• No results found

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt"

Copied!
28
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SISU Idrottsutbildarna Västernorrland 2017

(2)

Innehåll

Förbundsordföranden har ordet 3

Vårt uppdrag 5

Starka föreningar 6-7

Livslångt idrottande 7

Idrottens värdegrund är vår styrka 7-9

Idrott i förening 9-10

Idrott gör Västernorrland starkare 11

(3)

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt

Under de senaste åren har det tagits fram en långsiktig strategi för vår verksamhet som inte bara gör vårt eget ar- bete tydligare, utan får även alla distriktsförbund att agera på ett likartat sätt. Nu finns ett gemensamt basuppdrag för samtliga distrikt. Efter Riksidrottsmötet 2017 fastslogs fem fokusområden, så kallade utvecklingsresor för att komma vidare med arbetet kring Strategi 2025. Resorna kommer nu att ge samtliga distrikt en gemensam styrning.

Under det senaste verksamhetsåret har vi tappat lite styrning på grund av flera tillfälliga distriktschefer (DC).

I december blev det klart att från och med 22 januari 2018 har vi ny DC på plats, Elisabeth Byström. Elisabeth har tidigare arbetat inom Parasportsförbundet och varit projektledare för SM-veckan i Sundsvall och Paralympic Winter World Cup i Sollefteå. Under året har vi även fått två nya idrottskonsulenter i Örnsköldsvik.

Men vad innebär då idrottens strategiarbete? Vi kallar det för Strategi 2025 och de innehåller fem utvecklingsresor –

”Ny syn på träning och tävling”, ”Den moderna föreningen engagerar”, ”Inkluderande idrott för alla”, ” Ett stärkt ledarskap” och ”Jämställdhet för en framgångsrik idrott”.

Allt arbete som görs framöver ska kunna kopplas ihop med någon av dessa fem resor. För att kunna göra ett seriöst och trovärdigt arbete har personalen påbörjat utbildningar inom dessa områden. Det gäller att ha rätt kompetens och förståelse för de idéer som vi för fram.

Under hösten 2017 har ett nytt regelverk kring bildning- och utbildningsverksamheten arbetats fram där man gått från en ekonomistyrning till en målstyrning som träder i kraft första januari 2018. En anpassning där bildningen och utbildning blir en central del för att komma vidare med innehållet i utvecklingsresorna. Fördelningen av statsbidraget är fryst fram till 2021 som ger en bättre framförhållning på de arbete och satsningar som ska göras.

Nu fortsätter vi framåt med vårt mål att föreningar ska utveckla sin verksamhet i linje med Strategi 2025 med mottot så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Ulf Näslund

Ordförande

Ulf Näslund

(4)

SISU IDROTTSUTBILDARNAS

ORGANISATION

(5)

Vårt uppdrag

SISU Idrottsutbildarna ska vara en eftertraktad resurs för idrotten som motiverar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Vårt utbud ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet, till konkurrenskraftiga priser.

VISION

” Vi är där när idrotten lär”

Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé Idrotten vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildnings- organisation.

Vi ser lärandet som en livslång process där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förut- sättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också att lära varandra.

Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll.

Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrotts- utbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveck- ling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO.

Den samhällsfinansierande folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrot- ten och dess behov.

Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna.

Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med

kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för

helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela

landet vilket innebär att förutsättningarna och beho-

ven varierar. För oss är det viktigt med lokal anpassning

samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda

ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgö-

rande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens

och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt

till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är

avgörande.

(6)

V I U T B I L D A R , B I L D A R O C H U T V E C K L A R I D R O T T E N

IDROTTSLYFTET

Idrottslyftet är ett ekonomiskt medel som föreningar kan erhålla för att utveckla sin verksamhet i linje med den strategiska inriktning som Svensk idrott tagit beslut om, Strategi 2025. Vi har under året arbetat med att tydlig- göra målet med Strategi 2025 och arbetat med mottot så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Under 2017 har 170 idrottsför- eningar i Västernorrland representerade av 42 idrotter tagit del av Idrottslyftsmedel.

Fördelningen av Idrottslyftmedel per kommun Sundsvall 43%

Härnösand 21%

Örnsköldsvik 15%

Timrå 10%

Sollefteå 7%

Kramfors 3%

Ånge 1%

Starka föreningar

IDROTTONLINE

SISU Idrottsutbildarna har centralt likartade kurser i hela

ÖPPET HUS

Under 2017 har vi bjudit in till öppet hus i fem av våra sju kommuner. Tanken med Öppet hus är att föreningar ska kunna komma till platser som är lättillgängliga och få möjlighet att ställa frågor, diskutera och få hjälp med ex- empelvis IdrottOnline. I år valde vi att inte bjuda in till Öp- pet hus i Sundsvall och Timrå då det tidigare år har varit för få besökare. För föreningarna i dessa kommuner finns vi lättillgängliga i Idrottens hus vid Gärde. I Örnsköldsvik arrangerades en heldag, som startade med frukost och Drop in och skulle avslutas med en föreläsning i idrotts- lyftsmedel och projektet Lobben men fick på grund av för få deltagare ställas in.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

Svenska Golfförbundet arbetar med en jämställdhetssats- ning ” Vision 50/50”. Utvecklingsprogrammet består av genuskunskap, uppgifter och malldokument för att inleda ett förändringsarbete i golfklubbar. Det är en webbaserad jämställdhetsutbildning och på utbildningsplattformen finns filmer, poddar, texter, quiz och mallar som bygger på forskning, fakta samt insikter och lärande från ett pilot- arbete. Målsättningen är ett jämställt och inkluderande Golfsverige, med jämnare könsfördelning bland spelare och i ledande positioner samt en mätbar förändring i kvinnors syn på golf. Timrå GK och Öjestrand GC är två föreningar som deltar i programmet och SISU är med som processledare i arbetet.

Under året har vi haft föreläsningar i Sundsvall och Örnsköldsvik med längdskidåkerskan Maria Rydqvist, som skrivit boken ”Kvinnor, idrott och manliga ledare”.

Föreläsningen handlade om jämställdhet och genusfrå- gor inom idrott och näringsliv. Vi fick exempel på frågor och förändringar hon själv stött på och jobbat aktivt med under sin egen idrottskarriär. Problem som har lösts, men också strukturer som lever kvar och varit särskilt svåra att förändra.

UTBILDNINGSVERKSAMHET

Under året har SISU Idrottsutbildarna samverkat med 225

(7)

V I U T B I L D A R , B I L D A R O C H U T V E C K L A R I D R O T T E N

personer i jämförelse med 2016 då 17 personer deltog, en ökning med 21%.

FÖRENINGSKUNSKAP

Under året har vi gett föreningar möjligheten att utveckla sin organisation genom att erbjuda kurser som Idrottens föreningslära, ordförandeutbildning och kassörsutbild- ning. Idrottens föreningslära (IFL) innebär att vi hjälper föreningen att reda ut verksamhetsformer, förenings- demokrati, vilka stadgar som gäller, hur de ska genom- föra årsmöte och mycket mer. 2017 var det 18 fören- ingsstyrelser som genomförde Idrottens föreningslära Grund. Ordförandeutbildningen innebär att ordförande i föreningen får tips om hur de ska leda sin förening mot uppsatta mål, hur det fungerar med revisor, valbered- ning, firmatecknare, styrelsens olika roller och uppgifter med mera. 13 föreningsordföranden genomförde vår ordförandeutbildning 2017. Kassörsuppdraget är en svår post att fylla i många föreningar, därför erbjuder vi en kassörsutbildning. Under 2017 hade vi 17 personer som deltog

FÖRENINGSLYFTET

I oktober startade vi en ny omgång av Föreningslyftet med 14 deltagande föreningar från 9 olika idrotter. Första träf- fen var en Kick-Off på Hallstaberget i Sollefteå där totalt 63 organisationsledare deltog. Under konferensen fick de delta i tre utbildningspass, Idrottens Föreningslära, Enga- gera Mera och Framtidens förtenning. Nästa steg blir ett arbete med Anvisningarna för Barn- och ungdomsidrott som genomfördes internt i föreningarna tillsammans med en konsulent, därefter följer en process för att utveckla och förankra föreningarnas styrdokument.

