Förslag till Landstingsstyrelsen Dnr Finansplan. Förslag från (M), (VL), (C), (KD), (FP)

Full text

(1)

Finansplan 2013 – 2015

Förslag från (M), (VL), (C), (KD), (FP)

(2)

1

Innehållsförteckning

BILAGOR

Bilaga 1. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2013-2015

Bilaga 2. Landstingsbidrag per styrelse och nämnd 2013-2015

Bilaga 3. Detaljerad sammanställning av landstingsbidrag 2013-2015

Bilaga 4. Total sammanställning av landstingsstyrelsen – landstingsbidrag och landstingsgemensamt 2013

Bilaga 5. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2013-2015, blandmodellen

(3)

2 1. INLEDNING

Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2012 strategisk plan med treårsbudget för åren 2013-2015. I treårsbudgeten anges landstingets vision och strategiska mål för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om skattesats och ekonomiska ramar för hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), landstingsstyrelsen (LS) och trafiknämnden (TN).

Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt en redovisning av nu aktuella ekonomiska ramar under perioden

2013-2015.

2. EKONOMI Svensk ekonomi

Svensk ekonomi växer men det går långsamt och långsammare än tidigare prognoser förutspått. Under innevarande år och år 2013 kommer tillväxten att vara låg och arbetsmarknaden svag. Den inhemska ekonomin är stark med goda förutsättningar för tillväxt som höga investeringsbehov, låg ränta, stabila statliga finanser och lediga produktionsresurser. Den svenska ekonomin är dock

beroende av den internationella konjunkturen och påverkas av svag export och den internationella ekonomiska oron. BNP förväntas år 2012 öka med måttliga 1,3 procent, och år 2013 med 1,8 procent. Den finansiella oron gör att

osäkerheten i prognoserna är stor.

Skatteunderlaget revideras ned i förhållande till treårsbudgeten. Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar med en skatteunderlagstillväxt på strax över 3 procent år 2013 vilket är en lägre nivå än i treårsbudgeten. För år 2014 och 2015 är skatteunderlaget i nivå med tidigare prognos. Timlöneökningarna förväntas bli förhållandevis låga de närmaste åren, vilket gör att den reala tillväxten är relativt god på över 1,5 procent.1

Utdebitering

Landstingets utdebitering av skatt uppgår år 2013 till 10,92 kronor per skatte- krona, vilket motsvarar 10,92 procent av den beskattningsbara inkomsten.

Utdebiteringen är 65 öre högre än nivån för år 2012, men i enlighet med beslut i treårsbudget. Utdebiteringsnivån ska ligga fast på 10,92 kronor per skattekrona under hela budgetperioden.

Under förutsättning att landstinget lämnar över huvudmannaskap och kostnadsansvar för hemsjukvården till kommunerna kommer landstingets skattests att sänkas från och med 2014 och kommunernas skattesatsats att öka i motsvarande grad.

1 SKL/Ekonominytt 14/12

(4)

3 Balanskrav

Enligt lag ska landstinget ha ekonomisk balans vilket innebär att resultaträk- ningen ska visa överskott. Ekonomiska underskott ska återställas senast tre år efter det år då underskottet uppstått.

Landstingets budgeterar ett positivt resultat för de kommande tre åren som årligen är i nivå med det finansiella målet på 2 procent av nettokostnaden.

Landstinget uppfyller därmed balanskravet.

Ekonomiska förutsättningar jämfört med treårsbudget 2013-2015

I jämförelse med treårsbudgeten revideras de ekonomiska förutsättningarna enligt följande:

Skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

Sammantaget bedöms intäkterna av skatter, kommunalekonomisk utjämning (skatteutjämningssystemet) och generella statsbidrag att minska med

cirka 50 miljoner kronor per år i jämförelse med treårsbudgeten.

Det generella statsbidraget höjs som kompensation för höjt grundavdrag för pensionärer, vilket reducerar skatteunderlaget. Förändringen är kostnadsneutral för landstinget.

En utredning av kostnadsutjämningssystemet har genomförts och resultaten presenteras i betänkandet Likvärdiga förutsättningar (SOU 2011:39). I utredningen påvisas brister i den ingående delen vårdtunga grupper där landstinget har missgynnats av nuvarande system. Om förslaget att ta bort delmodellen genomförs, skulle det för landstingets del innebära en minskad avgift på totalt cirka 150-200 miljoner kronor i jämförelse med nivån för år 2014 och 2015. I budgetpropositionen aviseras att beslut ska fattas om revidering av modellen och att förändringen ska börja gälla först från år 2014. Förändringen är inte inarbetad i denna finansplan.

Särskilda statsbidrag och insatser

Regeringen aviserar att bidraget för sjukskrivningsmiljarden och rehabiliterings- garantin ska fortsätta liksom tillgänglighetsmiljarden. Fram till år 2016 finns medel avsatta.

Maxtaket för slutenvårdsavgiften föreslås höjas från 80 kronor per patient och dag till 100 kr. Höjningen avser en inledande indexreglering, motsvarande en återställning av realvärdet. Fortsättningsvis föreslås en kontinuerlig index- reglering av avgiften kopplat till prisbasbeloppet. Kontinuerlig indexuppräkning föreslås även för högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Varje enskilt landsting fattar beslut om nivå för slutenvårdsavgift och högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård. Landstinget har i nuläget inte fattat beslut om förändrad

(5)

4 nivå.

I budgetpropositionen föreslås även en indexreglering av högkostnadsskyddet för läkemedel. 1 procent uppräkning av högkostnadsskyddet motsvarar cirka 2,5 miljoner kronor i intäktsökning för landstinget. Nivån för högkostnads- skyddet för läkemedel fastställs i lag och gäller från och med 1 januari 2013.

Statsbidrag läkemedel

Statsbidraget för läkemedel regleras enligt separat avtal. Avtalet för 2012 och framåt är inte färdigförhandlat. I finansplanen har antagits att statsbidraget årligen räknas upp med 1,5 procent.

Löne- och prisökningar

Landstingsindex för år 2013 beräknas till 2,7 procent.

Bedömd prisutveckling för år 2014 har justerats ned med 0,3 procentenheter i förhållande till treårsbudgeten på grund av att prisutvecklingen beräknas ligga på en lägre nivå än tidigare prognoser visat.

Investeringar

Investeringarna ökar med 200 miljoner kronor i förhållande till treårsbudgeten.

Ökningen beror på att ombyggnation/nybyggnation av Vrinnevisjukhuset har inarbetats i sin helhet.

De budgeterade investeringarna under perioden uppgår till 1 500 miljoner kronor år 2013, 1 690 miljoner kronor för år 2014 och 1 760 miljoner kronor år 2015. Av den totala investeringsvolymen utgör investeringar i fastigheter 1 140 miljoner kronor år 2013, 1 340 miljoner kronor år 2014 och 1 460 miljoner kronor år 2015.

De omfattande investeringarna i fastigheter beror på tidigare fattade beslut;

ombyggnad av Universitetssjukhuset i Linköping, nybyggnad och teknisk upprustning av Vrinnevisjukhuset, nybyggnad av rättspsykiatrin i Vadstena men även planerade fastighetsinvesteringar utifrån pågående fastighetsutvecklings- planer/generalplaner för Lasarettet i Finspång.

Gemensamma intäkter och kostnader

Landstingets finansiella intäkter förväntas ge en genomsnittlig avkastning på 3,5 procent.

Pensionskostnaderna är lägre än i treårsbudgeten. Under de kommande tre åren beräknas pensionerna minska med totalt 96 miljoner kronor. I finansplanen har den prognostiserade minskningen till år 2015 fördelats jämt över tre år, med 32 miljoner kronor per år. En nationell utredning pågår kring om pensions- förändringar skulle kunna redovisas över ett flertal år. Detta till skillnad mot

(6)

5 idag, då den redovisas som en årlig förändring med stora svängningar mellan åren som följd. Utredningen syftar till att skapa jämnare nivåer över tid.

I treårsbudgeten reserverades medel för kommande driftskostnader av

fastighetsinvesteringar. Investeringarna har delvis förskjutits i tid, vilket innebär lägre kostnader för den aktuella budgetperioden. Totalt minskar kostnaderna med 36 miljoner kronor år 2013, 40 miljoner kronor år 2014 och 220 miljoner kronor år 2015.

Inom finansförvaltningen reserveras medel för eventuella åtgärder utifrån analyser kring ekonomisk obalans inom produktionsenheterna (se avsnittet produktionsenheternas ekonomiska resultat). Medel finns också reserverade för att möta eventuella kostnader för tidigare fattade beslut, till exempel läkarutbild- ningsplatser vid Vrinnevisjukhuset, samt för aktiviteter som är under utredning.

För att klara det finansiella målet år 2014 finns, utöver den i treårsbudgeten aviserade effektiviseringen motsvarande 1 procent per år från och med år 2014, behov av ytterligare effektiviseringar i verksamheten med 55 miljoner kronor.

Effektiviseringen motsvarar cirka 1 procent av vårdverksamheten exklusive primärvård och regionvård. Det sammanlagda effektiviseringsbehovet år 2014 uppgår således till 2 procent och 1 procent år 2015. Slutgiltigt ställningstagande om effektiviseringens storlek och inriktning fattas i samband med treårsbudget 2014-2016.

Produktionsenheternas ekonomiska resultat

Landstingets produktionsenheter (inklusive landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt trafiknämnden) beräknas redovisa ett sammanlagt resultat på minus 144 miljoner kronor för år 2012. De sjukvårdande enheternas resultat uppgår till sammanlagt minus 189 miljoner kronor.2 Huvuddelen av underskottet kan härledas till ett fåtal produktionsenheter, främst Hjärt- och medicincentrum samt Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård. Centrumen har genomfört åtgärder men dessa har inte varit tillräckliga och obalansen har varit bestående under flera år. Landstingsdirektören har givit ovanstående två centrum i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av verksamheten som även ska kompletteras med en extern bedömning. En fördjupad analys kan även bli aktuell för verksamheter inom andra produktionsenheter. Analys och

åtgärdsförslag beräknas presenteras i samband med helårsbedömningen efter mars månad.

I avvaktan på analys och åtgärdsförslag kring produktionsenheternas

ekonomiska resultat reserveras medel inom finansförvaltningen för att möta kvarstående obalans under 2013.

2 Helårsbedömning 08, 2012

(7)

6 3. EKONOMISK BEDÖMNING FÖR BUDGETPERIODEN

Landstingets ekonomi för de kommande tre åren är stabil men försvagad i jämförelse med treårsbudgeten. Landstinget visar ett överskott varje år som motsvarar det finansiella målet om ett positivt resultat på två procent av nettokostnaden. Sammantaget under treårsperioden genererar landstinget ett överskott på 679 miljoner kronor vilket innebär en lägre resultatnivå jämfört med treårsbudgeten då det sammantagna resultatet var 900 miljoner kronor.

Den försvagade ekonomin beror på lägre skatteunderlag samt reservering för obalans i produktionsenheternas resultat. Resultatet för de kommande åren har samtidigt förbättrats i och med att fastighetsinvesteringar har förskjutits och kostnaderna under budgetperioden därför är lägre än vad som redovisades i treårsbudgeten. Denna effekt är tillfällig eftersom kostnaderna kommer att uppstå år 2016.

En förändring av kostnadsutjämningen kan, om beslutet blir i linje med

utredarens förslag, förstärka landstingets ekonomi med 150-200 miljoner kronor från och med år 2014. Förändringen är inte inarbetad i denna finansplan.

Finansplanen innehåller en resursförstärkning av Hälso- och sjukvårdsnämnden på 48 miljoner kronor i syfte att förstärka akutvårdsprocessen.

