan att behöva ge avkall på komfort och bekvämlighet.

(6)

städer, historiska platser eller varför inte en musikkonsert. Husvagnen eller husbi- len har blivit ett verktyg för att göra reseupplevelsen så komfortabel som möjligt. Avsaknaden av campingplatsens faciliteter såsom dusch, toalett och fast ström, ställer allt större krav på ökad komfort ombord på fordonet. Större kyl- skåp, bättre dusch, trevligare toalett, bättre elförsörjning och en välfungerande matplats har blivit allt viktigare krav då fordonen i sig behöver vara mer självför- sörjande.

En annan spännande fritidstrend är att RV- och båtlivet lockar allt yngre männi- skor. Undersökningar i Tyskland visar att runt 20 procent av alla unga drömmer om en husbilssemester. Detta märks inte minst i målgruppssegmentet "daycrui- sers" eller ”weekend cruisers”, där RV:s används vid exempelvis helgutflykter för bergsklättring, off-road motorcross eller sportfiske. Ett exempel på denna trend är att RV-tillverkarna i USA tagit fram en ny typ av fordon, Sport Utility Trailers, som har ett extra stort lastutrymme för

exempelvis cyklar, fyrhjulingar eller motorcyklar. Dessa konsumenttrender leder Dometics forsknings- och utveck- lingsteam till att anpassa sina produkter för framtiden.

RV and Marine Systems 11 10 RV and Marine Systems

Båtens inredning har blivit allt mer lik vår egen hemmamiljö. Vi förväntar oss helt enkelt samma komfort i båten som hemma. Vinkylare, luftkonditionering och ett pentry med rejält tilltagen köksutrust- ning har i det närmaste blivit standard i

den lite större fritidsbåten. Alltfler funktioner i en husvagn eller båt styrs

numera av fjärrkontroller exempelvis som takluckor, luftkonditioneringar eller belysning.

Under året har Dometic introducerat en ny genera- tion husvagnskylskåp där frysfacket kan tas bort för att utöka kylskåpsvolymen. Den nya 8-serien är dessutom 10 procent lättare och har lägre energi- förbrukning än dess föregångare.

Network Elite är en kontrollenhet för luftkonditione- ringar i större båtar. Network Elite är kompatibel med övrig styrutrustning på båten.

För husvagnar och husbilar har Dometic en serie takmonterade luftkonditioneringsapparater för alla storlekar av fritidsfordon. Fördelen med takmonte- ring är att man på ett effektivt sätt kan fördela den svala luften i RV:n.

Dometics elverk för husvagnar eller husbilar ger tillgång till starkström oavsett var i naturen du befinner dig. Därmed blir RV:n mer självför- sörjande och möjliggör fricamping.

(7)

12 Special Refrigeration Systems

I divisionen Special Refrigeration Sys- tems samlas Dometic Groups utbud av specialkylskåp, huvudsakligen baserade på absorptionskyltekniken. Här erbjuds minibarer för hotell och kryssningsfartyg, kompakta kylskåp för mindre boutrym- men och rum utanför köket, vinkällare, större gasol- eller fotogendrivna kylskåp för områden med oregelbunden eltillför- sel samt portabla och stationära kylsys- tem för olika medicinska tillämpningar.

Produkterna löser krävande kylbehov i olika miljöer. Dometic erbjuder även andra hotellprodukter, såsom mindre säkerhetsskåp. Dessa ingår allt oftare som standardutrustning i ett hotellrum.

Huvudsakligen riktar sig dessa produkter mot kundgrupper som hotell, hälso- och sjukvård samt läkemedelsindustri. På senare år har dock komfortprodukterna för konsumenter ökat väsentligt.

Bakom Dometics framgång inom detta affärsområde står bland annat den unika absorptionskyltekniken, som är tystgåen- de, vibrationsfri och flexibel vad gäller energitillförsel. Denna teknik lämpar sig väl för exempelvis hotellindustrin, där kylskåpet inte får störa nattsömnen för gästerna, eller vinlagring i hemmet tack vare frånvaron av vibrationer.

Nya hotell byggs

I slutet av 2006 och under hela 2007 har vi kunnat se en nybyggnations- och renoveringstrend bland våra kunder inom hotellindustrin, efter ett antal år av under- investeringar. Samtidigt sker en konsoli- dering på hotellmarknaden med färre men större hotellkedjor som följd. För Dometic Group har detta inneburit ett bra

Svalkande kyla för

varierande miljöer

För bara hundra år sedan skedde nästan all kylning naturligt genom användning av is och snö. Idag förväntar vi oss konstgjord kyla på de mest extrema platser. Vårt samhälle och vår livsstil kräver det. Oavsett om det rör sig om ett läskedrycksskåp i en tonårings sovrum eller en kylbox för trans- port av blod tar vi för givet att kylan finns där. Dometics uppdrag är att göra kylan mer lättillgänglig och pålitlig för alla, oavsett användningsområde.

2007 i korthet

• Omsättningen för verksamhetsområdet uppgick till 1 915 MSEK.

• En nybyggnations- och renoveringstrend inom hotellindustrin gav en god försälj- ning under året i USA och Europa. Bättre marknadsförutsättningar och nybyggna- tioner inför olympiska spelen har gjort Kina till en viktig marknad.

• Försäljningen inom Medical Refrigeration Systems gick över förväntan. Under 2007 lanserades en ny frysbox för hälso- och sjukvården med gott resultat.

• Konsolideringen av produktionsresurser efter förvärvet av WAECO har lett till att minibartillverkningen, vid sidan av Ungern och Tyskland, nu även sker i Kina.

Kryssningsfartyg är en viktig marknad för Dometics hotellprodukter. I dessa flytande hotell utrustas hytterna allt oftare med säker- hetsskåp och minibar. Detta är en typisk nischmarknad där Dometics produkter passar väl in och förhöjer standarden i hytten.

Special Refrigeration Systems 13

(8)

14 Special Refrigeration Systems

år för vår minibarserie och våra övriga hotellprodukter.

Genom förvärvet av WAECO har vår position i Kina blivit betydligt starkare eftersom vi nu startat en tillverkning av minibarer i en av våra kinesiska fabriker.

Härigenom kommer vi åt den mycket intressanta kinesiska hotellmarknaden på ett bättre sätt än tidigare samtidigt som produktionskostnaderna minskat.

Nybyggnationer i samband med OS i Peking har drivit på efterfrågan ordent- ligt. Även hotellmarknaderna i USA och i ett flertal europeiska länder bidrog till en positiv försäljningsutveckling.

Säker kyla för livsviktiga transporter

En lyckad lansering av TCW2000, en portabel kylbox för transport av bland annat vacciner, bidrog till ett mycket bra resultat för området Medical Refrigera- tion Systems. Inom detta område erbju- der Dometic portabla kylboxar och sta-

tionära skåp för förvaring av vacciner, blod, mediciner och prover. Här kommer absorptionskyltekniken till sin fulla rätt genom sin tillförlitlighet och flexibilitet när det gäller olika energislag, inte minst i u- länder där tillgången på elektricitet är

osäker eller obefintlig. Vid sidan av pro- dukter för transport av vaccin och blod erbjuder Dometic ett omfattande sorti- ment av kylar och frysar för läkemedels- industri, laboratorier och blodcentraler.

En spännande trend på marknaden för specialkylar är det ökade intresset av komfortkylning. Alltifrån tonårsrum till mindre boenden såsom exempelvis stu- dentrum eller äldreboenden utrustas numer med kylskåp för drycker eller mat som behöver hållas kalla. Absorptions- tekniken innebär en vibrationsfri och tyst- gående kylprocess vilket uppskattas för

denna typ av målgrupp. Tekniken används också i en serie exklusiva vin- källare, där stora krav ställs på en vibra- tionsfri lagringsmiljö.

Ett viktigt produktområde inom Dometic är Medical Systems. Här finns produkter för trans- port och förvaring av vacciner och blod. Utöver detta erbjuder Dometic Medical System även kylar, frysar och ultrafrysar för sjukhus, läke- medelsindustrier och laboratorier.

Dometics vinkällarsortiment är välkänt för sin pålitlighet. Dessa produkter baseras på absorp- tionstekniken vilket innebär absolut vibrationsfri långtidslagring av kvalitetsviner – så nära du kan komma en naturlig vinkällare.

Special Refrigeration Systems 15

Efter en lång härlig dag vid polen kan det vara skönt att ta en kall drink på rummet. Dometics världs- ledande minibarer är utrustade med innerbelysning, justerbara hyllor och helautomatisk avfrostning som standard. Kylningen sker med den tysta och pålitliga absorptionstekniken.

(9)

16 Förvärvet av WAECO Förvärvet av WAECO 17

WAECO har bedrivit sin försäljning genom en omfattande katalogverksamhet samt ett stort nät av återförsäljare. Tack vare en väloljad marknadsorganisation och effektiv logistik har WAECO fått en mycket stark ställning på den expande- rande eftermarknaden för bekvämlighets- produkter för fordon och båtar. Utöver detta utvecklar och säljer WAECO specialanpassade kylutrustningar för bil, lastbil och båttillverkare. För dem är

WAECO en kompetent partner för skräd- darsydd design och produktion.

Starkare närvaro

När förvärvet av WAECO offentliggjordes i mars 2007 klassades det som en ”per- fect fit” av en enig kår branschanalytiker.

Affären är den största i Dometics historia och har fått stor betydelse för bolagets tillväxtmöjligheter. Genom förvärvet blev Dometics produktutbud av bekvämlig- hetsprodukter till den globala fritidsmark- naden mer komplett. Nästan 85 procent av WAECO:s försäljning har gått till det viktiga eftermarknadssegmentet, vilket stärker Dometics position påtagligt på den globala marknaden för mobilt fri- luftsliv.

Förutom ett bredare produktutbud och starkare grepp om eftermarknaden har Dometic också fått en betydligt bättre möjlighet att effektivisera distribution och logistik, inte minst i Europa. WAECO har dessutom varit tidig med tillverkning i Kina vilket gett oss goda produktions- resurser för koncernen.

Större delen av WAECO:s försäljning finns i Europa (83 procent 2007). Det har

Taktiskt förvärv skapar

nya möjligheter

Den 28 december 2006 ingick Dometic ett avtal om att förvärva samtliga aktier i WAECO Group.

Efter affärens slutförande i mars 2007 hade Dometics omsättning ökat med nästan 2 miljarder kronor på årsbasis, samtidigt som antalet anställda ökade med cirka 1 800. Det är det största förvärvet i Dometics historia. Integrationsarbetet mellan de bägge företagen har redan gett mycket positiva samordningseffekter.

WAECO - Historik

WAECO grundades 1974 av de två brö- derna, Theodor och Peter Wähning, med bas i Emsdetten, Tyskland.

På det tidiga sjuttiotalet var det nästan omöjligt att hålla mat och dryck fräscht ombord på en båt under en längre tid. De båda bröderna utvecklade och tillverkade därför det första kylskåpet för batteridrift – vilket var födelsen av WAECO.

Efter succén med kylskåpet har produkt- sortimentet breddats successivt och idag säljer WAECO bland annat portabla kyl- boxar för fritidsändamål, inbyggda kylskåp för bilar och lastbilar, kylskåp för fritids- båtar, luftkonditionering för husbilar och husvagnar samt ett brett utbud elektroniska tillbehör.

Under 2006, året innan samgåendet med Dometic, hade WAECO sina största pro- duktionsanläggningar i Kina, utöver fabri- ker i Tyskland, Italien och Polen.

Bolaget omsatte nästan 2 miljarder kronor och hade cirka 1 800 anställda.

minskat beroendet av USA-marknaden, som tidigare har stått för mer än hälften av Dometics totala försäljning. Efter affä- ren utgör den amerikanska marknaden 34,1 procent av Dometics globala försälj- ning, mot tidigare 50,1 procent. Även effekterna av den försvagade dollarn har balanserats av ökad försäljning i Europa och Australien.

Dometic har en lång historia bakom sig av lyckade förvärv. Tidigare förvärv har alla tillfört en ny verksamhet eller ett nytt produktområde. Det här var emellertid första gången som Dometic köpte ett bolag som i många avseenden hade en liknande struktur som Dometic. Bägge företagen hade väl fungerande men över- lappande funktioner för administration,

marknadsföring och försäljning. Efter för- värvet har Dometics ledning ägnat stor kraft åt att effektivisera och samordna koncernen i syfte att maximalt nyttja de gemensamma styrkorna. På tio månader gjordes effektiviseringar inom logistik, lagerhantering, sälj- och marknad samt materialhantering som ger besparingar i storleksordningen 100 miljoner kronor på årsbasis.

Två lönsamma och framgångsrika bolag, med skilda företagskulturer och affärs- processer, har nu blivit ett. Även om vi snabbt kunnat se samordningsvinster har integrationsarbetet tagit mycket kraft från organisationen. Under 2007 har vi slagit ihop 8 säljbolag, flyttat produktion mellan olika fabriker och hanterat en viss överta-

lighet hos våra medarbetare. De nya gemensamma säljbolagen som nu orga- niserats i Europa och Australien har fått en god bemanning för att kunna hantera såväl business to business som efter- marknadsbearbetning. Genom WAECO:s väletablerade katalogdistribution kom- mer vi härvidlag att kunna erbjuda våra kunder fullsortimentskataloger, där hela koncernens produkter kommer att exponeras.

I slutet av 2007 kunde vi lägga en stor del av det övergripande integrationsarbetet bakom oss. Efter ett antal större föränd- ringsprojekt andas organisationen nu en nytänd optimism och vi känner oss väl rustade för att bygga vidare på fortsatta samordningsmöjligheter.

(10)

de på typ av produkt, utreds om pro- duktionen i den inköpta verksamheten kan integreras med någon befintlig anläggning för produktion eller distribu- tion. Koncernens storlek och globala räckvidd skapar stora möjligheter att hitta synergier mellan olika delar.

Inom koncernen finns ett mål att överföra en del produktion till så kallade lågkost- nadsländer. Denna överföring är inte snabbare än att kvaliteten hela tiden kan säkras. I exempelvis södra Kina har utvecklingen kommit långt och kvalitets- medvetenheten är stor. Inköpen av komponenter från lågkostnadsländer har ökat kontinuerligt sedan 2001, en utveckling som kommer att fortsätta.

Dometic söker hela tiden sätt att effekti- visera produktionen. Tillverkningen av Blast Freezers, som skett i tyska Heide- nau, flyttades exempelvis under 2005 till fabriken i Luxemburg där all övrig produktion av medicinska produkter samlats i en storskalig produktions- anläggning.

Vi kunde också ersätta större delen av distributionscentralen för spisar och disk- hoar i tyska Menden med direktleveran- ser från fabriken i Filakovo, Slovakien. I slutet av året rationaliserades logistiken i Skandinavien genom att en extern aktör fick ansvaret för den samlade dis- tributionen av Dometics produkter.

Detta skedde inom ramen för en större översyn av all logistik och distribution i Europa, en översyn ska fortsätta under 2006. Alla åtgärder är exempel på Dometics strävan att öka konkurrens- kraften genom att strömlinjeforma pro- duktion och distribution och maximalt utnyttja de egna resurserna.

Service som konkurrensmedel Service av redan sålda produkter är ett avgörande konkurrensmedel. Användar- na blir, på goda grunder, mycket miss- nöjda om de inte kan använda sina

bekvämlighetsprodukter på de tider då de planerat sin ledighet. Användarnas behov ställer stora krav på att produk- terna från första början håller hög kvalitet, men även att Dometic mycket snabbt kan åtgärda eventuella fel.

Dometic har den i särklass bäst utbygg- da service- och reservdelsorganisationen av alla företag i branschen. För Dome- tics kunder – tillverkarna av RV:s och fri- tidsbåtar - är det en ovärderlig trygghet att Dometic kan ställa upp med service i princip var som helst när som helst.

Detta gör att återförsäljarna kan lova sina kunder service som har täckning i verkligheten.

Service kommer att bli allt viktigare, både för att produkterna blir mer avan- cerade och mer integrerade i system, men också för att användarna kommer att ställa ännu hårdare krav på sina leverantörer. Dometic lovar bekvämlig- het utöver vad användarna är vana vid hemifrån, ett löfte som kräver enorm ansträngning för att leva upp till. Dometic är utan tvivel bäst positionerat i branschen för att uppfylla morgondagens kvalitets- och servicekrav.

Forskning, utveckling, design och produktion 19

2007 var ett intensivt år för Dometics utvecklingsteam. Förutom ett trettiotal produktlanseringar innebar året också delvis en omstöpning av utvecklingsor- ganisationen som ett led i fusionen med WAECO. Vi har även arbetat fram en modell för hur vår styrning av bolagets koncerngemensamma produktutveckling skall se ut. I denna modell har vi tagit det bästa ur Dometics och WAECO:s tidigare utvecklingsprocesser.

Dometics produktutveckling sker i regel i mindre enheter ute på de enskilda fabriksenheterna eftersom produktutbu- det är så pass brett. Undantaget är den teknikutveckling som sker centralt i Solna, Sverige. Här utvecklas inga färdi- ga produkter, utvecklingsteamet jobbar istället med att ta fram och testa nya tek- niker och processer som skall vidareför- ädlas till kommersiella produktidéer.

Ensam är inte stark

Efter över 80 års produktutveckling vet vi att många av framtidens produktidéer finns att upptäcka utanför vårt eget före- tag. För att undvika hemmablindhet utvecklar vi ofta idéer tillsammans med

våra kunder. Samarbetet har gett oss långvariga kundrelationer och många gånger sker produktutvecklingssamar- betet ända ned på konstruktionsnivå.

När det gäller teknisk forskning och utveckling samarbetar vi med olika for- mer av teknikinstitutioner och skolor.

