Skatteverkets allmänna råd

111  Download (0)

Full text

(1)

ISSN 1652-1439

SKV A 2020:30

Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 29 december 2020

Skatteverkets allmänna råd

om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2021

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om värdering av bil- förmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2021.

1

1 Bilförmån

Enligt 11 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap., 11 kap. eller 11 a kap. inkomstskattelagen. Bestämmelserna om värdering av bil- förmån finns i 61 kap. 5–11, 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen.

I 22 kap. 7 § andra stycket inkomstskattelagen finns bestämmelser om uttag ur näringsverksamhet i form av användande av bil.

Allmänna råd:

En anställd som hyr bil av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för privat användning bör anses ha bilförmån. Den som är anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, och som hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna bör inte anses ha bilförmån.

En anställd som har ingått ett förmånligt hyresavtal med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrningsföretag eller annat bolag inom koncernen, bör anses ha bilförmån om det finns ett samband mellan avtalet och anställningen. Detsamma gäller då ett förmånligt hyresavtal har ingåtts på grund av att bilen även an- vänds för reklamändamål.

Även om en anställd formellt sett själv äger en bil bör denne anses ha bilförmån, t.ex. då

– bilen på grund av anställningen har förvärvats på mycket förmånliga villkor såsom vid ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt, eller

– den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp och utan att betala kontant.

En anställd som använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning bör anses ha bilförmån även om bilen används främst för resor mellan bostad och arbetsplats.

1 Beträffande beskattningsåret 2020, se SKV A 2019:27.

(2)

3 500 kg, lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret.

Bestämmelserna för bilförmån tillämpas inte för tung lastbil, husbil som registrerats som tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt över 3 500 kg. Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dess- utom är inrättat för annat ändamål.

Uttag i form av användande av bil som ingår i näringsverk- samhet bör värderas enligt samma bestämmelser som i inkomst- slaget tjänst.

Enligt 61 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen ska förmånen värderas till noll om den skattskyldige haft bilförmån i bara ringa omfattning.

Allmänna råd:

Med ringa omfattning bör avses privat användning vid högst tio tillfällen. Stopp som görs av privata skäl under en pågående tjänstekörning, och som endast medför en mindre förlängning av resvägen, bör inte räknas som sådant tillfälle.

För husbil bör även varje påbörjat dygn med privat användning för boende eller övernattning räknas som sådant tillfälle.

2 Värdering av bilförmån 2.1 Nybilspris för bilmodellen

Enligt 61 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår.

Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

Allmänna råd:

En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta till- verkningsårs ingång.

Med nybilspris, anskaffningsutgift och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt.

Då Skatteverket ännu inte har fastställt nybilspriset för en ny

bilmodell som har introducerats på marknaden bör det marknads-

pris som en generalagent eller motsvarande har rekommenderat

användas.

(3)

Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 § inkomstskatte- lagen anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgift för alkolås.

Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 § inkomstskattelagen. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av

– det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrust- ning enligt 61 kap. 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, och

– fyra prisbasbelopp.

Allmänna råd:

Som extrautrustning bör avses sådan utrustning som är avsedd att användas på en bil. Utrustningen kan antingen vara fast mon- terad eller monterad så att den går att avlägsna. Det bör sakna bety- delse vid vilken tidpunkt liksom för vilket ändamål utrustningen anskaffats, såsom för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet.

Med anskaffningsutgift för extrautrustning avses utgiften vid anskaffningstillfället för material och arbete inklusive mervärdes- skatt.

Exempel på extrautrustning är automatisk växellåda, anti- sladdsystem, automatisk parkeringshjälp, farthållare, extraljus, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, dragkrok, vinter- däck, kupévärmare, larmanordning, takräcke, lastbox, bilbarnstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, ljudanläggning, DVD-spelare, färddator, väg- och trafikinforma- tionssystem, GPS-navigator, portabel laddbox och laddkabel, förutsatt att utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bil- modellen.

Utrustning enbart för tjänstebruk såsom vinsch, kran eller lik- nande anordning bör inte beaktas vid förmånsvärderingen.

Sedvanlig rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör reducera anskaffningsutgiften, dock högst motsvarande den rabatt som lämnas till privatpersoner (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gett nedsättning av totalpriset eller om utrustning ingått utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen.

Rabatt som lämnats på priset för enbart bilen bör inte ge någon reduktion.

Som exempel har en bil ett pris på 180 000 kr hos en bil- handlare och den förses med extrautrustning för 20 000 kr, dvs.

det totala priset är 200 000 kr. Då köparen får en rabatt på 10 000 kr (5 % av 200 000 kr) betalar således denne 190 000 kr.

Anskaffningsutgiften för utrustningen anses då vara 19 000 kr

(20 000 x

[1 -

0,05] ). Detta belopp läggs till bilens nybilspris i

Skatteverkets billista.

(4)

väsentligt understiger ordinarie anskaffningsutgift bör det mark- nadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaff- ningsutgift.

Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrust- ning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo.

2.3 Miljöbil

Av 61 kap. 8 a § inkomstskattelagen framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska nybilspriset, vid beräkning av värdet av bilförmån enligt 61 kap. 5 §, sättas ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för den jämförbara bilen. Dessa bestämmelser tillämpas första gången för bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt väg- trafikskattelagen (2006:227) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.

Följande bestämmelser gäller för bilar av tillverkningsår 2018 eller tidigare som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen för första gången före den 1 juli 2018, och bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här enligt vägtrafikskattelagen. Av 61 kap. 8 a § framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen.

Allmänna råd:

Bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) samt vid nedsättning jämförbara bilar och med till- verkningsår 2020 anges i bilaga 1 och motsvarande bilar med till- verkningsår 2021 anges i bilaga 2.

2.4 Nedsättning av förmånsvärde

Av 61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen framgår att om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap. 5–10 §§ inkomst- skattelagen minskat med vad han har betalat.

Allmänna råd:

Förmånsvärdet bör minskas om betalning för fast avgift, for-

donsskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning

m.m. gjorts av den anställde, t.ex. månatligen eller med engångs-

belopp. Har den anställde betalat till någon annan än arbetsgivaren

(5)

som underlag för nedsättningen.

Förmånsvärdet bör inte minskas på grund av betalning av- seende

– mindre utgifter för underhåll, såsom för biltvätt,

– oförutsebara utgifter, såsom utgift för självrisk eller repara- tion vid trafikolycka eller annan skada,

– utgifter för garage, parkering och liknande, eller – utgifter för trängselskatt och infrastrukturavgift.

Förmånsvärdet kan inte vara negativt. Nedsättningen av värdet för ett beskattningsår kan således högst motsvara det beräknade värdet. Belopp som inte kan avräknas kan inte heller utnyttjas senare år.

2.5 Byte av bil

Av 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att för en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, ska värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen.

Allmänna råd:

Då en anställd under en månad har använt olika bilar bör för- månsvärdet beräknas efter den bil som disponerats längst tid. Då bilar med olika förmånsvärden har använts lika länge under en månad, bör förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilar- nas förmånsvärden.

Ett genomsnittsvärde får också användas om den anställde ofta har växlat mellan olika förmånsbilar under året. Detta kan t.ex.

förekomma för anställda vid bilhandelsföretag eller företag med bilpooler. Ett genomsnittsvärde bör kunna tillämpas vid minst tio bilbyten någorlunda jämnt fördelade under året. Ett sådant genom- snittsvärde kan användas för anställda vid företag med bilpool om underlaget för beräkningen

– dels avser varje arbetsplats där det finns en bilpool inom före- taget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas),

– dels visar att samtliga bilar som ingår i bilpoolen används för privatresor av de anställda som deltar i bilpoolen, och

– dels justeras så snart en förändring skett av bilarna som ingår i bilpoolen.

3 Justering av förmånsvärde 3.1 Synnerliga skäl

Enligt 61 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska värdet av

bilförmån enligt 61 kap. 5–9 §§ inkomstskattelagen justeras uppåt eller

nedåt om det finns synnerliga skäl. Enligt 61 kap. 19 § inkomstskatte-

lagen ska som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån nedåt

anses

(6)

– att bilen använts i taxinäring, att den körts minst 6 000 mil i verk- samheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning, eller

– att det finns liknande omständigheter.

Allmänna råd:

Justering bör inte ske enbart för att reklamskyltar finns på bilen.

Lätt lastbil som arbetsredskap

Då den anställde med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats, bör justering ske. Förmåns- värdet bör i sådant fall beräknas till 60 procent av bilens förmåns- värde beräknat enligt 61 kap. 5–9 §§ inkomstskattelagen.

Personbil som arbetsredskap

Justering kan medges om bilens inredning är fast, eller om den utrustning som normalt medförs i bilen är tung eller kräver stort utrymme och det är förenat med stora svårigheter att lasta ur den.

Justering bör t.ex. kunna ske för en servicebil om utrustningen i form av verktyg och reservdelar är så omfattande och tidsödande att lasta i och ur att det inte kan göras varje dag.

Förmånsvärdet får beräknas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, men bör dock inte överstiga 75 procent av fullt värde.

Taxibil

Justering av förmånsvärde för bil som används i taxinäring bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

Liknande omständigheter; bilen används huvudsakligen i tjänsten

Förmånsvärdet bör justeras nedåt om bilen är anskaffad för verksamheten och används där i sådan omfattning att det finns betydande hinder att använda den privat. Detta kan aktualiseras om bilen används av mer än en förare, vid jourberedskap eller om den anställdes privata användning begränsas på annat sätt. En sådan begränsning kan vara att den anställde enligt avtal med arbetsgivaren är förhindrad att använda bilen för andra privata resor än för sådana sporadiska resor mellan tjänsteställe och bostad som föranleds av planerade kundbesök eller andra tjänste- ärenden.

Justering bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

Liknande omständigheter; bil med delad dispositionsrätt

Sådan begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat som följer av att två eller fler anställda delar på dispositions- rätten till bilen bör anses vara synnerliga skäl för justering.

Då två anställda delar på dispositionen av en förmånsbil så att

de endast kan utnyttja bilen under halva tiden vardera bör

förmånsvärdet för dem båda justeras till 50 procent.

(7)

Förmånsvärdet bör justeras nedåt om ett absolut hinder för den anställde att använda bilen finns under en lång och samman- hängande tidsperiod och bilen då inte kan användas av någon när- stående eller för familjens räkning. Hindret bör finnas under mer än tre hela kalendermånader i följd, oavsett om perioden infaller under samma år eller över ett årsskifte. Exempel på sådant hinder är sjukhusvistelse och återkallelse av körkort.

Förmånsvärdet för året bör då reduceras med 1/9 per hel kalen- dermånad som hindret har funnits utöver tre månader, dvs. maxi- malt nio månader för ett beskattningsår.

Liknande omständigheter; bil under semester m.m.

Användning av förmånsbil under kortare tidsperiod kan anses utgöra synnerliga skäl för justering uppåt av förmånsvärdet.

Förmånsvärdet bör justeras uppåt om en anställd haft bilförmån endast under en kortare tidsperiod, t.ex. under semesterledighet, och marknadsvärdet av en motsvarande bilhyra överstiger bilför- månsvärdet för perioden. Förmånsvärdet bör då motsvara bilhyran för en motsvarande bil under samma period.

4 Avräkningsordning

I 61 kap. 5–8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om värdering av bilförmån.

Av 61 kap. 8 a § framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska nybils- priset, vid beräkning av värdet av bilförmån enligt 61 kap. 5 §, sättas ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för den jämförbara bilen.

Av övergångsbestämmelserna framgår att bestämmelserna i 61 kap.

5 och 8 a §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången för bilar av till- verkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga enligt vägtrafik- skattelagen (2006:227) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.

Bestämmelserna i den äldre lydelsen gäller fortfarande för bilar av till- verkningsår 2018 eller tidigare som blir skattepliktiga enligt vägtrafik- skattelagen för första gången före den 1 juli 2018, och bilar av tillverk- ningsår 2018 eller senare som är registrerade utomlands och som inte är skattepliktiga här i landet enligt vägtrafikskattelagen.

För den som har kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska enligt 61 kap. 9 § första stycket inkomst- skattelagen förmånsvärdet beräknas till 75 procent av det värde som beräknats enligt 61 kap. 5–8 a §§ inkomstskattelagen.

För en förmån som den skattskyldige har haft under bara en del av

året, ska enligt 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen värdet

sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte

har haft förmånen.

(8)

61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 5–10 §§ minskat med vad han betalat.

Enligt 61 kap. 18 och 19 §§ inkomstskattelagen ska värdet av bil- förmån justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

Enligt 61 kap. 19 b § inkomstskattelagen ska värdet av bilförmån justeras nedåt när en bil ingår i en större grupp av bilar som deltar i ett test eller liknande för att prova ut ny eller förbättrande miljö- eller säkerhetsteknik eller dylikt och bilen i det utförandet inte finns att köpa på den allmänna marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbets- området.

Allmänna råd:

Avräkning från förmånsvärde beräknat i enlighet med 61 kap.

5–8 §§ inkomstskattelagen bör ske i nedan angiven ordning när förmånsvärdet ska reduceras på grund av

1. nedsättning för miljöbil enligt 61 kap. 8 a § inkomstskatte- lagen

2. justering, uppåt eller nedåt, enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § inkomstskattelagen

3. omfattande tjänstekörning enligt 61 kap. 9 § första stycket inkomstskattelagen

4. att förmånen enbart har funnits under en del av året enligt 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen

5. att den skattskyldige har lämnat ersättning för bilförmånen enligt 61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen.

Finns grund för justering både uppåt och nedåt, bör justering uppåt göras före justering nedåt. I de fall justering anses motiverad på flera grunder, bör storleken av justeringen grunda sig på en samlad bedömning av de omständigheter som påverkar det privata nyttjandet av bilen.

Ett undantag från avräkningsordningen bör tillämpas för taxibil

i vissa fall. Har Skatteverket fattat beslut om justering till

40 procent av ett prisbasbelopp, dvs. till den lägsta angivna nivån,

bör denna justering i förekommande fall anses omfatta även ned-

sättning på grund av omfattande tjänstekörning (minst 3 000 mils

tjänstekörning). Någon ytterligare reduktion på grund av omfatt-

ande tjänstekörning bör således inte göras i sådant fall.

(9)

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2021 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2019:27) om värdering av bilför- mån för beskattningsåret 2020. Avsnitt 2.3 ska dock fortfarande tilläm- pas vad avser miljöbilar med tillverkningsår 2019. Avsnitt 2.3 i Skatte- verkets allmänna råd (SKV A 2018:35) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2019 ska fortfarande tillämpas vad avser miljöbilar med tillverkningsår 2018. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:23) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018 ska fortfarande tillämpas vad avser miljöbilar med tillverkningsår 2017.

Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2016:31) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017 ska fortfarande tillämpas vad avser miljöbilar med tillverkningsår 2016. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2015:27) om värdering av bilförmån för beskatt- ningsåret 2016 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med till- verkningsår 2015. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:26) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 ska fort- farande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår 2014. Av- snitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:21) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår 2013. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2012:29) om värdering av bilförmån för beskatt- ningsåret 2013 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med till- verkningsår 2012. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:32) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattnings- året 2012 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverk- ningsår 2002–2011.