Livslångt Idrottande

SAMSYN VÄSTERNORRLAND

2015 tog Fotbollsförbunden och Ishockeyförbundet i

Medelpad och Ångermanland tillsammans med Västernorrlands Innebandyförbund fram gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Syftet med Samsyn Västernorrland är att skapa bättre kommunikation mellan de olika idrotterna och målet är att barn upp till 16 år ska uppmuntras att hålla på med många idrotter samti- digt. Representanter från de tre av SDF:s styrelser och personal har träffats vid ett tillfällen under 2017 för att diskutera det fortsatta arbetet och revidera dokumentet.

Under 2017 togs nästa steg i arbetet och kanslipersonalen arrangerade en gemensam träff för föreningsledarna. Träf- farna genomfördes i Örnsköldsvik och Sundsvall med föreläsningar i optimal talangutveckling som varvades med dialoger vid middagsbordet. Samtliga föreläsare var eniga, det är viktigt att skapa en god dialog med andra idrottsledare och se till att föreningar har en god idrotts- miljö.

Idrottens värdegrund är vår styrka

TRYGGA IDROTTSMILJÖER

Som en uppföljning på arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer genomfördes en filmvisning med efter- följande diskussion i Härnösand, ”Idrottens Himmel och Helvete – dokumentären”. I Sundsvall genomfördes en ny omgång av utbildningsserien Trygga Idrottsmiljöer under hösten med 4 föreningar. Under tre kvällar arbetade de fram en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering.

AKTIVA FÖRELÄSNINGAR

Under 2017 genomförde vi 1 008 stycken Aktiva föreläs- ningar i 27 olika idrottsföreningar. Med Aktiva föreläsning- ar menar vi grupparbeten om värderingsfrågor för barn och ungdomar. Det kan handla om kamratskap, attityd, självkänsla, samarbete, demokrati, kost eller sociala medier. Aktiviteterna sker framför allt i samband med olika idrottsskolor under sommaren.

Inspirerad Förväntansfull informerad

Tagg Taggad

Engangemang Motiverad Bik SK

Insikt

Kunskapslyft

Givande Energipåfylld Engagera

Stärkt

Resultat Menti Idrottsforum 2017

(8)

HÄNDELSER

UNDER ÅRET

(9)

De aktiva föreläsningarna leds av utbildade unga ledare i länets alla kommuner. Under året har vi haft 45 ungdomar som jobbat ute i föreningarna. Ytterligare 27 föreningar har gjort fördjup- ningsarbeten kopplat till föreningens värdegrund. 2016 genom- förde 29 föreningar ett fördjupat värdegrundsarbete.

Idrott i förening

IDEELL FÖRENING

Alla idrottsföreningar har ett allmännyttigt ändamål, och har inget vinstintresse. Det är medlemmarna som ytterst beslutar hur föreningen ska fungera. För att stärka den demokratiska ord- ningen och engagemanget är det bra med kunskap om hur en ideell förening fungerar. Under året har 548 personer deltagit i någon form av utvecklingsprocess och 190 personer har deltagit i en utbildning om föreningskunskap.

SAMVERKAN MED SDF

Under året har vi genomfört föreningsbesök tillsammans med Parasporten Västernorrland för att dels utvärdera året som gått, fundera över föreningens utmaningar men även blicka mot framtiden. Sollefteå GIF, Orren IF, Ånge DHR, Solens IF, HIF Kämparna och Alnö SK har besökts. En gemensam konferens genomförs 2018 för att arbeta med några av de gemensamma utmaningarna.

