ATT KUNNA TILL…

Full text

(1)

ATT KUNNA TILL…

MA1202 – Matte B

2011-06-14 Vuxenutbildningen Dennis Jonsson

ATT KUNNA TILL…

Matte B

(2)

Sida 2 av 4

Att kunna till prov B1

 Veta att sannolikheter anges med tal mellan 0 (noll) och 1 (ett).

 Veta vad som menas med att sannolikheten är 0

 Veta vad som menas med att sannolikheten är 1

 Veta att sannolikheten för två händelser som händer efter varandra tidsmässigt multipliceras med varandra

 Veta att sannolikheten för två händelser som kan hända parallellt adderas

 Kunna avgöra en sannolikhet utifrån att du vet helheten och delen

 Kunna bestämma medelvärde och median till en given datamängd

 Kunna avgöra sannolikheten för att exempelvis få summa 9 vid kast med 2 tärningar

 Veta vad som menas med komplementhändelse och vilken nytta man kan ha av den

 Veta vad som menas med begreppen typvärde och variationsbredd

Att kunna till prov B2

Allt som hör till föregående prov plus...

 Veta att en punkt bestäms i ett koordinatsystem med 2 st koordinater, en x-koordinat och en y-koordinat

 Bestämma f(x) utifrån en given funktion, t. ex. f(x) = 6,5x-3

 Bestämma vilken lutning en linje har om du får 2 st punkter, m. a. o.

kunna bestämma k-värdet till en funktion utifrån 2 givna punkter

 Rita grafen till en given funktion av typen f(x) = kx + m

 Veta vad som menas med att värdet av en funktion är positivt eller negativt

 Delta x

 Delta y

 Veta vad som menas med att en funktion är fallande

 Veta vad som menas med att en funktion är stigande

 Veta hur man ser på 2 funktioner att de är parallella

 Veta vad som menas med att "bestämma ett samband" utifrån 2 givna punkter

 Kunna bestämma k- och m-värden utifrån en linje inritad i ett koordinatsystem

 Kunna göra beräkningar där 2 funktioner ingår

 Lösa ett ekvationssystem

 Lösa en olikhet

(3)

Sida 3 av 4

Att kunna till prov B3

Allt som hör till föregående prov plus...

 Kunna kvadreringsreglerna samt konjugatregeln

 Kunna utvecka ett uttryck med hjälp av kvadrerings- och konjugatreglerna

 Känna igen ett konjugat, t. ex. (2a-5)(5+2a)

 Kunna lösa ett ekvationssystem med valfri metod

 Veta att maximipunkt och minimipunkt även kan kallas vertex

 Veta vad som menas med symmetrilinje och nollställen

 Kunna ange symmetrilinjen till en andragradsfunktion

 Kunna ange nollställena (om sådana existerar) till en andragradsfunktion

 Kunna ange koordinaterna för vertex (max- eller minipunkt)

 Kunna bryta ut största möjliga faktor ur ett matematiskt uttryck

 Förenkla multiplikationer av potenser, typ

 Förenkla multiplikationer av potenser, typ

 Förenkla divisioner av typen

 Förenkla divisioner av typen

 Kunna göra beräkningar med hjälp av potenslagarna

 Kunna konjugatregel och göra beräkningar utifrån den

 Kunna kvadreringsreglerna och göra beräkningar utifrån dem

 Rita grafen till en enkel andragradsfunktion och bestämma för vilka x- värden funktionen är positiv/negativ

 Lösa en andragradsfunktion med hjälp av formel

 Veta vad som menas med att faktioriser samt att utföra detta

 Bestämma en triangels area med hjälp av en andragradsfunktion

 Kunna ange lutningen för en linje skriven på följande form, ay + bx +c = 0

 Veta att där en kurva skär koordinataxlarna är alltid den ena (eller båda i origo) koordinaten = noll (0)

(4)

Sida 4 av 4

Att kunna till prov B4

Allt som hör till föregående prov plus...

 Känna till förhållanden mellan de vinklar som uppstår när en linje skär två parallella linjer

 Veta vad som menas med en vinkelsumma

 Känna till de olika typerna av trianglar som finns med i boken

 Kunna förenkla ett uttryck av typen x + 1,5x + 2x (4,5x)

 Yttervinkelsatsen

 Veta att x(2x-5) = 2x² - 5x

 Veta vad som menas med begreppet "nollställen"

 Kunna båda kvadreringsreglerna samt konjugatregeln

 Veta vad som menas med likformighet

 Parallelltransversal

 Känna till och kunna använda dig av randvinkelsatasen och följdsatserna på sidan 184

 Kunna beräkna omkrets och area av en triangel och en rektangel

 Veta vad som menas med ett förhållande, t. ex. 1:4 (ett till fyra)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :