• No results found

Protokollsutdrag KF 2019-06-18_§ 79

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Protokollsutdrag KF 2019-06-18_§ 79"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid

2019-06-18 18 (55)

Kommunfullmäktige

Dnr KS-2019-265

§ 79. Taxor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma räddningsnämndens område

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor i Östhammars kommun att gälla från och med 2020-01-01 enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

(Bilaga 2):

Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i Östhammars kommun enligt 5 kap. lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) att gälla.

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 2021-01-01 justera taxorna gällande Östhammars kommun med hänsyn till prisutvecklingen. Taxorna ska justeras med 90 procent av förändringen av AKI

(arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O.

Skulle indexet i juni ha förändats något kommande år jämfört med indexet i juni 2019 ska taxorna justeras med 90 procent av indexförändringen nästkommande kalenderår.

Ärendebeskrivning

Taxor för tillsyn och tillstånd inom den gemensamma räddningsnämndens område. Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt LS 0 och LBE som ska gälla i den egna kommunen. Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund.

Beslutsunderlag

− Protokollsutdrag från räddningsnämndens sammanträde 2019-03-20, § 26

− Räddningsnämndens skrivelse 2019-03-05 inklusive förslag till beslut och förslag till taxor 2020

Ärendets behandling

Räddningsnämnden har behandlat ärendet 2019-03-20, § 26.

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sid

2019-06-18 19 (55)

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

− Räddningsnämnden

− Webbredaktionen

References

Related documents

ekonomichefen att fördela hyresbudget 2022 efter blockhyresavtal och förvaltningsavtal med Askersundsbostäder AB, delegera till ekonomichefen att fördela budget för lönerevision 2022

Förordningen benämns Gruppundantagsförordningen eller GBER (General.. Block Exemption Regulation), genom vilken vissa kategorier av stöd för- klaras förenliga med den inre

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen i Brandkåren Attunda och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet..

Styrelsen för kommunalförbundet Norrvatten har därför hemställt att medlemskommunerna medger en ökning av nuvarande låneram med 400 miljoner kronor till 1300 miljoner

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Handlingsprogrammet för Räddningstjänsten i Högsby kommun, enligt Lagen om skydd mot olyckor antas enligt

Inbjudan till samråd för ny översiktsplan för Kalmar kommun Samråd kring ny översiktsplan för Kalmar

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Högsby kommun ställer sig bakom Inköpscentralens framtagna policy, riktlinjer för upphandling och direktupphandling

Avgifterna grundar sig på schabloniserade beräkningar av tidsåtgång för att resa till och från rengöring/sotningsstället, tidsåtgång för själva arbetet, kostnad för