• No results found

Ansökan om reparationsbidrag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om reparationsbidrag"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

Ärende nr

Ansökningsblankett med regler för Reparationsbidrag

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt GDPR. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/behandling-av-

personuppgifter/dataskyddsforordningen-gdpr/

Bostadsanpassning Östhammars kommun Box 36

742 21 Östhammar * = obligatorisk uppgift

Sökande (personen som erhållit bostadsanpassningen)

Förnamn* Postnummer*

Efternamn* Postort*

Personnummer* Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress* E-postadress

Kontaktperson (i förekommande fall)

Förnamn Telefon (även riktnummer)

Efternamn E-postadress

Sökta åtgärder* Vilken anpassning gäller ansökan?*

Vad var trasigt och vad har reparerats/ åtgärdats? *

Kontonummer * Bankens namn, samt kontonummer som eventuellt bidrag ska betalas till.

Med ansökan ska bifogas kopia på entreprenörens faktura

Observera att det alltid är ägaren av anpassningen som ska betala fakturan.

(2)

2 (2)

Ärende nr

Ansökningsblankett med regler för Reparationsbidrag

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.

Uppgifterna kommer att behandlas enligt GDPR. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida: http://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/behandling-av-

personuppgifter/dataskyddsforordningen-gdpr/

Vem kan få Reparationsbidrag?

Den som sökt och fått en bostadsanpassning äger denna och kan ansöka om reparationsbidrag.

Villkor för reparationsbidrag

Reparationsbidrag lämnas för reparationer som ligger utanför fastighetsägarens normala ansvar för underhåll. Det gäller främst tekniskt avancerad utrustning., såsom hissar,

dörrautomatik eller spol-och torktoaletter. Även kostnad för service- och besiktning av hissar erhållna som bostadsanpassning, omfattas av bidraget.

Eget ansvar

Om ett fel uppstår på din anpassning ansvara du själv för att felsökning görs och att anpassningen blir reparerad. Om felet orsakats av bristande underhåll eller felaktigt användande beviljas inte reparationsbidrag.

Det är ägaren av anpassningen som står som fakturamottagare och som betalar fakturan.

Med ansökningsblanketten ska bifogas kopia av aktuell faktura. Observera att fullmakt inte kan lämnas till kommunen gällande reparationsbidrag.

Om anpassningen är gammal eller i dåligt skick är det inte säkert att reparationsbidrag beviljas. Då kan det i stället vara aktuellt att göra en nyansökan om

bostadsanpassningsbidrag. Vi råder dig därför att diskutera med kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag innan du beställer en dyr reparation av din anpassning.

Kommunens ansvar

Kommunen har avtal med företag som sköter besiktning och service av hissar, installerade som bostadsanpassning. Företagen tar kontakt med hissägaren när det är aktuellt med besiktning eller service och fakturan skickas till kommunen. Hissägaren behöver inte ansöka om reparationsbidrag för dessa åtgärder.

Hur ansöker man om reparationsbidrag?

När du fått fakturan på utförd reparation fyller du i och postar ansökan. Med ansökan ska bifogas kopia av fakturan. Observera att det alltid är ägaren av anpassningen som betalar fakturan till entreprenören. Inkommen ansökan handläggs och beslut måste fattas, innan eventuell utbetalning kan göras till uppgivet konto.

Kontakt med kommunens handläggare

Våra handläggare av bostadsanpassningsärenden nås via kommunens växel:

Östhammar Direkt Tel: 0173-86 000

osthammardirekt@osthammar.se

References

Related documents

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Du som patient ska ge ditt samtycke till att information om ditt hälsotillstånd lämnas ut till en annan vårdgivare eller till närstående?. Om Du inte kan lämna ditt samtycke

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas