Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-06-16

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon och Stefan Johansson

Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Enligt en lagrådsremiss den 11 juni 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021, dels ändring i samma lag,

2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, 3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980), och

4. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johannes Gäverth.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :