• No results found

Energiföretagen hemställer om ändring i lagen om skatt på avfall som förbränns

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Energiföretagen hemställer om ändring i lagen om skatt på avfall som förbränns"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Cl ENERGI

Datum 1(2)

FÖRETAGEN

2019-12-06

Politik och kommunikation Erik Thornström, 08-677 27 08 erik.thornstrom@energiforetagen.se

Finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementet

103 33 Stockholm

EFS1000, v4.0, 2017-09-18

Hemställan om ändring i lagen om skatt på avfall som förbränns

Energiföretagen Sverige hemställer om en komplettering av 14 § i lagen om skatt på avfall som förbränns för att undvika dubbelbeskattning i förhållande till lagen (1999:673) om skatt på avfall för rester från förbränningen som deponeras inom en

förbränningsanläggnings område.

Deponering av förbränningsrester inom en förbränningsanläggnings område ger upphov till dubbelbeskattning

1

enlighet med riksdagens beslut om regeringens proposition Skatt på avfallsförbränning (prop. 2019/20:32) införs en lag om skatt på avfall som förbränns som träder i kraft den 1 april 2020. Energiföretagen Sverige har uppmärksammat ett tillämpningsproblem

gällande situationer där förbränningsrester i form av aska och slagg deponeras inom en förbränningsanläggnings område. Det leder till att den deponerade askan beskattas både enligt den nya lagen om skatt på avfall som förbränns och enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall. Detta strider mot intentionen med den nettobeskattningsmodell som använts vid utformningen av lagen om skatt på avfall som förbränns där askor ska medges avdrag eftersom de i stället blir föremål för beskattning enligt lagen om skatt på avfall när askan förs in till en deponi.

Denna situation har även uppmärksammats av Skatteverket i deras remissvar gällande Förbränningsskatteutredningens förslag om avfallsförbränningsskatt (SOU 2017:83). I propositionen 2019/20:32 (s. 29) anför regeringen att detta är en situation som inte bedöms förekomma i någon större omfattning. Energiföretagen Sverige konstaterar dock att detta är en situation som förekommer vid åtskilliga förbränningsanläggningar och är ett högst påtagligt problem. Det finns exempel på anläggningar som kommer drabbas av tiotals miljoner kronor i årlig dubbelbeskattning genom att omfattas av både avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt. En konsekvens är också att de beslutade reglerna sannolikt kommer att förorsaka en mängd extra onödiga transporter av askor och slagg mellan avfallsförbränningsanläggningar och deponier, vilket inte är förenligt med en resurs- och klimateffektiv avfallshantering. Energiföretagen Sverige anser därmed att det är

motiverat med en skyndsam ändring av lagen om för att undvika denna dubbelbeskattningssituation.

Energiföretagen Sverige

101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes Gata 31

Tel: 08-677 2500, E-post: info@energiforetagen.se, www.energiforetagen.se Org. nr: 802000-7590, Säte: Stockholm

(2)

1 Pernilla Winnhed

ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 2(2)

Energiföretagen Sveriges förslag om ändring i lagen om skatt på avfall som förbränns

Energiföretagen Sverige hemställer mot ovanstående bakgrund om en komplettering av 14 § i lagen (2019:xxx) om skatt på avfall som förbränns med en tredje punkt (understruken fetstil):

14 § Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt enligt denna lag 1. för avfall som förs ut från anläggningen, och

2. för ämne eller föremål som har upphört att vara avfall och som förs ut från anläggningen, och

3. för avfall som inom anläggningen ska beskattas enligt 6 § tredje stycket lagen (1999:673) om skatt på avfall

Lagändringen bör träda i kraft snarast möjligt under 2020 och tillämpas fr.o.m.

den 1 april 2020.

VD, Energiföretagen Sverige

References

Related documents

3 a § lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, gäller första stycket dessutom endast om förbrukaren vid förbrukningstillfället innehar

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b, de installerade effekterna läggas

5 § 10 Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra–fjärde styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på elektrisk kraft

Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap.. Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande vid yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning eller begäran om omprövning som gjorts under perioden 1 april 2021–30

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för yrkande om avdrag, ansökan om återbetalning och begäran om omprövning som har gjorts före ikraft- trädandet.. På

Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverk- samhet, dock inte

skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats