Remissvar: Föreskrifter från Socialstyrelsen om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum Diarienummer 1 (1)

2021-04-19 841/2021

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Socialstyrelsen

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET

Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, registrator@tlv.se, www.tlv.se Org. nr 202100-5364

Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

(Socialstyrelsens diarienummer 4.1-8405/2021)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Socialstyrelsens remiss av förslag till föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

TLV tillstyrker sammanfattningsvis Socialstyrelsens förslag, och lämnar utifrån sitt verksamhetsområde följande kommentarer.

TLV beslutar om pris och subvention för förbrukningsartiklar enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. TLV instämmer därför i Socialstyrelsens bedömning att det inte vore ändamålsenligt med en egen definition av förbrukningsartiklar i föreskrifterna om användning av medicintekniska produkter.

TLV har i tidigare yttrande (dnr 100/2020) noterat att Socialstyrelsen föreslås få meddela föreskrifter om att hälso- och sjukvårdsinstitutioner ska lagra och förvara UDI även för andra produkter än implantat i klass III och för produkter som har levererats till dem. TLV

uppmärksammar därför särskilt att de föreslagna föreskrifterna inte rör andra produkter än implantat i klass III. Mot bakgrund av detta vill TLV betona att strukturerad och enhetlig lagring och förvaring av UDI inom hälso- och sjukvården skulle kunna bidra till förbättrad uppföljning av medicintekniska produkter. Om användning av medicintekniska produkter, med hjälp av UDI, dessutom kunde härledas ända ner på individnivå skulle detta också kunna vara värdeskapande i TLV:s arbete.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Agneta Karlsson. Föredragande har varit juristen Shirin Daneshgari Nejad.

Agneta Karlsson

Shirin Daneshgari Nejad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :