• No results found

Anotace: jena metody LIFT v minulosti -

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anotace: jena metody LIFT v minulosti -"

Copied!
53
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Anotace:

j ena

metody LIFT v minulosti -

(8)

Annotation

Bachelor thesis is focused on the preparation of biosensors by means of laser methods, laser induction of forward transmission (abbreviated LIFT). In this paper is a brief introduction mainly to LASER, thin layers and transfer methods themselves. Furthermore, the use of LIFT methods using past tests and Matrix-Assisted Pulsed Laser Evaporation methods is demonstrated. The findings are furthermore used in practice for transferring gold as a good conductor to a slide which acts as an insulator.

Keywords: LIFT, laser, biosensor, thin film

(9)

, Ph.D. za pomoc , a za

.

(10)

10

Seznam zkratek ... 12

... 13

1 Lasery ... 14

1.1 Princip ... 14

1.2 ... 15

1.3 ... 15

2 ... 17

3 Metoda Laser Induced Forward Transfer ... 19

3.1 Historie metody Laser Induced Forward Transfer ... 19

3.2 Princip metody Laser Induced Forward Transfer ... 19

3.3 Experimenty ... 21

3.3.1 ... 21

3.3.2 ... 22

3.3.2.1 Biomolekuly ... 22

3.3.2.2 Roztok DNA ... 22

3.3.3 ... 23

3.3.3.1 Biomolekuly a liposomy ... 23

3.3.3.2 DNA vzory ... 25

4 Matrix-Assisted Pulsed Laser Evaporation ... 26

5 ... 27

5.1 ... 27

5.2 ... 27

5.3 ... 27

5.4 ... 29

5.4.1 ... 29

(11)

11

5.4.2 ... 31

5.5 ... 34

5.6 ... 36

5.6.1 ... 36

5.6.2 ... 37

5.6.3 ... 39

Diskuze ... 42

... 44

... 445

... 448

... 449

(12)

12

Seznam zkratek

Apod.

Atd.

CW Continual wave

CD Compact disc

DNA

HiLASE High average power pulsed LASErs

LASER Light amplification by stimulated emission radiation LIFT Laser induceed forward transfer

LW Laser writening

MAPLE Matrix-Assisted Pulsed Laser Evaporation Mj.

MTR Material laser recordings Obr.

SDS

SW Software

TP Triazen polymer

UV Ultraviolet

(13)

13

na

e bude

, resp. metoda LIFT, byla a jako jedna z

krv k Je to velmi

diagnozy

biosenzoru s Vzhledem

. velk elektrick vodivost

4,5.107 S/m [1], a s jeho 0,0235 [2]. P

sklo bylo zvoleno vy, je izolantem,

. Ta

elektrick vodivost 4.102 S/m [3] a

rezistivitu 3.103 [3]. Z

, n

(14)

14

1 Lasery

Slovo LASER je zkratka z Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

K to

[4]

1.1 Princip laseru

element

ntum

inverze populace).

Teprve v

e

k [4]

(15)

15

1.2

resp.

[4]

1.3

elektricky, radio- N

a CO2 [4]

je Nd:YAG

[5]

no

-

- prvky jako zrcadla

10

(16)

16

[5]

[5]

Excimer lasery

[5]

-

a- ultrafast -

-

(17)

17

2 vrstvy

-

a

k

[6]

[7]

(18)

18

ten

- vodivost - odolnost -

-

- polarizace - permitivita

- koeficient -

-

- tvrdost

- elasticita

-

- rovinnost - mikrostruktura -

- index lomu - absorpce -

- -

- odolnost proti korozi a erozi

. [8]

(19)

3 Metoda Laser Induced Forward Transfer

3.1 Historie metody Laser Induced Forward Transfer

zkr. LIFT z angl. Laser Induced Forward Transfer),

. [9]

z z ang. material laser

a nazval jej laser induced forward transfer.

. [10]

(typ laseru XeCl), 351 nm (typ laseru XeF). [13]

3.2 Princip metody Laser Induced Forward Transfer

ho

m filmu, n

filmem (viz 1 a 2). [11]

[12]

z

stavu), ale v

(20)

20

biomolekul. [14]

. [14]

1: Ilustrace principu metody LIFT [16]

2: [15]

(21)

21

[16]

3.3 Experimenty

3.3.1 v proces

(XeCl 308nm, ArF 193 nm, Nd:

deskami.

Paprsek tak

vzorku.

(1 mm nebo 2 mm). [17]

(22)

22

3.3.2

3.3.2.1 Biomolekuly

biomolekul

2 mg/ml. [17] Tento roztok

a manipulace s tenkou vrstvou kapaliny s obsahem biomolekul.

-

SDS), st roztoku n . [18]

3.3.2.2 Roztok DNA

PBS. Pelet byl znovu

[17]

Potom se k DNA

Supernatant byl

[11]

(23)

23

3.3.3

3.3.3.1 Biomolekuly a liposomy

jak pro typy laseru ArF, a XeCl

liposomy. Pro tyto experimenty,

nebyly

s typem laseru XeCl, svazek

TP 60 nm. V

( 3).

( 4).

s . [17]

(24)

24

3: [17]

4:

kapaliny [17]

(25)

25

3.3.3.2 DNA vzory

l

400 um. roztoku

roztoku DNA s ohledem na interakci laser->

energie

v

hloubka, to el na

I o to

na citlivosti

s obsahem DNA v kontaktu s kovovou vrstvou. Kapalina se vlivem tepla a je

na ho o

roztoku

roztokem DNA. [17]

(26)

26

4 Matrix-Assisted Pulsed Laser Evaporation

T -Assisted Pulsed Laser Evaporation (zkr. MAPLE) byla

vyvinuta a

pro polymery.

. V MAPLE

a aby je, a

M

. Jakmile jsou molekuly na

vy V MAPLE chlaz

. % (m/m)

ro u ( )

energie je typicky nastavena mezi 0,01 a 1,0 J/cm2

.

, t

[19]

(27)

27

5

5.1

V na jednom

byly provedeny i pokusy s

, s jedn

em s nap

-li kdyby bylo to linek.

5.2 Metodika

centru HiLASE (High average power pulsed LASErs) mezi

a

bylo

rozhodnuto adhez

pro zlat .

5.3

S z fakulty Praze.

od firmy JEOL, t.

k

h Petriho

, prachu

(28)

28

. -

.

( 5). V

( 6). . N

.

5: k [20]

6: u [20]

(29)

29

5.4 lasery

Pro tvorbu typu Omron MX-AI2030

TruMark 3000. energie , modelu

TruMark 3 tento

.

5.4.1

-AI2030 series

.

v

lo pokusech

se aplikoval pouze jeden pulz (single shot).

V

a

stolek ( 7, 8, str. 30 a 9 str. 31).

v

azku

(30)

30

se

7: laser, 2 [20]

8: [20]

(31)

31 9:

[20]

5.4.2

bylo rozhodnuto zkusit

ku filtry. Pro

svazek, 10, str. 32

( 11, str. 32).

v TruMark

(32)

32

10: Laser TruMark 3000 [20]

11: [20]

(33)

33

(obr 12, obr 13) svazku

ho u ve svazku B).

12: zek [20]

13: Svazek ( ) [20]

(34)

34

5.5

M

tzv

e C), kam

v

konfiguraci soustavy tomto

software

ose x,y. kon

0mA a na 2000mA (viz Graf 1)

.

[20]

, v . Laser

typu Omron MX-AI2030

(35)

35

a to by vedlo k

laseru -

expozice. ylo

se jeden bylo o

y ,

se zlatou vrstvou a

stolku v

(v ohnisku , a

, a tak

).

doby byla

tj. bez mezery mezi nimi. V bylo vyzkou mezery

mezi ( 14)

Ale bylo tato

mik v .

14: [20]

(36)

36

5.6

Na mikroskop Olympus OLS 4000. Tento mikroskop

disponuje mimo

5.6.1

latou vrstvou v

a to v ohnisku , a i

od 700mA do 1700mA.

zlatou

vrstv . Pokud k a

vrstvy i v

( 15) (1700mA)

k ho ,

proudech 1900-2000mA).

15: 750mA) [20]

(37)

37

16: [20]

5.6.2

Jak

v ale . energii

z

kontaktu

16

vrstvou a ach neus

mezerou i bez

(38)

38

17: 1600mA v ohnisku

[20]

19 (str. 39

18:

[20]

(39)

39

19: 1900mA [20]

5.6.3

e spolu s

vlastnosti -li skl .

a

z

svazku proudu okolo 1750mA

posunem stolku mimo ohnisko

svazku zlata

( )

(40)

40

20: 1750mA, vzorek mimo

ohnisko ( )[20]

.

Na 21,

.

21:

[20]

(41)

41

s ku, kdy vzorek

svazek byl

j - . Spolu

s

a obrazce na

zlatou vrstvu skoro v 22) na .

,

soustavy proud na 2000mA

se

zlata tohoto kruhu

22:

[20]

(42)

42

Diskuze

byla snaha

Z mate

by d z bodu na

linku apod.) . Na strukturu by vrstva na jednom

Oproti

. T

do prostoru v mikro .

pokusech (viz kapitola 3)

schopni zlatou

proudu laserovou diodou v

a ohniska .

, je nevhodn ,

hodnot. Jedna z

,

zlata .

(43)

43

hledat chybu i v

pokusech nebyl v

v ,

obal mohly ovlivnit.

Jedno z bylo eno

sam s laserem

toto byly ny

Vzhledem k

pouze

s ), ale v

vlastnosti by se nejednalo

(44)

44

V byla snaha

T

podle

vrstvy k mj. masky

v azku

sebou, k

bylo opakov . S

bylo potvrzeno ,

byl .

tato

se s

k ne siln

u sebe u . (

P lze

s

tomuto nedojde.

(45)

45

2009.

http://www.prvky.com/79.html

2 . 3. vyd.

