• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Alice Šípová Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Alice Šípová Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Alice Šípová

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál.

Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a jejich dopady na volbu právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jan Mačí

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X

Schopnost studenta zpracovat získané podklady X Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X

Formulování vlastních názorů studentem X

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejich cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Určila byste některé obory podnikatelských činností, u kterých je při jejich zakládání minimální výše základního kapitálu pravděpodobně druhořadou otázkou?

2) V jaké situaci je pro zakládajícího podnikatele pravděpodobně důležitá minimální výše základního kapitálu.

3) Odhadněte, kolik času zhruba ušetří zakládající podnikatel, pokud si nechá firmu založit stylem

„readymade“.

(2)

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 19. 5. 2015 ...………...….

Podpis vedoucího bakalářské práce

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zachytit změny v legislativě úpravy právních forem podnikání se zaměřením na obchodní společnosti a jejich požadovanou minimální výši základního kapitálu.

Změny byly zachyceny jednak přímým porovnáním příslušných zákonů, za druhé pak pomocí rešerše adekvátních pramenů. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma poměrně úzce zaměřené na Českou republiku, absentuje širší rešerše cizích zdrojů.

V empirické rovině se bakalářská práce opírá o studie společnosti Bisnode. Pozornost se soustředí na společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a podnikání na úrovni OSVČ. Bakalářská práce zdůrazňuje posun od právní formy podnikání na úrovni OSVČ směrem k s.r.o. právě i díky změně na požadavek minimálního základního kapitálu.

Za přínosnou lze považovat část opírající se o osobní rozhovor s podnikovou praxí právě v oblasti zakládání podniků s ohledem na minimální základní kapitál. V této části je zdůrazněna problematika tzv.

ready made společností, které mají jednak časově ulehčovat zakládání společnosti, ale zároveň jsou využívány pro obcházení splnění povinnosti složení minimálního základního kapitálu.

Úroveň práce na druhou stranu snižuje nešťastně začleněná snaha o aplikaci vlastního podnikatelského záměru. Práce se tím stává zbytečně rozsáhlou a ubíhá od tematického zaměření. Přičemž část popisující podnikatelský záměr, která se týká volby právní formy podnikání, je až příliš stručná.

S ohledem na poslední část proto i přes splnění základního cíle navrhuji celkovou známku velmi dobře.

References

Related documents

Vymezit pojem odpovědné a udržitelné podnikání a provést hodnocení systému řízení v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání ve společnosti Chateau Mcely

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

Nejnovějším trendům v technologii výroby sportovních oděvů z pletenin je věnována krátká kapitola, kdy jsou uvedeny vybrané trendy prezentované na veletrhu ISPO 2018 -2019,

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V rešeršní části práce autorka zmapovala teoretická východiska v oblasti řízení informačních toků, od definování základních pojmů, představení nástroje diagram

Zároveň je zarážející tvrzení na straně 43, kdy se v práci uvádí, že dvě vzdálené hodnoty nejsou odlehlé, ale přesto pak jsou z výpočtu koeficientu korelace

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Český právní řád nabízí několik možností právních forem podnikání, ze kterých je možné si vybrat. Komanditní společnost a veřejná obchodní společnost není přijatelná

Teoretická část popisuje možné formy vstupů na zahraniční trh, základní PEST analýzu prostředí a rizika podnikání v mezinárodním obchodě.. V praktické části je

V teoretické části popisujete možné formy vstupu na zahraniční trh, o jaké formě vstupu by Škoda Auto uvažovala v případě brazilského trhu.. Práci doporučuji

Datum: 20.. Lze říci, že studentka tento základní cíl naplnila. Vzhledem k tomu, že podnik patří do konsolidované skupiny podniků se zahraniční

Student využil ke svému hodnocení nejen vybrané finanční ukazatele, ale též hodnocení podniku dle SWOT a PEST analýzy a určité parametry porovnával

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již