• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Barbora Louková

Studijní obor: Pedagogika volného času

Název práce: Evaluace výukového programu Expozice „České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace“

Vedoucí práce: Jan Činčera

Hodnotící kritéria

Spuje bez výhrad Spuje s drobnými výhradami Spuje s výhradami Nespuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Teoretická část práce je přehledně zpracovaná, vychází z relevantní literatury a má odpoví- dající rozsah. Autorka pracuje s domácí i cizojazyčnou literaturou. Popis evaluovaného pro- gramu je přehledný.

Samotná evaluace obsahuje dílčí nedostatky. Evaluační design je založen na porovnání re- álných výstupů s předem stanovenými indikátory úspěšnosti (performance monitoring) a na kvazi-experimentu porovnávajícího výsledky všech účastníků programu za sledované období se srovnatelnou skupinou. Přestože jde o jeden z možných evaluačních designů, navíc oprávněný v práci uvedenými praktickými komplikacemi zabraňujícími zajištění pretestů, bylo by vhodné v práci diskutovat jeho limity. Využití kontrolní skupiny je kladem, současně by opět bylo vhodné zmínit možná rizika vycházející z porovnání skupin s nedostatečně sledo- vanými intervenujícími proměnnými. Validita testu je ovlivněna skutečností, že realizátoři programu u něj dosud neměli ani zformulované očekávané výstupy. S uvážením této skuteč- nosti nezbývá než ocenit úsilí, které autorka vynaložila na specifikaci vágně formulovaných cílů a přípravě použitelného nástroje.

Autorka vhodně používá prostředky inferenční statistiky a kategorizuje odpovědi na otevřené otázky. Prezentace výsledků ale místy ztrácí na přehlednosti. Některé informace o zpraco- vání dat také chybí. Z informací na s. 37 např. není jasné, kolik bodů dostali respondenti za každý uvedený konkrétní druh z bodované obecné kategorie. Výsledky části zaměřené na zamyšlení nad vztahem ke krajině téměř postrádají interpretaci. V Diskusi by bylo dobré zhodnotit všechny výsledky výzkumu a uvést je do dalších souvislostí. Ve vztahu k povaze evaluačního výzkumu by pak bylo dobré se podrobněji zamyslet nad vztahem výsledky eva- luace – design programu a navrhnout v něm možné změny.

Celkově považuji práci za slušně zpracovanou s dílčími problémy s přehledností a úplností ve výzkumné části.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: Velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Pokuste se shrnout výsledky evaluace do dvou až tří vět. Na jejich základě pak stručně navrhněte, jaké změny by v programu měly být provedeny a jaké změny byste navrhla do příštího evaluačního výzkumu programu.

Datum: 23.2.2011 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Předložená práce se zabývá jedním z hlavních problémů odborné pedagogické diskuse – otázkou pedagogické komunikace, zejména na středních školách

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

Josef Novotný si jako téma své bakalářské práce zvolil „Provnání vybraných výchovných prostředků ve vybrané školské a zájmové organizaci“. Teoretická část práce

Autorka předkládá práci – zajímavou sondu do srovnání výskytu a forem šikany na dvou vy- braných typech školských institucí.. Teoretická část práce je zpracována

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce..

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným