• No results found

Protokollsutdrag KF 2019-06-18_§ 79

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Protokollsutdrag KF 2019-06-18_§ 79"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid

2019-06-18 18 (55)

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2019-265

§ 79. Taxor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma räddningsnämndens område

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor i Östhammars kommun att gälla från och med 2020-01-01 enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

(Bilaga 2):

Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i Östhammars kommun enligt 5 kap. lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla.

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 2021-01-01 justera taxorna gällande Östhammars kommun med hänsyn till prisutvecklingen. Taxorna ska justeras med 90 procent av förändringen av AKI

(arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O.

Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört med indexet i juni 2019 ska taxorna justeras med 90 procent av indexförändringen nästkommande kalenderår.

Ärendebeskrivning

Taxor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma räddningsnämndens område. Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt LS 0 och LBE som ska gälla i den egna kommunen. Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund.

Beslutsunderlag

− Protokollsutdrag från räddningsnämndens sammanträde 2019-03-20, § 26

− Räddningsnämndens skrivelse 2019-03-05 inklusive förslag till beslut och förslag till taxor 2020

Ärendets behandling

Räddningsnämnden har behandlat ärendet 2019-03-20, § 26.

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid

2019-06-18 19 (55)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

− Räddningsnämnden

− Webbredaktionen

References

Related documents

Beslut om bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 §

 under 2020 se över och ta fram förslag till nya bestämmelser och regler för kommunala bidrag till föreningar och organisationer i Högsby kommun.  ett modernare

Denna inventering och registrering som bör dokumenteras kan med fördel läggas som bilaga till Region Kalmar läns policy och riktlinjer för offentlig konst och antas av

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Handlingsprogrammet för Räddningstjänsten i Högsby kommun, enligt Lagen om skydd mot olyckor antas enligt

Inbjudan till samråd för ny översiktsplan för Kalmar kommun Samråd kring ny översiktsplan för Kalmar

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Högsby kommun ställer sig bakom Inköpscentralens framtagna policy, riktlinjer för upphandling och direktupphandling

Avgifterna grundar sig på schabloniserade beräkningar av tidsåtgång för att resa till och från rengöring/sotningsstället, tidsåtgång för själva arbetet, kostnad för

ekonomichefen att fördela hyresbudget 2022 efter blockhyresavtal och förvaltningsavtal med Askersundsbostäder AB, delegera till ekonomichefen att fördela budget för lönerevision 2022

Förslag till taxa för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i Östhammars kommun. Dagens sammanträde

Ordförande ställer proposition på Margareta Widén Berggrens (S) bifallsyrkande för kommunstyrelsens förslag mot Fredrik Janssons (BoA) och Julia Carlströms (L). bifallsyrkande

Kommunstyrelsen föreslår 2020-05-11, § 108, att planering och projektering av nytt äldreboende påbörjas med ca 100 platser för planerad färdigställande 2022-10-01,

Förordningen benämns Gruppundantagsförordningen eller GBER (General.. Block Exemption Regulation), genom vilken vissa kategorier av stöd för- klaras förenliga med den inre

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen i Brandkåren Attunda och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet..

Styrelsen för kommunalförbundet Norrvatten har därför hemställt att medlemskommunerna medger en ökning av nuvarande låneram med 400 miljoner kronor till 1300 miljoner

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:.  Motion väckt av Mette Hildingsson

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner exploateringsavtal med Sollentuna Kommunfastigheter AB avseende fastigheterna Centrum 1 och 2 samt Tureberg 29:40, Sollentuna i enlighet med bilaga

För ordföranden och protokollsjusteraren finns det möjlighet att delta på distans om önskemål finns, enligt ett utskick till samtliga ordföranden som föranletts av de

Enligt detaljplanen utgör hela området en värdefull miljö inom vilken särskild hänsyn skall tas till dess egenart. Överläggning

I bilagorna till tjänsteutlåtande daterat 2019-01-05 redovisas resultaten för samtliga kommunala skolor samt de fristående skolorna i kommunen som rapporterat sina resultat

Att beställa detaljplan hos bygg- och miljönämnden för del av Hörby 45:1, Hörby väster, till en uppskattad kostnad av 250 tkr (planavgift) och avsätta medel för utredningar till

[r]

Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige bordlägger val av ledamot och suppleant till styrelse för Södra Smålands Avfall och Miljö AB för tiden från ordinarie

Ordinarie ledamöter Marie Rosenqvist (M) Lars Ingvert (S) Bo Ederström (M) Håkan Bengtsson (S) Berit Larsson (KD). Tjänstgörande ersättare Kenneth