• No results found

Projektplan PROJEKTPLAN INTRAMED NÄSTA STEG DEFINITIONER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projektplan PROJEKTPLAN INTRAMED NÄSTA STEG DEFINITIONER"

Copied!
17
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Projektplan

2021-03-01

PROJEKTPLAN INTRAMED – NÄSTA STEG

DEFINITIONER

Digital lösning för webbaserad intern kommunikation vid fakulteten

En central del i projektet är en webbplats med utökad funktionalitet jämfört med nuvarande medarbetarsidor vid Medicinska fakulteten, Intramed. I texten nedan omnämns den som ”digital lösning” eftersom den har ett bredare användningsområde än en traditionell webbplats.

BAKGRUND

Medicinska fakulteten har i sin handlingsplan för fakultetens kommunikationsarbete pekat ut utveckling av internkommunikation som ett prioriterat område.

Handlingsplanen är nära kopplad till den strategiska planen och beslutad av fakultetsstyrelsen.

Det finns dels ett ökat behov av rådgivning/expertkompetens som stöd till ledning, verksamhet och projekt. Dels ett behov av att utveckla innehåll och

kommunikationsvägar inom internkommunikation över olika organisatoriska gränser i fakultetens växande verksamhet.

En väl fungerande internkommunikation är delvis beroende av ändamålsenliga IT- lösningar och verktyg. Dessa är inte ett mål i sig utan endast ett medel att uppnå önskade resultat.

Medicinska fakultetens nuvarande plats för intern information är medarbetarsidorna Intramed, www.med.lu.se/intramed, tillgänglig via internet utan inloggning. Den

tekniska plattformen för Intramed ska avvecklas pga. åldersskäl och Intrameds innehåll, struktur och funktionalitet är i behov av översyn och utveckling.

I förstudien ” Intramed – nästa steg: Förstudie om en digital miljö för

internkommunikation vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet” lyfts ett flertal utvecklingsområden fram. Bland annat konstateras att:

- Intramed är inte tillräckligt känt och användningen är begränsad.

- Webb- och IT-miljön vid Lunds universitet är splittrad och det är svårt för besökaren att veta var man befinner sig och hur man hittar.

(2)

2

- Funktionalitet saknas för att utveckla kommunikationsvägar, till exempel möjlighet att anpassa kommunikation utifrån organisatorisk tillhörighet.

- Sök-funktionen fungerar dåligt.

Projektet avser att stärka internkommunikationen och att helt eller delvis åtgärda dessa brister. Föreliggande projektförslag har tagits fram på fakultetsledningens uppdrag (september 2020). Utgångspunkten har varit mediumförslaget i förstudien (se bilaga).

SYFTE

Internkommunikationen vid fakulteten ska förenklas och förstärkas. En ny digital lösning ska underlätta för medarbetare och chefer att utföra sitt vardagliga arbete.

Medarbetare inkluderar lärare, forskare, doktorander, samt teknisk och administrativ personal. Även personer utan anställning som bedriver verksamhet vid fakulteten ska så långt möjligt inkluderas, t.ex. kliniskt verksamma lärare och forskare.

Nyckelord for den nya digitala lösningen: Enkelt – Tydligt - Nära

MÅL

Effektmål (=effekter som ska uppnås genom projektet)

Det är enklare för fakultetens medarbetare att hitta och söka relevant information samt ta del av universitets- och fakultetsgemensamma digitala verktyg.

Det finns möjlighet för fakultetens chefer på olika nivåer att kommunicera och styra verksamheten via den digitala lösningen.

Det är enklare för verksamhetsnära stödfunktioner att kommunicera tjänster, support och annat relevant innehåll.

Kännedom om den digitala lösningen har ökat jämfört med nuvarande Intramed och fakultetens interna kommunikationsmiljö är mer sammanhängande.

Leveransmål (=konkreta delar som levereras av projektet)

Teknisk lösning är implementerad inklusive organisation och plan för förvaltning, drift, underhåll och utveckling.

(3)

3

Projektplan

2021-03-01

Plan för det redaktionella arbetet finns, inklusive roller, bemanning och befogenheter.

En förbättrad sökfunktion har installerats.

Struktur och innehåll har användaranpassats genom översyn och nödvändiga förändringar.

Roadmap (=vägvisare framåt, enklare form av strategi) alt. strategi för den digitala lösningens övergripande utveckling har tagits fram.

Ny funktionalitet har installerats i form av:

- möjlighet till inloggningsskyddad information

- viss individanpassning för användaren, av presentation och innehåll

- möjlighet till egna webbytor (subytor) för till exempel verksamhetsspecifik information

- delvis förifyllda (förpopulerade) webbsidor (endast vid utvecklat samarbete med universitetsförvaltningen)

Synligheten och tillgängligheten har förbättrats, bland annat genom att förstasidan för den digitala lösningen är obligatoriskt och automatiskt förval i webbläsare.

Plan för kommunikation och marknadsföring av den nya lösningen finns och den är delvis genomförd.

Nuvarande Intramed har avvecklats helt eller till större delen.

ÖVERGRIPANDE OM PROJEKTET

Projektet bör ses som en helhetslösning. Förutom framtagande av en ny digital lösning för internkommunikation innefattar det:

- Redaktionell satsning på intern kommunikation vid Medicinska fakulteten - Avveckling av nuvarande plattform (eZ-Publish)

Att säkra personalresurser för att även innehållsmässigt och organisatoriskt utveckla internkommunikationsarbetet vid fakulteten är centralt för att få utväxling på

investeringen i en ny digital lösning.

Den digitala lösningen möjliggör bland annat:

- Att förstasidan blir obligatorisk startsida för alla anställda - Att sortera och rikta information till olika grupper av användare

- Besökare/användare kan göra individuella val på förstasida (informationsflöden och favoriter)

(4)

4

- Att hantera informationsflöden och skapa alternativ till e-post

- För organisatorisk enhet, tvärgående processer (t.ex. HMS) att ha egen webbyta - Inloggningsskyddat innehåll (etapp 2)

- Kommunikation mellan ledning och chefer via chefskanal (etapp 2 eller senare) - Förbättrat sök (etapp 1-2)

Den digitala lösningen utformas som en webbplats med öppen åtkomst (=utan

inloggning) för att inte exkludera användare. Funktionaliteten utformas så långt möjligt för att täcka behov och därmed hålla samman vår digitala miljö på fakultetsnivå. Den byggs i Drupal (öppen källkod) vilket bland annat innebär möjligheter till skräddarsydd funktionalitet. Det möjliggör också kunskapsutbyte med Sektionen kommunikation samt LDC vid Lunds universitet som arbetar med Drupal sedan tidigare. Valet av Drupal innebär att den digitala lösningen är skalbar och kan vidareutvecklas vid behov.

AVGRÄNSNINGAR

Följande ingår inte i projektet:

 Att i grundutförandet utveckla funktionalitet utöver den som anges under projektets leveransmål (t.ex. dokumenthantering).

 Att inkludera studerande vid Medicinska fakultetens utbildningar bland målgrupperna.

 Innehåll med behov av särskild säkerhetsklassning (definierat: information om djurverksamhet, IT och krishantering).

 Att ta fram nytt innehåll (texter, dokument, video m.m.) till den digitala

lösningen. Däremot ingår att ha dialog med de verksamheter som är ansvariga för innehåll samt att ge råd kring innehåll.

 Att tillgodose resurser för redaktionellt deltagande på verksamhetsnivå.

RISKER

Riskbedömning inklusive handlingsplan för projektet finns som bilaga. Största

definierade risk är att exakt kunna dimensionera kostnader och resurser, en svårighet som inte är ovanlig för denna typ av projekt. Se vidare i bilaga.

ORGANISATION

Uppdragsgivare

Dekan eller prodekan vid Medicinska fakulteten

Ansvarig i linjen

Kommunikationschef vid Medicinska fakulteten

(5)

5

Projektplan

2021-03-01

Styrgrupp

Ansvarig i linjen (ordf)

Kanslichef alt. avdelningschef vid kansliet Representant för utbildningsverksamhet Prefekt från någon av fakultetens institutioner Representant för Bibliotek och IKT

Projektledare

Huvudprojektledare och delprojektledare (tillsätts av kommunikationsavdelningen)

Projektgrupp

Projektgrupp tillsätts av kommunikationsavdelningen. Förutom sedvanlig kommunikatörskompetens krävs kunskap för att:

- från beställarperspektiv hantera kravställande av IT-lösningar

- att i de delar det behövs koordinera projektarbetet gentemot nuvarande IT-miljö vid fakulteten och universitetet

- att hantera avveckling av nuvarande plattform

Referensgrupp

Representant för lärare Representant för forskare

Representant för Facility Management Någon av institutionskommunikatörerna

Någon av administrativa chefer vid institutionskanslierna Representant för Sektionen kommunikation (=LU:s centrala kommunikationsavdelning)

Justering av sammansättning kan eventuellt behöva göras vid bemanning av organisationen.

Vid sammansättning av referensgruppen har projektets förankring bedömts som en särskilt viktig aspekt.

KOMMUNIKATIONSPLAN

Införandet av en ny digital lösning innebär behov av att etablera nya beteenden hos fakultetens medarbetare och chefer. Den digitala lösningen ska fungera som en primär källa för internkommunikation. Den ska också vara ett arbetsredskap där det går att nå information som förenklar det dagliga arbetet, till exempel fungera som en ingång till olika administrativa system och digitala verktyg.

(6)

6

Genom att förstasidan till den digitala lösningen kommer att vara förinställd med obligatorisk visning på alla datorer som har pc.lu.se/mac.lu.se förenklas åtkomsten jämfört med idag.

Cheferna har en nyckelroll i kommunikationen, bland annat för att den ska anpassas och kunna riktas till specifika målgrupper. De behöver därför ha god kännedom om den digitala lösningen samt hur den kan användas.

Prioriterade målgrupper i kommunikationsarbetet

Chefer samt medarbetare som har en nyckelroll i internkommunikationen (faktaägare, kommunikatörer och publicister) är prioriterade målgrupper i kommunikationsarbetet, och särskilda kommunikationsinsatser behöver därför riktas till dem. Institutions- kommunikatörerna samt kommunikatörer vid Bibliotek och IKT och Facility

Management-enheten fyller en viktig funktion för att stötta chefer och medarbetare i förändringsarbetet.

Kanaler för kommunikation med medarbetare

Nyhetsbrev på fakultets- och institutionsnivå samt nuvarande Intramed kan fungera för bredare informationsspridning kring projektet. För att visa hur den digitala lösningen ska användas är instruktionsvideor för både chefer och medarbetare ett möjligt redskap.

Även presentationer vid arbetsplatsmöten är en möjlighet.

Innehåll och tyngdpunkt i kommunikation gentemot respektive målgrupp och hur kommunikation sker varierar under projektets gång. En heltäckande

kommunikationsplan (inklusive kommunikationsmål och målgrupper) tas fram efter beslut om genomförande av projektet.

INTRESSENTANALYS

Följande intressenter är de som bedömts ha störst betydelse för projektets genomförande:

Fakultetsledning och projektägare (=uppdragsgivare) Projektets styrgrupp

Projektledare och projektgrupp

Medarbetare och affilierade (inkluderar lärare, forskare och tjänstemän) Ledning/chefer på olika nivåer i verksamheten

Faktaägare, redaktörer och publicister Doktorander och handledare

Kommunikationsavdelningen IT-funktion (LDC+MED-IT)

(7)

7

Projektplan

2021-03-01

Följande intressenter har bedömts som viktiga för projektets genomförande:

Referensgrupp Prefekter Kanslichef

Administrativa chefer vid institutionerna

LU:s webbavdelning (Sektionen kommunikation)

En mer detaljerad intressentanalys med plan för hantering av de mest betydelsefulla intressenterna finns som bilaga till denna projektplan.

TIDSPLAN OCH DELPROJEKT

Projektet genomförs med i två etapper, med redaktionell lösning på plats och lansering av den digitala lösningen efter etapp 1. Under etapp 2 sker vidareutveckling och ev.

korrigeringar.

Etapp 1, prel. start 210901 och löptid sex-sju månader Innefattar följande delprojekt:

- Internkommunikation och redaktionellt arbete - Roadmap och strategi

(8)

8 - Plattform och sök

- Struktur och innehåll

Etapp 2, prel. start 220401 och löptid sex-sju månader

- Internkommunikation och redaktionellt arbete (fortsätter fr etapp 1) - Plattform och sök (fortsätter fr etapp 1)

- Migrering och avveckling

Kommentarer tidsplan och delprojekt

Kommunikation och förändringsarbete organiseras inte som ett delprojekt utan knyts direkt till projektledningen och innefattar båda etapper.

Mer information om delprojekten finns i bilaga med projektindelningen.

KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH PROCESSER

Projektet ska i relevanta delar tillämpa och samverka med fakultetens webbtillgänglighetsarbete.

Före projektstart ska kontroll ske av ev. planerade större förändringar inom följande:

- LDC:s IT-miljö

- Personalkatalogen LUCAT

Projektet ska om gemensamma intressen finns möjliggöra kunskapsutbyte eller samarbete med Sektionen kommunikation vid Lunds universitet.

(9)

Projektets indelning 210301

Övergripande  Projektledning  Start: etapp 1 

Arbetstid inom projektgruppen: 0,5 heltid 

Organisation och styrning 

Projektgrupp 

Dokumentation av projektet 

Projekt‐ och förändringskommunikation (storlek: mellan) 

Projekt‐ och förändringskommunikation ingår i projektledning/projektgrupp för att säkerställa nära  koppling till projektets styrning och utveckling. Innefattar både kommunikation av projektets 

fortskridande samt kommunikation av och ev. instruktioner i hur den nya digitala lösningen används. 

Start: etapp 1 

Arbetstid inom projektgruppen: 0,25 heltid (ev. arbetsplatsbesök ej inräknat) 

Projekt‐ och förändringskommunikation, förankring i verksamheten 

Kommunikationsplan 

Lansering 

Utbildning av publicister och instruktioner till användare/besökare 

(10)

Start: etapp 1 eller tidigare 

Metod: Analys, beslut och möten/workshops 

Kommunikationsanalys 

Kommunikationsmodell inkl gränssnitt och riktlinjer 

Ansvar f innehåll inkl riktlinjer/krav för publicister  

Bemanning internkommunikation 

Utveckling och införande av redaktion 

Chefskanal (etapp 2 eller senare) 

Delprojekt 2: Roadmap och strategi (storlek: liten) 

Roadmap (=vägvisare framåt, enklare form av strategi)/strategi med fokus på den digitala lösningen. 

Koppling till framför allt delprojekt för redaktionellt arbete (1) och plattform (3) föreligger.  

Start: etapp 1  

Metod: analys, genomgång av befintliga policydokument, 1‐2 workshops och uppföljande arbete  Arbetstid inom projektgrupp: 60 h 

Roadmap/strategi för utveckling av strukturfrågor och innehåll 

Roadmap/strategi IT‐ och utveckling 

Delprojekt 3: Plattform och sök (storlek: stor) 

Lansering av grundplattform inklusive grundläggande funktionalitet i etapp 1, därefter adderas  ytterligare funktionalitet i etapp 2. Förbättrat sök ingår i detta delprojekt. Här behövs nära 

samverkan mellan olika kompetenser som går över gränsen mellan teknik och innehåll/användare.  

Start: etapp 1 

Metod: arbetsgrupper, möten, test och validering 

Arbetstid inom projektgrupp: 0,75 heltid (etapp 1), 0,5 heltid (etapp 2) 

Funktionalitet (inkl roller/AD) 

Sök (ev. etapp 2) 

Sidmallar 

Kravställa, utveckla och testa 

(11)

Implementera 

Utveckla samverkansformer m LDC (tillsammans m projektledning) 

Delprojekt 4: Struktur och innehåll (storlek: mellan) 

Webbstruktur ses över och justeras. Nuvarande webbinnehåll ses över i dialog med avdelnings‐

/enhetschefer och faktaägare. Ansvarig verksamhet ansvarar självt för justeringar eller produktion av  nytt innehåll, med råd och tips från projektet. Delprojektet behöver ha en nära koppling till 

delprojekt 1. 

Start: etapp 1 

Metod: För webbstruktur görs översyn genom best practice/benchmarking och s.k. cardsorting där  ett mindre antal medarbetare/användare medverkar. Översyn av innehåll sker genom möten och  dialog. 

Arbetstid inom projektgruppen: Webbstruktur: 40 h Webbinnehåll: 120 h 

Webbstruktur inkl test 

Översyn av innehåll inkl gallring 

Delprojekt 5: Migrering och avveckling (storlek: mellan) 

Överflytt av gallrat och genomgånget innehåll görs manuellt. Projektet säkerställer resurser för att  flytta över innehållet. När överflyttningen genomförts inleds avvecklingen av nuvarande plattform för  Intramed (eZ‐Publish) 

Start: etapp 2   

Arbetstid inom projektgruppen: Migrering inkl kommunikation m faktaägare: 80 h Avveckling  nuvarande plattform: 40 h   

Överföring av gallrat och granskat innehåll fr Intramed 

Publicering av nytt innehåll 

Avveckling av nuvarande plattform för Intramed inkl. arkivering 

// 

(12)

Gradering av sannolikhet (S) 1 = Osannolikt, men kan hända 2 = Kan förekomma, men endast i sällsynta fall eller i undantagsfall 3 = Möjligt och sannolikt att det skulle uppstå någon gång

4 = Sannolikt att det inträffar ofta 5 = Nästan säkert att det inträffar i de flesta fall

Gradering av konsekvens (K) 1 = Obetydlig 2 = Försumbar 3 = Kännbar

4 = Stor konsekvens 5 = Katastrofal

Risk S K Åtgärd/handlingsplan

1. Resurser för projektet räcker ej till (arbetstid och pengar)

3 4

Hur ska risken undvikas/förebyggas?

Avgränsning och dimensionering av projketet tydliggörs. Bemanning och budget ska vara realistisk och helst innehålla en reserv vid projektstart.

När ska åtgärden vara genomförd?

Inför projektstart

Vem ansvar för åtgärden?

Ansvarig i linjen och projektledare 2. Projektet får problem

pga att nyckelkompetens försvinner/blir sjuk

3 3

Hur ska risken undvikas/förebyggas?

Flera personer ingår i projekgrupp.

Backup och dokumentation av projektet.

Utrymme att i vissa fall flytta fram deadlines Skapa och upprätthålla god arbetsmiljö i projektet När ska åtgärden vara genomförd?

Inför projektstart

Vem ansvar för åtgärden?

Projektledare

(13)

3. Projektet saknar

tillräcklig legitimitet och förankring i

verksamheten.

2 4

Hur ska risken undvikas/förebyggas?

Projektets intressenter kartläggs. Nyckelpersoner för ett framgångsrikt genomförande av projketet identifieras.

Projektets styr- och refernsgrupper har relevant sammansättning

Projektet kommuniceras i organisationen med hjälp av kommunikationsplan.

När ska åtgärden vara genomförd?

Grunden ska läggas redan före projektstart men kräver fortsatt arbete för att legitimiteten ska vidmakthållas.

Det handlar bl.a. om att på ett respektfullt vis involvera verksamheten i arbetet samt att kommunicera hur det fortskrider.

Vem ansvar för åtgärden?

Projektägare, ansvarig i linjen, projektledare, projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp 4. Projektet och dess syfte

är inte tillräckligt känt i verksamheten.

4 2

Hur ska risken undvikas/förebyggas?

Framtagande av kommunikationsplan.

När ska åtgärden vara genomförd?

Före eller senast i samband med projektstart.

Vem ansvar för åtgärden?

Projekledare och projektgrupp 5. Verksamheten är inte

tillräckligt engagerad i de frågor som projektet ska lösa.

3 3

Hur ska risken undvikas/förebyggas?

Projektet och dess syfte kommuniceras med hjälp av kommunikationsplan.

Vid behov dialog med delar av verksamheten för att tydligare förklara projketets nytta och behovet av deras intresse och medverkan.

När ska åtgärden vara genomförd?

Kommunikationsinsatser före och under projektet.

Vem ansvar för åtgärden?

Projektledare 6. Större och oförutsedda

beslut efter projektstart (t.ex. sparbeting eller ändringar av betydelse i

LU:s IT‐miljö) 2 4

Hur ska risken undvikas/förebyggas?

Kontroll med LU centralt (t.ex. LDC) före projektstart om kommande utveckling och kommande arbete När ska åtgärden vara genomförd?

Före eller i inledningen av projektet.

Vem ansvar för åtgärden?

Projektledare

(14)

SANNOLIKHET

Obetydlig Försumbar Kännbar Stor

konsekvens Katastrofal

5 Nästan säkert att det inträffar i de flesta fall

4 Sannolikt att det inträffar ofta

4

3 Möjligt och sannolikt att det skulle uppstå någon

gång

2, 5 1

2 Kan förekomma, men endast i sällsynta fall

eller i undantagsfall

3, 6

1 Osannolikt, men kan hända

(15)

Intressentanalys – Intramed nästa steg  210301  Intressenterna i tabellen är de som bedömts ha störst betydelse för projektets genomförande. 

Intressent  Varför intressent?  Vad önskar intressenten?  Hantering av intressent 

Fakultetsledning  och  projektägare 

(=uppdragsgivare) 

Beställare med övergripande ansvar för  verksamheten. Säkerställer resurser till  projektet. Behov av att det finns  fungerande kommunikationsvägar och  arbetsredskap. 

Lösning som uppfyller specificerade krav  och med förutsättningar att 

implementeras och vidareutvecklas i  organisationen. 

Återrapportering av projektets  fortskridande och status vid  dekangruppsmöten, personlig  kontakt eller annat 

överenskommet sätt. 

Projektets styrgrupp  Nyckelpersoner med intresse av ett väl  genomfört projekt. Har kompetens i  frågan och möjlighet att påverka  projektägarens beslut. 

Genom kunskap och erfarenheter bidra  till projektägarens beslut och styrning av  projektet. Bidra till att projektet 

levererar en bra lösning till gagn för  verksamheten 

Styrgruppsmöten inklusive  information och underlag,  därutöver kompl. 

återrapportering och kontakter  m projektledare 

Projektledare och  projektgrupp 

Har samlad kompetens för projektets  genomförande. Leder och styr det  operativa arbetet, dvs. det praktiska  genomförandet av projektet. 

Organisera och genomföra projektet  med god styrning och kontroll. Att  leverera det som överenskommits i  projektet. 

Säkerställa resurser och 

tidsutrymme samt styrning från  uppdragsgivare. Återkoppling  och input från 

projektorganisationen. 

Medarbetare och affilierade  (inkluderar lärare, forskare  och tjänstemän) 

De som ska använda och ha nytta av  lösningen i sitt dagliga arbete.  

Hjälp att hitta relevant information,  kontaktuppgifter, dokument och verktyg  i det dagliga arbetet.   

Information om projektstatus. 

Möjlighet till dialog.  

Instruktioner/utbildning. 

Ledning/chefer på olika  nivåer i verksamheten 

Behov av ändamålsenliga  kommunikationsvägar för att 

kommunicera med sina medarbetare. 

Behov av att medarbetarna har  ändamålsenliga verktyg i sitt arbete. 

Anpassade och effektiva 

kommunikationskanaler som ”träffar  rätt”, dvs. når avsedda mottagare. 

Tillgång till relevanta och  ändamålsenliga verktyg. 

Information om projektstatus. 

Möjlighet till dialog.   

Avdelningschefer/motsv. 

kontaktyta vid översyn av  innehåll. 

(16)

Kommunikationsavdelningen  Är systemansvarig och har därigenom ett  särskilt ansvar att driva den valda 

lösningen, inklusive utveckling av innehåll  och funktionalitet. 

En lösning som lever upp till ledningens  och medarbetarnas behov. Och som är  möjlig att utveckla. Drifts‐ och 

informationssäker. 

Information om projektstatus. 

Möjlighet till dialog. 

IT‐funktion (LDC+MED‐IT)  Ansvarar för den tekniska driften.  En nöjd uppdragsgivare och kund. 

Tydliga avtal och rutiner för drift och  underhåll. 

Information om projektstatus. 

Driftsaspekter del av projektet  och kommer att involvera  berörda. Möjlighet till dialog. 

Andra intressenter som bedöms som viktiga för projektets genomförande: 

Referensgrupp 

Prefekter 

Kanslichef 

Administrativa chefer vid institutionerna 

LU:s webbavdelning (Sektionen kommunikation) 

(17)

Medium (M)

• Ny plattform, med utökad funktionalitet jämfört med idag

• Förbättrad sökfunktion

• Delar av innehåll flyttar över, högre ambition för struktur/nytt innehåll än i Small‐lösning

• Individanpassade sidor (light)

• Möjlighet till inloggningsskyddat innehåll och subytor

• Förpopulerade sidor (vid utvecklat samarbete med universitetsförvaltningen)

• Verktyg för projektarbete, dokumentdelning, chat m.m. integreras ej:

LU‐gemensamt utbud kan användas. Info och utbildning (begränsad omfattning)

• Webbformulär och inmatning?

• Resurser/bemanning för lösningen preciseras

• Redaktion med tydligt fokus på internkommunikation

• Strategi och språkfrågor

References

Related documents

projekteringsledare beställare/hållbarhetsstrateg som ansvarar övergripande för organisation och resursstyrning inom projektering, för identifiering och estimering av resursbehov

Övergripande målformulering December 2015 Förankringsmöte med förvaltningar och bolag Januari 2016 Handlingsplan – kortsikt Februari 2016 Handlingsplan – långsikt

En fortsatt verksamhet innefattar implementering av forskningsresultat från databasen GERDA (se bilaga 2), utbildning och fortbildning av personal för en föränderlig

Tanken ¨ar att bygga en v¨ag direkt till rinken mellan huset och uthuset varvid v¨agen ocks˚ a kan tj¨ana ungdomsf¨oreningens insamling av papper i uthuset och byabolagets lager

• Regeringsuppdrag att analysera och bedöma vilka konsekvenser en översvämning av Mälaren medför för olika samhällssektorer (utförs av MSB, kontaktperson Susanne Edsgård)..

Syftet med projektet som helhet är att utifrån beskrivet behov ovan utveckla en integrerad planeringsmodell för planeringsfasen som kan hantera komplexa och föränderliga

a) En plan har färdigställts för F-6 med information om vilka NTA-projekt som ska genomföras i vilka årskurser. Planen ska ange vilka mål i läroplanen som uppnås med

Syftet med projektet är att utforska, förändra och utveckla den pedagogiska verksamheten med avsikt att optimera betingelserna för lärarnas bedömning liksom för elevernas

Pilotprojektet avser att inventera av vilket interaktivt stöd finns för föräldrar idag, vad har föräldrarna för behov och hur kan de tillgodoses interaktivt via 1177 som

Mer och tydlig information om hur detta sker finns i Handbok för mindre

 Det är Nätverket för eHälsa som ansvarar för att lösa eventuella konflikter som inte kan lösas inom respektive kommun alternativt CMIT.  Det är Referensgrupp CMIT

Anläggningen kommer att vara till nytta för många och bidra till att skapa en levande landsbygd samt ge ett attraktionsvärde för byn med omnejd.. Att placeringen är mitt i byn

En åtgärd som undersöks är att flytta medel från regeringsuppdraget att stärka och utveckla arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet till Develoop

Underlaget skall även användas för att kostnadsberäkna hallen samt utgöra underlag för ansökan om bygglov.. Därefter skall ett förslag på finansiering utarbetas och ansökningar

Inom ramen för projektet förväntas en samsyn kring äldres behov av rehabi- litering i hemmet utvecklas.. Verksamheten inom pilotområdet; Hemtjänst Centrum 1 och 2 samt

Minnesanteckningar från dessa möten kommer att föras av antingen Göran Jansson eller Bo Persson och distribueras till projektgruppen samt publiceras på Miljösamverkan

Bakgrunden till behovet av förvaltningens beslut att starta upp ett arbete med att bygga en kompetensstrategi hållbar över tid/Kompetenstrappa/Kompetenskarta för samtliga

Designansvarig (DSN) Ansvarar för att interface och kompatibilitet mellan olika delar av systemet kommer att fungera enligt kravspecifikation.. Informationsansvarig (INF) Ansvarar

Det övergripande målet med projektet är att uppnå förbättrad säkerhet och kvalitet i läkemedelsbehandling av äldre personer boende på äldreboenden/särskilt boende för ökad

Kommunstyrelsen gav 2017 i uppdrag till kommunstyrelsekontoret att aktualitetspröva Norrtälje kommuns översiktsplan samt alla därtill fördjupade översiktsplaner och tillägg

[r]

Planen är att inför 2021 söka statliga bidrag för upprustning av vandringsleder enligt ett nationellt projekt ”Ramverk för vandringsleder” som Tillväxtverket och

Intentionerna i Agenda 2030 visar att de svenska regionerna varit rätt ute när man 2014 inledde arbetet med att utveckla ett ramverk för att följa och analysera hållbar utveckling