Den 17-18 november bjöds alla SDF med föreningsverksamhet i Västernorrland in till konferensen Idrottsforum på Hallstaberget i Sollefteå. Under konferensen hade vi 32 deltagare represente- rade från 20 SDF. Fokus under de två konferensdagarna låg på strategi 2025 och dess fem utvecklingsresor. Arbetet varvades med föreläsningsinslag och gruppdiskussioner. Deltagarna summerade konferensen som inspirerande, engagerande och motiverande.

ÅNGERMANLANDS FOTBOLLSFÖRBUND

SISU Idrottsutbildarna och Ångermanlands Fotbollsförbund har ett samarbetet gällande förenings- och Förbundsutveckling.

SISU:s uppdrag är att stötta distriktets föreningar med utveck- lingsfrågor. Ångermanlands Fotbollförbund och SISU Idrottsut- bildarna bjöd i februari in till den årliga föreningskonferensen på Hotell Höga kusten. Årets tema var spelarutbildning med hjälp av spelarutbildningsplan. Konferensen gästades av Helena Blom- gren från Morön BK som berättade om deras utvecklingsarbete med spelarutbildningsplanen. 11 föreningar och 29 deltagare fanns på plats. I september genomfördes ett utvecklingsar- bete kallat Rådslaget, ett arbete för att utveckla och förankra svensk fotbolls strategiarbete de kommande 5 åren. Utifrån detta gjorde sedan Ångermanlands Fotbollsförbund ett mål och visionsarbete internt samt fördelning av ansvarsområden mellan kommittéerna inom förbundet.

(10)

MEDELPADS FOTBOLLSFÖRBUND

Medelpads FF har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna utbildat unga ledare för att bli föreningsdomare och ledare på våra fotbollsskolor som blir en bra grund i le- darskapet. Under detta år har ett rådslag genomförts med Medelpads FF och SISU Idrottsutbildarna. Rådslaget är en väsentlig del av svensk fotbolls strategiarbete. Syftet med rådslaget är att skapa bred delaktighet inför framtagandet av nästa mål och strategidokument 2018-2022. Detta strategidokument kommer att vara ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete även på distrikts nivå. Medel- pads FF har varit med i satsningen Female Football Coach vars syfte är att så fler kvinnliga ledare till fotbollen.

SKYTTESPORTFÖRBUND - PISTOL

Skyttesport – pistol bjöd för andra året i rad in samtliga sina föreningar till en framtidskonferens på Hotell Höga Kusten i november. Konferensens innehöll erfarenhetsut- byten och arbete med föreningarnas handlingsplan för att få fler skyttar till skyttesport – pistol i länet.

INNEBANDYFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna har ett samverkansavtal med Västernorrlands Innebandyförbund, i uppdraget ingår ut- bildningsadministration och utvecklingsarbete. En utbild- ningskultur håller på att byggas upp bland föreningarnas ledare på alla plan, under 2017 utbildades 323 st. För att föreningarna ska utvecklas och anpassa sin verksamhete till Svensk Innebandy Utvecklingsmodell har två nätverks- träffar för utbildningsansvariga och ordförande arrang- erats. För att utvärdera verksamheten arrangerades två

utvärderingsträffar med närmare 150 deltagare ledare.

Timrå IBC, Ankarsvik BK, Sundsvalls IBF, Klockarbergets BK och IBK Härnösand har under året gjort ett fördjup- ningsarbete och deltagit i Föreningslyftet för att förbättra strukturen och organisationen i föreningarna. De tre först- nämnda deltog även i Framtidens ledarskap, där målet har varit att hitta en modell för ledarförsörjning i föreningen med fokus på framför allt fler kvinnliga och unga ledare.

Året avslutades med en förenings- och förbundsutveck- lingsresa till Bratislva i samband med Dam VM i inne- bandy. Västernorrland hade 10 representanter som deltog och resan gjordes tillsammans med Hälsingland och Gävleborgs innebandyföreningar. Utvecklingsresan bestod av erfarenhetsutbyte, föreläsningar och utveckling av verksamheten samt ett VM guld för damerna.

MITTSVENSKA RIDSPORTSFÖRBUNDET

En stor samarbetspartner till SISU är Mittsvenska Ridsportförbundet och deras föreningar. Under året har vi haft nätverk för Ridskolornas chefer samt genomfört ett större utvecklingsarbete med Styrelsen för Mittsven- ska Ridsportförbundet. Vi har tillsammans arrangerat en föreningskonferens med cirka 40 deltagare från distriktets ridsportföreningar.

(11)

Idrott gör Västernorrland starkare

INTEGRATION

En ledarutbildning kallad Ledarskap i svensk idrott har genomförts i Sundsvall i samarbete med SISU Idrottsut- bildarna, där 18 nyanlända ungdomar fått en gedigen introduktion i svenskt föreningsliv och ledarskap. En del av integrationsmedlen har använts för att medfinansiera projektet Lobben i Örnsköldsvik, där asylsökande erbjuds ledarutbildning och matchas mot idrottsförening.

ORINGEN

Orienteringen har haft gemensamma träffar där SISU/VIF har processlett och informerat om Strategi 2025. Mycket har handlat om hur Ångermanlands Orienteringsförbund och alla föreningarna ska göra O-ringen så bra som möjligt och få ut så mycket som möjligt av arrangeman- get. SISU/VIF är med och utbildar alla volontärer inför O-ringen

.

(12)

Vår organisation

Styrelse

Förbundsordförande Ulf Näslund

Vice ordförande Ann-Christin Munther Övriga ledamöter Pia Thoresson

Sven-Erik Forsgren

Björn Forslund

Liselotte Pettersson

Valberedningen

Ordförande Walter Rönnmark

Ledamöter Hans Backlund

Ann Larsson

Lena Schmidt

Jan Gradin

Personalrepresentant Andreas Johansson Distriktsidrottschef Lars Ekengren Jessica Rosdahl

Personal Lena Andersson

David Backa

Magnus Forsberg

Janne Hellström

Karin Runnerstöm

Gunnar Wahlberg

Lillemor Åslin

Sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 sammanträden.

(13)

Utbildningstimmar per idrott

Ledare Aktiva Annan

målgrupp Totalt Antal delt. Andel Andel

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 kvinnor män

Badminton 107 77 0 0 0 0 107 77 107 42 43% 57%

Bandy 60 45 40 0 0 0 100 45 80 46 13% 87%

Baseboll och Softboll 15 28 23 0 0 18 38 46 133 110 36% 64%

Basket 288 11 0 0 0 0 288 11 75 24 42% 58%

Bilsport 58 62 0 0 0 0 58 62 30 47 40% 60%

Bordtennis 21 12 0 0 0 0 21 12 15 9 11% 89%

Boule 42 4 54 0 0 0 96 4 37 7 71% 29%

Boxning 16 25 0 18 0 0 16 43 24 16 25% 75%

Bridge 0 0 104 80 0 0 104 80 27 22 68% 32%

Brottning 143 91 13 8 2 0 158 99 180 121 17% 83%

Budo och Kampsport 14 14 0 40 0 0 14 54 24 42 26% 74%

Bågskytte 19 34 48 0 0 0 67 34 45 22 50% 50%

Casting 0 2 1 0 0 0 1 2 0 3 33% 67%

Curling 21 10 0 0 0 0 21 10 29 7 0% 100%

Cykel 112 0 0 89 0 0 112 89 22 30 3% 97%

Danssport 70 90 340 400 0 0 410 490 244 358 56% 44%

Draghundsport 3 0 20 8 0 0 23 8 17 14 50% 50%

Dragkamp 10 6 0 0 0 0 10 6 14 14 36% 64%

Flygsport 0 7 103 2 0 0 103 9 19 47 0% 100%

Fotboll 3399 2527 1185 1091 54 77 4638 3695 6036 4676 21% 79%

Friidrott 183 200 0 1 4 3 187 204 159 213 46% 54%

Fäktning 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0% 100%

Golf 568 248 806 582 0 0 1374 830 682 330 24% 76%

Gymnastik 366 87 0 20 35 33 401 140 371 205 21% 79%

Gång och Vandring 0 6 0 0 0 0 0 6 0 9 0% 100%

(14)

Utbildningstimmar per idrott

Ledare Aktiva

Annan

målgrupp Totalt Antal delt. Andel Andel 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 kvinnor män

Handboll 194 106 5 2 0 0 199 108 215 150 49% 51%

Innebandy 1428 1170 55 109 39 12 1522 1291 1733 1009 24% 76%

Ishockey 925 359 1728 812 160 142 2813 1313 1519 1051 11% 89%

Judo 137 48 13 22 0 0 150 70 444 278 44% 56%

Kanot 80 110 2 2 4 3 86 115 21 94 13% 87%

Konståkning 316 264 127 585 0 0 443 849 176 349 26% 74%

Korpen 71 51 0 0 0 0 71 51 58 81 37% 63%

Motorcykel och 392 371 493 411 20 0 905 782 630 443 17% 83%

Mångkamp 0 18 0 0 0 0 0 18 0 7 0% 100%

Orientering 1010 985 181 53 20 0 1211 1038 644 549 20% 80%

Parasport 118 38 53 155 0 0 171 193 124 91 37% 63%

Ridsport 715 413 10195 9727 0 18 10910 10158 4989 4752 78% 22%

Segling 32 29 0 28 0 0 32 57 33 49 16% 84%

Simidrott 150 150 0 2 0 12 150 164 94 263 63% 37%

Skidor 1193 1560 289 369 0 0 1482 1929 1186 898 38% 62%

Skolidrott 272 146 0 32 0 0 272 178 207 171 35% 65%

Skridsko 50 16 4 0 5 0 59 16 53 9 22% 78%

Skyttesport 45 11 150 119 0 0 195 130 85 59 14% 86%

Squash 8 11 0 0 0 0 8 11 8 7 57% 43%

Styrkelyft 2 79 0 0 0 0 2 79 5 4 0% 100%

Taekwondo 13 0 0 0 0 0 13 0 17 0 0% 0%

Tennis 32 57 17 0 4 0 53 57 65 71 14% 86%

Tyngdlyftning 0 8 0 0 0 0 0 8 0 12 17% 83%

Vattenskidor och 4 0 0 0 0 0 4 0 22 0 0% 0%

Volleyboll 11 6 0 0 0 0 11 6 24 15 47% 53%

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

References

Related documents

• Standardisering och harmoniserng minimerar risken för dubbelarbete och skapar förutsättningar att återanvända specifika meddelanden vid utveckling av nya

Vi har i denna studie valt en ansats där syftet har varit öka förståelsen för faktorer som påverkar flickor med utländsk bakgrund att vara aktiva inom fotbollen och hur

2-3,5° varmare globalt än förindustriellt Ca 10° varmare i Arktis. Världshaven ca 20 meter högre

Några av respondenterna pekar på att det blir svårare för läraren, då de måste kunna förklara på en massa olika sätt, när elever inte passar in i vår skolform eller är

komponenterna påverkar rekryterarna. Respondenterna lägger stor vikt vid att rekryterarna besitter egen erfarenhet inom branschen eller yrket de rekryterar mot. Personer som är

Det man har lekt som barn ligger till grund för att utveckla kreativitet och skaparkraft som är viktigt genom hela livet.. Barn som leker och får utlopp för sitt rörelsebehov

Detta dokument vänder sig till alla ledare i Stuvsta IFs verksamhet – framförallt tränare, lagledare men även för andra ledarroller.. Syftet med dokumentet är att alla ska ha

- förvalta och vidareutveckla föreningens sportsliga riktlinjer - förvalta och förädla dokumentet Fotbollsutbildningen i Stuvsta IF - Vara en länk mellan verksamheten