ISBN 80-85849-84-4.

z: http://www.prvky.com/14.html

4 Miroslav. -PLD,

MAPLE .

5 - -

Lao Lasery a Optika [online]. Praha, [cit. 2017-04- http://www.lao.cz/lao-info-49/serial-na-tema-lasery---zakladni-princip- laseru-a-jejich-deleni-127

6 BACH, Hans a Dieter KRAUSE. Thin Films on Glass. Berlin. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. ISBN 978-3-662-03475-0.

7 . Brno, 2014.

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=85267

8

elektrotechnice. Vyd. 4. Praha: BEN , 2006. ISBN 978-80-7300-1.

(46)

46

9 GONG, Hanmo a kol. Gold nanoparticle transfer through photothermal effects in a metamaterial absorber by nanosecond laser, Scientific Reports. 2014,4, 6080. ISSN 2045- 2322.

10 BOHANDY, J., B. KIM a F. ADRIAN. Metal deposition from a supported metal film using an excimer laser, Journal of Applied Physics. 1986, 60(4), 1538 1539. ISSN 1089- 7550.

11 M. COLINA a kol., DNA deposition through laser induced forward transfer, Biosensors and Bioelectronics. 2015, 20(8), str. 1638-1642. ISSN 0956-

12 Singh, Saul C. a kol. Nanomaterials: Processing and Characterization with Lasers.

Chichester: John Wiley, 2012. ISBN 978-3-527-32715-7.

13 ESROM, Hilmar a kol. New approach of a laser-induced forward transfer for deposition of patterned thin metal films, Applied Surface Science. 1995, 86(1-4), str. 202-207. ISSN 0169-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0169433294003858

14 BANKS, David P. a kol. Femtosecond laser-induced forward transfer for the deposition of

nanoscale, transparent, and solid-phase materials

In: Proceedings of LAMP2009 - the 5th International Congress on Laser Advanced Materials

Processing, 29.6 2.7.2009, Kobe.

http://www.orc.soton.ac.uk/publications/45xx/4542.pdf

15 Tseng, Ming L. a kol. Fabrication of phase-change chalcogenide Ge2Sb2Te5 patterns by laser-induced forward transfer, Optics Express. 2011, 19(18), str. 16975-16984. ISSN 1094-

-19-18- 16975&id=221884

16 SNAH, Ankur. Interference Assisted Laser Induced Forward Transfer for Line Patterning.

Concordia University, Mechanical and Industrial

(47)

47

17 PALLA-PAPAVLU, Alexandra a kol. Laser induced forward transfer for materials patterning, Romanian Reports in Physics. 2011, 63(Supplement), 1285-1301. ISSN 1841-

18 -PRADAS, Juan M. a kol. Laser-induced forward transfer of biomolecules, Thin Solid Films. 2014, 27-30. ISSN 0040-

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609003016432#

19 -Assisted Pulsed Laser Evaporation (MAPLE) process:

origins and future directions, Applied Physics A. 2011, 105(3), 517-528. ISSN 1432-0630 -011-6594-7

20 Archiv Autora

-1.

met

(48)

48

Ilustrace principu metody LIFT (12)

kapaliny

laser, 2

Laser TruMark 3000

zek 13:

mimo

(49)

49

- -1 ed 3.

-

- Norma ISO 14644-1

(50)

-1 ed 3.

(51)

23 [20]

24 o [20]

(52)

- Norma ISO 14644-1

Norma ISO 14644-

[22]

parametry jako teplota, vlhkost a tlak.

ou,

Klasifikace

J

(53)

ISO [22]

klasifikace ISO (N)

ISO 1 10 2

ISO 2 100 24 10 4

ISO 3 1000 237 102 35 8

ISO 4 10000 2370 1020 352 83

ISO 5 100000 23700 10200 3520 832 29

ISO 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293

ISO 7 352000 83200 2930

ISO 8 3520000 832000 29300

ISO 9 35200000 8320000 293000

[22]

References

Related documents

(a) First step: Normalized electron density of the nanotarget (grayscale) and normalized electric field (color arrows) during the extraction of an isolated electron bunch (marked

Thanks to the pose estimate in the layout map, the robot can find accurate associations between corners and walls of the layout and sensor maps: the number of incorrect associations

The government should try to create expectations of increased inflation, which would make real interest rates (nominal interest rates minus expected inflation) negative, and give

The conclusions drawn in this thesis are that Apoteket International has started activities abroad to adapt to the liberalization of the market, it has reorganized

Coad (2007) presenterar resultat som indikerar att små företag inom tillverkningsindustrin i Frankrike generellt kännetecknas av att tillväxten är negativt korrelerad över

I regleringsbrevet för 2014 uppdrog Regeringen åt Tillväxtanalys att ”föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av

According to the objective of the thesis to build a control law the control system could be as shown below in Fig. The polynomial B/A is a model of the patient lift, and polynomial

In order to determine the optimum temperature for the WG injection molding process, wheat gluten powder was fed alone into the plasticating unit of the injection molder