De i finansplanen redovisade förändringarna jämfört med treårsbudgeten ger följande ekonomiska effekter år 2013-2015 (mkr):

+ = ökade intäkter eller minskade kostnader - = minskade intäkter eller ökade kostnader

mkr  2013 2014 2015 

 

Resultat enligt treårsbudget 2013‐2015  415 347 138 

Skatter och utjämning  ‐47 ‐55 ‐49 

Indexsänkning år 2014    31 32 

Pensioner  32 32 32 

Förskjutning fastighetsinvesteringar  36 40 220 

Poster finansförvaltningen  ‐18 ‐27

Reservering inom finansförvaltningen  ‐150 ‐150 ‐150 

Effektivisering 1 %     55 55 

Akutvårdsprocessen  ‐48 ‐48 ‐48 

       

Resultat   220 225 234 

(8)

7 4. EKONOMISKA RAMAR

Nedan presenteras ramar per nämnd för år 2013-2015. I landstingsbidrag 2012 ingår tekniska justeringar och beslut under år 2012. Av tabellerna framgår beslut i samband med treårsbudget samt nya beslut i denna finansplan.

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens ram är oförändrad i förhållande till treårsbudgeten med undantag för uppräkning av ALF-avtalet samt indexuppräkning för år 2013.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden förstärks med 48 miljoner kronor för att förbättra akutvårdsprocessen. Därutöver räknas ramen upp med index för år 2013.

Landstingsbidrag LS       

mkr  2013 2014 2015 

Landstingsbidrag  2012  769 769 769 

Beslut treårsbudget       

AT‐läkare, utökning block   6 12 22 

Engångsmedel   55      

Nya Beslut          

Index 2013  13 13 13 

ALF‐bidrag 2013  4 4

           

Ram LS (beslut)  847 798 808 

Landstingsbidrag HSN       

mkr  2013 2014 2015 

Landstingsbidrag  2012  8 981 8 971 8 971 

Beslut treårsbudget       

Kardiologi VIN  18 18 18 

Prioriterade grupper 2013   100 100 100 

Nya Beslut          

Akutvårdsprocessen  48 48 48 

Index 2013  241 241 241 

           

Ram HSN (beslut)  9 388 9 378 9 378 

(9)

8 Trafiknämnden

Trafiknämndens ram är oförändrad i jämförelse med treårsbudgeten med undantag av indexuppräkning för år 2013.

Landstingsbidrag TN       

mkr  2013 2014 2015 

Landstingsbidrag  2012  726 726 726 

Beslut treårsbudget       

Förstärkning trafik   35 35 35 

Nya Beslut          

Index 2013  22 22 22 

           

Ram TN (beslut)  783 783 783 

De aktuella ekonomiska ramarna för landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt trafiknämnden och framgår av bilaga 2 och 3.

5. RESULTAT

Med de förutsättningar som beskrivs i denna finansplan beräknas följande ekonomiska resultat (sammanställd redovisning, fullfondering):

År 2013 2014 2015

Resultat 220 mkr 225 mkr 234 mkr

De redovisade ekonomiska resultaten innebär att landstinget uppnår det av fullmäktige fastställda målet att uppnå ett positivt resultat motsvarande 2 procent av verksamhetens nettokostnad.

Komplett resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning framgår av bilaga 1. Motsvarande underlag enligt blandmodellen redovisas i bilaga 5.

Det egna kapitalet förbättras men beräknas inte vara helt återställt under budgetperioden. År 2015 beräknas det egna kapitalet uppgå till minus 182 miljoner.

(10)

9 6. BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslås tillstyrka landstingsfullmäktige BESLUTA

a t t godkänna finansplanen för åren 2013-2015,

a t t fastställa ekonomiska ramar för hälso- och sjukvårdsnämnden,

landstingsstyrelsen och trafiknämnden år 2013-2015 enligt bilaga 2 och 3,

a t t fastställa skattesatsen för år 2013 till 10,92 kronor per skattekrona.

(11)

Resultaträkning fullfondering

2013 2014 2015

Verksamhetens intäkter 2 946 2 987 3 080

Verksamhetens kostnader -13 412 -13 711 -14 186

Avskrivningar -518 -540 -580

Verksamhetens nettokostnad -10 984 -11 264 -11 686

Skatteintäkter 8 551 8 823 9 159

Generella statsbidrag 1 412 1 434 1 533

Generella statsbidrag - läkemedel 1 056 1 072 1 088

Finansiella intäkter 205 180 160

Finansiella kostnader -20 -20 -20

Resultat efter finansnetto 220 225 234

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Årets resultat 220 225 234

Belopp i miljoner kronor

Löpande priser - resultaträkningen inkl sammanställd redovisning med resultat = 0

(12)

Kassaflödesanalys fullfondering

Belopp i miljoner kronor Löpande priser

2013 2014 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 220 225 234

Justering för av- och nedskrivning 558 560 600

Justering för gjorda avsättningar pensioner 258 237 241

Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poste

Medel från verksamheten före förändring 1 036 1 022 1 075 av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -100 Ökning/minskning förråd och varulager

Ökning/minskning kortfristiga skulder -29 25 25

Kassaflöde från den löpande verksamheten 907 1 047 1 100

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 500 -1 690 -1760 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 500 -1 690 -1 760

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån Amortering av skuld

Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

Justering av ingående eget kapital

Årets kassaflöde -593 -643 -660

Likvida medel vid årets början 5 979 5 386 4 743

Likvida medel vid årets slut 5 386 4 743 4 083

(13)

Balansräkning fullfondering

Belopp i miljoner kronor Löpande priser

TILLGÅNGAR 2013 2014 2015

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 62 62 62

Byggnader 3 166 3 705 4 213

Mark 67 67 67

Inventarier 350 380 410

Datorutrustning 70 70 70

Medicinskteknisk apparatur 550 600 650

Byggnadsinventarier 1 643 2 144 2 716

Bilar och andra transportmedel 330 340 340

Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner 5 5 5

Konst 46 46 46

Aktier, andelar, bostadsrätter

Långfristiga fordringar 20 20 20

Summa anläggningstillgångar 6 309 7 439 8 599

Omsättningstillgångar

Förråd 117 117 117

Kundfordringar 250 250 250

Övriga kortfristiga fordringar 650 650 650

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 550 550 550

Kortfristiga placeringar 5 186 4 543 3 883

Kassa och bank 200 200 200

Summa omsättningstillgångar 6 953 6 310 5 650

Summa tillgångar 13 262 13 749 14 249

(14)

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 2013 2014 2015 OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat eget kapital -861 -641 -416

Årets resultat 220 225 234

Summa eget kapital x) -641 -416 -182

Avsättningar

Pensionsskuld 11 098 11 335 11 576

Övriga avsättningar 140 140 140

Summa avsättningar 11 238 11 475 11 716

Långfristiga skulder

Långfristiga lån 300 300 300

Summa långfristiga skulder 300 300 300

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 900 900 900

Personalens skatter, avgifter mm 105 110 115

Semesterlöneskuld 390 410 430

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 870 870 870

Övriga kortfristiga skulder 100 100 100

Summa kortfristiga skulder 2 365 2 390 2 415

Summa skulder, avsättningar 13 903 14 165 14 431

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 13 262 13 749 14 249

x) därav: rörelsekapital 4 588 3 920 3 235

anläggningskapital -5 229 -4 336 -3 417

(15)

Landstingsbidrag

Belopp i tusentals kronor

2013 2014 2015

Landstingsstyrelsen 847 096 798 096 808 096

Hälso- och sjukvårdsnämnden 9 388 163 9 378 163 9 378 163

Trafiknämnden 783 337 783 337 783 337

Summa landstingsbidrag 11 018 596 10 959 596 10 969 596

(16)

Landstingsstyrelsen

Belopp i tusentals kronor

Sammanställning av landstingsbidrag 2013 2014 2015

Landstingsbidrag år 2013 enligt Treårsbudget 2013-2015 828 495 828 495 828 495 Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan) -49 000 -39 000

Rampåverkande beslut (se nedan): 975 975 975

Landstingsbidrag enligt beslut 829 470 780 470 790 470

Förändrat landstingsbidrag

Index 2013 13 400 13 400 13 400

ALF-bidrag 2013 4 226 4 226 4 226

Summa 17 626 17 626 17 626

Totalt landstingsbidrag 847 096 798 096 808 096

Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan

Avgår engångsanslag TÅB 2013-2015 -55 000 -55 000

AT-läkare utökning TÅB 2013-2015 6 000 16 000

Summa 0 -49 000 -39 000

Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan

Ändrad hyresmodell, omfördelning HSN/LS DÅ 09 72 72 72

Östsam Fenomenmagasinet, omfördelning HSN/LS DÅ 09 798 798 798

Ändrade redovisningsprinciper FC DÅ 09 105 105 105

Summa 975 975 975

(17)

Belopp i tusentals kronor

Sammanställning av landstingsbidrag 2013 2014 2015

Landstingsbidrag år 2013 enligt Treårsbudget 2013-2015 9 047 696 9 047 696 9 047 696 Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan)

Rampåverkande beslut (se nedan): 50 985 40 985 40 985

Landstingsbidrag enligt beslut 9 098 681 9 088 681 9 088 681

Förändrat landstingsbidrag

Akutvårdsprocessen 48 000 48 000 48 000

Index 2013 241 482 241 482 241 482

Summa 289 482 289 482 289 482

Totalt landstingsbidrag 9 388 163 9 378 163 9 378 163

Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan

Summa 0 0 0

Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan

Förstärkning patologi LiÖ 2012-2559 11 772 11 772 11 772

Tingande flytt, Blodtappen DÅ 08 542 542 542

Rehabiliteringsgaranti satsningar LiÖ 2012-2529 10 000

HPN-vaccin DÅ 08 4 310 4 310 4 310

Ändrad hyresmodell, omfördelning HSN/LS DÅ 09 -1 783 -1 783 -1 783

Ändrade redovisningsprinciper FC DÅ 09 2 342 2 342 2 342

OPUS 12 DÅ 09 24 600 24 600 24 600

Östsam Fenomenmagasinet, omfördelning HSN/LS DÅ 09 -798 -798 -798

Summa 50 985 40 985 40 985

(18)

Belopp i tusentals kronor

Sammanställning av landstingsbidrag 2013 2014 2015

Landstingsbidrag år 2013 enligt Treårsbudget 2013-2014 761 000 761 000 761 000 Förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan (se nedan)

Rampåverkande beslut (se nedan):

Landstingsbidrag enligt beslut 761 000 761 000 761 000

Förändrat landstingsbidrag

Index 2013 (landstingsindex 2,7 %) 19 602 19 602 19 602

Justerad indexnivå (prisnivå trafik) LiÖ 2012-041 2 735 2 735 2 735

Summa 22 337 22 337 22 337

Totalt landstingsbidrag 783 337 783 337 783 337

Specifikation av förändringar beslutade i tidigare Treårsbudget/Finansplan

Summa 0 0 0

Specifikation av rampåverkande beslut efter Treårsbudget/Finansplan

Summa 0 0 0

(19)

Total sammanställning av landstingstyrelsen - landstingsbidrag och landstingsgemensamt påslag Budget 2013

lt-bidrag lt-gem Totalt

2013 2013 2013

Politisk ledning 41 537 41 537

Ledningsstab 87 408 6 512 93 920

Landstingsgemensamma verksamheter/projekt 172 282 313 256 485 538

Särskilt riktade medel 17 690 17 690

ST-läkare 32 423 32 423

Allmänmedicinskt centrum 48 942 48 942

Landstingets revisorer 9 818 9 818

Regional utveckling, Östsam 131 515 131 515

Regional kollektivtrafik och övr regional utveckling 15 864 15 864

Forskning och utveckling 289 617 289 617

Summa 847 096 319 768 1 166 864

(20)

