Implementering av barnkonventionen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Till ordförande i kommunstyrelse eller annan nämnd inom Kiruna kommun

Fråga

Implementering av barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag.

Det innebär att det ställs högre krav på kommunerna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken.

Vilket arbete har genomförts inom nämnder, förvaltningar och bolag i Kiruna kommun för att vi som kommun inte ska bryta mot Barnkonventionen?

Kiruna 2021-01-01

Ledamotens namn (Partibeckning)

Adressaten ska stå överst. Välj en ordförande som

mottagare av din fråga.

Rubriken är viktig. Den talar om vad frågan handlar om.

Brödtext eller löpande text består eventuellt av en kort motivering till din fråga. En fråga behöver dock inte motiveras.

Endast ett ämne får avhandlas i en och samma fråga.

Din frågeställning ska vara av enklare

karaktär.

Datum ska finnas med.

Undertecknande av en eller flera ledamöter.

Ange partibeteckning.

Figure

Updating...

References

Related subjects :