• No results found

Bullerutredning för Midgård 2 m. fl.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bullerutredning för Midgård 2 m. fl."

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Trivector Traffic Rapport 2021:125, Version 1.1

Bullerutredning för Midgård 2 m. fl.

Vimmerby kommun

(2)

Trivector Traffic Vävaregatan 21 SE-222 36 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 00 info@trivector.se

Dokumentinformation

Titel: Bullerutredning för Midgård 2 m. fl. Vimmerby kommun Serie nr: 2021:125

Projektnr: 21179 Medver-

kande:

Petra Ahlström Niklas Tengheden Lovisa Indebetou Beställare: Vimmerby kommun

Kontaktperson: Hanna Maleus Larsson, hanna.maleus.larsson@hultsfred.se, 0495 - 24 14 21

Dokumenthistorik:

Version Datum Förändring Distribution

0.9 2021-09-15 Preliminärversion Beställare

1.0 2021-09-28 Test av effekten av olika place- ring, längd, höjd m m på buller- plank.

Beställare

1.1 2021-10-01 Mindre justeringar Beställare

(3)

Trivector Traffic Vävaregatan 21 SE-222 36 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 00 info@trivector.se

Innehållsförteckning

1. Den studerade bebyggelsen och trafiken 1

1.1 Bakgrund och syfte 1

1.2 Förutsättningar för beräkningar 1

2. Riktvärden och beräkningsmetod 3

2.1 Riktvärden vid nybyggnad av skolor, förskolor och fritidshem 3

2.2 Beräkningsmetod 3

3. Beräknade ljudnivåer 4

3.1 Beräknade ljudnivåer, med befintligt bullerplank 4

3.2 Beräknade ljudnivåer med nytt bullerplank, alternativ 1 5 3.3 Beräknade ljudnivåer med olika alternativ av bullerplank 6

3.4 Sammanfattande slutsats 7

(4)

Trivector Traffic Vävaregatan 21 SE-222 36 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 00 info@trivector.se

(5)

1

Trivector Traffic

1. Den studerade bebyggelsen och trafiken

1.1 Bakgrund och syfte

Vimmerby kommunen har tagit fram ett detaljplaneförslag för Midgård 2 och en del av Vimmerby 3:3. Syftet med detaljplanen är att även möjliggöra för skola utöver kontorsverksamhet. I samband med detta önskade Vimmerby kommun att en trafikbullerutredning skulle genomföras.

Figur 1-1 Översiktskarta - planområdet är markerat med streckad röd linje.

1.2 Förutsättningar för beräkningar

För bullerberäkningarna har de förutsättningarna använts som redovisas nedan.

Om några förutsättningar ändras så kan även ljudnivåerna komma att ändras.

Läge

Byggnaden ligger norr om väg 40, söder om Traktorvägen och ca 300 m öster om Lundgatan. Endast buller från väg 40 beaktas vid bullerberäkningarna. Öv- riga vägar bedöms endast ge ett litet försumbart bullerbidrag.

Vägtrafik

För beräkningen av bullernivåerna har trafikmängderna räknats upp till 2040 års värden. Enligt Trafikverkets prognoser1 för Kalmar län kommer personbilstrafi- ken att öka med 21 % mellan 2017 och 2040 och den tunga trafiken förväntas öka med 39 % under samma period.

De vägar som påverkar ljudet är väg 40. Övriga vägar och gator bedöms endast påverka bullernivåerna marginellt.

Tabell 1.1 Vägtrafikmängder, uppmätta och prognostiserade för år 2040. Källa Trafikverket.

Väg Trafikmängd Andel

tung trafik

Trafikmängd Andel tung trafik

Uppmätt år 2019 Prognos år 2040

Väg 40, öster om Lundgatan 3 910 f/d 13,3 % 4 700 f/d 15 %

1 Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2010-2040-2060, fr o m 2016-04-01

(6)

2

Trivector Traffic

Dygnsfördelning av vägtrafiken

För att beräkna de maximala ljudnivåerna under mest belastad timme under dag/kväll behövs uppgifter om trafikens fördelning över dygnet. För beräkning- arna har använts att 7 % av den tunga trafiken går under mest belastad timme dag/kväll. Uppgifterna om dygnsfördelningen är hämtad från VGU 20162. Skyltad hastighet

Hastigheten på väg 40 förbi utredningsområdet är 100 km/tim. Den skyltade has- tigheterna som används för bullerberäkningarna är hämtad från Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB).

2 VGU, Vägar och gators utformning, Rapport 2016:083.

(7)

3

Trivector Traffic

2. Riktvärden och beräkningsmetod

2.1 Riktvärden vid nybyggnad av skolor, förskolor och fritidshem

Naturvårdsverket anger3 att den ekvivalenta ljudnivån från trafiken inte bör över- skrida 50 dBA på de delar av ny skolgård som är avsedda för lek, vila och peda- gogisk verksamhet. Den maximala ljudnivån på dessa ytor bör inte överskrida 70 dBA. Det motsvarar de riktvärden som gäller för uteplatser vid bostadshus.

Övriga vistelseytor inom skolgården bör ha högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt 70 dBA i maximal ljudnivå.

Tabell 2-1 Riktvärden för nybyggnad av skolgård enligt Naturvårdsverket.

Utrymme Ekvivalentnivå för

dygn (dBA)

Maximalnivå (dBA) De delar av gården som är avsedda för lek, vila

och pedagogisk verksamhet

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

* Nivån bör inte överskridas mer än 5 gånger/maxtimme under den tid som skolgården utnyttjas (ex- empelvis kl 07 - 18)

När det gäller ljudnivåer inomhus bör man i skolor klara samma riktvärden som vid nybyggnad av bostäder, d v s högst 30 dBA i ekvivalent ljudnivå och högst 45 dBA i maximal ljudnivå.

Riktvärden för buller på äldre skolgård

Riktvärden för äldre skolgård, det vill säga ej nybyggnad, innebär att den ekvi- valenta ljudnivån från trafiken inte bör överskrida 55 dBA på de delar av skol- gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Den maximala ljudnivån för samma ytor bör inte överstiga 70 dBA.

2.2 Beräkningsmetod

Eftersom det är komplicerat att mäta bullernivåer, samtidigt som resultatet ofta är osäkert, genomförs oftast beräkningar i stället. Bullernivåerna från vägtrafiken har i detta fall beräknats med hjälp av Soundplan version 8.2. Programmet bygger på den nordiska beräkningsmodellen för buller från vägtrafik som svenska Na- turvårdsverket tagit fram i samarbete med övriga nordiska länder. Upp till och med tredje ordningens reflexer tas med i beräkningarna.

De bullernivåer som anges i resultaten är ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer. Ekvivalentnivån beskriver den genomsnittliga bullernivån över ett dygn. Maxnivån är det högsta värde som erhålls under tidsperioden.

3 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-pa-skolgard/ (uttag 20201016)

(8)

4

Trivector Traffic

3. Beräknade ljudnivåer

Ljudnivåerna på skolgården illustreras som ljudutbredningskartor 1,5 meter ovan mark för prognosticerad trafik år 2040. Notera att ljudutbredningskartor inte kan bortse från ljudreflexer i egna fasader och är därmed inga frifältsvärden. Det in- nebär att ljudnivån vid fasaden i riktning mot väg 40 kan överskattas med upp mot 3 dBA jämfört med riktvärdena som avser frifältsvärden, d v s utan ljudreflex i egen fasad.

3.1 Beräknade ljudnivåer, med befintligt bullerplank

Nedan visas beräknade ljudnivåer med befintligt bullerplank längs väg 40. Bul- lerplanket visas som ljusblå linje.

Ekvivalenta ljudnivåer

De ekvivalenta ljudnivåerna visas i Figur 3-1.

Riktvärdena för nybyggnad av skola, 50 dBA, klaras endast på en mycket liten del av skolgår- den utan ytterligare bullerskyddande åtgärd (mörkgrön yta). Vid ungefär hälften av tomten är ljudnivåerna 51 – 55 dBA.

Väster om skolbyggnaden är asfalterad yta för bilparkering. Här behöver ej riktvärdena kla- ras.

Maximala ljudnivåer

De maximala ljudnivåerna visas i Figur 3-2.

Vid jämförelse med riktvärdet på 70 dBA som gäller både vid nya och befintliga skolor så klaras detta inom i princip hela skolans om- råde (gröna ytor).

Figur 3-1 Ekvivalenta ljudnivåer

Figur 3-2 Maximala ljudnivåer

(9)

5

Trivector Traffic

3.2 Beräknade ljudnivåer med nytt bullerplank, alternativ 1

Här visas de beräknade ljudnivåerna + 1,5 m ovan mark för prognosticerad trafik år 2040 med befintligt bullerplank längs väg 40 samt nytt, 2,7 m högt bullerplank som går från var sida om det befintliga bullerplanket drygt 20 m in mot förskolan.

Bullerplanken visas som ljusblå linjer.

Detta är ett exempel på bullerdämpande åtgärd. Man kan också höja befintligt bullerplank, förlänga/höja det nya bullerplanket, anlägga bullrplank/vallar inne på skolgården etc. Om det finns plats för en bullervall kan denna användas som en upskattad lekyta för barnen.

Ekvivalenta ljudnivåer

Med nytt bullerplank klaras riktvärdena för nybyggnad av skola, 50 dBA, endast vid en mycket liten del av skolgården norr om byggnaden. Vid i stort sett hela skolgården är ljudnivåerna 51 – 55 dBA.

De gula ytorna väster om skolbyggnaden är asfalterad yta för bilparkering. Här behöver ej riktvärden klaras.

Maximala ljudnivåer

Vid jämförelse med det maximala riktvärdet 70 dBA som gäller både vid nya och befint- liga skolor så klaras detta inom i hela skolans område (gröna ytor).

Figur 3-3 Ekvivalenta ljudnivåer – med nytt bullerplank

Figur 3-4 Maximala ljudnivåer – med nytt bullerplank

(10)

6

Trivector Traffic

3.3 Beräknade ljudnivåer med olika alternativ av bullerplank

Här visas effekten av olika placering, höjd och utsträckning på bullerplank. I fi- gurerna nedan visas endast de ekvivalenta ljudnivåerna eftersom riktvärdet för maximal ljudnivå klaras med befintligt bullerplank.

Detta har gjorts för att visa om det är möjligt at klara det ekvivalenta riktvärdet för skolgård.

Bullerplank alternativ 2

Här har den asfalterade ytan sydväst om byggnaden gjorts mjuk istället för hård.

Bullerplanket i öster har förlängts ytterligare in mot gården. Bullerplanket i väs- ter har förlängts ytterligare och flyttats österut.

I den högra figuren har bullerplanken absorberande yta in mot gården för att minska reflektionerna av bullret.

Att mjukgöra den asfalterade ytan sydväst om byggnaden påverkar inte ljudni- våerna på den planerade skolgården nämnvärt mer än på själva parkeringsytan.

Med absorberande skärm, på insidan av de nya bullerplanken, sänks ljudnivåerna närmast planket i öster. Riktvärdet för skolgård (50 dBA) klaras på en mycket lite del av skolgården (mörk grönt).

Figur 3-5 Ekvivalenta ljudnivåer. Förlängt och flyttat bullerplank. Högra bilden: Absorberande buller- plank in mot gården.

Bullerplank alternativ 3

Här visas den bullerdämpande effekten om man höjer det befintliga och de ”nya” buller- planken med en meter, så att de är 3,7 m höga. Ej absorberande plank.

Ljudnivåerna dämpas här rejält, framförallt i den västra delen där riktvärdet för skolgård 50 dBA nu klaras.

Figur 3-6 Ekvivalenta ljudnivåer med förlängda nya bullerplank. Både befintligt och nya bullerplank har höjts till 3,7 m.

Bullerplank med absorberande yta in mot gården

(11)

7

Trivector Traffic

3.4 Sammanfattande slutsats

Bullerberäkningarna visar att man inte klarar det ekvivalenta riktvärdet för skol- gård vid Midgård 2 utan att bullerdämpande åtgärder genomförs.

Med t ex förlängda nya bullerplank samt att höjden på befintligt och nya plank höjs till 3,7 m så klaras riktvärdet för skolgård vid ungefär hälften av skolgården, se Figur 3-6.

Det maximala riktvärdet vid skolgård klaras utan åtgärd.

(12)

References

Related documents

Synpunkter på föreslagna riktlinjer har inkommit från avdelningen för miljö- och hälsoskydd som svarat att riktvärden för ljudnivån från uteserveringar inte bör överskrida

Väg 151 är inte rekommenderad transportled för farligt gods men vid en insamling av transportuppgifter för farligt gods som genomfördes av Myndigheten för Samhällsskydd och

Utredningen inleddes med en inventering av hela området, varefter ett visst grävande av provgropar på områdets bergstoppar genomfördes. Därefter grävdes det med maskin i de

Med åtgärder som medför att ekvivalenta ljudnivåer inte överskrider 60 dBA vid någon fasad behöver byggnaden inte anpassas för bullerdämpad sida.. Exempel på åtgärd är en

Den ekvivalenta ljudnivån från trafik uppgår till som mest 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och riktvärdet om 55 dBA för övriga skolgårdsytor innehålls.. Den ekvivalenta

I förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Strömstad-Skee (samrådshandling daterad 060620) finns planområdet med som en del av ett utredningsområde för bostäder

De flesta av de planerade bostäderna inom planområdet uppfyller riktvärdena för trafikbuller enligt förordningens 3 § genom att dygnsekvivalent ljudnivå från tra- fik vid

Det kan vara i lekar och aktiviteter där de vuxna inte är med och styr utan utgår från eleverna själva och där de har möjligheter till delaktighet och inflytande över sina