Dessa långsiktiga utvecklingsprojekt sker även tillsammans med olika teknikkon- stellationer och enskilda uppfinnare.

Effektivare energiförsörjning, nya kyltek- niker och alternativa energikällor är några av de områden som legat i fokus de senaste åren.

Under 2007 låg investeringskostnaderna för koncernens forskning och utveckling på cirka 2 procent av bolagets totala net-

toomsättning. Nedan följer ett axplock av de innovationer som skedde inom Dometic under 2007:

• En ny toalett med keramisk skål för RV-marknaden färdigutvecklades under 2007. Produkten visades på Caravan Salon i Düsseldorf under augusti 2007. Toaletten har redan bör- jat levereras och flera av våra RV-kun- der kommer att ha denna produkt i sina kommande fordonsmodeller under 2008.

• Under 2007 presenterade vi ett antal nya dörrar för husvagnar och husbilar som härstammar från ett utvecklings- uppdrag från en större kund på hus- vagnssidan. Dessa avtal har gjort Dometic till marknadsledare på hus- vagns-/ husbilsdörrar i Europa.

·

Genom att ta fram en is-i-dörren-lös- ning på ett absorptionskylskåp befäste vi vår världsledande ställning inom absorptionskylning. Tekniskt sett är det mycket svårt att leverera denna funktion i ett absorptionskylskåp.

·

En ny generation minibarer lanserades under året. Hi-Promatic har en en unik, sensorstyrd övervakning som automa- tiskt registrerar köp.

18 Forskning, utveckling, design och produktion

Innovation som

ledstjärna

Vår framgång bygger till stor del på vår förmåga att vid rätt tidpunkt ta fram produkter som är anpassade för såväl nuvarande som kommande behov hos våra kunder. Attraktiv design och tekniska landvinningar kombinerat med effektiv produktion har varit och kommer att förbli ett av Dometics viktigaste kännetecken.

(11)

20 Forskning, utveckling, design och produktion

·

CK2000 är en ny kompakt köksfläkt anpassad för RV- och marinmarkna- derna.

·

En ny kylbox för förvaring av vacciner, TCW2000, lanserades under året.

Boxen har ett unikt kylsystem som hål- ler temperaturen på rätt nivå även vid långa elavbrott.

• Under 2007 lanserades Turbon, en kompakt luftkonditioneringsanläggning för mindre fritidsbåtar. Den vann Innovation Award of the year under International Boating Expo i USA.

Smartare produktion och inköp Dometic har som uttalat mål att öka såväl inköp som produktion i lågkost- nadsländer. Genom förvärvet av WAECO fick Dometic Group en väletablerad pro-

duktions- och inköpsorganisation i Kina.

Denna inköpsorganisation köper in färdi- ga produkter och komponenter för Dometics globala försäljning och tillverk- ning. Även logistiken har genom denna omorganisering förbättrats avsevärt. Tek- nisk samordning och förbättrade inköps- processer har gett direkta kostnadsbe- sparingar på mellan 10-20 MSEK under 2007 och förväntas ge ytterligare positiva effekter under 2008.

Service som konkurrensmedel För att underlätta för våra kunder har Dometic en välutbyggd serviceorganisa- tion som snabbt kan åtgärda eventuella fel på produkterna. I takt med att använ- darna ställer allt högre krav på sina leve- rantörer ställer också våra kunder allt

högre krav på tillgänglighet till produktin- formation och reservdelar. För att möta dessa behov har Dometic exempelvis tre reservdelslager i Europa som kan förse de olika kunderna med reservdelar. Vi har även utvecklat supportsystemet, Pro- Corner, som en serviceman kan använda för att direktbeställa reservdelar och få teknisk information över internet.

Dometic arbetar också mycket aktivt med produktutbildning för våra kunders serviceorganisationer.

Forskning, utveckling, design och produktion 21

Dometic lever i mångt och mycket i symbios med kunderna. Våra kunder ställer ofta höga krav på vår anpassningsförmåga och utvecklingen sker i nära samarbete med kunderna. Dometic känne- tecknas av en hög innovationstakt och lanserar årligen ett mycket stort antal nya produkter och produktmodifieringar.

RV and Special Refrigeration

Land Plats Huvudsakliga produkter Marine Systems Systems and Automotive

Sverige Motala Stora absorptionskylskåp

Tidaholm Fönsterkomponenter

Italien Bassano del Grappa Spisar, ugnar och diskbänkar

Forli Luftkonditionering/generatorer för fritidsfordon

Milano Luftkonditioneringssystem för fritidsbåtar

Novafeltria Kompressorkylskåp

Kina Pinghu Boxar och skåp med termoelektrisk-/kompressorkyla

Zhongshan Luftkonditioneringssystem för fritidsfordon

Zhuhai (2 fabriker) Kompressorkylskåp o termoelektriska element

Luxemburg Hosingen Medicinska kylsystem

Mexiko Ciudad Juárez Kompressorkylskåp

Komponenter till markiser

Luftkonditioneringssystem för fritidsfordon

Polen Ostroda Komponenter i glasfiber

Slovakien Filakovo Spisar, ugnar och diskbänkar

Spanien Girona Säkerhetsskåp

Sydafrika Bronkhorstspruit Multi Energy-kylskåp

Tyskland Emsdetten Luftkonditioneringssystem för lastbilar och fritidsfordon

Kompressorkylskåp

Siegen Medelstora absorptionskylskåp

Krautheim Fönster

Takfönster

Mörkläggning/insektsskydd

Dörrar

Dillenburg Belysningssystem

Rudersdorf Specialprodukter

Ungern Jászberény Små absorptionskylskåp och bärbara kylboxar

USA Pompano Beach, Florida Luftkonditioneringssystem för fritidsbåtar

La Grange, Indiana Markiser

Ontario, Kalifornien Markiser

Big Prairie, Ohio Sanitetssystem

Richmond, Virginia Luftkonditioneringssystem

(12)

2007 har varit ett tufft men spännande år för Dometics medarbetare. I mars 2007 fick våra medarbetare 1 800 nya kollegor över en natt i och med att fusionen med WAECO inleddes. Förvärvet är det stör- sta i Dometics historia och vi visste att integrationsarbetet mellan företagen skulle stöpa om bolaget i en ny form, även när det gäller företagskulturen.

Även om affären har betecknats som en

”perfect fit” av branschkännare rör det sig om två väldigt olika företagskulturer och organisationer.

För att underlätta integrationen inleddes ett flertal effektiviseringsprojekt. Självfal- let fanns en oro bland medarbetarna om övertalighet när effektiviseringsarbetet påbörjades. Men detta integrationsarbe- te visade bara hur rätt branschkännarna hade haft, fusionen med WAECO visade sig verkligen vara en ”perfect fit”.

Efter att dubbla kontor slagits ihop, pro- duktionsresurser omflyttats, administra- tionen reducerats och lagerhållningen samordnats så var nettoresultatet av övertaligheten cirka 80 personer. Trots att integrationsarbetet bara påbörjats har resultaten börjat visa sig i form av positiva

försäljningsresultat och kostnadsbespa- ringar. Vi har också insett att det finns fler saker i våra företagskulturer som förenar oss än som skiljer oss åt och vi ser på framtiden tillsammans med stor tillför- sikt.

Vi strävar efter att alla medarbetare skall ha möjlighet att nå högre positioner i koncernen. Detta är minst sagt nödvän- digt eftersom vi strävar efter att bli en attraktiv arbetsgivare oavsett vilken mark- nad vi verkar på. En bra relation med de fackliga organisationerna är också av mycket hög prioritet för Dometics led- ning. Under 2005 inleddes arbetet med att etablera ett koncernfackligt samarbete inom ramen för European Workers' Council (EWC). EWC innebär en facklig samverkan över landgränserna på kon- cernnivå. Under 2007 ägde ett EWC- möte rum.

Det genomsnittliga antalet anställda i Dometic var under året 6 161, varav 64 procent män och 36 procent kvinnor.

Geografiskt fördelade sig koncernens medarbetare med 3 556 i regionen Euro- pe, Middle East and Africa, 1 071 i Ame- rica och 1 534 i resten av världen.

Två kulturer

blir en

Medarbetare 23 22 Varumärket Dometic

2007 var ett år i integrationens tecken för Dometic. Förvärvet av WAECO har för- ändrat vår verksamhet och vårt erbju- dande i grunden och därmed också vårt varumärke. Dometic och WAECO är star- ka varumärken var för sig, fast mot olika målgrupper. För att dra nytta av de många åren av gediget varumärkesarbe- te som WAECO bedrivit togs ett beslut att under en övergångsperiod låta WAECO finnas kvar som produktvaru- märke inom koncernen. Under 2007 ska- pades också Dometic Group, som blir det överordnade koncernnamnet för de båda varumärkena. Den långsiktiga stra- tegin är dock att Dometic skall bli huvud- varumärket för koncernen. Vi har också

påbörjat en stegvis övergång där Dome- tics och WAECO:s säljbolag och fabriker integreras med varandra och därmed byter namn till Dometic.

Under 2007 genomfördes en känne- domsundersökning i Tyskland och Sverige. Den visar att vi ökat igenkän- ningen av vårt varumärke från 6 procent 2003, då vi precis hade separerat från Electrolux, till 41 procent 2007. Ett fan- tastiskt resultat enligt många varumär- kesstrateger. Vårt arbete framöver kom- mer nu att inrikta sig på att ännu starkare ladda varumärket med värden som är förknippat med det aktiva friluftslivet.

Den varumärkesmanual som skapades 2006, som beskriver egenskaper, visuellt uttryck och de värden som Dometic står för, genomgår för närvarande en översyn som kommer att vara klar under 2008.

Varumärkesmanualen är ett redskap för att visa vilka tillämpningar av varumärket som är riktiga. Den ska fungera som en vägledning i Dometics koncerngemen- samma arbete att göra bolaget mer känt hos målgrupperna. Rätt använd fungerar den som en kraftfull resurs för vår fort- satta tillväxt. Våra anställda skall känna

en trygghet i vilka värden vi står för samt verksamhetens strategiska inriktning.

Dometic har ett starkt varumärke och en djup penetration på de geografiska marknader där vi bedriver vår verksam- het. Varumärket stöds av vår långa när- varo på världsmarknaden, bevisad tek- nisk innovationsförmåga och hög produktkvalitet. Samtidigt ser vi att vår teknik har många andra tillämpningsom- råden. Därför har vi påbörjat ett analysar- bete där vi tittar på nya sätt att använda Dometics produkter och tekniska innova- tioner. Med de ambitiösa tillväxtmål som sats för de kommande åren krävs såväl nya produkter som nya marknader att bearbeta. Den rörliga livsstilen innehåller många spännande områden att utforska för Dometic.

Vårt mål med varumärkesarbetet är att alla uttryckssätt - reklam, försäljning, mässor och public relations - skall vara integrerade världen över. Vi vet att ett kraftfullt varumärke är en språngbräda för en framtida tillväxt. Därför är vårt mål att vara igenkända världen över och samtidigt stå för mobil komfort och ett behagligt friluftsliv.

Dometic - ett varumärke

i förändring

Under många år har varumärket Dometic stått för innovation, produktkvalitet och ett aktivt friluftsliv.

Eftersom våra kunder främst varit tillverkarna har vår marknadsföring i huvudsak riktats mot dem och inte mot slutkonsumenten. Även om en husvagnsägare eller båtägare känner igen vår logotyp eller vårt namn, är kännedomen låg om vad vi står för. Vår utmaning är att ännu starkare koppla Dometic till de positiva värden som förknippas med det mobila friluftslivet.

I mars 2007 påbörjades integrationsarbetet med Dometics största förvärv någonsin, WAECO. I en multi- nationell koncern med över 6 000 medarbetare och 27 fabriker i 12 länder är arbetet med att skapa en gemensam företagskultur inte alldeles enkelt. Vår övertygelse är dock att en sund arbetsmiljö, gott ledarskap och arbetsplats där man ser till individens utvecklingspotential är en bra grundförutsättning för ett sådant arbete.

Dometics personal gör vår framgång möjlig. Vi ser en ära i att ha folk från olika kulturer och nationaliteter inom vår koncern. Under året har vi antagit en uppförandekod som kommer att gälla över hela koncernen.

Vår närvaro i Kina har ökat dramatiskt i och med förvärvet av WAECO. För att försäkra oss om en god arbetsmiljö för våra medarbetare har Dometic, som ett av få utländska företag, valt att certifiera dessa fabriker enligt ISO14001 samt SA8000.

(13)

Miljö 25

Öppen kommunikation

Informationen om vårt miljöarbete är lätt att tillgå för personal, kunder och andra intresserade parter.

I praktiken omsätts vår miljöpolicy genom vårt miljöprogram, uppsatta miljömål samt ett effektivt miljölednings- system.

Miljöprogram

Grunden för miljöprogrammet är natio- nell och internationell lagstiftning, kom- mande lagstiftning och inte minst kon- cernens egna ambitioner. Ett exempel på lagstiftning är EU:s nya kemikalielag REACH, som trädde i kraft under 2007.

Med REACH får företagen ett tydligare ansvar att redovisa sina ämnens hälso- och miljöfarlighet samt att riskbedöma och beskriva hur ämnen kan hanteras säkert. Andra exempel utgörs av EU:s

direktiv för uttjänta fordon (ELV), direkti- vet om begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS), produktansvar för ut- tjänta elektriska produkter (WEEE).

Miljöledningssystem

Det lokala miljöarbetet bygger på det centrala miljöprogrammet och sker inom ramen för ett miljöledningssystem, Environmental Management System (EMS). Alla produktionsanläggningar ska ha ett miljöledningssystem, som i ett inledningsskede handlar om en intern minimistandard, Minimum Envi- ronmental Requirements (MER). Målet är att alla anläggningar på sikt ska använda den internationella EMS-stan- darden ISO 14001.

Status

De företagsförvärv som gjordes under 2007 har även satt sin prägel på miljöar-

betet under året. För Europas del innebar det en ökning med fyra anläggningar och i slutet av 2007 var nio av 16 europeiska anläggningar certifierade enligt ISO 14001. EMS-arbetet vid våra fabriker i Nordamerika framskrider om än i en något långsammare takt mycket till följd av skill- nader i kundkrav och nationella traditioner.

Under 2007 blev en anläggning MER-cer- tifierad och ytterligare två anläggningar kan förväntas bli MER-certifierade under 2008.

Nyckeltal för en bättre miljö Dometic har i dagsläget 27 tillverknings- anläggningar över hela världen, efter att två nordamerikanska anläggningar i års- skiftet 2007/2008 slogs samman till en.

Huvudprocesserna för gruppen är metallbearbetning, svetsning, plastgjut- ning, vakuumformning, skumsprutning och målning. Produktionens miljöaspek-

D O M E T I C Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7

24 Miljö

Dometic strävar kontinuerligt efter att utveckla och förbättra de miljömässiga egenskaperna av vår verksamhet och våra produkter, liksom att förhindra dess eventuella negativa effekter på miljön. All verksamhet och alla produkter ska upp- fylla regler och krav från såväl myndighe- ter som kunder. I vårt miljöarbete för en hållbar verksamhet strävar vi efter effek- tiv användning av material och energi i alla våra affärsprocesser.

Under året har Dometic antagit en uppfö- randekod, som delvis baserar sig på branschorganisationen CECED: s kod. I ett första steg handlar det nu om att kommunicera denna uppförandekod internt och se till att verksamheten i sin helhet lever upp till kraven. En långsiktig målsättning blir sedan att baserat på koden ställa samma krav på underleve- rantörer och övriga intressenter.

Miljöpolicy

Dometics miljöpolicy som togs fram 2001 finns sedan 2006 i en uppdaterad version.

Den speglar på ett bra sätt vår syn på miljö och uppfyller villkoren för ISO 14001:2004 miljöpolicy. Målsättningen för vårt miljöar- bete baserar sig på följande principer:

Kontinuerliga förbättringar Det är vårt mål att kontinuerligt förbättra miljöanpassningen av våra produkter och deras tillverkningsprocess.

Optimal användning och minimerade utsläpp av farliga ämnen

Alla våra fabriker arbetar med att optime-

ra användningen av material i produktio- nen. En viktig del är att se över kemika- liebeståndet för att se hur hanteringen kan effektiviseras.

Uppfylla legala krav

Inom Dometic-koncernen har alla fabri- ker och bolag ett eget ansvar för att upp- fylla alla relevanta legala krav.

Livscykelapproach

Dometics miljöpolicy bygger på en analys av produktens alla livsfaser. Dometic har sedan tidigare utvecklat utrustning som på ett miljömässigt riktigt sätt tar hand om uttjänta absorptionskylapparater.

Kundorienterad

Vårt miljöarbete styrs i många fall av kundkrav, av allmänhetens medvetenhet och av nationella traditioner.

D O M E T I C Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7

Kraftfull tillväxt kräver ett

genomtänkt

miljöarbete

Arbetet med miljöfrågor och vikten av en utveckling mot ett hållbart samhälle är prioriterat för Dometic. Med ett genomtänkt miljöarbete för en hållbar verksamhet strävar Dometic efter att underlätta kundens möjligheter att göra miljöanpassade val.

Continuous Improvements Open

communication

Optimal use and minimize release of hazardous substances Customer

oriented

Fulfil legal requirements Life cycle

approach

Continuous Improvements Open

communication

Optimal use and minimize release of hazardous substances Customer

oriented

Fulfil legal Life cycle

Certifierade Uppfyller internt Plats Antal fabriker enligt ISO 14001 miljöprogram MER

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Europa 16 12 9 8 0 0

Nordamerika 8 8 0 0 1 1

Kina 4 1 1 0 0 0

Övriga världen 1 1 0 0 0 0

(14)

ter är huvudsakligen energianvändning, kemikalieanvändning, avfall, buller och utsläpp till luft. Sedan 2001 har Dometic arbetat med att samla in data som mäter energiförbrukning, vattenförbruk- ning, avfallsmängder samt inkommande och utgående material vid samtliga pro- duktionsanläggningar. Uppgifterna spa- ras i en databas och resultatet presen- teras i en årlig fabriksrapport och ligger till grund för de miljöförbättringsmål som sätts varje år.

Resultat för 2007 - Miljö

• Vår miljöpolicy kommunicerades under året till flertalet fabriker och bolag.

• Översättningen av Miljöavsnitten på Dometics hemsida färdigställdes och en ny miljöbroschyr togs fram och trycktes.

• En tionde europeisk fabrik arbetar med certifiering enligt ISO14001.

Utöver det arbetar ett antal ameri- kanska och europeiska fabriker med att införa det interna systemet MER.

• En miljöhandbok för utvecklingsavdel- ningarna i syfte att fånga upp produk- ternas miljöaspekter har tagits fram och har hittills lanserats på de fyra största fabrikerna. Arbetet fortsätter under 2008 med att integrera miljöhandbok i en kvalitetshandbok.

Europeisk miljölagstiftning

• Utmärkande för 2007 var betydligt större fokus på energilagstiftning än tidigare.

• En stor del av arbetet har kretsat kring ett antal tunga energilagstift- ningar för produkter; direktivet för energianvändande produkter (EUP) och direktiven för energimärkning (Energy labeling) och energieffektivitet (Energy efficiency).

• Inom EUP pågår arbetet med att ta fram krav på våra produkter vad gäller energiförbrukning, och direktiven för energimärkning och energieffektivitet är under uppdatering. Direktiv som kan komma att omfatta en större andel av våra produkter än tidigare.

Mål för miljöarbetet 2008 Fokus under 2008 blir ett fortsatt arbete med att införa Dometics interna miljöled- ningssystem, MER, och att integrera de nya anläggningarna i den befintliga verk- samheten och se till att de uppfyller kra- ven i miljöpolicyn.

Europeisk miljölagstiftning Dometic håller sig fortlöpande informe- rade om läget och hur regelverken kan komma att påverka företaget och dess produkter. I samband med att lagstift- ningen under REACH träder i kraft kommer arbetet med revidering och uppdatering av RoHS och ELV liksom utvecklingen av ny energilagstiftning för produkter att ske.

26 Miljö

1200 1300 1400 1500 1600 1700

2007 2006 2005 2004 kWh/ton

Total energiförbrukning (kWh/ton) Dometics relativa energiförbrukning per ton färdiga produkter. Beräknat för ett urval av Dometics produktionsanläggningar 2003–2006.

Total energiförbrukning

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

2007 2006 2005 2004 m3/ton

Total färskvattenförbrukning (m3/ton)

Dometics färskvattenförbrukning per ton färdiga produkter.

Beräknat för ett urval av Dometics produktionsanläggningar 2003–2006.

Total färskvattenförbrukning

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

2007 2006 2005 2004 ton/ton

Farligt avfall per ton färdiga produkter Avfall till deponi per ton färdiga produkter Avfall som återvinns per ton färdiga produkter Totalt avfall per ton färdiga produkter

Fördelning av den totala mängden avfall per ton tillverkade produkter. Beräknat för ett urval av Dometics produktions- anläggningar 2003–2006.

Fördelning av totala mängden avfall

1922

Baltzar von Platen och Carl Munters uppfinner det första absorptionskylskåpet. Patent beviljas 8 mars 1923.

1925

Electrolux förvärvar Platen-Munters patent och lanserar världsmarknadens första absorptions- kylskåp för hushåll. 1926 beviljas patent i USA.

1927

Electrolux bolag Servel Inc. i USA börjar tillverka kylskåp på licens för den amerikanska marknaden.

1930-talet

Absorptionskylskåp börjar betraktas som en själv- klarhet i moderna medelklasshushåll. Folkkyl- skåpet i olika storlekar och modeller gör succé och försäljningen når nya rekord varje år.

1936

Det miljonte absorptionskylskåpet säljs.

1950-talet

Kylskåpen genomgår väsentlig förbättring och drivs med 30 procent mindre ström. Konkurren- sen från kompressorkyltekniken hårdnar. Första husvagnskylskåpet lanseras.

1960-talet

Absorptionskylan får renässans genom stor efterfrågan på husvagnskylskåp. AB Electrolux startar ett dotterbolag i USA – Dometic Sales Corporation. Bolaget marknadsför husvagns- kylskåp och annan fritidsutrustning under varumärket Dometic.

1970-talet

Sortimentet för husvagnar och båtar utökas.

Piezo-elektrisk tändning introduceras på de flesta kylskåpsmodeller.

1973

Då förvärvas Siegas Metallwarenfabrik i Siegen, Tyskland, vilket innebär ett modellkomplement framförallt på den tyska marknaden.

1980-talet

Mycket stark efterfrågan på husvagnskylskåp efter första oljekrisen. Elektronikstyrt kylskåp som automatiskt väljer lämpligaste driftsätt lanseras som världsnyhet.

1985

Förvärv av amerikanska Duo-Therm Corporation, som tillverkar luftkonditionerings- och värmeutrust- ning för fritidsfordon. Origoverken, som tillverkar spisar och ugnar för fritidsbåtar förvärvas 1986.

1988

Detta år förvärvas A&E Systems Inc., USA:s största tillverkare av markiser för husvagnar och husbilar.

1990-talet

Medicinsk kyla utvecklas från idé till fullskalig affär.

1997 förvärvas italienska W.T.A som tillverkar luft- konditioneringsapparater och generatorer. Det första vattenreningssystemet utvecklas.

2000

Förvärv av tyska Seitz, som tillverkar fönster och dörrar för husvagnar och husbilar.

2001

Per den 31 juli avyttrar Electrolux huvuddelen av sin produktlinje fritidsprodukter till riskkapital- bolaget EQT. Dometic-koncernen bildas.

2002

Dometic förvärvar Electrolux verksamhet för fri- tidsprodukter i Tyskland och Slovakien per den 31 januari. Dometic-koncernen blir härigenom en komplett legal organisation. Förvärv av SeaLand, USA:s ledande tillverkare av sanitetssystem till fritidsbåtindustrin.

2003

Dometics produktutbud utökas med belysnings- system och förvärvet av amerikanska Taylor Made Environmental stärker Dometics position som systemleverantör till marinindustrin.

2004

Kompletterande förvärv inom medicinsk kyla.

2005

Per den 3 juni förvärvar fonder, med det europe- iska riskkapitalbolaget BC Partners som rådgivare, Dometic-koncernen.

2006

Det tio miljonte kylskåpet rullar ut från Dometics fabrik i Motala. Förvärv av Eskimo Ice.

2007

Förvärv av WAECO och SMEV.

Historik 27

(15)

28 Koncernledning

Lars Johansson (f 1948)

VD och koncernchef.

Anställd sedan 1972.

Anders Almqvist (f 1949)

Direktör, ansvarig för teknologi och produktion (CTO).

Anställd sedan 1979.

Joachim Kinscher (f 1957)

Direktör, ansvarig försäljning Europa.

Anställd sedan 1978.

Jan Lindstedt (f 1956) Finans- och

ekonomidirektör (CFO).

Anställd sedan 2004.

Roger Maurer (f 1959)

Direktör, koncerncontroller.

Anställd sedan 2000.

Reimund Spies (f 1951)

Direktör, Mergers & Acquisitions.

Anställd sedan 1978.

Rutger Wachtmeister (f 1954)

Direktör, ansvarig för

marknadsföring och försäljning.

Anställd sedan 1991.

John Waters (f 1946)

Direktör, ansvarig för Nordamerika.

Anställd sedan 1991.

Koncernledning

References

Related documents

Det har bland annat resulterat i nya ägardirektiv till Tyresö bostäder som från och med oktober 2016 ska förmedla 10 procent av det lediga beståndet till Integrationsenheten

Särskilt då det gäller psykisk hälsa, rädsla och självförtroende men även för andra problemområden har det stöd jouren erbjuder kvinnor utsatta för olika former av

Alla vi som arbetar ideellt i Riksförbundet för Hjärt- och Lungsjuka och i de många föreningarna runt om i landet, och detta är viktigt, vill också vara medmänniskor och ett

Rapport om andra krav e nligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut fört en revision av förslaget till dispositioner

arbete som syftar till att utveckla och anpassa ASEAs teknologi inom automation, fjärrstyrning, robotisering och avancerade material för off-shore-tillämpningar. De

ASEAs organisation har under de senaste åren förändrats i grunden. Självständiga och så långt möjligt kompletta resultatenheter har etablerats på olika nivåer såväl

- expansion under finansiell balans. I ASSis produktmix ingår idag två produkter vilkas lönsamhet är starkt konjunkturkänslig. Dessa är pappers- kvaliteten oblekt kraftliner

Marknadsutveckling och försäljning Deför ASSI viktiga ekonomierna i Europa hade en svag utveckling under 1992. BNP-utveck- lingen försvagades i specielle Tyskland och var

Då aktiekapitalet uppgår till 56,0 MSEK och totalt eget kapital är 136,4 MSEK så innebär detta att Borås Wäfveri koncernen ej klarar ett år med resultat i nivå med 2007, -116,4

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel samt derivat (fristående och inbäddade)

Den starka konjunkturen har medfört en ök- ning av bygginvesteringarna och förbättrade marginaler för Peabs svenska bygg- och anläggningsverksamhet. Resultatförbättringen på

Kunderna kommer också att erbjudas prisvärda övergångar till elektroniska lösningar samt andra linansiel- la tjänster, exempelvis krediter.. Postgirots nya teknik med bildfingst och

Den snabba expansionen av trafikflyget har inte följts av en motsvarande anpassning av den för flyget viktiga infrastrukturen i form av flygplatser, flygleder, tillfarter,

Eftersom etterfrågan på tågresor fortsätter att öka i storstadsregionerna behövs det nya investeringar. Spåren räcker helt enkelt inte till - varken för de tåg som vi

Idag används företagets produkter av kunder i mer än 40 länder och Sectras varumärke står för världsledande produkter som effektivise- rar sjukvården och skyddar

samhet, stöd till idrottsbibliotek, idrottsmedicinsk forskning med mera. Under 1987 uppgick Tips~änsts direkta stöd och ersätt- ningar till idrottsrörelsen till närmare

Trygga Hem har valt att inte arbeta med direktförsäljning. Det innebär att representanter för Bolaget aldrig knackar på i någons hem utan att kunden själv har initierat

Chalmers remissvar har utarbetats av professor Jan-Olof Dalenbäck, installationsteknik, och docent Pär Johansson, byggnadsteknologi, institutionen för arkitektur

Hunden har även bidragit till att föraren har fått en ökad självständighet, genom att använda rehabhunden som hjälp i olika aktiviteter på fritiden och i det dagliga

Annehems bestånd av förvaltningsfastigheter bestod den 31 december 2007 av 88 fastigheter i Malmö, Lund, Landskrona, Hässleholm, Hörby, Sjöbo och Abbekås, med en total uthyrbar

Finansnettot för 2011 uppgick till ‐ 11,0 MSEK (‐7,6) inklusive bortskrivning av finansiella låneavgifter om cirka 1 MSEK hänförliga till bolagets tidigare lån via Kaupthing Bank

och Turkiet. Även här är våra marknadspositioner starka. Ländernas svaga infrastrukturer för fast kommunikation har resulterat i en stark efterfrågan på mobila tjänster. I

Att skuldkvoten faller trots stadigt ökande skulder beror naturligtvis på att hushållens tillgångar de senaste kvartalen, i synnerhet under det senaste (+ 6,9 procent),