• No results found

Astma hos barn och unga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Astma hos barn och unga"

Copied!
42
0
0

Full text

(1)

Astma hos barn och unga

(2)

Disposition för dagen

(ange enhet via Infoga sidfot)

• Nya nationella riktlinjer- introduktion

• Nytt FAKTA dokument Astma hos barn

• Centrala rekommendationer med fokus på barn

(3)

Presentationsrubrik:

Century Gothic, bold 26pt Rubrik:

Century Gothic, bold 14pt Namn:

Century Gothic, bold 14pt

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Publicerad i november 2015

(4)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, bold 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

• Nya nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Ersätter de indragna riktlinjerna som

publicerades 2004.

• Totalt 133 rekommendationer som berör barn och vuxna med astma samt personer med KOL.

• Områden i riktlinjerna:

• diagnostik och utredning

• läkemedelsrelaterad behandling

• omvårdnad och rehabilitering

• uppföljning och symtombedömning.

170201 Nationella riktlinjer för vård vid astma och 4

(5)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, normal 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Vad är nationella riktlinjer?

• Underlag för prioriteringar och resursfördelning inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Rekommendationer på gruppnivå om vilken åtgärd som bör ges vid ett visst tillstånd

• Visar på nytta och risk utifrån bästa tillgängliga kunskap – en del av evidensbaserad praktik

(6)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, bold 26pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Tre olika typer av rekommendationer

Rangordning 1-10

Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör, kan eller i undantagsfall kan erbjuda

Åtgärder med prioritering 1 har störst angelägenhetsgrad och 10 lägst

Icke-göra

Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte bör erbjuda alls

FoU

Åtgärder som hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte bör erbjuda rutinmässigt och endast inom ramen för kliniska studier

Nationella riktlinjer för vård vid astma och 6

(7)

Rubrik:

Century Gothic,

bold 26pt

Centrala rekommendationer

(8)

Centrala rekommendationer

Centrala rekommendationer är de rekommendationer som Socialstyrelsen bedömer är särskilt viktiga för hälso- och sjukvården ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL innehåller 53 centrala rekommendationer.

151021 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

(9)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, bold 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Översikt centrala rekommendationer

Interprofessionell

samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller

KOL

Rökstopp

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning,

stöd till egenvård och behandlingsplan

Strukturerad symtomskattning

(ACT/CAT) samt återbesök

(10)

Disposition för dagen

(ange enhet via Infoga sidfot)

• Nya nationella riktlinjer- introduktion

• Nytt FAKTA dokument Astma hos barn

• Centrala rekommendationer med fokus på barn

(11)
(12)

2017-02-01

(13)

Vårdnivåer

(se FAKTA Astma hos barn)

• Primärvård: Vårdcentral, Jourcentral.

• Barnöppenvårdsmottagningar: Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) i länet: Jönköping, Huskvarna, Värnamo, Nässjö och Eksjö.

• Barn- och ungdomskliniken Länssjukhuset Ryhov: Barnakuten, Barnvårdavdelning,

Barnallergimottagningen.

(14)

Kriterier för astmadiagnos

(ange enhet via Infoga sidfot)

• 3.e obstruktiva episoden om < 2 år

• 1:a obstruktiva episoden om < 2 år och andra tecken på allergisk sjukdom såsom eksem och/eller allergi

• 1:a obstruktiva episoden om > 2 år

(15)

Astmafenotyper

• Infektionsastma

• Äkta astma

• BPD-astma (Bronkopulmonell dysplasi)

(16)

Klinik

(ange enhet via Infoga sidfot)

• Andnöd och pip i bröstet

• Hosta vid ansträngning, nattettid eller längre tid vid luftvägsinfektion

• Försämrad eller låg fysisk prestation

• Kliniska fynd som förlängt expirium, indragningar, ronki.

Ibland även rassel eller krepitationer

(17)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, bold 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Översikt centrala rekommendationer

Interprofessionell

samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller

KOL

Rökstopp

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning,

stöd till egenvård och behandlingsplan

Strukturerad symtomskattning

(ACT/CAT) samt återbesök

(18)

Identifiera barn med behov av astmautredning (prioritet 2)

(ange enhet via Infoga sidfot)

Barn som sökt med obstruktiva andningsbesvär:

• Barn > 6 månader som krävt slutenvård

• Barn 6 månader – 2 år som krävt besök på akutmottagning mer än 2 gånger

• Barn > 2 år som krävt besök på akutmottagning minst 1 gång

(19)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, normal 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Diagnostik vid misstänkt astma

Dynamisk spirometri med reversibilitetstest och mätning av dygnsvariation

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda dynamisk spirometri med reversibilitetstest i

diagnostiskt syfte till vuxna och barn som är 6 år eller äldre med misstänkt astma (prioritet 1).

Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda mätning av dygnsvariation i diagnostiskt syfte (FEV1 eller PEF) till personer med misstänkt astma

(prioritet 6).

(20)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, normal 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Diagnostik vid misstänkt astma

151124

Riktad allergiutredning

Hälso- och sjukvården bör

erbjuda barn med misstänkt astma en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen (prioritet 2).

Hälso- och sjukvården kan

erbjuda vuxna med misstänkt astma en riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen (prioritet 5).

Nationella riktlinjer för vård vid astma och 20

(21)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, bold 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Översikt centrala rekommendationer

Interprofessionell

samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller

KOL

Rökstopp

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning,

stöd till egenvård och behandlingsplan

Strukturerad symtomskattning

(ACT/CAT) samt återbesök

(22)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, normal 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Rökstopp vid astma och KOL

151124

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda stöd att sluta röka till personer med astma som röker (prioritet 1)

• erbjuda stöd att sluta röka till föräldrar som har barn med astma (prioritet 2)

• erbjuda stöd att sluta röka till personer med KOL som röker (prioritet 1).

Nationella riktlinjer för vård vid astma och 22

(23)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, bold 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Översikt centrala rekommendationer

Interprofessionell

samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller

KOL

Rökstopp

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning,

stöd till egenvård och behandlingsplan

Strukturerad symtomskattning

(ACT/CAT) samt återbesök

(24)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, normal 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

24

Behandling med inhalationssteroider hos förskolebarn

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda behandling med inhalationssteroider till barn från 6 månader till och med 5 år som har återkommande astmasymtom (prioritet 2).

Nationella riktlinjer för vård vid astma och

(25)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, normal 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

Behandling med inhalationssteroider före kombinationsläkemedel Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda tilläggsbehandling med regelbunden inhalationssteroid till vuxna och barn från och med 6 år med astma som har behov av kortverkande beta-2-stimulerare mer än 2 gånger per vecka

(prioritet 2).

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall

• erbjuda byte till kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare till vuxna och barn från och med 6 år med astma som har behov av kortverkande

beta-2-stimulerare mer än 2 gånger per vecka (prioritet 8).

(26)
(27)
(28)
(29)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, normal 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

Läkemedelsadministrering av bronkdilaterare vid akut exacerbation

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda bronkdilaterande läkemedelsadministrering med spray och spacer vid akut exacerbation till

barn och vuxna med astma (prioritet 2).

Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda bronkdilaterande läkemedelsadministrering med nebulisator vid akut exacerbation till barn och vuxna med astma (prioritet 5).

(30)

Akutbehandling med spacer

(ange enhet via Infoga sidfot)

• Se barnklinikens PM Astma-behandling av akut astmaanfall för doser mm med spacer. Vortex väljs på akuten framför Optichamber pga den kan köras i diskdesinfektorn.

Optichambers masker används.

• Optichamber väljs för hemmabruk pga fördelarna med tydlig ventil och bättre passform på maskerna.

(31)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, bold 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Översikt centrala rekommendationer

Interprofessionell

samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller

KOL

Rökstopp

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning,

stöd till egenvård och behandlingsplan

Strukturerad symtomskattning

(ACT/CAT) samt återbesök

(32)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, bold 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Översikt centrala rekommendationer

151124

Interprofessionell

samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller

KOL

Rökstopp

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning,

stöd till egenvård och behandlingsplan

Strukturerad symtomskattning

(ACT/CAT) samt återbesök

Nationella riktlinjer för vård vid astma och 32

(33)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, normal 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Strukturerad symtombedömning

Hälso- och sjukvården bör

erbjuda barn och vuxna med astma bedömning av hälsostatus med frågeformuläret ACT (prioritet 2).

erbjuda barn med astma bedömning av hälsostatus med frågeformuläret C-ACT (prioritet 2)

erbjuda personer med KOL symtombedömning med frågeformuläret CAT (prioritet 2).

(34)
(35)
(36)
(37)

Punktlista nivå 1:

Century Gothic, bold 19pt Nivå 2:

Century Gothic normal 19pt Rubrik:

Century Gothic, bold 33pt

Översikt centrala rekommendationer

Interprofessionell

samverkan Diagnostik vid misstänkt astma eller

KOL

Rökstopp

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma

Träning och mätning av fysisk kapacitet vid KOL Patientutbildning,

stöd till egenvård och behandlingsplan

Strukturerad symtomskattning

(ACT/CAT) samt återbesök

(38)
(39)
(40)

140618 Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

(41)
(42)

Barndomen spelar roll!

(ange enhet via Infoga sidfot)

References

Related documents

Den tredje frågeställningen intresserar sig för, om det finns kännetecken för något vi skulle kunna kalla svensk gospel. Kännetecken kan finnas i den klingande musiken, men

Tidigt insatt underhållsbehandling med inhalationskortison bör övervägas om barnet är sensibiliserat mot pälsdjur eller andra perenna allergen, då dessa barn kan ha

Tidigt insatt underhållsbehandling med inhalationskortison bör övervägas om barnet är sensibiliserat mot pälsdjur eller andra perenna allergen, då dessa barn kan ha

Steroider och Beta-2-stimulerare och långverkande antikolinergika i fast kombination Steroider och Beta-2-stimulerare och långverkande antikolinergika i fast kombination

De personer vars släkthistoria innefattade astma kunde lättare acceptera sjukdomen och hitta strategier för att bäst hantera symtom.. Utöver familjen upplevde vissa att även

Text modifieras till att LTRA ensamt har effekt vid astma steg 2.. Effekt

I Stöd för styrning och ledning formulerar Socialstyrelsen de centrala rekommendationerna som åtgärder som hälso- och sjukvården bör, kan, kan i undantagsfall eller inte bör

Avgörande för rekommendationen är tillståndets stora svårighetsgrad och att åtgärden innebär en stor nytta för patienten genom att leda till ökad vikt, ökat BMI

Den redovisade uppföljningen har endast haft några få tillfällen med lite lägre temperaturer, -5 - -10°C, men vid dessa tillfällen har dock åtgärden med KAc haft avsedd effekt. -

Resultatet visade att föräldrarnas livskvalitét påverkades i stor utsträckning när deras barn drabbades av astma. Föräldrarna kände oro och ängslan relaterat till barnets

Av de vuxna personer som lever med astma har mellan tre till tio procent svår astma och många saknar regelbunden kontakt med vården.. 8 För många patienter är det möjligt att ha

Inläggning: Om patient med lindriga/måttliga besvär inte förbättras avsevärt av given behandling eller om besvären återkommer inom två till tre timmar bör patienten läggas

Gemensamt för samtliga av de intervjuade pedagogerna är att de tycker att det finns en väldigt stor acceptans hos barnen och eleverna när det gäller barn i behov av

En friare världsmarknad, som skulle betyda mer för u-länderna än aldrig så mycket bistånd, anses således inte vara något återgäldande från de rika länderna

gare elva regler som de menar är grundläggande för en framgångsrik kampanj. De flesta av dessa regler kan tyck- as självklara men med den gångna svenska valrörelsen

Bron- chodilating effect of intravenous magnesium sulfate in acute severe bronchial asthma.. Tiffany BR, Berk WA, Todd IK,

Under frågeställningen upplevelser av begränsningar som sjukdomen medför framgick det att människor upplevde sig vara begränsade och i behov av hjälp från andra och från

Åtgärder som hälso- och sjukvården inte bör utföra rutinmässigt, och endast inom ramen för forskning och utveckling.. Socialstyrelsen vill med rekommendationerna stödja hälso- och

tillägg långtidsverkande β 2 -stimulerare (LABA) antingen fast kombination eller för sig, alternativt. leukotrienantagonist utvärdering

För astmapatienter finns exempelvis en mall för behandlingsplan från Nationella arbetsgruppen för Lung- och allergisjukdomar och Skåne har tagit fram en digital patientutbildning

Sambandet mellan högre halt av små partiklar mätta i luft och högre sensibiliseringsnivå för husdammkvalster Dermatophagoides farinae hos patienterna i dessa bostäder

Det liggger en stor styrka i boken att man får en parallell beskrivning av när och hur de olika anstalterna kom till stånd, blomstrade och försvann - de för

När omgivningen skulle ge information och stöd var det viktigt hur detta gavs för att kunna nå fram till personen som skulle sluta röka och ha positiv