• No results found

”Dubbelt och hälften, 0-1000”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "”Dubbelt och hälften, 0-1000”"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Dubbelt och hälften 0-1000

”Dubbelt och hälften, 0-1000”

utan tiotalsövergång

Räkna ut svaret.

140 + 140 = _______ 130 + 130 = _______ 444 + 444 = _______

224 + 224 = _______ 141 + 141 = _______ 324 + 324 = _______

313 + 313 = _______ 312 + 312 = _______ 131 + 131 = _______

434 + 434 = _______ 423 + 423 = _______ 211 + 211 = _______

214 + 214 = _______ 232 + 232 = _______ 433 + 433 = _______

Vad är dubbelt så mycket som … ?

234 _______ 124 _______ 343 _______

142 _______ 213 _______ 112 _______

114 _______ 222 _______ 244 _______

333 _______ 133 _______ 341 _______

421 _______ 224 _______ 131 _______

Vad är hälften så mycket som … ?

888 _______ 844 _______ 882 _______

286 _______ 464 _______ 246 _______

484 _______ 248 _______ 642 _______

628 _______ 268 _______ 222 _______

480 _______ 846 _______ 428 _______

(2)

Dubbelt och hälften 0-1000

”Dubbelt och hälften, 0-1000”

Utmaning - med tiotalsövergång

Räkna ut svaret.

150 + 150 = _______ 138 + 138 = _______ 445 + 445 = _______

225 + 225 = _______ 145 + 145 = _______ 329 + 329 = _______

316 + 316 = _______ 312 + 312 = _______ 136 + 136 = _______

435 + 435 = _______ 438 + 438 = _______ 218 + 218 = _______

226 + 226 = _______ 236 + 236 = _______ 436 + 436 = _______

Vad är dubbelt så mycket som … ?

237 _______ 129 _______ 346 _______

145 _______ 217 _______ 152 _______

118 _______ 212 _______ 249 _______

336 _______ 136 _______ 348 _______

425 _______ 228 _______ 217 _______

Vad är hälften så mycket som … ?

898 _______ 544 _______ 382 _______

904 _______ 694 _______ 216 _______

672 _______ 318 _______ 642 _______

496 _______ 868 _______ 322 _______

256 _______ 936 _______ 728 _______

References

Related documents

• På vilket sätt arbetar lärarna för att eleverna ska befästa begreppen dubbelt och hälften samt del av helhet dvs... • Hur vet lärarna att begreppen är befästa

Domstolarna har även blivit mer benägna att frånse pacta sunt servanda och avtalsfriheten, genom att göra det möjligt för domstolarna att jämka eller ogiltighetsförklara avtal

The trackers were based on various tracking principles: two trackers (ECO (B.8) and UCT (B.5)) were based on CNN matching, 5 trackers applied discriminative correla- tion filters

A new performance measure for determining the winner of the challenge was introduced, which estimates the expected average overlap of a tracker over a range of short-term

Enligt en avhandling (Ballan & Freyer 2017:1) kan forskningen gång på gång konstatera att kvinnor med funktionshinder har högre risk att utsättas för våld i nära

Vi anser att det är intressant att det inte togs upp något fall där relationen till pappan fungerar men inte till mamman, dock tyder våra resultat från enkäten och även från

[r]

[r]

[r]

måndag 17:00 till hehe @esek.lth.se Detta nummer av HeHE skrevs av: Redaktionen.

b) Determine the number of degrees of freedom in equilibrium if we are at the eutectic point in a simple two-component phase

I Kalmar finns alltså inte någon verksamhet som vänder sig till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem där det finns behandling för båda problemområden men

SJF:s förbundsstyrelse valde att uttala sig om vikten av särskild hänsyn runt människor i akuta situationer på grund av brott eller olyckor: ”Regeln är speciellt viktig att ha

Úhel sklonu boční křivky zubu na základním válci.

Styrelsen och verkställande direktören för addVise inredning skyddsventilation ab (publ) får härmed avge förvaltningsberättelse för år 2007.05.01 –

Till årsstämman i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) org nr 556363-2115 Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

Konsumtionsutvecklingen utav trävaror i Europa har alltsedan 2003 utvecklats på ett positivt sätt där konsumtionen, enligt uppgifter från ECE Timber Committee, under 2005 ökade med

Råvarumarknaden i koncernens region präglas fortfarande av sågverkens vattenlager från stormar- na Gudrun och Per. Detta tillsammans med de för närvarande höga massavedspriserna

Aktieägarnas inflytande i Bergs Timber utövas via årsstämman som är Bolagets högsta beslutande organ. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i centrala

Främst är det avfall som inte lämpar sig för annan behandling eller återvinning som deponerats, exempelvis förorenad jord, avfall från förbränningsanläggningar och annat

RR 32 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS enligt koncernens tillämpning av dessa principer och uttalanden

Föräldrarna beskrev också att skolpsykologen hade en viktig roll i att förmedla kunskap om dubbel särskildhet till lärare, samt att handleda dem i att utveckla bra insatser för

Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att utöka Tingdalsskolans skolområde för att säkerställa förutsättningar till en framtida utbyggnad av skolan..