Resultaträkning blandmodell

2013 2014 2015

Verksamhetens intäkter 2 946 2 987 3 080

Verksamhetens kostnader -13 356 -13 653 -14 151

Avskrivningar -518 -540 -580

Verksamhetens nettokostnad -10 928 -11 206 -11 651

Skatteintäkter 8 551 8 823 9 159

Generella statsbidrag 1 412 1 434 1 533

Generella statsbidrag - läkemedel 1 056 1 072 1 088

Finansiella intäkter 205 180 160

Finansiella kostnader -117 -126 -166

Resultat efter finansnetto 179 177 123

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

Årets resultat 179 177 123

Belopp i miljoner kronor

Löpande priser - resultaträkningen inkl sammanställd redovisning med resultat = 0

(21)

Kassaflödesanalys blandmodell

Belopp i miljoner kronor Löpande priser

2013 2014 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 179 177 123

Justering för av- och nedskrivning 558 560 600

Justering för gjorda avsättningar pensioner 299 285 352

Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Medel från verksamheten före förändring 1 036 1 022 1 075

av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -100 Ökning/minskning förråd och varulager

Ökning/minskning kortfristiga skulder -29 25 25

Kassaflöde från den löpande verksamheten 907 1 047 1 100

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 500 -1 690 -1760 Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 500 -1 690 -1 760

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån Amortering av skuld

Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

Justering av ingående eget kapital

Årets kassaflöde -593 -643 -660

Likvida medel vid årets början 5 979 5 386 4 743

Likvida medel vid årets slut 5 386 4 743 4 083

(22)

Balansräkning blandmodell

TILLGÅNGAR 2013 2014 2015

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 62 62 62

Byggnader 3 166 3 705 4 213

Mark 67 67 67

Inventarier 350 380 410

Datorutrustning 70 70 70

Medicinskteknisk apparatur 550 600 650

Byggnadsinventarier 1 643 2 144 2 716

Bilar och andra transportmedel 330 340 340

Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner 5 5 5

Konst 46 46 46

Aktier, andelar, bostadsrätter

Långfristiga fordringar 20 20 20

Summa anläggningstillgångar 6 309 7 439 8 599

Omsättningstillgångar

Förråd 117 117 117

Kundfordringar 250 250 250

Övriga kortfristiga fordringar 650 650 650

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 550 550 550

Kortfristiga placeringar 5 186 4 543 3 883

Kassa och bank 200 200 200

Summa omsättningstillgångar 6 953 6 310 5 650

Summa tillgångar 13 262 13 749 14 249

Belopp i miljoner kronor Löpande priser

(23)

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 2013 2014 2015 OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat eget kapital 7 117 7 296 7 473

Justerat eget kapital

Årets resultat 179 177 123

Summa eget kapital x) 7 296 7 473 7 596

Avsättningar

Pensionsskuld 3 161 3 446 3 798

Övriga avsättningar 140 140 140

Summa avsättningar 3 301 3 586 3 938

Långfristiga skulder

Långfristiga lån 300 300 300

Summa långfristiga skulder 300 300 300

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 900 900 900

Personalens skatter, avgifter mm 105 110 115

Semesterlöneskuld 390 410 430

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 870 870 870

Övriga kortfristiga skulder 100 100 100

Summa kortfristiga skulder 2 365 2 390 2 415

Summa skulder, avsättningar 5 966 6 276 6 653

Summa eget kapital, avsättningar

och skulder 13 262 13 749 14 249

x) därav: rörelsekapital 4 588 3 920 3 235

anläggningskapital 2 708 3 553 4 361

Poster inom linjen (Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser som inte ska räknas in i balansräkningen Ansvarsförbindelse - pensionsskuld före 1998 7 927 7 804 7 778

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :