ävstångscertifikat Asien Optimal nr 1

Full text

(1)

ävstångscertifikat Asien Optimal nr 1

Vår uppfattning: Till följd av turbulensen på aktiemarknaden har kurserna och värderingarna på de asiatiska börserna sjunkit. Det skapar ett köpläge. Samtidigt är osäkerheten och fluktuationerna stora.

Vår lösning: Hävstångscertifikat Asien Optimal nr 1, där startvärdet sätts till det lägsta värdet under de 10 första veckorna. Du går in vid den garanterat lägsta kursen.

Teckna dig senast 17 oktober 2008 Hävstångscertifikat

Asien Optimal nr 1 100 % kapitalrisk

Teckningskurs 1 24 500 SEK

Kapitalskydd NEJ

Deltagandegrad 2 1,0

Exponerat belopp 100 000 SEK

Löptid 4 år

Genomsnittsberäkning 12 mån

Emittent UBS AG (AA-) Startkurs 3 Den lägsta noteringen av de stängningskurser

som noteras varje fredag under löptidens första tio veckor.

Inriktning Aktieindex i Hong Kong, Taiwan, Sydkorea & Singapore

(2)

Att gå in i marknaden vid rätt tillfälle kan vara helt av­

görande för om investeringen blir lyckad eller inte. I pe­

rioder med stora börssvängningar är förstås timingen extra viktig.

Hävstångscertifikat Asien Optimal följer en index­

korg med 1/4 i Hong Kong, Taiwan, Sydkorea och Singapore. Det unika med placeringen är att startvär­

det för den underliggande indexkorgen kommer att vara den lägsta noteringen av de stängningskurser som noteras varje fredag under de tio första veckorna, pe­

rioden 24 oktober till 29 december. Ditt ingångsvärde blir därmed det lägsta under dessa tio veckor. Något som i förlängningen ökar dina möjligheter för en god avkastning.

PLACERINGEN I KORTHET

Den ökade börsturbulensen ger goda skäl för att ta hem en del av de vinster som finns kvar i aktieportföljen. Samtidigt har kurserna och värderingarna sjunkit, vilket kan ge ett utmärkt köpläge om oron lägger sig. Hävstångscertifikat Asien Optimal är konstruerad för dig som vill ta en position på den asiatiska marknaden och få en garanterat fördelaktig start.

Gå in på den asiatiska marknaden vid garanterat rätt tillfälle.

Reglera risken med Hävstångscertifikat.

Hävstångscertifikatet är framtaget för dig som vill ha ett verktyg för att hantera portföljens risk och expone­

ring. Använt på rätt sätt kan den totala risken i värde­

pappersportföljen minskas samtidigt som avkastnings­

potentialen ökas. Utmärkande för Hävstångscertifikat Asien Optimal är att en liten insats ger en stor expo­

nering mot en uppgång i placeringens index. Obser­

vera dock att hela din insats kan gå förlorad och det är mycket viktigt att du tar del av gällande villkor.

Möjligheter:

• Ekonomiskt sett den mest dynamiska regionen.

• Snabbt växande inhemsk efterfrågan.

Risker:

• Stort beroende av utvecklingen i Kina.

• Känslig för begränsningar i frihandeln.

• En utdragen lågkonjunktur i USA.

• En utebliven uppgång innebär att hela investeringsbeloppet förloras.

Indexutveckling sedan april 1997 *

50 300

apr-97 apr-99 apr-01 apr-03 apr-05 apr-07

150 200 250

100

Världsindex Asienindex

Källa: Reuters EcoWin

1 Teckningskursen anges inklusive samtliga investeringskostnader.

2 Deltagandegraden, dvs andelen av uppgången, är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges och de slutgiltiga villkoren fastställs på start- dagen. Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden ej understiger 0,8. Av alla de placeringar som tidigare konstruerats har Garantum kunnat bibehålla eller förbättra de indikativa villkoren i 356 av 388 placeringar. Se vidare på sista sidan i denna marknadsföringsbroschyr, på sidan två i anmälnings- sedeln samt i emittentens prospekt som innehåller placeringens gällande villkor.

3 Varje fredag perioden 24 oktober till 29 december. Skulle en fredag inte vara en handelsdag flyttas mättillfället till en annan handelsdag.

I denna marknadsföringsbroschyr kan det finnas asterixer angivna som i sådana fall avser följande: * historisk information, ** simulerad historisk information samt *** information som endast utgör exempel för att underlätta förståelsen av certifikatet. Utförligare förklaringar om detta finns på sista sidan i detta marknadsföringsmaterial.

(3)

1 000 000 SEK mot underliggande

indexkorg

245 000 SEK Totalt investerings-

belopp som kan förloras

Exponering i 4 år

Hävstångscertifikatet tecknas till kursen 24 500 SEK per styck och ger indikativt 1,0 gånger indexkorgens utveckling. Det belopp som exponeras i marknaden uppgår till 100 000 SEK per certifikat vilket medför att en positiv utveckling kan ge en hög hävstång på det investerade beloppet. Bilden illustrerar ett exempel på

en investering i tio hävstångscertifikat, dvs. ett inves­

terat belopp på totalt 245 000 SEK. Det belopp som exponeras i marknaden och som eventuell avkastning beräknas på utgör 1 MSEK. Det sämsta utfallet är en utebliven tillväxt för indexkorgen vilket innebär att hela investeringsbeloppet på 245 000 SEK förloras.

Liten kapitalinsats ger stor exponering mot Asien.

PLACERINGEN PÅ DJUPET

1,0 gånger utvecklingen

Räkneexempel – hur stor blir avkastningen? ***

Tabellen visar utvecklingen för 245 000 SEK som investerats i tio hävstångscertifikat vilket ger en exponering på 1 MSEK. Exemplet är baserat på en fastställd deltagandegrad på 1,0. Slutvärdet för indexkorgen beräknas som ett genomsnitt av 13 observationer som genomförs månadsvis under löptidens sista år. Det gör att en kraftig uppgång under denna period inte får fullt genomslag i slutvärdet. Samtidigt innebär beräkningen ett skydd mot kursfall vid en nedgång mot slutet av löptiden.

Indexkorgens utveckling (med hänsyn till genom- snittsberäkning)

Investerat

belopp Återbetalat

belopp Avkastning på

investerat belopp Effektiv årsavkastning (inkl samtliga kostnader)

-25 % 245 000 SEK 0 SEK -100 % -

+/-0 % 245 000 SEK 0 SEK -100 % -

+15 % 245 000 SEK 150 000 SEK -39 % -11,5 %

Brytpunkt: +24,5 % 245 000 SEK 245 000 SEK 0 % 0 %

+50 % 245 000 SEK 500 000 SEK 104 % 19,5 %

+ 75 % 245 000 SEK 750 000 SEK 206 % 32,3 %

(4)

Hävstångscertifikat, köp endast tillväxtdelen i en indexobligation.

PLACERINGEN PÅ DJUPET

I dagsläget är det många investerare som önskar dra nytta av en indexobligations avkastningspotential som skapas med hjälp av skräddarsydda optioner. Samtidigt vill man hitta ett bättre alternativ till den nollkupong­

obligation som står för kapitalskyddet då den endast växer i samma takt som marknadsräntan. Den som hit­

tar en högre avkastningsmöjlighet i en alternativ place­

ring, som kan avkasta mer än nollkupongobligationen, kan själv bygga sin egen indexobligation.

En investering i ett hävstångscertifikat innebär att in­

dexobligationens option förvärvas. Samma tillväxtpo­

tential som vid en direktinvestering i indexobligationen fås men ett mycket mindre belopp behöver investeras.

Därmed frigörs ett större kapital som istället kan inves­

teras i andra tillgångsslag för att sprida och sänka total­

risken i placeringsportföljen. Risken i hävstångscertifi­

katet ligger i en utebliven tillväxt som medför att hela insatsen förloras.

Tillväxtdel

Option

Obligation Kapitalskydd

Viktigt om hävstångscertifikat - ej kapitalskydd

Investeraren måste vara medveten om att vid

en investering i ett hävstångscertifikat riskeras

hela insatsen vid en utebliven tillväxt på mark-

naden. Hävstångscertifikatet bör användas som

ett komplement till den totala portföljen och an-

vändas som ett verktyg för att hantera portfölj-

ens risk och exponering. Historisk avkastning

innebär ingen garanti för framtida avkastning.

(5)

PLACERINGEN PÅ DJUPET

Rätt timing kan vara avgörande för den slutliga avkastningen.

En historisk tillbakablick visar att avkastningen i en placering kan variera väsentligt beroende på om inves­

teraren lyckas gå in vid rätt tillfälle eller inte. I tabellen ser du hur stora skillnaderna kan vara under en period på tio veckor. Under exempelvis 2001, då börserna var mycket turbulenta, kunde en investerare i genomsnitt få cirka 17,4 procent lägre ingångsvärde genom att gå in vid rätt tillfälle.

Som mest kunde en investerare under ett och samma år få en 35,8 procent lägre ingångskurs jämfört med den högst noterade kursen – enbart genom att gå in i börsen på rätt dag. Siffrorna i tabellen har beräknats på samma sätt som hävstångscertifikatet är konstruerat.

5

Effekten av optimal start.

I juni 2008 startade en placering med samma konstruk­

tion som i Asien Optimal. Den heter Sverige Optimal nr 16 och under de tio första veckorna noterades en kurs på 85,2 vilket innebar att investerarna sänkte sin startkurs med 14,8 procent, jämfört med den första dagens kurs på 100. Om slutkursen vid löptidens slut skulle fastställas till 125 blir uppgången i index nästan 47 procent (125/85,2–1). Detta kan jämföras med en placering som har traditionell start där värdestegringen endast skulle bli 25 procent eftersom startkursen i en sådan placering fastställts till 100. Om en placering med traditionell start ska bli jämförbar med Sverige Optimal nr 16 skulle det behövas en deltagandegrad på nästan 1,9 för att samma uppgång ska uppnås, något som inte är möjligt att få i dagsläget.

Bilden nedan illustrerar effekten av en optimal in­

gångskurs jämfört med en traditionell start och det grå fältet visar mätperioden för den optimala starten.

4

Exempel: Avkastning vid traditionell (A) respektive optimal (B) start. ***

125

100

85

A B

10 veckor 4 år

Startkurs traditionell

Startkurs Optimal

Skillnad mellan högsta och lägsta kurs på börsen under tio veckor (en mätpunkt per vecka)*

Genomsnittlig Största skillnad skillnad

2000 14,8 % 35,8 %

2001 17,4 % 34,5 %

2002 12,7 % 23,0 %

2003 11,3 % 21,5 %

2004 8,4 % 19,5 %

2005 6,2 % 12,2 %

2006 8,2 % 16,5 %

2007 12,3 % 26,5 %

2008 (t.o.m. aug) 12,9 % 22,0 %

4 Exemplet tar ej hänsyn till placeringarnas faktiska deltagandegrader, som i Sverige Optimal nr 16 uppgår till 1,2.

5 Den historiska skillnaden är mätt som skillnaden mellan den högsta och lägsta stängningskursen under en tioveckorsperiod för en och samma veckodag.

(6)

Tidplan och betalning.

17 okt 2008 Sista teckningsdag då anmälningssedeln måste vara Garantum tillhanda.

20 okt 2008 Avräkningsnotor och betalningsanvisningar börjar skickas ut.

24 okt 2008 Startdag för certifikatets underliggande tillgång och fastställande av villkoren.

30 okt 2008 Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro.

10 nov 2008 Leverans av värdepapper påbörjas tidigast denna dag.

12 nov 2012 Preliminär förfallodag och tidpunkt för återbetalning.

Minsta teckningspost: 3 certifikat.

Anmälan och betalning: Anmälan är bindande och ska vara Garantum till- handa per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag. Betalning kan också göras i förskott.

För depåkunder hos Garantum erhålls ränta på det förtida insatta beloppet och ränta räknas fram till den sista betalningsdagen. Betalning kan göras till ett av följande konton:

- Bankgiro: 5861-4462, Garantum Fondkommission AB (endast OCR-nr kan anges vilket erhålls på avräkningsnotan).

- SEB, klientmedelskonto: 5231-10 223 69, Garantum Fondkommission AB.

Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depå- nummer, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer eller det OCR-nummer som finns på avräkningsnotan. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor.

Hävstångscertifikatet ska i första hand ses som en inves­

tering under hela dess löptid men det finns möjlighet till flexibilitet under löptiden. Under normala mark­

nadsförhållanden kan placeringen avyttras i förtid på en andrahandsmarknad som tillhandahålls av Garan­

tum. Vid en positiv utveckling under löptiden kan Garantum dessutom komma att erbjuda en möjlighet att ta hem en vinst före löptidens slut vilket i praktiken innebär att hävstångscertifikatet avyttras i förtid.

Andrahandsmarknad.

Exponerat kapital Investerat kapital

Vårt övriga erbjudande.

Förutom Hävstångscertifikat Asien Optimal så erbju­

der Garantum Hävstångscertifikat Carry Trade Mix och Hävstångscertifikat Brasilien. Dessutom erbjuds teckningsmöjlighet i sex kapitalskyddade placerings­

alternativ. Genom att kombinera hävstångscertifikat

med en kapitalskyddad placering skapas en optimal kombination av risk och avkastning. Läs mer om varje enskild placering i respektive marknadsföringsmaterial som finns tillgängligt på www.garantum.se.

4 ÅR Asien Optimal

5 ÅR Carry Trade Mix 1 ÅR

Brasilien

Viktig information: En investering i en strukturerad produkt är som vid alla investeringar förknippad med vissa risker. Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av placeringen samt omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av placeringen som en investering med anled- ning av sin egen situation och sina ekonomiska omständigheter. Innehållet i denna broschyr är ej avsett att vara rådgivande utan endast informativt. Mer information finns på sista sidan i denna broschyr. Fullständig information och gällande villkor för erbjudandet återfinns i emittentens prospekt, vilket investerare uppmanas ta del av innan ett investeringsbeslut tas.

(7)

Viktigt att veta.

VIKTIG INFORMATION OM BROSCHYREN Marknadsföring

Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och certifi- katet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för produkten och Garantums erbjudande. Emittenten har varken producerat eller godkänt innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av fullständiga prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.garantum.se eller kan erhållas genom att kon- takta Garantum på telefon 08-522 550 00.

Indikativa villkor

Angiven deltagandegrad är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Deltagande- graden är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och valutamarknaden och de slutgil- tiga villkoren fastställs på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden inte understiger en förutbestämd lägsta nivå på 0,8.

Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstift- ning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Garantum äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Garantum bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet.

Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk infor- mation och eventuell information markerad med **

avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Garantums eller emitten- tens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Inves- terare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att certifikatets löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

Räkneexempel

Information markerad med *** utgör endast exem- pel för att underlätta förståelsen av certifikatet. Räk- neexemplet visar hur produktens avkastning beräk- nas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer.

De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning.

Rådgivning

Om certifikatet är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje en- skild investerares egna förhållanden och denna bro- schyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare.

Investeraren måste därför själv bedöma lämplighe- ten i att investera i produkten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina profes- sionella rådgivare. En investering i certifikatet är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämp- lig för investerare som dessutom har investerings- mål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Garantum Fondkom- mission AB eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av certifikatet och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta el- ler indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering i certifikatet.

ERSÄTTNINGAR Allmänt

För att Garantum skall kunna ge dig som kund bästa service har Garantum avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Garantum en ersättning till leverantörerna.

Delar av de avgifter, överkurs och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Garantum tillhanda- håller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Garantum kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersätt- ningar kan erhållas från Garantum.

Ersättningar från Garantum

Det certifikat som Garantum tillhandahåller kan marknadsföras av en extern marknadsförare. Sådan marknadsföring kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring erlägger Garantum en ersättning till den externa marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som marknadsförs av tredje part/marknads- föraren och sålts av Garantum.

Ersättningar till Garantum

Det certifikat som Garantum tillhandahåller kom- mer att ges ut av någon emittent. Garantum får ersättning på försäljning av certifikatet från emit- tenten. Ersättningen beräknas som en procentsats på det nominella investeringsbeloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika certifikat tillhandahållna av samma emittent.

BESKATTNING

Beskrivningen nedan är endast en sammanfattning av de skattekonsekvenser som kan uppkomma med anledning av nu gällande skattelagstiftning i Sverige till följd av att äga ett certifikat. För enskilda inne- havare kan skattekonsekvenserna vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet vilket innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte beskrivs kan uppkomma. Varje investerare rekom- menderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan upp- komma i och med ägandet av ett certifikat. Prospekt finns tillgängligt på www.garantum.se och kan dess- utom rekvireras genom att kontakta Garantum på telefon 08-522 550 00.

En ansökan om att lista certifikatet vid en svensk eller utländsk börs kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas.

Under normala marknadsförhållanden kommer in- dikativa marknadskurser noteras på www.garantum.

se. Om certifikatet anses vara ett marknadsnoterat aktierelaterat instrument vid avyttringstillfället be- handlas det inom ramen för kapitalvinst/-förlust och vinst/förlust kan kvittas fullt ut mot kapitalvinst/- förlust på andra marknadsnoterade aktierelaterade instrument. Om certifikatet vid avyttringstillfället ej anses vara marknadsnoterat medges avdrag med 70 procent mot annan inkomst av kapital.

SELLING RESTRICTIONS

The securities have not been and will not be regis- tered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S.

persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. per- sons. In addition, until 40 days after the commence- ment of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not par- ticipating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIREC- TLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.

NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHE- RE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

OM RISKERNA I INVESTERINGEN

En investering i certifikatet är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig infor- mation om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta kontakt med Garantum.

Kreditrisk

Med kreditrisk menas att utgivaren (emittenten) av detta certifikat inte skulle kunna fullfölja sina åta- ganden gent emot investeraren. Med åtaganden av- ses återbetalning på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underlig- gande exponering har utvecklats. Emittentens kre- ditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut så- som exempelvis Standard & Poor’s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta.

Likviditetsrisk

Certifikatet har en fast löptid och ska i första hand ses som en investering under dess hela löptid. Det finns dock, under normala marknadsförhållan- den, en möjlighet till avyttring i förtid via en daglig andrahandsmarknad som tillhandahålls av Ga- rantum och på www.garantum.se finns indikativa marknadskurser noterade. Under onormala mark- nadsförhållanden kan andrahandmarknaden vara mycket illikvid. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet.

Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, underliggande marknadsutveckling och kursrör- ligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som in- vesteraren kan sälja till under löptiden. En affär på andrahandsmarknaden medför en kostnad på 2 pro- cent på likvidbeloppet. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in certifikatet i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet.

Valutarisk

Certifikatet är noterat i svenska kronor. Det betyder att en försvagning eller förstärkning av svenska kro- nan gentemot utländska valutor inte kan komma att påverka avkastningen från certifikatet negativt eller positivt.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i certifikatet. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränte- risker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i certifikatet kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande expone- ringen.

(8)

För dig som kräver lite mer.

Garantum är inte som någon annan fondkommissionär. Vi är en specialiserad ak­

tör som tror på idén att vara extremt kompetent inom ett smalt område, framför att kunna lite om mycket. Därför arbetar vi enbart med strukturerade produkter, och med bara ett mål i sikte: att erbjuda våra kunder marknadens bästa kombi­

nation av avkastning och risk. Vi är dessutom helt oberoende och har under åren byggt upp ett brett kontaktnät med under­ och medleverantörer. Det ger oss stark förhandlingsstyrka och i slutänden våra kunder bättre placeringar till bättre vill­

kor. Vi drivs av en stark vilja att tänka i nya banor och har genom åren skapat ett flertal placeringslösningar som utvecklat hela marknaden. Har du lika höga krav på ditt kapital som vi har, är du varmt välkommen som kund.

Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 STOCKHOLM Besöksadress: Norrmalmstorg 16, Telefon: 08-522 550 00, Fax: 08-522 550 99

E-post: info@garantum.se, www.garantum.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :