Diofantiska ekvationer.

Download (0)

Full text

(1)

Sida 1 av 7

Diofantiska ekvationer.

Diofantiska ekvationer är ekvationer där man bara godtar heltalslösningar.

I vår kurs betraktar vi ekvationer av typ c

by

ax+ = (ekv 1)

där a,b och c är givna heltal och x och y obekanta heltal.

Sats 1. Låt dvara största gemensamma delare till a och b. Ekvationen (ekv1) är lösbart om och endast om d delar c.

Bevis.

i) Anta först att ekvationen är lösbart dvs. har minst en lösning x = , x0 y y= 0. Då är c

by

ax0 + 0 = (*)

Eftersom d =SGD( ba, ), kan vi skriva a=a1doch b=b1d, där a och 1 b är heltal som vi 1 använder i (*). Alltså gäller a1dx0 +b1dy0 =c eller d(a1x0+b1y0)=c. Med andra ord är d en faktor i c.

ii) Anta nu att d delar c.

För att bestämma d använder vi Euklides algoritm Anta att a ≥b. Vi har

1

1 r

q b a= ⋅ +

2 2

1 q r

r b= ⋅ +

3 3 2

1 r q r

r = ⋅ +

k k k

k r q r

r2 = 1⋅ +

1 0

1 = ⋅ + +

k k

k r q

r

Alltså, med den beteckningen är d =rk. Med hjälp av ovanstående rader uttrycker vi d som en linjär kombination av a och b. Vi kan exempelvis först lösa ut rester r , 1 r ,…2 r =d: k Från första ekvationen har vi

1

1 a b q

r = − ⋅ dvs r är en lin. komb. av 1 a och b.

Detta substituerar vi i andra ekv. förenklar och uttrycker r som en lin komb av 2 a och b.

På samma sätt fortsätter vi till sista ekv. och uttrycker rk =d som en lin komb av a och b b

a d

rk = =λ +µ

(2)

Sida 2 av 7 Alltså har vi heltal λ och µ sådana att

λab=d (ekv 2).

Enligt antagande är c delbart med d. med andra ord är c=c1d för ett heltal c . 1 Om vi multiplicerar (ekv 2) med c har vi 1

1 1

1a cb dc

c +µ = λ

eller λc1ac1b=c.

Därför har vi fått en lösning till (ekv1), x0c1 och y0c1. Satsen är bevisad.

Hur bestämmer vi alla lösningar om vi har en lösning?

Detta visar följande sats:

Sats 2. Anta att ekvationen ax+by=c (ekv 1) där a,b och c är givna heltal har en lösning x = , x0 y y= 0. Alla lösningar får vi då med följande formel

d k x b

x= 0 + , k

d y a

y = 0 − , (*) , där d SGD a b= ( , ).

(Alternativ: x x0 bk

= −d , y y0 ak

= +d ) . Bevis:

Anta att x = , x0 y y= 0 är en lösning till (ekv1) dvs att ax by0+ 0 =c är sant.

i) Först visar vi att (*) ger lösningar för alla k.

Om vi substituerar k d x b

x= 0 + , k

d y a

y= 0 − i (ekv1) och förenklar lösningar till får vi

0 0 0 0 0 0

( b ) ( a ) ab ab

a x k b y k c ax k by k c ax by c

d d d d

+ + − = ⇔ + + − = ⇔ + = .

Den sista är sant enligt antagandet.

ii) Kvar står att visa att formeln (*) inkluderar alla lösningar.

(3)

Sida 3 av 7 Anta att (x,y) är en lösning (vilken som helst),Då gäller

ax by c+ = (**) och

0 0

ax by+ =c (***)

Subtraktionen av (**) och (***) ger

0 0

( ) ( ) 0

a x x− +b y y− = .

Vi delar med d SGD a b= ( , ) och skriver om

0 0

( ) ( )

a x x b y y

d − = −d − . (ekv2) Notera att a

d och b

d är hela, relativt prima heltal.

Från (ekv 2) följer att b

d är en faktor i (x x0) dvs

(x x0) b k

= ⋅ för någon k. d Alltså x x0 bk

= +d .

Från (ekv 2) får vi nu a bk b(y y0) d d = −d

och därmed k

d y a

y= 0 för något k.

Satsen är bevisad.

Exempel 1. Bestäm heltalslösningar till ekvationen 20

204

212x+ y= .

20 204

212x+ y= . Lösning:

Först bestämmer vi största gemensamma delare ( sgd) för 212 och 214 .

(4)

Sida 4 av 7 4

2 8

4 8 25 204

8 204 1 212

=

+

=

+

=

eller 4 204 25 8 204 1 212 8

=

=

(*) Alltså är sgd(212, 214)=4 som vi betecknar med d.

Eftersom d=4 delar 20 finns det (oändligt många) heltalslösningar.

Först uttrycker vi d=4 som en linjär kombination av 212 och 214.

Från (*) har vi

4= 204 – 25∙8 = 204 – 25( 212 – 1∙204) = 26∙ 204 – 25∙212 eller

– 25∙212+26∙ 204=4 (**)

Om vi multiplicerar (**) med 5 får vi – 125∙212+130∙ 204=20 (**)

Därmed är x0 =−125och y0 =130 en heltalslösning till ekvationen .

Om (x0,y0) är en lösning till ekvationen ax+by =c då får vi alla lösningar genom d k

x b

x= 0 + , k

d y a

y = 0 − (eller ekvivalent k

d x b

x= 0 − , k

d y a

y = 0 + ).

Alla lösningar till ekvationen 212x+204y =20 får vi genom

x=−125 +51k , y =130 −53k Svar: x=−125 +51k , y=130 −53k (eller x=−125 −51k , y=130 +53k

Exempel 2. Bestäm heltalslösningar till ekvationen 15

305 315x+ y= Lösning:

Först bestämmer vi största gemensamma delare ( sgd) för 315 och 305 .

5 2 10

5 10 30 305

10 305 1 315

=

+

=

+

=

eller 5 305 30 10 305 1 315 10

=

=

(*) Alltså är sgd(315,305)=5 som vi betecknar med d.

Eftersom d=5 delar 15 finns det (oändligt många) heltalslösningar.

Först uttrycker vi d=5 som en linjär kombination av 315 och 305.

(5)

Sida 5 av 7 Från (*) har vi

5= 305– 30∙10 = 305 – 30( 315 – 1∙305) = – 30∙315+31∙ 305 eller

– 30∙315+31∙ 305=5 (**)

Om vi multiplicerar (**) med 3 får vi – 90∙315+93∙ 305=15 (***)

Därmed är x0 =−90och y0 =93 en heltalslösning till ekvationen .

Om (x0,y0) är en lösning till ekvationen ax+by =c då får vi alla lösningar genom d k

x b

x= 0 + , k

d y a

y = 0 − (eller ekvivalent k

d x b

x= 0 − , k

d y a

y = 0 + ).

Alla lösningar till ekvationen 315x+305y =15 får vi genom

x=−90 +61k , y=93 −63k Svar: x=−90 +61k , y =93 −63k (eller x =−90 −61k , y =93 +63k )

Exempel 3. Bestäm de heltalslösningar till ekvationen som uppfyller kravet 0≤x≤21.

Lösning.

För att lösa ekvationen 2

22

10xy= (*)

bestämmer vi först största gemensamma delare ( SGD) för 22 och 10.

Vi har

22=2∙10+2 (**) 10=5∙2.

Alltså är största gemensamma delare d=2. Ekvationen har heltalslösningar eftersom d delar högerledet i (*).

Från (**) har vi –2∙10+1∙22=2 eller 10∙(–2)–22(–1)=2

som betyder att x0 =−2och y0 =1 är en heltalslösning till ekvationen . Alla lösningar for vi genom k

d x b

x= 0 + , k

d y a

y = 0 (där a=10, b = – 22, d=2 ) , k

x 2

2+ −22

= , y k

2 1−10

=

dvs x=−2 −11k , y=−1−5k.

(6)

Sida 6 av 7 För k =−1 får vi x=9, y = 4

och för k =−2 får vi x=20, y = 9

(För andra värden på k gäller inte 0≤x≤21. Speciella (enkla) fall

Fall1. a är delbart med b (eller omvänt) Låt ax+by=c (ekv 1)

vara en diofantisk ekvation där a är delbart med b. Då är SGD( a, b) =b. Alltså d =b.

Om c är delbart med d ( dvs med b) är ekvationen lösbart.

En enkel linjer kombination för d är det här fallet 0⋅ +a 1b b= dvs

0⋅ +a 1b d=

Multiplikationen med c1 c

= d ger 0 a c b c⋅ + ⋅ =1

Härav får vi en lösning x = , 0 0 y0 =c1. Därefter

d k x b

x= 0 + , k

d y a

y = 0 − (eller ekvivalent k

d x b

x= 0 − , k

d y a

y = 0 + ).

Exempel:

Fall2. a och b är inte stora tal (t ex a, b <10) I det här fallet kan vi från ekvationen

c by

ax+ = (ekv 1) lösa ut en variabel, t ex y ,

y c ax b

= −

Nu kan vi helt enkelt testa x=0,1,2,3…. tills vi får ett heltal y c ax b

= − .

Då har vi en lösning x , 0 y . 0 Därefter

d k x b

x= 0 + , k

d y a

y = 0 − (eller ekvivalent k

d x b

x= 0 − , k

d y a

y = 0 + ).

Exempel:

(7)

Sida 7 av 7

Figure

Updating...

References

Related subjects :