Bruksanvisning - modul 5303

Download (0)

Full text

(1)

Bruksanvisning - modul 5303

E

Svensk Bruksanvisning

5

Modul Nr. 5303

S-1 SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka!

För att få mest möjlig behållning och ställ av denna klockan bör du läsa " Försiktighetsåtgärder i samband med användning" och "Ställ av klockan".

Bevara alltid bruksanvisningarna nära till hands i tillfälle framtidiga behov.

Funktionerna

Denne klocka har en inbyggd sensor som mäter riktning och temperatur.

Resultatena av mätningarna visas genom klockans visare och digitala display. Mät funktionen gör att klockan är praktisk å ha under vandring eller bergklättring i fjällen.

Varning!

• Denna klockans mät funktioner är inte avsedda för att företa mätningar som ställer krav till professionell precision. Denna klockans mät resultat skall anses som rimliga angivelser.

• Vid bergklättring eller andra aktiviteter där det att förlora riktningen kan medföra fara för liv och hälsa är det viktigt att alltid ha med en extra kompass för att bekräfta mätningarna.

• Observera att CASIO COMPUTER CO.,LTD inte påtar sig ansvar för skador eller förlust som du eller tredje part drabbas av till följd av användning av eller på grund av fel på denna produkt.

S-2

Om bruksanvisningen

• Beroende på vilken modell du har, kommer texten i displayen att vara antingen mörk mot ljus bakgrund eller ljus mot mörk bakgrund. Alla exemplar i den här bruksanvisningen använder mörka tecken mot ljus bakgrund.

• Klockans knappar blir i den här bruksanvisningen omnämnt med bokstäver såsom det blir visat i illustrationerna.

• Illustrationerna i den här manualen fungerar bara som en referens, så den verkliga produkten kan avvika något från illustrationerna som blir använt här.

S-3 Vad du bör kontrollera för du börjar att använda klockan.

1. Kontrollera hemtid zon och sommartid inställningen.

Använd tillvägagångssättet under "hur konfigurera hemtidzon inställningar" (sidan S-13) för att konfigurera hemtidzon och sommartid.

Viktigt!

• Rätt data i världstid läge beror på korrekt hemstad, tid och datum inställningar i tidvisnings funktionen.

Kontrollera att dessa inställningarna er korrekta.

2. Inställning av aktuell tid

Se “Manuell inställning av tid och datum” (sidan S-15 ).

Klockan är nu klar för användning.

S-4 Innehåll

S-2 Om bruksanvisningen

S-3 Vad du bör kontrollera för du börjar att använda klockan.

S-7 Funktions anvisning S-12 Tidvisning

S-13 Inställning av hemtid zon S-13 Inställning av hemtid zon S-14 Sommartid inställningar S-15 Inställning av aktuell tid och datum

S-15 Ändra inställningarna av aktuell tid och datum S-18 Justering av visarnas grundposition

S-18 Justering av grundposition S-20 Användning av Digital Kompass

S-20 Att utföra en digital kompass mätning S-23 Företa en dubbelriktad kalibrering S-25 Att utföra en magnetisk avvik korrektion S-26 Att spara en mätning av riktnings vinkel S-30 Inställning av kartan och finna din nuvarande position S-31 Att finna riktningen till ett mål

S-32 Att avgöra riktningsvinkelen till ett mål på kartan och därefter gå i den riktningen (Riktnings minne)

S-5 S-35 Temperatur mätningar

S-35 Temperatur mätningar S-37 Kalibrering av temperatur sensorn S-38 Specifikation av temperatur enhet

S-38 Specifikation av temperatur enhet S-39 Använda stoppuret

S-39 Att gå till stopp ur funktion S-39 Utföra mätning av förlöpt tid S-39 Pausa vid mellantid S-40 Att mäta två sluttider

S-41 Kontroll av aktuell tid i en annan tidszon S-41 Att gå till världstids funktionen S-41 Visa tiden i en annan tidszon

S-42 Att välja normal tid eller sommartid för en stad S-43 Att skifta lokal tid och världens tid städer S-44 Använda alarmet

S-44 Att gå till Alarm funktionen S-45 Inställning av alarm S-45 Test av alarm

S-46 Slå av och på alarm eller timsignalen S-46 Att stoppa alarmet

S-6

S-47 Belysning

S-47 Tända belysningen manuellt S-47 Välj belysnings varaktighet

S-49 Aktivering och av aktivering av auto belysning S-51 Knappljud

S-51 Att aktivera eller deaktivera knapp ljudet S-52 Felsökning

S-56 Specifikationer

S-58 Försäkringsåtgärder vid användning S-64 Skötsel

S-7 Allmänna funktioner(alla läger)

Denna klockan har 6 olika lägen. Vilket läge du väljer beror på vad du önskar att använda klockan till.

För att göra detta: Välj följande läge: Se:

• Se aktuellt datum för hemtidzon

• Inställning av hemtidzon (hemstad) och sommartid (DST)

• Inställning av tid och datum Tidvisnings funktion S-12

• Finn en destinations nuvarande riktning och position som en riktningsindikator och ett vinkel värde.

• Avgör den nuvarande positionen med hjälp av klockan och en karta

Digital kompass -

försiktighetsregler S-20

Se den nuvarande positionens höjd Termometer funktion S-35

Använd stopp uret för att mäta förfluten tid Stopp ur funktion S-39

Se klockslaget i en av 48 städer (31 tidszoner) över hela världen Världstid funktion S-41

Inställning av alarmtidpunkt Alarm funktion S-44

Välj en funktion

• Bilden nedan visar vilka knappar som måste tryckas in för att navigera mellan funktionerna.

(2)

Bruksanvisning - modul 5303

S-8

• För att gå tillbaka till tidvisnings funktionen från andra funktioner, håll inDi ca. 2 sekunder.

• Funktions visaren indikerar klockans aktuella funktion

Verdenstid Modus Stoppeklokke Modus

Alarm Modus

Modus Peker

Modus Peker

Modus Peker

S-9 Allmänna funktioner (alla lägen)

• De funktioner och den aktivitet som beskrivs i detta avsnitt, kan användas i alla funktioner.

Termometer Modus Tidvisnings Modus

Digital Kompass Modus

Modus Peker

Modus Peker

S-10

Direkt tillgång till tidvisnings funktionen

• För att gå tillbaka till tidvisnings funktionen från andra funktioner, håll inDi ca. 2 sekunder.

Auto Retur Funktion

• Klockan kommer automatiskt att återvända till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på några knappar under en tidsperiod i varje funktion.

Funktion namn Ca. förfluten tid

Alarm, Digital Kompass 3 minuter

Termometer 1 till 2 minuter

Inställnings skärmen (digital inställning blinkar) 3 minuter

Första display i varje funktion

• När klockan går över i Tidvisning, Världstid funktion, Alarm eller Digital Kompass funktion, kommer det display som visades sist att komma först fram.

Att finna fram till data

• Knapparna E och B används till att bläddra genom data i displayen. I de flesta tillfällen kan man bläddra snabbare om knapparna hålls inne.

S-11 Digital Mätare

• Den digitala mätaren i den övre delen av displayen indikerar sekunder i Tidvisnings Funktionen (sidan S-12) och Världenstid Funktion (sidan S-41). I stoppur funktion (sidan S-39) indikerar den 1/10 sekunder och 1/100 sekunder. När inriktnings minne visas i den Digitala Kompass Funktionen (sidan S-20), visar det en riktningsvisare.

Exempel:

S-12 Tidvisning

Använd tidvisnings funktionen för att ställa in och se tidvisning och datum.

• Varje tryck på A i Tidvisnings Funktionen skiftar skärm innehåll så som visas under

• Den digitala mätaren visar antal sekunder.

Dato Skjerm Tid Skjerm

Ukedag Sekunder

Timer:Minutter Måned,Dato

Timeviser

Sekundviser Digital Meter

Minuttviser

Modus Peker

PM indikator

S-13 Inställning av hemtid stad

Där är 2 hemby zon inställningar: Valet av aktuell hemtidzon och valet av antingen standard tid eller sommartid (DST).

Inställning av hemtid stad

1. I Tidvisnings Funktionen, håll in A till ADJ visas i den nedersta displayen.

• När du släpper A (etter att ADJ har visats), kommerSET att börja att blinka i den översta displayen. Detta är inställnings displayen

• Klockan kommer också automatiskt att gå ut av inställnings displayen om du inte trycker på någon av knapparna innan två- tre minuter.

2. Använd E (öst) och B (väst) för att bläddra genom aktuella stadskoder.

• Forsätt att bläddra till stads koden du önskar som hemby zon kommer fram i displayen.

• För mer information om stadskoder, se stadskod tabellen bak i bruksanvisningen.

3. Tryck D.

• Detta resulterar i att DST indikatorn visas i övre del av displayen och aktuell inställning för sommartid för den valda hemtidzonen visas i den nedre delen av displayen.

By kode og By Navn DST indikator

S-14

4. Tryck E för att skifta mellan sommartid (ON) och vanlig tid (OFF).

• Notera dig att du inte kan växla mellan vanlig tid och sommartid när UTC är vald som hemtidzon.

5. Når du är färdig trycker du A för att gå ut av inställningsskärmen.

• DST-indikatorn visas i displayen når sommartid är aktiverad.

Märk

• När du anger en stadskod kommer klockan att använda UTC förskjutningar (koordinerad universell tid) för att beräkna den aktuella tiden i andra tidszoner baserat på nuvarande tid i din hemstad. .

* Koordinerad universell tid (UTC) är den globala vetenskapliga standard för tidvisning.

Referens punkten för UTC är Greenwich i London.

Ändring av sommartid inställningarr

1. I Tidvisnings Funktionen, håll in A till ADJ visas i den nedersta displayen.

• När du släpper A (etter att ADJ har visats), kommerSET att börja att blinka i den översta displayen.

2. Tryck D.

• Detta resulterar i att DSTindikatorn visas i övre del av displayen och aktuell inställning för sommartid för den valda hemtidzonen visas i den nedre delen av displayen.

3. Tryck E för att skifta mellan sommartid (ON) och vanlig tid (OFF).

4. Når du är färdig trycker du A för att gå ut av inställningsskärmen.

• DST-indikatorn visas i displayen når sommartid är aktiverad.

S-15 S-15 Inställning av aktuell tid och datum

Du kan använda proceduren under för att ändra inställningarna för tid och datum i normal tidvisning om de är slagits av.

Att ändra data för den digitala hemtidzonen skall leda till att den analoga tidsinställningen ändras motsvarande. Om den analoga tiden inte motsvarar med den digitala tiden, måste du kontrollera grundpositionerna på visarna och företa justeringar om det är nödvändigt (sidan S-18).

Att ställa in tid och datum manuellt

1. I Tidvisnings Funktionen, håll in A till ADJ visas i den nedersta displayen.

• När du släpper A (efter att ADJ visas), kommerSET att börja att blinka i den övre delen av displayen.

By kode

S-16

2. Tryck D för att flytta blinkningen i sekvensen så som visas under.

By kode DST

Lys-varighet Knappetone

På/Av Dato Måned

12/24-Timers

Format Sekunder Timer

År Minutter

• Ordningsföljden under visar hur man ställer tidvisning.

3. När inställningen som önskas att få ändrat på blinkar, använd E och/eller B för att ändra dem så som visas här under.

Display För att göra detta: Gör detta:

Ändra hemtidkod Använd E (öst) och B

(väst). Växla mellan Sommartid (On) och Vanlig tid (OFF). Tryck E.

Skifta mellan 12 och 24 timmars format för tidvisning

(12H/24H). Tryck E.

Nollställ sekunderna till 00

(Om sekunderna är mellan 30 och 59 blir en minut

lagt till.) Tryck E.

S-17

Display För att göra detta: Gör detta:

Skifta timmar eller minuter

Använd E (+) och B (-). Skifta år, månad eller dag

4. Når du är färdig trycker du A för att gå ut av inställningsskärmen. Märk

• För information om val av hemtidzon och konfigurering av sommartid, se "konfigurering av hemtidzon inställningar" (sidan S-13)

• När 12 timmars format är valt i tidvisning, kommer P (PM) indikatorn att visa sig i displayen från middag till midnatt (11.59 pm).När 24 timmars format är valt, visas tiden mellan 0:00 och 23:59, utan P (PM) indikatorn.

• Klockans kalender räknar automatiskt ut skottår och månaders längd. När klockan är ställd, skall det inte vara nödvändigt att ställa den på nytt för vid skiftning av batterier.

• Veckodagen ändras automatiskt när datum ändras.

• Se sidena som visas under för mer information om inställningarna av tidvisnings funktionen. - Knapp ljud på/av “Att aktivera eller avaktivera knapp ljud” (sidan S-51)

- Inställning av belysningens varaktighet: "Välj belysningens varaktighet" (sidan S-47)

S-18

Justering av visarnas grundposition

Stark magnetisk påverkan kan leda till att visarna på klockan inte fungerar.

• Justering av grundpositionerna är inte nödvändigt när den analoga och digitala tiden visar lika i Tidvisnings funktionen.

Justera visarnas utgångsposition

1. Stå i Tidvisnings Funktion och håll in A i ca. 5 sekunder, till H.SET visas i den nedre delen av displayen.

• När du släpper A etter att H.SET visas, kommer sekundvisaren flyttas till kl.

12. Detta visar funktionen for justering av sekundvisarens grundposition.

• Även om ADJ visas i den nedre del av displayen ca. 2 sekunder efter att du började att hålla inne A, måste du fortfarande hålla in knappen. Håll den inne till H.SET visas.

• Använd D knappen för att välja vilken visare som skall justeras. Varje tryck på D flyttar i sekvens från sekundvisaren, till timme och minutvisaren, och så till skiva visaren. Att välja en visare gör att den flyttas till 12:00 och innehållet i den övre del av displayen ändras som visas i tabellen här nedan.

Den övre del av displayen Vald visare Blinkar 00 Sekundvisare Blinkar 0:00 Timme och minut

visare Blinkar SUB Skiva visare

Modus Peker Skive viser

S-19

• Om den valda visaren inte flyttar sig till exakt kl. 12, skall du utföra steg 2 som beskrivits under för att justera den

• Skiva visaren (Inte Funktion pekaren) skall peka på kl. 12.

• Om du inte rör någon av klockans knappar under två-tre minuter i alarm funktionen, kommer den automatiskt att gå ut av inställnings funktionen. Alla ändringar som du har gjort fram til nu kommer tilll att bli lagrade.

2. Använd E (+) och B (–) för att justera positionerna för den visaren du har valt.

• Att hålla in en av knapparna kommer till att flytta visarna snabbare. High-speed förflytning fortsätter även om du släpper knappen. Tempot fortsätter till du trycker på en av klockans knappar.

• Sekundvisaren och skiva visaren kommer till att stoppa snabbinställningen automatiskt när de har fullfört en hel om vridning (runda) . Minutvisaren kommer stoppa automatiskt efter 12 om vridningar (rundor).

3. Tryck A för att återgå till tidvisnings läget.

Märk• När du är färdig med justering av grundpositionerna skall du gå tillbaka till Tidvisnings funktionen och kontrollera att visarna och den övre delen av displayen visar samma tid. Om de inte gör det, måste du utföra av grundpositionerna igen.

S-20

Använd Digitalt Kompass

I den digitala kompass funktionen kommer en inbyggd sensor att finna det magnetiska nord med jämna mellanrom och

indikera 1 av 16 riktningar i den övre del av displayen.

Att utföra en digital kompass mätning

1. Placera klockan på en plan yta. Om du har klockan på dig, skall du hålla handleden i horisontalt läge (i förhållande till horisonten).

2. Låt ur tavlans klockan 12.00 peka mot önskad kurs riktning.

3. Håll in C i vilken som helst funktion (utan inställnings funktion) i 0,5 sekunder för att utföra en Digital Kompass mätning.

• Detta får funktion pekaren att flytta sig till COMP.

• COMP visas i den nedre del av displayen för att indikera att en digital kompass mätning är i gång.

• Se “Digital Kompass Avläsningar” (sidan S-21) för information om hur riktnings mätningar indikeras av klockan .

Märk

• Om ett vinkel värde visas i den övre del av displayen, betyder det att riktnings minnet (sidan S-26 visas. Om detta sker, tryck E för att gå ut av denna displayen.

4. För att återgå till den funktionen klockan var i rätt för du gick till den digitala Kompass funktionen, trycker du D. För att gå direkt tillbaka till tidvisnings läget, håller du in D i minst 2 sekunder.

NW 0

WNW W

WSW

SW

SSW S

SSE SE ESE E

ENE

NE

NNE N NNW

90 180

270 Kl. 12 posisjon

Nord peker Retnings

indikator

Vinkel verdi (i grader)

S-21 Digitala kompass mätningar

• När du trycker C för att starta en digital kompass mätning, kommer COMP att visas först och främst i den nedre delen av displayen. Två sekunder efter att kompass mätningen har startat, kommer riktningsvisaren fram i den övre delen av displayen för att indikera vilken riktning kl. 12 position är. Sekundvisaren pekar mot den magnetiska Norr punkten.

• När den första mätningen är utförd, kommer klockan att företa mätningar varje sekund opp till 20 sekunder. Efter det kommer mätningen att stoppa automatiskt.

• Riktningsvisaren och vinkel värdet kommer att visa - - - för att indikera att kompass mätningarna avslutats.

• Auto belysnings funktionen är ur funktion de 20 sekunder som kompass mätningarna föregår.

• Följande tabell visar betydelsen av var och en av förkortningarna av riktningsknapparna som visas på displayen.

Riktning Betyder Riktning Betyder Riktning Betyder Riktning Betyder

N Norr NNE Norr

nordöst NE Nordöst ENE Öst

nordöst

E Öst ESE Öst sydöst SE Sydöst SSE Syd sydöst

S Syd SSW Syd sydöst SW Sydväst WSW Väst

Sydväst

W Väst WNW Väst

nordväst NW Nordväst NNW Norr

nordväst

S-22

• Felmarginalen vid fel vinkel är +/- 15 grader, medan klockan hålls horisontellt (i förhållande till horisonten). Om den indikerade riktningen exempelvis visar nordväst(NW) och 315 grader, kan den faktiska riktningen vara mellan 300 till 330 grader.

• Om klockan ej hålls i horisontellt läge ved kompass mätningen kan ge stora avvikelser på riktningsbestämning .

• Det är möjligt att justera riktnings sensorn om du menar den mäter fel.

• Alla mätningar avbryts tillfälligt när klockans alarm ljuder (alarm, Timsignal) eller om klockans belysnings slås på (genom att trycka in B). Mätningen fortsätter efter.

• Se "Försiktighetsregler vid användning av digital kompass" på (sidan S-34) för viktig information om mätningar.

Justering av sensorn

När du misstänker att riktningarna i kompass funktionen är felaktiga bör den kalibrering. Det finns två olika metoder du kan använda: dubbelriktad kalibrering eller korrigerad magnetisk kalibrering.

• Dubbelriktad kalibrering

Dubbelriktad kalibrering kalibrerar sensorns noggrannhet gentemot den magnetiska norr punkten.

Dubbel riktad kalibrering bör användas om klockan har utsätts för magnetiska fält. Denna form för kalibrering bör också användas om klockan har blivit magnetiserat.

S-23 Viktigt!

• Ju mer noggrant du utför dubbelriktad kalibrering, desto bättre kommer mätningen att bli. Når du använder sensorn bör du utföra en dubbelriktad kalibrering varje gång du flyttar till en annan omgivning eller när du misstänker att mätningarna inte är riktiga.

• Korrigerad magnetisk kalibrering

Med justering av den magnetiska differensen anger du den magnetiska differensvinkelen (differensen mellan den magnetiska och geografiska norr punkten), som gör det möjligt för klockan att ange den geografiska norr punkten. Denne proceduren kan genomföras när den magnetiska differensvinkelen visas på kartan du använder. Om kartan visar en differensvinkel på 7,6 grader, skriver du 7 grader. Om det står 7,6 grader, skriver du 8 grader, för 7,5, kan du skriva 7 grader. Om det står 7,6 grader, skriver du 8 grader, för 7,5 kan du skriva antingen 7 grader eller 8 grader.

Försiktighetsregler vid dubbelriktad kalibrering

• Du kan använda två motsatta riktningar ved dubbelriktad kalibrering. Du måste dock kontrollera att det skiljer 180 grader mellan dem. Om du gör några fel under kalibreringen, kommer också mätningarna bli felaktiga.

• Flytta inte klockan under tiden kalibreringen av någon av riktningarna pågår..

• Du skall göra en dubbelriktade kalibreringen i samma typ av miljö som du tänker göra kompass mätningarna. Om du t.ex. tänker att göra en kompass mätning på ett öppet fält skall du också kalibrera på ett öppet fält.

(3)

Bruksanvisning - modul 5303

S-8

• För att gå tillbaka till tidvisnings funktionen från andra funktioner, håll inDi ca. 2 sekunder.

• Funktions visaren indikerar klockans aktuella funktion

Verdenstid Modus Stoppeklokke Modus

Alarm Modus

Modus Peker

Modus Peker

Modus Peker

S-9 Allmänna funktioner (alla lägen)

• De funktioner och den aktivitet som beskrivs i detta avsnitt, kan användas i alla funktioner.

Termometer Modus Tidvisnings Modus

Digital Kompass Modus

Modus Peker

Modus Peker

S-10

Direkt tillgång till tidvisnings funktionen

• För att gå tillbaka till tidvisnings funktionen från andra funktioner, håll inDi ca. 2 sekunder.

Auto Retur Funktion

• Klockan kommer automatiskt att återvända till Tidvisnings funktionen om du inte trycker på några knappar under en tidsperiod i varje funktion.

Funktion namn Ca. förfluten tid

Alarm, Digital Kompass 3 minuter

Termometer 1 till 2 minuter

Inställnings skärmen (digital inställning blinkar) 3 minuter

Första display i varje funktion

• När klockan går över i Tidvisning, Världstid funktion, Alarm eller Digital Kompass funktion, kommer det display som visades sist att komma först fram.

Att finna fram till data

• Knapparna E och B används till att bläddra genom data i displayen. I de flesta tillfällen kan man bläddra snabbare om knapparna hålls inne.

S-11 Digital Mätare

• Den digitala mätaren i den övre delen av displayen indikerar sekunder i Tidvisnings Funktionen (sidan S-12) och Världenstid Funktion (sidan S-41). I stoppur funktion (sidan S-39) indikerar den 1/10 sekunder och 1/100 sekunder. När inriktnings minne visas i den Digitala Kompass Funktionen (sidan S-20), visar det en riktningsvisare.

Exempel:

S-12 Tidvisning

Använd tidvisnings funktionen för att ställa in och se tidvisning och datum.

• Varje tryck på A i Tidvisnings Funktionen skiftar skärm innehåll så som visas under

• Den digitala mätaren visar antal sekunder.

Dato Skjerm Tid Skjerm

Ukedag Sekunder

Timer:Minutter Måned,Dato

Timeviser

Sekundviser Digital Meter

Minuttviser

Modus Peker

PM indikator

S-13 Inställning av hemtid stad

Där är 2 hemby zon inställningar: Valet av aktuell hemtidzon och valet av antingen standard tid eller sommartid (DST).

Inställning av hemtid stad

1. I Tidvisnings Funktionen, håll in A till ADJ visas i den nedersta displayen.

• När du släpper A (etter att ADJ har visats), kommerSET att börja att blinka i den översta displayen. Detta är inställnings displayen

• Klockan kommer också automatiskt att gå ut av inställnings displayen om du inte trycker på någon av knapparna innan två- tre minuter.

2. Använd E (öst) och B (väst) för att bläddra genom aktuella stadskoder.

• Forsätt att bläddra till stads koden du önskar som hemby zon kommer fram i displayen.

• För mer information om stadskoder, se stadskod tabellen bak i bruksanvisningen.

3. Tryck D.

• Detta resulterar i att DST indikatorn visas i övre del av displayen och aktuell inställning för sommartid för den valda hemtidzonen visas i den nedre delen av displayen.

By kode og By Navn DST indikator

S-14

4. Tryck E för att skifta mellan sommartid (ON) och vanlig tid (OFF).

• Notera dig att du inte kan växla mellan vanlig tid och sommartid när UTC är vald som hemtidzon.

5. Når du är färdig trycker du A för att gå ut av inställningsskärmen.

• DST-indikatorn visas i displayen når sommartid är aktiverad.

Märk

• När du anger en stadskod kommer klockan att använda UTC förskjutningar (koordinerad universell tid) för att beräkna den aktuella tiden i andra tidszoner baserat på nuvarande tid i din hemstad. .

* Koordinerad universell tid (UTC) är den globala vetenskapliga standard för tidvisning.

Referens punkten för UTC är Greenwich i London.

Ändring av sommartid inställningarr

1. I Tidvisnings Funktionen, håll in A till ADJ visas i den nedersta displayen.

• När du släpper A (etter att ADJ har visats), kommerSET att börja att blinka i den översta displayen.

2. Tryck D.

• Detta resulterar i att DSTindikatorn visas i övre del av displayen och aktuell inställning för sommartid för den valda hemtidzonen visas i den nedre delen av displayen.

3. Tryck E för att skifta mellan sommartid (ON) och vanlig tid (OFF).

4. Når du är färdig trycker du A för att gå ut av inställningsskärmen.

• DST-indikatorn visas i displayen når sommartid är aktiverad.

S-15 S-15 Inställning av aktuell tid och datum

Du kan använda proceduren under för att ändra inställningarna för tid och datum i normal tidvisning om de är slagits av.

Att ändra data för den digitala hemtidzonen skall leda till att den analoga tidsinställningen ändras motsvarande. Om den analoga tiden inte motsvarar med den digitala tiden, måste du kontrollera grundpositionerna på visarna och företa justeringar om det är nödvändigt (sidan S-18).

Att ställa in tid och datum manuellt

1. I Tidvisnings Funktionen, håll in A till ADJ visas i den nedersta displayen.

• När du släpper A (efter att ADJ visas), kommerSET att börja att blinka i den övre delen av displayen.

By kode

S-16

2. Tryck D för att flytta blinkningen i sekvensen så som visas under.

By kode DST

Lys-varighet Knappetone

På/Av Dato Måned

12/24-Timers

Format Sekunder Timer

År Minutter

• Ordningsföljden under visar hur man ställer tidvisning.

3. När inställningen som önskas att få ändrat på blinkar, använd E och/eller B för att ändra dem så som visas här under.

Display För att göra detta: Gör detta:

Ändra hemtidkod Använd E (öst) och B

(väst).

Växla mellan Sommartid (On) och Vanlig tid (OFF). Tryck E.

Skifta mellan 12 och 24 timmars format för tidvisning

(12H/24H). Tryck E.

Nollställ sekunderna till 00

(Om sekunderna är mellan 30 och 59 blir en minut

lagt till.) Tryck E.

S-17

Display För att göra detta: Gör detta:

Skifta timmar eller minuter

Använd E (+) och B (-).

Skifta år, månad eller dag

4. Når du är färdig trycker du A för att gå ut av inställningsskärmen.

Märk

• För information om val av hemtidzon och konfigurering av sommartid, se "konfigurering av hemtidzon inställningar" (sidan S-13)

• När 12 timmars format är valt i tidvisning, kommer P (PM) indikatorn att visa sig i displayen från middag till midnatt (11.59 pm).När 24 timmars format är valt, visas tiden mellan 0:00 och 23:59, utan P (PM) indikatorn.

• Klockans kalender räknar automatiskt ut skottår och månaders längd. När klockan är ställd, skall det inte vara nödvändigt att ställa den på nytt för vid skiftning av batterier.

• Veckodagen ändras automatiskt när datum ändras.

• Se sidena som visas under för mer information om inställningarna av tidvisnings funktionen.

- Knapp ljud på/av “Att aktivera eller avaktivera knapp ljud” (sidan S-51) - Inställning av belysningens varaktighet: "Välj belysningens varaktighet" (sidan S-47)

S-18

Justering av visarnas grundposition

Stark magnetisk påverkan kan leda till att visarna på klockan inte fungerar.

• Justering av grundpositionerna är inte nödvändigt när den analoga och digitala tiden visar lika i Tidvisnings funktionen.

Justera visarnas utgångsposition

1. Stå i Tidvisnings Funktion och håll in A i ca. 5 sekunder, till H.SET visas i den nedre delen av displayen.

• När du släpper A etter att H.SET visas, kommer sekundvisaren flyttas till kl.

12. Detta visar funktionen for justering av sekundvisarens grundposition.

• Även om ADJ visas i den nedre del av displayen ca. 2 sekunder efter att du började att hålla inne A, måste du fortfarande hålla in knappen. Håll den inne till H.SET visas.

• Använd D knappen för att välja vilken visare som skall justeras. Varje tryck på D flyttar i sekvens från sekundvisaren, till timme och minutvisaren, och så till skiva visaren. Att välja en visare gör att den flyttas till 12:00 och innehållet i den övre del av displayen ändras som visas i tabellen här nedan.

Den övre del av displayen Vald visare Blinkar 00 Sekundvisare Blinkar 0:00 Timme och minut

visare Blinkar SUB Skiva visare

Modus Peker Skive viser

S-19

• Om den valda visaren inte flyttar sig till exakt kl. 12, skall du utföra steg 2 som beskrivits under för att justera den

• Skiva visaren (Inte Funktion pekaren) skall peka på kl. 12.

• Om du inte rör någon av klockans knappar under två-tre minuter i alarm funktionen, kommer den automatiskt att gå ut av inställnings funktionen. Alla ändringar som du har gjort fram til nu kommer tilll att bli lagrade.

2. Använd E (+) och B (–) för att justera positionerna för den visaren du har valt.

• Att hålla in en av knapparna kommer till att flytta visarna snabbare. High-speed förflytning fortsätter även om du släpper knappen. Tempot fortsätter till du trycker på en av klockans knappar.

• Sekundvisaren och skiva visaren kommer till att stoppa snabbinställningen automatiskt när de har fullfört en hel om vridning (runda) . Minutvisaren kommer stoppa automatiskt efter 12 om vridningar (rundor).

3. Tryck A för att återgå till tidvisnings läget.

Märk• När du är färdig med justering av grundpositionerna skall du gå tillbaka till Tidvisnings funktionen och kontrollera att visarna och den övre delen av displayen visar samma tid. Om de inte gör det, måste du utföra av grundpositionerna igen.

S-20

Använd Digitalt Kompass

I den digitala kompass funktionen kommer en inbyggd sensor att finna det magnetiska nord med jämna mellanrom och

indikera 1 av 16 riktningar i den övre del av displayen.

Att utföra en digital kompass mätning

1. Placera klockan på en plan yta. Om du har klockan på dig, skall du hålla handleden i horisontalt läge (i förhållande till horisonten).

2. Låt ur tavlans klockan 12.00 peka mot önskad kurs riktning.

3. Håll in C i vilken som helst funktion (utan inställnings funktion) i 0,5 sekunder för att utföra en Digital Kompass mätning.

• Detta får funktion pekaren att flytta sig till COMP.

• COMP visas i den nedre del av displayen för att indikera att en digital kompass mätning är i gång.

• Se “Digital Kompass Avläsningar” (sidan S-21) för information om hur riktnings mätningar indikeras av klockan .

Märk

• Om ett vinkel värde visas i den övre del av displayen, betyder det att riktnings minnet (sidan S-26 visas. Om detta sker, tryck E för att gå ut av denna displayen.

4. För att återgå till den funktionen klockan var i rätt för du gick till den digitala Kompass funktionen, trycker du D. För att gå direkt tillbaka till tidvisnings läget, håller du in D i minst 2 sekunder.

NW 0

WNW W

WSW

SW

SSW S

SSE SE ESE E

ENE

NE

NNE N NNW

90 180

270 Kl. 12 posisjon

Nord peker Retnings

indikator

Vinkel verdi (i grader)

S-21 Digitala kompass mätningar

• När du trycker C för att starta en digital kompass mätning, kommer COMP att visas först och främst i den nedre delen av displayen. Två sekunder efter att kompass mätningen har startat, kommer riktningsvisaren fram i den övre delen av displayen för att indikera vilken riktning kl. 12 position är.

Sekundvisaren pekar mot den magnetiska Norr punkten.

• När den första mätningen är utförd, kommer klockan att företa mätningar varje sekund opp till 20 sekunder. Efter det kommer mätningen att stoppa automatiskt.

• Riktningsvisaren och vinkel värdet kommer att visa - - - för att indikera att kompass mätningarna avslutats.

• Auto belysnings funktionen är ur funktion de 20 sekunder som kompass mätningarna föregår.

• Följande tabell visar betydelsen av var och en av förkortningarna av riktningsknapparna som visas på displayen.

Riktning Betyder Riktning Betyder Riktning Betyder Riktning Betyder

N Norr NNE Norr

nordöst NE Nordöst ENE Öst

nordöst

E Öst ESE Öst sydöst SE Sydöst SSE Syd sydöst

S Syd SSW Syd sydöst SW Sydväst WSW Väst

Sydväst

W Väst WNW Väst

nordväst NW Nordväst NNW Norr

nordväst

S-22

• Felmarginalen vid fel vinkel är +/- 15 grader, medan klockan hålls horisontellt (i förhållande till horisonten). Om den indikerade riktningen exempelvis visar nordväst(NW) och 315 grader, kan den faktiska riktningen vara mellan 300 till 330 grader.

• Om klockan ej hålls i horisontellt läge ved kompass mätningen kan ge stora avvikelser på riktningsbestämning .

• Det är möjligt att justera riktnings sensorn om du menar den mäter fel.

• Alla mätningar avbryts tillfälligt när klockans alarm ljuder (alarm, Timsignal) eller om klockans belysnings slås på (genom att trycka in B). Mätningen fortsätter efter.

• Se "Försiktighetsregler vid användning av digital kompass" på (sidan S-34) för viktig information om mätningar.

Justering av sensorn

När du misstänker att riktningarna i kompass funktionen är felaktiga bör den kalibrering. Det finns två olika metoder du kan använda: dubbelriktad kalibrering eller korrigerad magnetisk kalibrering.

• Dubbelriktad kalibrering

Dubbelriktad kalibrering kalibrerar sensorns noggrannhet gentemot den magnetiska norr punkten.

Dubbel riktad kalibrering bör användas om klockan har utsätts för magnetiska fält. Denna form för kalibrering bör också användas om klockan har blivit magnetiserat.

S-23 Viktigt!

• Ju mer noggrant du utför dubbelriktad kalibrering, desto bättre kommer mätningen att bli. Når du använder sensorn bör du utföra en dubbelriktad kalibrering varje gång du flyttar till en annan omgivning eller när du misstänker att mätningarna inte är riktiga.

• Korrigerad magnetisk kalibrering

Med justering av den magnetiska differensen anger du den magnetiska differensvinkelen (differensen mellan den magnetiska och geografiska norr punkten), som gör det möjligt för klockan att ange den geografiska norr punkten. Denne proceduren kan genomföras när den magnetiska differensvinkelen visas på kartan du använder. Om kartan visar en differensvinkel på 7,6 grader, skriver du 7 grader. Om det står 7,6 grader, skriver du 8 grader, för 7,5, kan du skriva 7 grader. Om det står 7,6 grader, skriver du 8 grader, för 7,5 kan du skriva antingen 7 grader eller 8 grader.

Försiktighetsregler vid dubbelriktad kalibrering

• Du kan använda två motsatta riktningar ved dubbelriktad kalibrering. Du måste dock kontrollera att det skiljer 180 grader mellan dem. Om du gör några fel under kalibreringen, kommer också mätningarna bli felaktiga.

• Flytta inte klockan under tiden kalibreringen av någon av riktningarna pågår..

• Du skall göra en dubbelriktade kalibreringen i samma typ av miljö som du tänker göra kompass mätningarna. Om du t.ex. tänker att göra en kompass mätning på ett öppet fält skall du också kalibrera på ett öppet fält.

(4)

Bruksanvisning - modul 5303

S-24

Att utföra en dubbelriktad kalibrering

1. Håll in A i den Digitala Kompass Funktionen.

• Sekundvisaren kommer att flytta sig till klockan 12 läge, som indikerar Funktionen för dubbelriktad kalibrering.

• Nu kommer den nedre del av displayen visa en pil som pekar uppåt ( ) och den övre del av displayen kommer att visa -1-. Nu visar klockan att den är redo för att kalibrera den första riktningen.

2. Placera klockan på en plan yta och rikta åt vilket håll du vill och tryck C för att kalibrera denna riktningen.

S-25

• --- visas på den översta del av displayen när den första riktnings mätningen kan utföras. När kalibreringen är vällyckad kommer OK att visas i den nedre delen av displayen under ett ögonblick för att därefter växla till . Den övre delen av displayen kommer att visa -2-. Nu visar klockan att den är redo för att kalibrera den andra riktningen.

3. Vrid klockan 180 grader.

4. Tryck C en gång till för att kalibrera den andra riktningen.

• --- visas på den översta del av displayen när kalibreringen är igång.

• När kalibreringen är vällyckad kommer displayen att visa OK och därefter gå tillbaka till Digital Kompass Funktionen.

• ERR kommer att visas i den nedre del av displayen ett ögonblick om det sker ett fel. Så kommer den digitala displayen att automatiskt gå tillbaka till skärmen för den första riktnings mätningen (den som visas efter att A hålls inne i steg 1).

Att utföra en korrigerad magnetisk kalibrering

1. Håll in A i den Digitala Kompass Funktionen.

• Sekundvisaren kommer att flytta sig till klockan 12 läge, som indikerar Funktionen för dubbelriktad kalibrering.

2. Tryck D för att gå till Funktionen för korrigerad magnetisk kalibrering.

Magnetisk avviks retning (Ø, V, eller AV)

Magnetisk avviks vinkel verdi

S-26

• Den övre delen av displayen kommer att visa aktuell korrigerad magnetisk avvik, och den nedersta delen av displayen kommer att visa aktuellt magnetiskt differens vinkelvärde.

3. Använd E (öst) och B (väst) för att ändra inställningen.

• Varje tryck på knappen kommer att ändra det visade vinkel värdet inom följande intervall (karaktärerna i parentesen visar den magnetiska differens riktningen): 90 (E) - 0 (OFF) - 90 (W).

• Du kan välja ett värde inom V 90 grader till Ö 90 grader med dessa inställningarna.

• Du kan slå av (OFF) justeringen av det magnetisk avviket genom att trycka på E och B samtidigt.

• Bilden visar t.ex. värdet som du måste lägga in och den vinkel som du skal ange när kartan visar ett magnetiskt avvik på 1° väst.

4. Tryck A när du är färdig.

Att använda Kompass Minnet

Kompass minnet låter dig tillfälligt lagra och visa en avläsning på en riktning så att du kan använda den som referens när du tar efterföljande digitala kompass avläsningar. När du går till kompass minnet kommer den övre del av displayen att visa kompass minnets riktnings vinkel och en indikator (sidan S-28) som visar den lagrade riktningen.

När du tar en digital kompass avläsning medan kompass minnet visas på displayen, kommer riktnings vinkelen för den aktuella digitala kompass avläsningen (klockan 12-position) att visas i den nedre del av displayen och den lagrade riktnings vinkelen visas i den övre del av displayen.

Kl. 12 posisjon

Retnings minne peker Nord Peker

Retnings vinkel for gjeldende måling

Retnings minne Data Retnings minne retnings vinkel verdi

S-27 Att lagra en riktningsvinkel i kompass minnet

1. Tryck C för att ta ut riktningen med den digitala kompassen. (sidan S-20).

• När kompass mätning är genomförd kommer klockan att ta ut mätningar varje sekund i 20 sekunder.

• Om kompass minnet redan visar vinkelvärdet betyder det att en mätning redan är lagrat i kompass minnet. Om detta sker, tryck E för att nollställa och gå ut av skärmen för kompass minne för du utför stegen ovanför..

2. Under de 20 sekunder som de digitala kompass mätningarna pågår, trycker du E för att lagra aktuella mätningar i minnet.

• Riktningsvinkelen i kompass minnet blinkar i ett sekund i den översta delen av displayen och lagras därefter i kompass minnet. Därefter kommer vinkel värdet stoppa att blinka (indikerar att det är Kompass minne), och en ny 20 sekunders riktnings mätning kommer att påbörjas.

• Du kan trycka C när skärm för kompass minne visas för att påbörja en ny 20 sekunders riktnings mätning. Om detta görs, visas riktningsvinkelen för riktningen som kl 12 positionen pekar mot. Den aktuella mätningens riktningsvinkel försvinner från displayen när 20 sekunders mätningen er utförd.

• Riktningen som är lagrat i kompass minnet visas med en indikering bare i följande tillfällen.

– Under de första 20 sekunderna efter att du har visat kompass minnet

– Under utförandet av en riktnings mätning som blir utlöst vid att trycka C när kompass minnet visas i den övre delen av displayen

• Vid tryck på E när kompass minnet visas nollställs kompass minnet och funktionen återgår till en ny 20 sekundersriktnings mätnings sökning.

S-28

Kompass minnes visare

Den digitala kompass minne visaren indikerar den riktning som är lagrat i minnet.

Riktning rett fram

Riktning display område (indikerar en riktning inom ±60° av 0.)

Riktning utanför display området (ritning mer en 60° till vänster av 0.)

Riktning utanför display området (ritning mer en 60° till vänster av 0.)

Riktning rett bakåt

S-29

• Att positionera dig själv för att förflytta sig i riktning mot den lagrade riktningen, förflytta sig runt till kompass minnets visare pekar rätt fram, se ovan.

Digital kompass vid vandring i berg

Detta avsnittet visar 3 aktuella exempel på hur du använder klockans digitala kompass.

• Rikta kartan och se var du befinner dig. Att veta var du befinner dig är viktigt vid bergs vandring. För att kunna veta det, är det nödvändigt att "ställa in kartan". Det betyder att du måste rikta kartan rätt så att kartans riktningar överensstämmer med verkligheten där du befinner dig. Det du egentligen gör är att se till att kartans norr pekar åt samma håll som klockans norr.

• Att finns riktningen till ett mål

• Att avgöra riktningsvinkelen till ett mål på kartan och därefter gå i den riktningen

S-30

Inställning av kartan och finna din nuvarande position 1. Ha klockan runt handleden och håll den så att ur tavlan är horisontell.

2. Om du är i vilken som helst funktion (bortsett från inställnings funktionen), trycker du på C för att göra en kompass mätning.

• Riktnings mätningar görs varje sekund under 20 sekunder.

3. Vrid kartan utan att flytta klockan så att den pekar mot den magnetiska nordpolen.

• Om klockan är inställd så att den pekar mot den magnetiska nordpolen, skall du justera kartans magnetiska nordpol angivelse så att den överensstämmer med klockans angivelse. Om klockan är inställd så att den magnetiska deklinationen korrigerats, skall du rikta kartans faktiska norr åt samme håll som klockans norr. För mer information, se “Kalibrering av riktningssensorn” (sidan S-22).

• Dessa åtgärder leder till att kartan överensstämmer med omgivningen.

N

N Nord indikert på kartet

Nord indikert med Nord peker

S-31 4. Bestäm din aktuella placering med hjälp av de geografiska konturer som omger dig.

Att hitta rätt riktningen till ett mål

1. Ha klockan runt handleden och håll den så att ur tavlan är horisontell.

2. Rikta kartan så att norr pekar åt samma håll som klockans norr och bestäm din aktuella placering.

• Se "Rikta kartan och bestäm din aktuella placering" på sidan S-30 för information om hur du skall genomföra steg 1 ovan.

3. Rikta kartan så att den riktning som du vill förflytta dig i på kartan är rakt framför dig.

4. Om du är i vilken som helst funktion (bortsett från inställnings funktionen), trycker du på C för att göra en kompass mätning.

• Mät resultatet visas på den digitala displayen efter ca två sekunder .

5. Fortsätt att hålla kartan framför dig, vänd dig tills kartans norr och klockans norr pekar åt samma håll.

• Det leder till att kartan är riktad så att den överensstämmer med verkligheten runt dig så att riktningen till ditt mål ligger rakt framför dig.

N

N Objekt/mål Nåv.

lokasjon Kl. 12 posisjon

S-32

Att avgöra riktningsvinkelen till ett mål på kartan och därefter gå i den riktningen (Kompass minne) 1. Rikta kartan så att norr pekar åt samma håll som klockans norr och

bestäm din aktuella placering.

• Se "Rikta kartan och bestäm din aktuella placering" på sidan S-30 för information om hur du skall genomföra steg 1 ovan. 2. I enlighet med illustrationen till vänster vrider du din kropp så att du

(och klockan 12 position) har målet placerat rakt framför dig, och norr punkten indikerat i klockan och norr punkten på kartan matchar varandra.

•Om du tycker att det är svårt att utföra stegen ovan samtidigt som allt skal matchas, kan du först placera dig i korrekt position(klockan 12 position pekar mot målet) utan att tänka på att matcha kartan.

Därefter kan du utföra steg 1 en gång till för att ta ut riktningen på kartan.

N

N Objekt/mål Nåv. lokasjon Kl. 12 posisjon

S-33 3. Om du är i vilken som helst funktion (bortsett från inställnings

funktionen), trycker du på C för att göra en kompass mätning.

• Detta får funktions visaren till att flytta sig till COMP.

4. Medan mätningen av riktningsvinkelen pågår, trycker du E för att lagra riktningen som visas i displayen i minnet.

• Riktnings vinkelen och riktnings visaren som är lagrat i kompass minnet kommer att vara i displayen i ca. 20 sekunder.

• För att visa riktnings vinkelen och riktnings visaren i kompass minnet igen, trycker du C.

• För mer information, se “Använda Kompass minne” (sidan S-26). 5. Nu kan du gå samtidigt som du håller öga med Kompass visaren för att

försäkra sig om att den förblir i klockan 12 position.

• Trycker du E medan riktnings vinkelen och riktnings visaren i kompass minnet visas i displayen, kommer de data i kompass minnet som du lagrade i steg 4 raderas och den aktuella mätningen i kompass minnet kommer att lagras.

Märk

• När du vandrar i bergen eller i naturen generellt, kan väderleks förhållanden och geografiska förhållanden göra det omöjligt att gå i en rät linje mot målet. Om detta är tillfälle, går du tillbaka till steg 1 och lagrar en ny riktning mot målet.

Kl. 12 posisjon Retnings minne peker Nord Peker

Retnings vinkel for gjeldende måling

Retnings minnets retnings vinkel verdi

S-34

Digital kompass - försiktighetsregler

Denna klockan har en inbyggd magnetisk sensor som finner jordens magnet fält. Det innebär att klockans norr pekar mot den magnetiska nordpolen, som ligger vid sidan av den geografiska nordpolen. Den magnetiska nordpolen ligger i norra Kanada, medan den magnetiska sydpolen ligger i södra Australien.

Den magnetiska kompassens missvisningen ökar ju närmare de magnetiska polerna du befinner dig. Var också observant på att på vissa kartor anges den geografiska nordpolen som referens (istället för den magnetiska nordpolen) och du måste därför ta hänsyn till detta när du använder sådana kartor tillsammans med denna klockan.

Placering

• Att göra en kompass mätning i närheten av starka magnetiska fält, kan leda till stora mätfel. Därför skall du undvika att göra kompass mätningar när du befinner dig i närheten av följande typer av föremål: magneter (smycken och liknande), stora metallföremål (metall dörrar, skåp, etc.), högspänningsledningar, antenner, hushållsapparater (TV, personliga datamaskiner, tvättmaskiner, frysar m.m. )

• Det är omöjligt att göra korrekta mätningar på tåg, båt, flyg m.m.

• Det går heller inte att göra korrekta mätningar inomhus, i synnerhet inte i byggnader med betong. Detta beror på att metallstrukturen i sådana byggnader mottar magnetism från apparater m.m.

Förvaring

• Sensorns noggrannhet försämras om klockan utsätts för magnetism. Därför skall du förvara klockan på avstånd från magneter och andra källor till kraftig magnetism , inkluderat: magneter /smycken och liknande) och hushållsmaskiner (TV, personliga datamaskiner, tvättmaskiner, frysar och så vidare).

• Om du har en misstanke om att klockan har utsatts för magnetism, så måste du genomföra anvisningarna som visas under“Dubbelsidig kalibrering”. (sidan S-23).

S-35 Temperatur mätningar

Denna klockan har en temperatur sensor som mäter temperatur. Temperatur mätningar

1. Stå i tidvisnings funktionen och tryck på E för att gå till Termometer funktionen.

• TEMP kommer att visas i den nedre del av displayen och temperatur mätningen kommer att påbörjas. Efter en sekund kommer resultatet att visas i den övre delen av displayen.

• Klockan kommer att fortsätta att företa temperatur mätningar varje 5 sekund i ca. 1-2 minuter.

2. Tryck E för att återgå till tidvisnings läget.

• Klockan kommer automatiskt att återgå till Tidvisnings funktion om du inte använder någon av klockans knappar på 1-2 minuter efter att duär i Termometer Funktionen.

Temperature

S-36

Temperatur

• Temperaturer vises i enheten på 0,1°C. (eller 0.2°F).

• Det visade temperatur värdet växlar till - - - °C (eller °F) om en mätning ligger utanför intervallet –10.0°C till 60.0°C. (14.0°F till140.0°F). Ett siffervärde visas på displayen när temperaturen åter befinner sig inom visningsintervallet.

Visningsalternativ

Du kan välja mellan Celsius (°C) och Fahrenheit (°F) som måttenhet. Se " att välja temperatur enhet"

(sidan S-38)

Kalibrering av temperatur sensor

Temperatur sensorn som finns i klockan är redan kalibrerad på fabriken och kräver normalt sätt ingen vidare kalibrering. Om du noterar påtagliga fel med temperatur mätningarna är det möjligt att justera detta.

Viktigt!

• En ej korrekt justering av temperatur sensorn resulterar i fel mätningar.

Les noga följande innan du justerar något.

– Jämför klockans termometer med andra pålitliga termometrar.

– Om kalibrering krävs, ta av dig klockan och låt den ligga 20-30 minuter för att temperaturen i klockan skal stabiliseras.

Temperature

S-37 Kalibrering av temperatur sensorn

1. Använd en annan mät enhet för att fastslå den nuvarande exakta temperaturen.

2. Stå i tidvisnings funktionen och tryck på E för att gå till Termometer funktionen.

3. Håll in A i ca. 2 sekunder till temperatur avläsningen försvinner från den övre del av displayen. Släpp A nu, så att temperatur avläsningen börjar att blinka, som indikerar inställnings Funktionen.

4. Använd E (+) och B (−) for å kalibrera temperatur värdet med avläsningen från ett annat instrument.

• Varje tryck på en knapp ändrar temperatur värdet i enheten av 0.1°C (0.2°F).

• För att nollställa de nuvarande blinkande värdena till den ursprunglige fabriksinställningen, tryckE och B samtidigt.

5. Tryck A för att återgå till Temperatur Funktionen. Termometer - Försiktighets regler

•Temperatur mätningar är påverkade av din kroppstemperatur när du har klockan på dig. De påverkas också av solljus och fukt. För att uppnå en mer exakt temperatur mätning, ta av dig klockan och placera den på en bra ventilerad plats där inget direkt solljus kan nå klockan. Det tar ca. 20 till 30 minuter för klockan att nå omgivningens temperatur.

S-38

Specifikation av temperatur enhet

Använd framgångs sättet under för att specificera temperatur enheten som skall användas i Termometer Funktionen.

Viktigt!

När TOKYO är vald till hemtidzon (lokal by), vill temperatur enheten automatisk bli satt till Celsius (°C). Denna inställningen kan inte ändras.

Val av Celsius och Fahrenheit

1. Stå i tidvisnings funktionen och tryck på E för att gå till Termometer funktionen.

2. Håll in A i ca. 2 sekunder till temperatur avläsningen försvinner från den övre del av displayen. Släpp A nu, så att temperatur avläsningen börjar att blinka, som indikerar inställnings Funktionen.

3. Tryck D för att visa aktuell temperatur enhet i den övre delen av displayen.

4. Tryck E för att växla temperatur enhet mellan °C (Celsius) och °F (Fahrenheit).

5. Tryck A när du är färdig.

S-39 Att använda stopp ur

Stopp ur kan mäta förfluten tid, mellantid och två sluttider. Att gå till stopp ur funktion

Använd D för att välja Stopp ur funktionen som visas på sidan S-8. Funktions visaren kommer att flytta sig till STW, också kommer talskivan att visa den förflutna tiden i sekunder. Om stopp uret blir nollställt, kommer talskivan att förflytta sig till 0. Kom ihåg att Funktions visare är en del av talskivan, så den kommer att flytta sig när talskivan flyttar sig för att indikera förflutna minuter.

Mäta tid

E E E E A

Start Stopp (Omstart) (Stopp) Nollställ

Att pausa vid en mellantid

E A A E A

Start Mellantid

(SPL visas i den nedre delen av displayen.)

Utlös mellantid Stopp Nollställ Hours

Seconds

Dial hand Minutes Mode pointer

1/100 second

Figure

Updating...

References

Related subjects :