På Skatteverkets vägnar

KATRIN WESTLING PALM

Peter Ljungqvist

(Rättsavdelningen, rättsenhet 3)

(10)

Miljöbilar med tillverkningsår 2020

Miljöbilar Jämförbara bilar

Bilkod Modell Bränsle Jmf-kod Jfr modell Justering Förmåns-

grundande nybilspris AUDI

20AU269 A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline (nya modellen)

Elhybrid 20AU269 A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline (nya modellen)

-6 100 300 700

20AU270 A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced (nya modellen)

Elhybrid 20AU270 A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced (nya modellen)

-6 100 309 200

20AU271 A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced plus (nya modellen)

Elhybrid 20AU271 A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced plus (nya modellen)

-6 100 316 400

20AU272 A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic S line (nya modellen)

Elhybrid 20AU272 A3 Sedan 35 TFSI 150 hk S tronic S line (nya modellen)

-6 100 341 200

20AU317 A3 Sportback 30 g-tron 131 hk S tronic Proline (nya modellen)

Gas 20AU320 A3 Sportback 30 TFSI 110 hk Proline (nya modellen)

20 800 283 800

20AU318 A3 Sportback 30 g-tron 131 hk S tronic Proline Advanced (nya modellen)

Gas 20AU320 A3 Sportback 30 TFSI 110 hk Proline (nya modellen)

29 300 292 300

20AU022 A3 Sportback 30 g-tron 131 hk S tronic Proline

Gas 20AU025 A3 Sportback 30 TFSI 116 hk Proline

20 800 273 600 20AU319 A3 Sportback 30 g-tron

131 hk S tronic S line (nya modellen)

Gas 20AU320 A3 Sportback 30 TFSI 110 hk Proline (nya modellen)

54 500 317 500

20AU023 A3 Sportback 30 g-tron 131 hk S tronic Sport Edition

Gas 20AU025 A3 Sportback 30 TFSI 116 hk Proline

33 700 286 500

20AU283 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline (nya modellen)

Elhybrid 20AU283 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline (nya modellen)

-6 100 291 700

20AU284 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced (nya modellen)

Elhybrid 20AU284 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced (nya modellen)

-6 100 300 200

20AU285 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced plus (nya modellen)

Elhybrid 20AU285 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced plus (nya modellen)

-6 100 307 400

20AU286 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic S line (nya modellen)

Elhybrid 20AU286 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic S line (nya modellen)

-6 100 332 200

20AU031 A3 Sportback 40 e-tron 204 hk S tronic Proline

Ladd-

hybrid 20AU028 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk Proline

39 400 309 600

(11)

20AU032 A3 Sportback 40 e-tron 204 hk S tronic Sport Edition

Ladd- hybrid

20AU030 A3 Sportback 35 TFSI 150 hk Sport Edition

34 000 317 100

20AU287 A4 allroad 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU287 A4 allroad 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100 420 100

20AU039 A4 allroad 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU039 A4 allroad 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

-6 100 428 200

20AU288 A4 allroad 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU288 A4 allroad 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline

-6 100 435 700

20AU042 A4 Avant 40 g-tron 170 hk S tronic Proline advanced

Gas 20AU041 A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline

7 800 313 700

20AU043 A4 Avant 40 g-tron 170 hk S tronic Proline

Gas 20AU041 A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline

0 305 900 20AU044 A4 Avant 40 g-tron 170

hk S tronic S line

Gas 20AU041 A4 Avant 35 TFSI 150 hk S tronic Proline

26 500 332 400 20AU289 A4 Avant 40 TDI 204 hk

quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU289 A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 391 500

20AU290 A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU290 A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100 383 700 20AU291 A4 Avant 40 TDI 204 hk

quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU291 A4 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100 410 200 20AU292 A4 Avant 40 TDI 204 hk

S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU292 A4 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline advanced

-6 100 391 500 20AU293 A4 Avant 40 TDI 204 hk

S tronic Proline

Elhybrid 20AU293 A4 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline

-6 100 383 700 20AU294 A4 Avant 40 TDI 204 hk

S tronic S line

Elhybrid 20AU294 A4 Avant 40 TDI 204 hk S tronic S line

-6 100 410 200 20AU052 A4 Avant 40 TFSI 190

hk S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU052 A4 Avant 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100 384 900

20AU053 A4 Avant 40 TFSI 190 hk S tronic Proline

Elhybrid 20AU053 A4 Avant 40 TFSI 190 hk S tronic Proline

-6 100 377 100 20AU054 A4 Avant 40 TFSI 190

hk S tronic S line Elhybrid 20AU054 A4 Avant 40 TFSI 190

hk S tronic S line -6 100 403 600 20AU321 A4 Avant 40 TFSI 204

hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU321 A4 Avant 40 TFSI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 391 500

20AU322 A4 Avant 40 TFSI 204 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU322 A4 Avant 40 TFSI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100 383 700

20AU323 A4 Avant 40 TFSI 204 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU323 A4 Avant 40 TFSI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100 410 200 20AU295 A4 Avant 40 TFSI 204

hk S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU295 A4 Avant 40 TFSI 204 hk S tronic Proline advanced

-6 100 391 500

20AU296 A4 Avant 40 TFSI 204

hk S tronic Proline Elhybrid 20AU296 A4 Avant 40 TFSI 204

hk S tronic Proline -6 100 383 700

(12)

20AU297 A4 Avant 40 TFSI 204 hk S tronic S line

Elhybrid 20AU297 A4 Avant 40 TFSI 204 hk S tronic S line

-6 100 410 200 20AU055 A4 Avant 45 TFSI 245

hk quattro S tronic Edition one

Elhybrid 20AU055 A4 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Edition one

-6 100 522 700

20AU056 A4 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU056 A4 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 466 100

20AU057 A4 Avant 45 TFSI 245

hk quattro S tronic S line Elhybrid 20AU057 A4 Avant 45 TFSI 245

hk quattro S tronic S line -6 100 484 800 20AU324 A4 Avant 45 TFSI 265

hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU324 A4 Avant 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 471 000

20AU325 A4 Avant 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU325 A4 Avant 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

-6 100 489 500 20AU298 A4 Sedan 40 TDI 204 hk

quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU298 A4 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 378 500

20AU299 A4 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU299 A4 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100 370 700 20AU300 A4 Sedan 40 TDI 204 hk

quattro S tronic S line Elhybrid 20AU300 A4 Sedan 40 TDI 204 hk

quattro S tronic S line -6 100 397 200 20AU301 A4 Sedan 40 TDI 204 hk

S tronic Proline advanced Elhybrid 20AU301 A4 Sedan 40 TDI 204 hk

S tronic Proline advanced -6 100 378 500 20AU302 A4 Sedan 40 TDI 204 hk

S tronic Proline

Elhybrid 20AU302 A4 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline

-6 100 370 700 20AU303 A4 Sedan 40 TDI 204 hk

S tronic S line

Elhybrid 20AU303 A4 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic S line

-6 100 397 200 20AU065 A4 Sedan 40 TFSI 190

hk S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU065 A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100 371 900

20AU066 A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic Proline

Elhybrid 20AU066 A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic Proline

-6 100 364 100 20AU067 A4 Sedan 40 TFSI 190

hk S tronic S line

Elhybrid 20AU067 A4 Sedan 40 TFSI 190 hk S tronic S line

-6 100 390 600 20AU327 A4 Sedan 40 TFSI 204

hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU327 A4 Sedan 40 TFSI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 378 500

20AU328 A4 Sedan 40 TFSI 204 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU328 A4 Sedan 40 TFSI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100 370 700

20AU329 A4 Sedan 40 TFSI 204 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU329 A4 Sedan 40 TFSI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100 397 200 20AU304 A4 Sedan 40 TFSI 204

hk S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU304 A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic Proline advanced

-6 100 378 500

20AU305 A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic Proline

Elhybrid 20AU305 A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic Proline

-6 100 370 700 20AU306 A4 Sedan 40 TFSI 204

hk S tronic S line

Elhybrid 20AU306 A4 Sedan 40 TFSI 204 hk S tronic S line

-6 100 397 200 20AU068 A4 Sedan 45 TFSI 245

hk quattro S tronic Edition one

Elhybrid 20AU068 A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Edition one

-6 100 509 700

(13)

20AU069 A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU069 A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 453 100

20AU070 A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU070 A4 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100 471 800 20AU331 A4 Sedan 45 TFSI 265

hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU331 A4 Sedan 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 458 000

20AU332 A4 Sedan 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU332 A4 Sedan 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

-6 100 476 500 20AU333 A5 Cabriolet 40 TDI 204

hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU333 A5 Cabriolet 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 548 500

20AU334 A5 Cabriolet 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU334 A5 Cabriolet 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100 578 400 20AU075 A5 Cabriolet 40 TFSI

190 hk S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU075 A5 Cabriolet 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100 505 300

20AU076 A5 Cabriolet 40 TFSI 190 hk S tronic S line

Elhybrid 20AU076 A5 Cabriolet 40 TFSI 190 hk S tronic S line

-6 100 535 200 20AU335 A5 Cabriolet 40 TFSI

204 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU335 A5 Cabriolet 40 TFSI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 531 600

20AU336 A5 Cabriolet 40 TFSI 204 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU336 A5 Cabriolet 40 TFSI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100 561 500

20AU337 A5 Cabriolet 40 TFSI 204 hk S tronic Proline Advanced

Elhybrid 20AU337 A5 Cabriolet 40 TFSI 204 hk S tronic Proline Advanced

-6 100 513 600

20AU338 A5 Cabriolet 40 TFSI

204 hk S tronic S line Elhybrid 20AU338 A5 Cabriolet 40 TFSI

204 hk S tronic S line -6 100 543 500 20AU077 A5 Cabriolet 45 TFSI

245 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU077 A5 Cabriolet 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 554 500

20AU078 A5 Cabriolet 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU078 A5 Cabriolet 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100 584 400

20AU339 A5 Cabriolet 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU339 A5 Cabriolet 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 563 400

20AU340 A5 Cabriolet 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU340 A5 Cabriolet 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

-6 100 593 300

20AU341 A5 Coupé 40 TDI 204 hk quattro S tronic Edition one

Elhybrid 20AU341 A5 Coupé 40 TDI 204 hk quattro S tronic Edition one

-6 100 554 400

20AU342 A5 Coupé 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU342 A5 Coupé 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 483 500

20AU343 A5 Coupé 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU343 A5 Coupé 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100 513 400

(14)

20AU083 A5 Coupé 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU083 A5 Coupé 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100 441 300

20AU084 A5 Coupé 40 TFSI 190 hk S tronic S line

Elhybrid 20AU084 A5 Coupé 40 TFSI 190 hk S tronic S line

-6 100 471 200 20AU344 A5 Coupé 40 TFSI 204

hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU344 A5 Coupé 40 TFSI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 466 600

20AU345 A5 Coupé 40 TFSI 204 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU345 A5 Coupé 40 TFSI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100 496 500 20AU346 A5 Coupé 40 TFSI 204

hk S tronic Proline Advanced

Elhybrid 20AU346 A5 Coupé 40 TFSI 204 hk S tronic Proline Advanced

-6 100 448 600

20AU085 A5 Coupé 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU085 A5 Coupé 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 490 500

20AU086 A5 Coupé 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU086 A5 Coupé 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100 520 400 20AU347 A5 Coupé 45 TFSI 265

hk quattro S tronic Edition one

Elhybrid 20AU347 A5 Coupé 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Edition one

-6 100 569 300

20AU348 A5 Coupé 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU348 A5 Coupé 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 498 400

20AU349 A5 Coupé 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU349 A5 Coupé 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

-6 100 528 300 20AU088 A5 Sportback 40 g-tron

170 hk S tronic Proline advanced

Gas 20AU087 A5 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced

0 327 100

20AU089 A5 Sportback 40 g-tron 170 hk S tronic S line

Gas 20AU087 A5 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced

29 900 357 000

20AU350 A5 Sportback 40 TDI 204 hk quattro S tronic Edition one

Elhybrid 20AU350 A5 Sportback 40 TDI 204 hk quattro S tronic Edition one

-6 100 506 600

20AU351 A5 Sportback 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU351 A5 Sportback 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 435 700

20AU352 A5 Sportback 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU352 A5 Sportback 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100 465 600

20AU094 A5 Sportback 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU094 A5 Sportback 40 TFSI 190 hk S tronic Proline advanced

-6 100 438 800

20AU095 A5 Sportback 40 TFSI 190 hk S tronic S line

Elhybrid 20AU095 A5 Sportback 40 TFSI 190 hk S tronic S line

-6 100 468 700 20AU096 A5 Sportback 45 TFSI

245 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU096 A5 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 395 900

(15)

20AU097 A5 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU097 A5 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100 423 100

20AU353 A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Edition one

Elhybrid 20AU353 A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Edition one

-6 100 464 100

20AU307 A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU307 A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline advanced

-6 100 395 900

20AU308 A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU308 A5 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

-6 100 423 100

20AU098 A6 allroad 45 TDI 231

hk quattro tiptronic Elhybrid 20AU098 A6 allroad 45 TDI 231

hk quattro tiptronic -7 700 529 700 20AU099 A6 allroad 50 TDI 286

hk quattro tiptronic

Elhybrid 20AU099 A6 allroad 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700 619 200 20AU100 A6 allroad 55 TDI 349

hk quattro tiptronic Elhybrid 20AU100 A6 allroad 55 TDI 349

hk quattro tiptronic -7 700 670 200 20AU101 A6 allroad 55 TFSI 340

hk quattro S tronic

Elhybrid 20AU101 A6 allroad 55 TFSI 340 hk quattro S tronic

-7 700 631 400 20AU102 A6 Avant 40 TDI 204 hk

quattro S tronic Proline Sport

Elhybrid 20AU102 A6 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100 468 800

20AU103 A6 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU103 A6 Avant 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100 453 800 20AU104 A6 Avant 40 TDI 204 hk

S tronic Proline sport

Elhybrid 20AU104 A6 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline sport

-6 100 443 200 20AU105 A6 Avant 40 TDI 204 hk

S tronic Proline

Elhybrid 20AU105 A6 Avant 40 TDI 204 hk S tronic Proline

-6 100 428 200 20AU106 A6 Avant 45 TFSI 245

hk quattro S tronic Proline Sport

Elhybrid 20AU106 A6 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100 468 800

20AU107 A6 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU107 A6 Avant 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

-6 100 453 800

20AU356 A6 Avant 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline Sport

Elhybrid 20AU356 A6 Avant 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100 476 700

20AU357 A6 Avant 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU357 A6 Avant 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline

-6 100 461 700

20AU108 A6 Avant 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline Sport

Elhybrid 20AU108 A6 Avant 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline Sport

-7 700 592 200

20AU109 A6 Avant 55 TFSI 340 hk quattro S tronic Proline Sport

Elhybrid 20AU109 A6 Avant 55 TFSI 340 hk quattro S tronic Proline Sport

-7 700 547 500

20AU309 A6 Avant 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

Ladd-

hybrid 20AU309 A6 Avant 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

-152 300 513 700

(16)

20AU110 A6 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Sport

Elhybrid 20AU110 A6 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100 410 600

20AU111 A6 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU111 A6 Sedan 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline

-6 100 396 900 20AU112 A6 Sedan 40 TDI 204 hk

S tronic Proline Sport

Elhybrid 20AU112 A6 Sedan 40 TDI 204 hk S tronic Proline Sport

-6 100 426 200 20AU113 A6 Sedan 40 TDI 204 hk

S tronic Proline Elhybrid 20AU113 A6 Sedan 40 TDI 204 hk

S tronic Proline -6 100 411 200 20AU114 A6 Sedan 45 TFSI 245

hk quattro S tronic Proline Sport

Elhybrid 20AU114 A6 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100 410 600

20AU115 A6 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU115 A6 Sedan 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline

-6 100 396 900

20AU358 A6 Sedan 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline Sport

Elhybrid 20AU358 A6 Sedan 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline Sport

-6 100 459 700

20AU359 A6 Sedan 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline

Elhybrid 20AU359 A6 Sedan 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline

-6 100 444 700

20AU116 A6 Sedan 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline Sport

Elhybrid 20AU116 A6 Sedan 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline Sport

-7 700 575 200

20AU117 A6 Sedan 55 TFSI 340 hk quattro S tronic Proline Sport

Elhybrid 20AU117 A6 Sedan 55 TFSI 340 hk quattro S tronic Proline Sport

-7 700 587 400

20AU118 A6 Sedan 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

Ladd-

hybrid 20AU118 A6 Sedan 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

-193 500 455 500 20AU119 A7 Sportback 45 TDI

231 hk quattro tiptronic S line

Elhybrid 20AU119 A7 Sportback 45 TDI 231 hk quattro tiptronic S line

-7 700 664 600

20AU120 A7 Sportback 45 TDI 231 hk quattro tiptronic

Elhybrid 20AU120 A7 Sportback 45 TDI 231 hk quattro tiptronic

-7 700 633 600 20AU121 A7 Sportback 45 TFSI

245 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU121 A7 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

-6 100 622 500

20AU122 A7 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic

Elhybrid 20AU122 A7 Sportback 45 TFSI 245 hk quattro S tronic

-6 100 591 500 20AU360 A7 Sportback 45 TFSI

265 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU360 A7 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

-6 100 632 400

20AU361 A7 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic

Elhybrid 20AU361 A7 Sportback 45 TFSI 265 hk quattro S tronic

-6 100 601 400 20AU123 A7 Sportback 50 TDI

286 hk quattro tiptronic S line

Elhybrid 20AU123 A7 Sportback 50 TDI 286 hk quattro tiptronic S line

-7 700 708 400

20AU124 A7 Sportback 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

Elhybrid 20AU124 A7 Sportback 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700 677 400

(17)

20AU125 A7 Sportback 55 TFSI 340 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU125 A7 Sportback 55 TFSI 340 hk quattro S tronic S line

-7 700 702 200

20AU126 A7 Sportback 55 TFSI 340 hk quattro S tronic

Elhybrid 20AU126 A7 Sportback 55 TFSI 340 hk quattro S tronic

-7 700 671 200 20AU127 A7 Sportback 55 TFSI e

367 hk quattro S tronic S line

Ladd-

hybrid 20AU127 A7 Sportback 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic S line

-70 700 682 300

20AU128 A8 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

Elhybrid 20AU128 A8 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700 965 600 20AU129 A8 55 TFSI 340 hk

quattro tiptronic

Elhybrid 20AU129 A8 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic

-7 700 891 200 20AU130 A8 60 TFSI e 449 hk

quattro tiptronic Ladd-

hybrid 20AU130 A8 60 TFSI e 449 hk

quattro tiptronic -205 100 911 900 20AU131 A8 L 50 TDI 286 hk

quattro tiptronic

Elhybrid 20AU131 A8 L 50 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700 1 015 630 20AU132 A8 L 55 TFSI 340 hk

quattro tiptronic

Elhybrid 20AU132 A8 L 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic

-7 700 941 200 20AU133 A8 L 60 TFSI e 449 hk

quattro tiptronic

Ladd- hybrid

20AU133 A8 L 60 TFSI e 449 hk quattro tiptronic

-205 100 961 900 20AU134 e-tron 50 quattro Proline

advanced

El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

82 100 516 400

20AU135 e-tron 50 quattro Proline El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

-2 900 431 400

20AU136 e-tron 50 quattro S line

advanced El 20AU199 Q5 40 TDI 190 hk

quattro S tronic S line 66 800 530 100 20AU137 e-tron 50 quattro S line El 20AU199 Q5 40 TDI 190 hk

quattro S tronic S line

-18 200 445 100 20AU138 e-tron 50 quattro El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk

quattro S tronic Proline Sport

-35 800 398 500

20AU139 e-tron 55 quattro Proline advanced

El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

180 500 614 800

20AU140 e-tron 55 quattro Proline El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

95 500 529 800

20AU141 e-tron 55 quattro S line advanced

El 20AU199 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic S line

165 200 628 500 20AU142 e-tron 55 quattro S line El 20AU199 Q5 40 TDI 190 hk

quattro S tronic S line

80 200 543 500 20AU143 e-tron 55 quattro El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk

quattro S tronic Proline Sport

62 600 496 900

20AU362 e-tron S quattro El 20AU362 e-tron S quattro -479 500 620 500 20AU144 e-tron Sportback 50

quattro Proline advanced

El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

110 100 544 400

20AU145 e-tron Sportback 50 quattro Proline

El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

25 100 459 400

(18)

20AU146 e-tron Sportback 50 quattro S line advanced

El 20AU199 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic S line

94 800 558 100 20AU147 e-tron Sportback 50

quattro S line

El 20AU199 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic S line

9 800 473 100 20AU148 e-tron Sportback 50

quattro El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

-7 800 426 500

20AU149 e-tron Sportback 55 quattro Proline advanced

El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

208 500 642 800

20AU150 e-tron Sportback 55 quattro Proline

El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

123 500 557 800

20AU151 e-tron Sportback 55 quattro S line advanced

El 20AU199 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic S line

193 200 656 500 20AU152 e-tron Sportback 55

quattro S line

El 20AU199 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic S line

94 800 558 100 20AU153 e-tron Sportback 55

quattro El 20AU198 Q5 40 TDI 190 hk quattro S tronic Proline Sport

90 600 524 900

20AU363 e-tron Sportback S quattro

El 20AU363 e-tron Sportback S quattro

-479 500 648 500 20AU310 Q3 35 TFSI 150 hk S

tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU310 Q3 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced

-6 100 325 900 20AU311 Q3 35 TFSI 150 hk S

tronic S line

Elhybrid 20AU311 Q3 35 TFSI 150 hk S tronic S line

-6 100 361 400 20AU371 Q3 40 TDI 200 hk

quattro S tronic Proline Advanced

Elhybrid 20AU371 Q3 40 TDI 200 hk quattro S tronic Proline Advanced

-6 100 383 700

20AU372 Q3 40 TDI 200 hk

quattro S tronic S line Elhybrid 20AU372 Q3 40 TDI 200 hk

quattro S tronic S line -6 100 416 700 20AU312 Q3 Sportback 35 TFSI

150 hk S tronic Proline advanced

Elhybrid 20AU312 Q3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic Proline advanced

-6 100 376 600

20AU313 Q3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic S line

Elhybrid 20AU313 Q3 Sportback 35 TFSI 150 hk S tronic S line

-6 100 420 900 20AU373 Q3 Sportback 40 TDI

200 hk quattro S tronic Proline Advanced

Elhybrid 20AU373 Q3 Sportback 40 TDI 200 hk quattro S tronic Proline Advanced

-6 100 409 700

20AU374 Q3 Sportback 40 TDI 200 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU374 Q3 Sportback 40 TDI 200 hk quattro S tronic S line

-6 100 454 000

20AU375 Q5 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Advanced

Elhybrid 20AU375 Q5 40 TDI 204 hk quattro S tronic Proline Advanced

-6 100 435 700

20AU376 Q5 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU376 Q5 40 TDI 204 hk quattro S tronic S line

-6 100 464 300 20AU377 Q5 45 TFSI 265 hk

quattro S tronic Proline Advanced

Elhybrid 20AU377 Q5 45 TFSI 265 hk quattro S tronic Proline Advanced

-6 100 461 700

20AU378 Q5 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

Elhybrid 20AU378 Q5 45 TFSI 265 hk quattro S tronic S line

-6 100 490 300

(19)

20AU206 Q5 50 TFSI e 299 hk quattro S tronic Proline Sport

Ladd- hybrid

20AU202 Q5 45 TFSI 245 hk quattro S tronic Proline Sport

12 600 472 500

20AU207 Q5 55 TFSI e 367 hk quattro S tronic Competition

Ladd-

hybrid 20AU203 Q5 45 TFSI 245 hk quattro S tronic S line

14 200 503 100

20AU208 Q7 45 TDI 231 hk quattro tiptronic Proline

Elhybrid 20AU208 Q7 45 TDI 231 hk quattro tiptronic Proline

-7 700 659 000 20AU209 Q7 45 TDI 231 hk

quattro tiptronic S line

Elhybrid 20AU209 Q7 45 TDI 231 hk quattro tiptronic S line

-7 700 708 800 20AU210 Q7 50 TDI 286 hk

quattro tiptronic Proline

Elhybrid 20AU210 Q7 50 TDI 286 hk quattro tiptronic Proline

-7 700 678 800 20AU211 Q7 50 TDI 286 hk

quattro tiptronic S line

Elhybrid 20AU211 Q7 50 TDI 286 hk quattro tiptronic S line

-7 700 728 600 20AU212 Q7 55 TFSI 340 hk

quattro tiptronic Proline Elhybrid 20AU212 Q7 55 TFSI 340 hk

quattro tiptronic Proline -7 700 678 800 20AU213 Q7 55 TFSI 340 hk

quattro tiptronic S line

Elhybrid 20AU213 Q7 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic S line

-7 700 728 600 20AU314 Q7 55 TFSI e 381 hk

quattro tiptronic Proline Ladd- hybrid

20AU314 Q7 55 TFSI e 381 hk quattro tiptronic Proline

-97 200 691 000 20AU315 Q7 60 TFSI e 456 hk

quattro tiptronic S line Ladd- hybrid

20AU315 Q7 60 TFSI e 456 hk quattro tiptronic S line

-130 900 757 300 20AU214 Q8 45 TDI 231 hk

quattro tiptronic S line

Elhybrid 20AU214 Q8 45 TDI 231 hk quattro tiptronic S line

-7 700 754 600 20AU215 Q8 45 TDI 231 hk

quattro tiptronic Elhybrid 20AU215 Q8 45 TDI 231 hk

quattro tiptronic -7 700 704 800 20AU216 Q8 45 TDI 286 hk

quattro tiptronic S line

Elhybrid 20AU216 Q8 45 TDI 286 hk quattro tiptronic S line

-7 700 786 100 20AU217 Q8 45 TDI 286 hk

quattro tiptronic

Elhybrid 20AU217 Q8 45 TDI 286 hk quattro tiptronic

-7 700 736 300 20AU218 Q8 55 TFSI 340 hk

quattro tiptronic S line

Elhybrid 20AU218 Q8 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic S line

-7 700 773 900 20AU219 Q8 55 TFSI 340 hk

quattro tiptronic

Elhybrid 20AU219 Q8 55 TFSI 340 hk quattro tiptronic

-7 700 724 100 20AU228 RS 6 Avant 600 hk

quattro tiptronic Elhybrid 20AU228 RS 6 Avant 600 hk

quattro tiptronic -7 700 1 102 300 20AU229 RS 7 Sportback 600 hk

quattro tiptronic

Elhybrid 20AU229 RS 7 Sportback 600 hk quattro tiptronic

-7 700 1 192 300 20AU232 RS Q8 600 hk quattro

tiptronic

Elhybrid 20AU232 RS Q8 600 hk quattro tiptronic

-7 700 1 311 300 20AU236 S4 Avant TDI 347 hk

quattro tiptronic Elhybrid 20AU236 S4 Avant TDI 347 hk

quattro tiptronic -7 700 661 900 20AU237 S4 Sedan TDI 347 hk

quattro tiptronic

Elhybrid 20AU237 S4 Sedan TDI 347 hk quattro tiptronic

-7 700 645 100 20AU238 S6 Avant TDI 349 hk

quattro tiptronic Elhybrid 20AU238 S6 Avant TDI 349 hk

quattro tiptronic -7 700 707 300 20AU239 S6 Sedan TDI 349 hk

quattro tiptronic

Elhybrid 20AU239 S6 Sedan TDI 349 hk quattro tiptronic

-7 700 690 300 20AU240 S7 Sportback TDI 349 hk

quattro tiptronic

Elhybrid 20AU240 S7 Sportback TDI 349 hk quattro tiptronic

-7 700 804 300 20AU379 S8 TFSI 571 hk quattro

tiptronic

Elhybrid 20AU379 S8 TFSI 571 hk quattro tiptronic

-7 700 1 416 900 20AU242 SQ5 TDI 347 hk quattro

tiptronic

Elhybrid 20AU242 SQ5 TDI 347 hk quattro tiptronic

-7 700 666 300 20AU243 SQ7 TDI 435 hk quattro

tiptronic Elhybrid 20AU243 SQ7 TDI 435 hk quattro

tiptronic -7 700 962 300

(20)

20AU381 SQ7 TFSI 507 hk quattro tiptronic

Elhybrid 20AU381 SQ7 TFSI 507 hk quattro tiptronic

-7 700 971 300 20AU244 SQ8 TDI 435 hk quattro

tiptronic

Elhybrid 20AU244 SQ8 TDI 435 hk quattro tiptronic

-7 700 1 010 300 20AU382 SQ8 TFSI 507 hk quattro

tiptronic Elhybrid 20AU382 SQ8 TFSI 507 hk quattro

tiptronic -7 700 1 019 300

BMW

20BM031 225xe Active Tourer Connected Edition

Ladd- hybrid

20BM013 218i Active Tourer 16 800 272 800 20BM032 225xe Active Tourer Ladd-

hybrid 20BM013 218i Active Tourer 0 256 000 20BM381 318d Sedan MHEV Elhybrid 20BM381 318d Sedan MHEV -11 000 352 300 20BM382 318d Touring MHEV Elhybrid 20BM382 318d Touring MHEV -11 000 365 700 20BM334 320d Sedan MHEV Elhybrid 20BM334 320d Sedan MHEV -11 000 371 100 20BM335 320d Touring MHEV

Connected Edition

Elhybrid 20BM335 320d Touring MHEV Connected Edition

-11 000 376 900 20BM336 320d Touring MHEV Elhybrid 20BM336 320d Touring MHEV -11 000 386 000 20BM337 320d xDrive MHEV

Touring

Elhybrid 20BM337 320d xDrive MHEV Touring

-11 000 406 000 20BM338 320d xDrive Sedan

MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM338 320d xDrive Sedan MHEV Connected Edition

-11 000 383 500

20BM339 320d xDrive Sedan MHEV

Elhybrid 20BM339 320d xDrive Sedan MHEV

-11 000 391 100 20BM340 320d xDrive Touring

MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM340 320d xDrive Touring MHEV Connected Edition

-11 000 384 900

20BM341 320d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

Elhybrid 20BM341 320d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

-11 000 396 800

20BM383 330d Sedan MHEV Elhybrid 20BM383 330d Sedan MHEV -11 000 491 300 20BM384 330d Touring MHEV Elhybrid 20BM384 330d Touring MHEV -11 000 504 700 20BM385 330d xDrive Sedan

MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM385 330d xDrive Sedan MHEV Connected Edition

-11 000 498 000

20BM386 330d xDrive Sedan MHEV Connected M Sport

Elhybrid 20BM386 330d xDrive Sedan MHEV Connected M Sport

-11 000 509 900

20BM387 330d xDrive Sedan MHEV

Elhybrid 20BM387 330d xDrive Sedan MHEV

-11 000 511 300 20BM388 330d xDrive Touring

MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM388 330d xDrive Touring MHEV Connected Edition

-11 000 492 800

20BM389 330d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

Elhybrid 20BM389 330d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

-11 000 504 700

20BM390 330d xDrive Touring

MHEV Elhybrid 20BM390 330d xDrive Touring

MHEV -11 000 526 200

20BM067 330e Sedan Connected Edition

Ladd- hybrid

20BM054 320i Sedan 14 900 375 400 20BM068 330e Sedan Ladd-

hybrid

20BM054 320i Sedan 14 900 375 400

(21)

20BM346 330e Touring Connected Edition

Ladd- hybrid

20BM055 320i Touring 14 900 390 300 20BM069 330e Touring Ladd-

hybrid

20BM055 320i Touring 14 900 390 300 20BM347 330e xDrive Sedan

Connected Edition

Ladd-

hybrid 20BM059 320i xDrive Sedan 14 900 396 900 20BM348 330e xDrive Sedan Ladd-

hybrid

20BM059 320i xDrive Sedan 14 900 396 900 20BM349 330e xDrive Touring

Connected Edition

Ladd- hybrid

20BM050 320d xDrive Touring Connected Edition

0 389 700 20BM350 330e xDrive Touring Ladd-

hybrid

20BM049 320d xDrive Touring 14 900 424 800 20BM391 420d Coupé MHEV Elhybrid 20BM391 420d Coupé MHEV -11 000 446 000 20BM392 420d xDrive Coupé

MHEV

Elhybrid 20BM392 420d xDrive Coupé MHEV

-11 000 466 000 20BM131 520d Sedan MHEV

Connected Edition

Elhybrid 20BM131 520d Sedan MHEV Connected Edition

-11 000 407 100 20BM355 520d Sedan MHEV

Connected M Sport

Elhybrid 20BM355 520d Sedan MHEV Connected M Sport

-11 000 429 800 20BM132 520d Sedan MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM132 520d Sedan MHEV Innovation Edition

-11 000 506 100 20BM133 520d Sedan MHEV Elhybrid 20BM133 520d Sedan MHEV -11 000 401 800 20BM128 520d Touring MHEV

Connected Edition

Elhybrid 20BM128 520d Touring MHEV Connected Edition

-11 000 424 600 20BM356 520d Touring MHEV

Connected M Sport

Elhybrid 20BM356 520d Touring MHEV Connected M Sport

-11 000 446 700 20BM129 520d Touring MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM129 520d Touring MHEV Innovation Edition

-11 000 519 700 20BM130 520d Touring MHEV Elhybrid 20BM130 520d Touring MHEV -11 000 420 700 20BM134 520d xDrive Sedan

MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM134 520d xDrive Sedan MHEV Connected Edition

-11 000 427 800

20BM357 520d xDrive Sedan MHEV Connected M Sport

Elhybrid 20BM357 520d xDrive Sedan MHEV Connected M Sport

-11 000 452 800

20BM135 520d xDrive Sedan MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM135 520d xDrive Sedan MHEV Innovation Edition

-11 000 526 800

20BM136 520d xDrive Sedan MHEV

Elhybrid 20BM136 520d xDrive Sedan MHEV

-11 000 424 800 20BM137 520d xDrive Touring

MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM137 520d xDrive Touring MHEV Connected Edition

-11 000 447 600

20BM358 520d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

Elhybrid 20BM358 520d xDrive Touring MHEV Connected M Sport

-11 000 469 700

20BM138 520d xDrive Touring MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM138 520d xDrive Touring MHEV Innovation Edition

-11 000 542 700

20BM139 520d xDrive Touring

MHEV Elhybrid 20BM139 520d xDrive Touring

MHEV -11 000 443 700

20BM395 520i Sedan MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM395 520i Sedan MHEV

Connected Edition -11 000 420 000

(22)

20BM396 520i Sedan MHEV Connected M Sport

Elhybrid 20BM396 520i Sedan MHEV Connected M Sport

-11 000 436 900 20BM397 520i Sedan MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM397 520i Sedan MHEV Innovation Edition

-11 000 514 500 20BM398 520i Sedan MHEV Elhybrid 20BM398 520i Sedan MHEV -11 000 425 000 20BM399 520i Touring MHEV

Connected Edition

Elhybrid 20BM399 520i Touring MHEV Connected Edition

-11 000 438 400 20BM400 520i Touring MHEV

Connected M Sport

Elhybrid 20BM400 520i Touring MHEV Connected M Sport

-11 000 455 300 20BM401 520i Touring MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM401 520i Touring MHEV Innovation Edition

-11 000 532 900 20BM402 520i Touring MHEV Elhybrid 20BM402 520i Touring MHEV -11 000 445 900 20BM403 530d Sedan MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM403 530d Sedan MHEV Innovation Edition

-11 000 609 500 20BM404 530d Sedan MHEV Elhybrid 20BM404 530d Sedan MHEV -11 000 520 000 20BM405 530d Touring MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM405 530d Touring MHEV Innovation Edition

-11 000 629 400 20BM406 530d Touring MHEV Elhybrid 20BM406 530d Touring MHEV -11 000 538 900 20BM407 530d xDrive Sedan

MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM407 530d xDrive Sedan MHEV Innovation Edition

-11 000 632 500

20BM408 530d xDrive Sedan MHEV

Elhybrid 20BM408 530d xDrive Sedan MHEV

-11 000 543 000 20BM409 530d xDrive Touring

MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM409 530d xDrive Touring MHEV Innovation Edition

-11 000 652 400

20BM410 530d xDrive Touring MHEV

Elhybrid 20BM410 530d xDrive Touring MHEV

-11 000 561 900 20BM154 530e iPerformance Sedan

Connected Edition

Ladd- hybrid

20BM141 520i Sedan Connected Edition

0 418 700 20BM155 530e iPerformance Sedan Ladd-

hybrid 20BM140 520i Sedan 44 400 460 200 20BM411 530e Sedan Connected

Edition

Ladd- hybrid

20BM411 530e Sedan Connected Edition

-116 100 423 600 20BM412 530e Sedan Ladd-

hybrid

20BM412 530e Sedan -78 100 466 900 20BM413 530e Touring Connected

Edition

Ladd-

hybrid 20BM413 530e Touring Connected Edition

-116 700 441 900 20BM414 530e Touring Ladd-

hybrid

20BM414 530e Touring -76 100 487 800 20BM156 530e xDrive

iPerformance Sedan Connected Edition

Ladd- hybrid

20BM141 520i Sedan Connected Edition

23 000 441 700

20BM157 530e xDrive iPerformance Sedan

Ladd- hybrid

20BM140 520i Sedan 67 400 483 200 20BM415 530e xDrive Sedan

Connected Edition

Ladd-

hybrid 20BM415 530e xDrive Sedan Connected Edition

-113 600 446 600 20BM416 530e xDrive Sedan Ladd-

hybrid

20BM416 530e xDrive Sedan -78 100 489 900 20BM417 530e xDrive Touring

Connected Edition

Ladd- hybrid

20BM417 530e xDrive Touring Connected Edition

-114 200 464 900 20BM418 530e xDrive Touring Ladd-

hybrid

20BM418 530e xDrive Touring -76 100 510 800

(23)

20BM419 530i Sedan MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM419 530i Sedan MHEV Connected Edition

-11 000 472 000 20BM420 530i Sedan MHEV

Connected M Sport Elhybrid 20BM420 530i Sedan MHEV

Connected M Sport -11 000 488 900 20BM421 530i Sedan MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM421 530i Sedan MHEV Innovation Edition

-11 000 566 500 20BM422 530i Sedan MHEV Elhybrid 20BM422 530i Sedan MHEV -11 000 477 000 20BM423 530i Touring MHEV

Connected Edition

Elhybrid 20BM423 530i Touring MHEV Connected Edition

-11 000 488 400 20BM424 530i Touring MHEV

Connected M Sport

Elhybrid 20BM424 530i Touring MHEV Connected M Sport

-11 000 505 300 20BM425 530i Touring MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM425 530i Touring MHEV Innovation Edition

-11 000 582 900 20BM426 530i Touring MHEV Elhybrid 20BM426 530i Touring MHEV -11 000 495 900 20BM427 530i xDrive Sedan

MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM427 530i xDrive Sedan MHEV Connected Edition

-11 000 495 000

20BM428 530i xDrive Sedan MHEV Connected M Sport

Elhybrid 20BM428 530i xDrive Sedan MHEV Connected M Sport

-11 000 511 900

20BM429 530i xDrive Sedan MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM429 530i xDrive Sedan MHEV Innovation Edition

-11 000 589 500

20BM430 530i xDrive Sedan

MHEV Elhybrid 20BM430 530i xDrive Sedan

MHEV -11 000 500 000

20BM431 530i xDrive Touring MHEV Connected Edition

Elhybrid 20BM431 530i xDrive Touring MHEV Connected Edition

-11 000 511 400

20BM432 530i xDrive Touring MHEV Connected M Sport

Elhybrid 20BM432 530i xDrive Touring MHEV Connected M Sport

-11 000 528 300

20BM433 530i xDrive Touring MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM433 530i xDrive Touring MHEV Innovation Edition

-11 000 605 900

20BM434 530i xDrive Touring MHEV

Elhybrid 20BM434 530i xDrive Touring MHEV

-11 000 518 900 20BM435 540d xDrive Sedan

MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM435 540d xDrive Sedan MHEV Innovation Edition

-11 000 690 500

20BM436 540d xDrive Sedan MHEV Ultimate Edition

Elhybrid 20BM436 540d xDrive Sedan MHEV Ultimate Edition

-11 000 786 000 20BM437 540d xDrive Sedan

MHEV Elhybrid 20BM437 540d xDrive Sedan

MHEV -11 000 601 000

20BM438 540d xDrive Touring MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM438 540d xDrive Touring MHEV Innovation Edition

-11 000 710 400

20BM439 540d xDrive Touring MHEV Ultimate Edition

Elhybrid 20BM439 540d xDrive Touring MHEV Ultimate Edition

-11 000 804 900 20BM440 540d xDrive Touring

MHEV

Elhybrid 20BM440 540d xDrive Touring MHEV

-11 000 619 900 20BM441 540i xDrive Sedan

MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM441 540i xDrive Sedan MHEV Innovation Edition

-11 000 646 500

(24)

20BM442 540i xDrive Sedan MHEV Ultimate Edition

Elhybrid 20BM442 540i xDrive Sedan MHEV Ultimate Edition

-11 000 742 000 20BM443 540i xDrive Sedan

MHEV

Elhybrid 20BM443 540i xDrive Sedan MHEV

-11 000 557 000 20BM444 540i xDrive Touring

MHEV Innovation Edition

Elhybrid 20BM444 540i xDrive Touring MHEV Innovation Edition

-11 000 666 400

20BM445 540i xDrive Touring MHEV Ultimate Edition

Elhybrid 20BM445 540i xDrive Touring MHEV Ultimate Edition

-11 000 760 900 20BM446 540i xDrive Touring

MHEV Elhybrid 20BM446 540i xDrive Touring

MHEV -11 000 575 900

20BM447 545e xDrive Sedan

Connected Edition Ladd-

hybrid 20BM447 545e xDrive Sedan

Connected Edition -213 400 438 800 20BM448 545e xDrive Sedan Ladd-

hybrid

20BM448 545e xDrive Sedan -170 100 489 900 20BM449 620d xDrive MHEV Elhybrid 20BM449 620d xDrive MHEV -11 000 546 600 20BM450 630d xDrive MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM450 630d xDrive MHEV Innovation Edition

-11 000 744 600 20BM451 630d xDrive MHEV Elhybrid 20BM451 630d xDrive MHEV -11 000 642 600 20BM452 640d xDrive MHEV

Innovation Edition

Elhybrid 20BM452 640d xDrive MHEV Innovation Edition

-11 000 804 600 20BM453 640d xDrive MHEV

Ultimate Edition

Elhybrid 20BM453 640d xDrive MHEV Ultimate Edition

-11 000 912 600 20BM454 640d xDrive MHEV Elhybrid 20BM454 640d xDrive MHEV -11 000 702 600 20BM455 640i xDrive MHEV

Innovation Edition Elhybrid 20BM455 640i xDrive MHEV

Innovation Edition -11 000 760 600 20BM456 640i xDrive MHEV

Ultimate Edition

Elhybrid 20BM456 640i xDrive MHEV Ultimate Edition

-11 000 868 600 20BM457 640i xDrive MHEV Elhybrid 20BM457 640i xDrive MHEV -11 000 658 600 20BM458 730d xDrive MHEV Elhybrid 20BM458 730d xDrive MHEV -11 000 1 007 300 20BM459 730Ld xDrive MHEV Elhybrid 20BM459 730Ld xDrive MHEV -11 000 1 052 300 20BM460 740d xDrive MHEV Elhybrid 20BM460 740d xDrive MHEV -11 000 1 078 300 20BM461 740Ld xDrive MHEV Elhybrid 20BM461 740Ld xDrive MHEV -11 000 1 123 300 20BM205 745e iPerformance Ladd-

hybrid

20BM209 750i xDrive -205 000 917 000 20BM206 745Le iPerformance Ladd-

hybrid

20BM211 750Li xDrive -228 000 939 000 20BM207 745Le xDrive

iPerformance

Ladd- hybrid

20BM211 750Li xDrive -205 000 962 000 20BM462 840d xDrive Gran Coupé

MHEV

Elhybrid 20BM462 840d xDrive Gran Coupé MHEV

-11 000 953 100

20BM221 i3 (120Ah) BEV El 20BM002 118i -40 000 217 900

20BM222 i3s (120Ah) BEV El 20BM002 118i -40 000 217 900

20BM223 i8 Coupé Ladd-

hybrid

20BM223 i8 Coupé -350 000 1 136 500 20BM224 i8 Roadster Ladd-

hybrid 20BM224 i8 Roadster -350 000 1 291 500 20BM463 iX3 Charged Edition El 20BM290 X3 xDrive20i Connected

Edition

61 400 523 000 20BM464 iX3 Charged Plus Edition El 20BM290 X3 xDrive20i Connected

Edition

124 700 586 300 20BM365 M340d xDrive MHEV Elhybrid 20BM365 M340d xDrive MHEV -11 000 625 100 20BM366 M340d xDrive Touring

MHEV

Elhybrid 20BM366 M340d xDrive Touring MHEV

-11 000 638 500

Figure

Updating...

References

Related subjects :