• No results found

Hälsa och fysisk aktivitet hos barn med rörelsenedsättning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hälsa och fysisk aktivitet hos barn med rörelsenedsättning"

Copied!
27
0
0

Full text

(1)

Hälsa och fysisk aktivitet hos barn med rörelsenedsättning

Amanda Stendahl

Examensarbete för kandidatexamen i idrottsmedicin, 15 hp

Våren 2016

Handledare: Lisbeth Wikström Frisén

Idrottsmedicinska enheten

Institutionen för Samhällsmedicin Och Rehabilitering

(2)

1

Innehåll

Abstract ... 2

Key words: ... 2

Introduktion ... 3

Syfte ... 5

Metod ... 6

Deltagare ... 7

Statistik ... 7

Etiska överväganden ... 8

Resultat ... 8

Rörelsenedsättning ... 8

Fysisk aktivitet ... 9

Stöd ... 10

Hinder ... 11

Hälsa ... 11

Diskussion ... 12

Metodologiska aspekter ... 16

Slutsats ... 17

Framtida studier ... 17

Referenser ... 18

Bilaga 1 ... 23

(3)

2

Abstract

Children like adults can benefit from physical activity. The recommendations for children are 60 minutes of activity at a moderate or high intensity daily. The physical activity can improve both the physical and mental health. Children with physical disability are disadvantaged when it comes to physical activity because of their disability. This can lead to poorer physical and mental health. The aim of this study was to chart how physical active children with physical disability are, investigate their health and to find if the children wanted to be more active. The design of the study was cross-sectional and included a questionnaire about physical activity and health. The participants were children with a physical disability at an age of 10-18 years.

The results show that most of the participants are active at least once a week where they get sweaty or short-winded. The most important support for the participants to be active were adults close to the child. The biggest barrier were their own disabilities. There was no correlation between physical activity and health in this study. Several of the participants wanted to be more active. The activities that was most popular were daily activity, training in group and gym. In conclusion, children with physical disability are active but not as much as the recommendations says. Because adults close to the child, are the most important support for the children to be active, resources like information and education should be directed to the adults. With more knowledge about physical activity, adults close to the child can support the child to be more active.

Key words:

Well-being, exercise, adolescents, physical disability

(4)

3

Introduktion

Både barn (Berg & Ekblom, 2015) och vuxna (Henriksson & Sundberg, 2015) får positiva hälsoeffekter av att vara fysiskt aktiva. Med fysisk aktivitet menas all rörelse kroppen utför som ökar energiförbrukningen utöver den som sker i vila. Den fysiska aktiviteten kan ske på olika platser, så som i hemmet, vid transporter, på fritiden, i skola/på arbete samt organiserad träning. Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (Berg & Ekblom, 2015) har tagit fram

rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar mellan 6-17 år. Den fysiska aktiviteten kan bland annat innefatta lek, aktiva transporter så som gång och cykling, spontan eller organiserad idrott och motion. För att uppnå hälsovinster krävs minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag, vilket också diskuteras av Oja, Bull, Fogelholm och Martin(2010) samt Physical activity guidelines advisory committee(2008). Främst bör aktiviteten vara av aerob karaktär och intensiteten vara måttlig till hög för att förbättra konditionen. Aktiviteter med en hög intensitet bör utföras minst tre gånger per vecka. Detta gäller även muskelstärkande och skelettstärkande aktivitet, vilken kan bestå av hopp, accelerationer, styrketräning och lekar (Berg & Ekblom, 2015).

Begreppet hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationen, WHO som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av skada eller sjukdom

(Socialstyrelsen, 2016). För att mäta självupplevd hälsa används ofta olika skattningsformulär som individen själv får fylla i (Folkhälsomyndigheten, 2014).

Under åren 2005-2007 hade 23 % av svenska befolkningen, mellan 16-84 år en

funktionsnedsättning enligt Nationella Folkhälsoenkäten (Boström, 2008). Detta motsvarar 1,5 miljoner människor. När hälsan hos dessa individer undersöktes visades att denna målgrupp skattar sin hälsa sämre jämfört med övriga befolkningen. Denna trend håller i sig även när Statistiska centralbyrån (2013) gjort sin kartläggning Undersökningar av

levnadsförhållanden (ULF/SILC). Drygt hälften av individerna med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som bra jämfört med övriga där siffran ligger på nästan 90 %. För de som har specifikt en rörelsenedsättning är det ännu färre som skattar sin hälsa som bra, drygt en femtedel, vilket även Nationella folkhälsoenkäten 2005-2007 (Boström, 2008) pekar på. När Statistiska centralbyrån (2013) undersökt ohälsan skattar 15 % av de med

funktionsnedsättning sin hälsa som dålig jämfört med 1,1 % hos övriga befolkningen. Även här ses att det är större andel av de med rörelsenedsättning som upplever en dålig hälsa. Vad den sämre hälsan beror på är inte kartlagt i dessa två undersökningar. Det Boström (2008)

(5)

4

kom fram till var att själva funktionsnedsättningen kunde vara en del, samtidigt fanns andra riskfaktorer som stillasittande fritid och bristande socialt deltagande. Förutom skillnader i hälsa ses också skillnad i fysisk aktivitet mellan de som har en funktionsnedsättning och övriga befolkningen. De med funktionsnedsättning är mindre benägna att vara fysiskt aktiva än de utan funktionsnedsättning (Statistiska centralbyrån, 2013).

Barn som har en funktionsnedsättning mår bättre än de vuxna med funktionsnedsättning enligt Statistiska centralbyrån (2015). Hela 99 % av barn med funktionsnedsättning skattade sin hälsa som ganska eller mycket bra. Motsvarande siffra för barn utan funktionsnedsättning var 98 %. I Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 12 (Ungdomsstyrelsen, 2012) däremot framgår att ungdomar (16-29år) med funktionsnedsättning i lägre grad skattar sin hälsa som ganska bra eller mycket bra, jämfört med jämnåriga utan funktionsnedsättning. Siffrorna för ungdomar utan funktionsnedsättning är drygt 80 % och för de med funktionsnedsättning bara drygt 50

%. Likadant ses att ungdomarna med funktionsnedsättning i högre grad skattar sin hälsa som ganska eller mycket dålig, fyra gånger högre jämfört med de utan funktionsnedsättning (Ungdomsstyrelsen, 2012). Siffror från Statens folkhälsoinstitut (2012) pekar åt samma håll när de undersökt barn på högstadiet. Färre skattar sin hälsa som bra och fler skattar hälsan som dålig jämfört med jämnåriga utan funktionsnedsättning.

Idrottandet för barn med funktionsnedsättning verkar vara mer likt de barn som inte har en funktionsnedsättning. De flesta med funktionsnedsättning (70-86 %) tränar minst en gång per vecka (Statistiska centralbyrån, 2014; Statens folkhälsoinstitut, 2012). Jämfört med barn utan funktionsnedsättning ses ingen signifikant skillnad. Inaktiviteten för barn med

funktionsnedsättning är snarlik den som ses hos övriga barn (16-21 %). Över häften av barnen både med och utan funktionsnedsättning rör på sig så de blir andfådda och/eller svettiga mer än två timmar per vecka (Statens folkhälsoinstitut, 2012).

Begreppet funktionsnedsättning är stort, det inkluderar alla med en nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Denna kan orsakas av en medfödd eller förvärvad skada, en sjukdom eller annat tillstånd (Folkhälsomyndigheten, 2013). Då flera av de svenska rapporterna (Statens folkhälsoinstitut, 2008; 2012; Ungdomsstyrelsen, 2012, Statistiska centralbyrån, 2013; 2015; Boström, 2008) använder det övergripande begreppet

funktionsnedsättning för många olika typer av nedsättningar kan det vara svårt att få information för en specifik grupp. I den här studien har de med rörelsenedsättning valts ut.

(6)

5

Rörelsenedsättningen kan ha orsakats av en hjärnskada så som cerebral pares(CP), en ryggmärgsskada eller annan medfödd eller förvärvad skada som orsakar någon form av nedsatt rörelseförmåga (Parasport Sverige, 2015). I Västerbotten finns det 1180 stycken barn upp till 18 år som är inskrivna på barn- och ungdomshabiliteringen enligt deras egen statistik.

Cirka 20 % av dessa har en rörelsenedsättning.

När forskning begränsats till en specifik orsak till rörelsenedsättningen fann Maher, Williams, Olds och Lane (2007) att barn (11-17år) med en CP-skada rör sig mindre än jämnåriga utan skada. Ju större motorisk nedsättning individen har desto mindre fysiskt aktiva är de. Detta stöds också av Maltais, Wiart, Fowler, Verschuren, och Damiano (2014) som i sin

litteraturöversikt fann liknande resultat. De konstaterar också att barn med en CP-skada har en sämre hjärt- och lungfunktion än jämnåriga utan samma skada. Genom fysisk aktivitet kan deras kondition förbättras samt att de kan orka med vardagen bättre. Barn med

ryggmärgsbråck har också de en lägre aktivitetsnivå än jämnåriga (Schoenmakers et al., 2009), de har en sämre syreupptagningsförmåga och lägre styrka. Schoenmakers et al.(2009) drar slutsatsen att det är ännu viktigare med fysisk aktivitet för dessa barn för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet samt även att bibehålla sig aktiva när de blir vuxna. Med tanke på att internationella studier indikerar på att många barn med

rörelsenedsättning har en sämre grundfysik än jämnåriga upplevdes det viktigt att studera hur fysiskt aktiva barn med rörelsenedsättning är i ett specifikt län i Sverige, Västerbotten. Detta för att vid behov kunna sätta in mer specifika åtgärder som främjar fysisk aktivitet hos just denna målgrupp. Då de Nationella rapporterna som berör hälsa är gjorda på barn med funktionsnedsättning, är det svårt att dra slutsatser om hur det specifikt ser ut för barn med rörelsenedsättning. Därför kan denna studie bidra till mer kunskap om hur barn med rörelsenedsättning, bosatta i Västerbotten upplever sin hälsa.

Syfte

Syftet med denna studie var att kartlägga hur fysiskt aktiva barn med rörelsenedsättning är, undersöka deras upplevda hälsa samt studera om det finns ett intresse att öka sin fysiska aktivitet.

(7)

6

Metod

En tvärsnittsstudie (Thomas, Nelson, & Silverman, 2011) gjordes bestående av en enkät då detta är lämpligt för att täcka in ett större geografiskt område (Trost, 2012; Thomas et al., 2011). Deltagarna skulle vara mellan 10-18 år, ha en rörelsenedsättning som primär funktionsnedsättning och vara bosatta i Västerbotten under datainsamlingen.

Enkäten bestod av bakgrundsfrågor rörande ålder, kön, ort och hur rörelsenedsättningen påverkade det dagliga livet (Bilaga 1). Frågorna som behandlade rörelsenedsättnigen var en modifiering av de frågor som används i den befintliga enkäten EuroQol five dimension questionaire yuoth, EQ-5D-Y (EuroQol, 2014). Den mäter hälsorelaterad livskvalitet i sin ursprungsform, vilket studiens syfte inte speglade. Därför användes frågorna för att rama in hur påverkad individen blev av sin rörelsenedsättning. Därefter togs frågor om fysisk aktivitet upp. Syftet var att ta reda på hur många gånger i veckan individerna rörde på sig så de

svettades eller blev andfådda. Deltagarna fick i en öppen fråga besvara vad de upplevde som största stödet och största hindret när det gällde att röra på sig. De öppna frågorna valdes för att få ut mer information än en sluten fråga skulle gett (Ejlertsson, 2014). Enkäten avslutades med en modifierad form av VAS-skala där deltagaren fick skatta sin upplevda hälsa mellan 0- 100 genom att sätta ett kryss på linjen (EuroQol, 2014) där 0 var sämsta tänkbara hälsa och 100 var den bästa tänkbara hälsa. Enkäten kunde fyllas i helt av barnet själv eller med hjälp av vårdnadshavare.

För att nå ut till målgruppen barn i åldern 10-18 år med rörelsenedsättning i Västerbotten, togs kontakt med de tre habiliteringar som finns i länet: Umeå, Lycksele och Skellefteå. Ett mejl med följebrev och enkät skickades till övergripande chef. Efter att denne godkänt innehållet i dessa vidarebefordrades mejlet till alla arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom

habiliteringen. Då undersökningen gjordes av en utomstående användes två följebrev

(Ejlertsson, 2014), ett från chefen riktat till personalen som skulle administrera enkäten, vilket innehöll en beskrivning och motivering varför personalen skulle åta sig detta. Det andra följebrevet var det som följde med enkäten. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter delade ut enkäten till de barn och familjer som kom till habiliteringen och som uppfyllde

inkulsionskriterierna (10-18år, rörelsenedsättning, boende i Västerbotten). Efter att enkäten fyllts i lämnades den åter till respektive personal. Datainsamlingen gjordes under vecka 15 och 16, 2016. Ett frankerat svarskuvert skickades till respektive habilitering för återsändning av de ifyllda enkäterna. Chefen informerade att antalet barn med rörelsenedsättning var få på

(8)

7

habiliteringen dessa veckor. Beslut togs att lämna enkäter även till barn som deltog i en paraidrottsgrupp och elever på RH-gymnasiet då dessa individer också finns inom habiliteringen.

Deltagare

Alla barn med rörelsenedsättning nåddes inte då många inte befann sig på habiliteringen under datainsamlingsperioden. Några valde av okänd anledning att inte fylla i enkäten.

Enkätsvar kom från två habiliteringar, Lycksele (4st) och Umeå (7st), paraidrottsgruppen (3st) och RH-gymnassiet (1st), totalt 15 stycken deltog i studien. Åldern varierade mellan 10-18 år och medianen var 12 år (se tabell 1). Det var en jämn fördelning mellan antalet killar och tjejer där tjejerna var signifikant äldre än killarna (p <0,01).

Tabell 1. Antal deltagare, ålder samt uppdelning efter kön.

DELTAGARE (ANTAL)

15

MEDELÅLDER ÅR (SD)

13,3 (+ - 3,1)

KÖN

KILLAR N, (%) TJEJER N, (%)

7 (47) 8 (53)

Statistik

När analys av svaren gjordes användes JMP 11.0 (SAS Institute Inc.). Svaren på

enkätfrågorna kodades i siffror för att kunna räkna statistik på dessa. Skattningen på VAS- skalan kategoriserades med hjälp av kvartilavstånd för att kunna göra ytterligare analyser förutom på de faktiska värdena. De öppna frågorna om stöd och hinder analyserades genom att kategorisera svaren och sedan jämföra dessa. När samband studerades mellan hälsa, fysisk aktivitet, föreningstid samt bakgrundsvariabler användes den icke-parametriska

analysmetoden Spearmans rangkorrelation rs. Detta då data var på ordinal nivå (Bring &

Taube, 2006). För att beskriva resultatet användes medelvärde och standardavvikelse på parametrisk data samt minsta och största värdet, median och typvärde vid ordinal- och

(9)

8

nominaldata. När jämförelser analyserades användes Wilcoxons rangsummetest.

Signifikansnivån sattes till 95 % i analyserna.

Etiska överväganden

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003: 460) kan barn som är 15 år och äldre själva fatta beslut om de vill vara med i en studie eller inte, förutsatt att de förstår informationen om studien. Barn yngre än 15 år ska ha båda vårdnadshavarnas godkännande innan de får delta i en studie. Detta har använts i denna enkätstudie genom att barn som fyllt minst 15 år fått information att de själva får fatta beslut om de vill fylla i enkäten eller inte. Samtidigt gavs information om att båda vårdnadshavarna måste godkänna deltagandet för de barn yngre än 15 år.

Forskning som görs ska genomföras med informerat samtycke (SFS 2003:460). För att uppfylla detta, beskrevs i följebrevet kort vad studien syftade till samt att deltagandet var helt frivilligt. Därefter fick respondenterna kryssa i att de tagit del av denna information.

Anonymitet i studier är en annan viktig faktor att ta hänsyn till. I denna studie har enkäterna hanterats på ett sådant vis att svaren inte ska kunna kopplas till en viss individ.

Resultat

Det var inte alla deltagare som svarade på de öppna frågorna och en som inte svarade på frågorna om fysisk aktivitet och aktivitet i förening. Dessa har tagits med i resultatet och i resultatbeskrivningen framgår det hur många som besvarat frågan.

Rörelsenedsättning

Av de 15 deltagarna hade 12 lite eller mycket svårt att röra på sig, när det handlade om att gå.

Totalt hade 11 någon form av svårighet att ta hand om sig själv. Tio stycken hade lite problem att göra sina vanliga aktiviteter och en mycket problem. Lite mer än hälften hade smärta eller besvär av något slag, medan de andra inte hade någon smärta eller besvär. Se tabell 2.

(10)

9 Tabell 2 visar hur rörelsenedsättningen påverkar individerna i vardagen. Antal (N) samt procent inom parentes.

KILLAR 7ST N (%)

TJEJER 8ST N (%)

TOTALT 15ST N (%)

SVÅRIGHETER ATT RÖRA PÅ SIG

Mycket Lite Inte

2 (28,6) 3 (42,8) 2 (28,6)

1 (12,5) 6 (75,0) 1 (12,5)

3 (20,0) 9 (60,0) 3 (20,0)

SVÅRIGHETER ATT TA HAND OM SIG SJÄLV

Mycket Lite Inte

1 (14,3) 5 (71,4) 1 (14,3)

2 (25,0) 3 (37,5) 3 (37,5)

3 (20,0) 8 (53,3) 4 (26,7)

SVÅRIGHETER ATT GÖRA VANLIGA AKTIVITETER

Mycket Lite Inte

1 (14,3) 6 (85,7) 0

0 4 (50) 4 (50)

1 (6,6) 10 (66, 7) 4 (26,7)

ATT HA ONT ELLER HA BESVÄR

Mycket Lite Inte

1 (14,3) 4 (57,1) 2 (28,6)

1 (12,5) 2 (25,0) 5 (62,5)

2 (13,0) 6 (40,0) 7 (47,0)

Fysisk aktivitet

Antal svarande 14 stycken. Det var en som inte utförde någon fysisk aktivitet. De flesta rörde på sig 1-3 gånger per vecka. Alla utom en var delaktiga i en idrottsförening i samband med sin fysiska aktivitet. Se tabell 3.

Tabell 3. Fysisk aktivitet per vecka och hur stor del av aktiviteten som utförts i en idrottsförening, N= antal, uppdelat på killar, tjejer och totalt.

KILLAR 7ST N (%)

TJEJER 7ST N (%)

TOTALT 14ST N (%)

FYSISK AKTIVITET I VECKAN

Ingen 1-3 gånger 4 ggr eller mer

1 (14,3) 5 (71,4) 1 (14,3)

0 6 (85,7) 1 (14,3)

1 (7,1) 11 (78,6) 2 (14,3)

AKTIVITET I

IDROTTSFÖRENING

Alla gånger Några gånger Ingen alls

2 (28,6) 5 (71,4) 0

0 6 (85,7) 1 (14,3)

2 (14,3) 11 (78,6) 1 (7,1)

(11)

10

Sju av deltagarna ville inte bli mer aktiva medan sju ville öka sin fysiska aktivitet. En hade svarat mitt emellan ”ja” och ”nej”. När deltagarna fick fylla i vilken form av fysisk aktivitet som de ville utöka valdes vardagsaktivitet och träna i grupp fem gånger vardera. Därefter gym som valts fyra gånger. För fullständig data se figur 1.

Figur 1. De idrotter som deltagarna vill börja med eller utöka. Totalt som svarat 7 stycken. Fler än ett svarsalternativ kunde väljas.

Stöd

På den öppna frågan om vad deltagarna upplevde som sitt största stöd för att vara fysiskt aktiv var det nio stycken som svarade. Familj och ledare/förening var de svaren som förekom flest gånger. Se figur 2.

Figur 3. Visar vilket stöd som deltagarna upplever som viktigast för att de ska vara fysiskt aktiva. Totalt som svarade nio stycken. Flera svar kunde anges.

0 1 2 3 4 5 6

Idrotter som vill ökas

3

2 2

3

1

2

0 1 2 3 4

Stöd för fysisk aktivitet

(12)

11

Hinder

Hinder mot att vara fysiskt aktiv var framförallt funktionsnedsättning av olika slag så som

”kan ej gå”, ”synhjärnskada hindrar boll-/lagsporter”, ”rörelsenedsättningen”, ”kognitiva hinder”, ”spasticitet, svaghet i ben”, ”balanssvårigheter”, ”kan ej utföra viljemässiga rörelser”.

Tolv stycken hade svarat på frågan. Sju hade angett att någon form av funktionsnedsättning var ett av de största hindren mot att vara fysiskt aktiv. Andra hinder var brist på tid, smärta, begränsat utbud och att det var jobbigt. Se figur 4.

Figur 4. Vad som upplevs som det största hindret mot att vara fysiskt aktiv. Tolv som svarat. Flera svar kunde anges.

Hälsa

Samtliga hade svarat på frågan om hälsa enligt VAS. Svaren varierade från 35 som lägst till det maximala värdet 100 som två deltagare svarat. Se tabell 4. Medianen var 80, kvartil 1 = 70, kvartil 3 = 95. Det var vanligast att skatta mellan 75-90.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Hinder mot Fysisk aktivitet

(13)

12 Tabell 4. Skattningar av Hälsa på VAS-skala 0-100.

HÄLSA VAS ANTAL

100 2

98 1

95 1

90 2

80 2

75 3

70 1

60 1

55 1

35 1

Analys mellan fysisk aktivitet och hälsa enligt VAS-skattning respektive kategorisering efter kvartilavstånd visade inga direkta samband (rs = 0,3845, p = 0,1746 resp. rs = 0,4598, p = 0,0981). Det fanns inte något samband mellan självskattad hälsa och grad av

funktionsnedsättning.

Diskussion

Majoriteten av deltagarna var fysiskt aktiva minst en gång per vecka så de blev svettiga eller andfådda. Det var en av de fjorton svarande som inte rörde på sig alls vilket berodde på rörelsenedsättningen. Dessa resultat är snarlika de som Statistiska centralbyrån (2014) och Statens folkhälsoinstitut (2012) fått fram när de undersökt barn och ungdomar med

funktionsnedsättning. Även van Eck, Dallmeijer, Beckerman, van den Hoven, Voorman och Becher (2008) fann i sin studie att en stor del av barn med CP-skada var aktiva i idrott minst en gång per vecka. Enligt rekommendationerna bör barn röra på sig minst 60 minuter per dag för att dra nytta av de hälsofördelar som kommer med att vara fysiskt aktiv (Berg & Ekblom, 2015). I den här studien tyder resultaten på att många inte kommer upp i den mängden då majoriteten svarat att de rör sig 1-3 gånger i veckan. Begränsningar här är dock att bara aktiviteter som varat sammanhängade i 30 minuter räknas in i svaret 1-3 gånger per vecka.

Har aktiviteter som gett högre andningsfrekvens utförts men varat kortare tid än 30 minuter är de inte medräknade i svaren, vilket kan bidra till en falsk låg aktivitetsnivå.

Ungefär hälften av deltagarna (7 av 15) ville vara mer delaktiga i olika aktiviteter, vilket överensstämmer med resultat från tidigare studier (Lauruschkus, Nordmark &

Hallström,2015; Knight, Porcellato & Tume, 2014). Vad deltagarna ville göra mer av var

(14)

13

spritt och många som svarade ville börja eller utöka flera olika aktiviteter. Alternativen att träna i grupp och lagsport blev valt fem respektive tre gånger. En anledning kan vara att individerna upplever en positiv känsla av att vara tillsammans och tillhöra en grupp, vilket kan var extra starkt i en grupp där alla har liknande förutsättningar (Lauruschkus et al., 2015).

Alternativet vardagsaktivitet blev valt fem gånger vilket tyder på att barnen vill vara mer aktiva i sin vardag. Exakt vilka specifika ativiteter barnen vill börja eller utöka fås inte via den här studien. Här får istället föräldrar, lärare, assistenter och habiliteringspersonal en inblick i vilka grupper av aktiviteter som barn med rörelsendsättning i stora drag vill utöva. Detta för att vuxna i barnets närhet ska bli mer öppna för att låta barnet testa på olika aktiviteter.

Vuxna i barnens närhet är viktiga för att barn med rörelsenedsättning ska utöva fysisk aktivitet. Det ses genom att svaren på den öppna frågan om det största stödet till stor del handlade om föräldrar, sjukgymnast, assistent och ledare/tränare i föreningen. Då dessa har en viktig roll är det också den här gruppen av människor som behöver få vetskap om vilka aktiviteter som barnen är intresserade av att börja eller utöka. Föräldrar har även ett stort ansvar för sina barns hälsa och Ante, Mills, Steele, Kalnins och Rossen (2007) fann att de flesta föräldrar har en medvetenhet om hälsan, vilken de förmedlade till sina barn med

rörelsenedsättning. Författarna diskuterar dock att det krävs en mer specifik kunskap om hälsa kopplad till barnets rörelsenedsättning för att föräldrarna ska kunna uppmuntra till ett mer hälsosamt beteende i form av exempelvis fysisk aktivitet. Har föräldrar inte kunskapen om hur viktig fysisk aktivitet är i relation till rörelsenedsättningen kan det leda till att barnen inte får samma möjlighet som andra barn att delta i aktiviteter (Bandini et al., 2015). Även i andra studier ses att familj (Shields, Synnot & Barr, 2012; Shimmel, Gorter, Jackson, Wright &

Galuppi, 2013), vårdpersonal och assistenter (Bloemen et al., 2013) är viktiga som stöd och motivation. Det är också viktigt att tränare/ledare kan anpassa övningar så de fungerar även för de med rörelsenedsättning, speciellt om tränaren har en integrerad grupp (Shields et al., 2012; Shimmel et al., 2013). Annars är risken stor att barn med rörelsenedsättning tappar motivation och känner sig utpekade på grund av sin nedsättning (Shields et al., 2012;

Lauruschkus et al., 2015).

Förutom stödet från vuxna i barnets närhet var hjälpmedel en viktig faktor för att vara aktiv. I den här studien var det två stycken som skrev att hjälpmedlet underlättade för de. I andra studier har tillgången på hjälpmedel och anpassad utrustning också visats vara en viktig faktor som både kan hämma och möjliggöra aktivitet. Att det finns tillgång på hjälpmedel och

(15)

14

anpassad utrustning ökar förutsättningarna för att barn ska börja samt fortsätta delta i aktiviteten (Anaby et al., 2015; Shields et al., 2012; Shimmel et al., 2013). Brist på

fungerande och anpassade hjälpmedel påverkar istället barnens möjlighet att delta i aktiviteter på ett negativt sätt (Knight et al., 2014; Lauruschkus et al., 2015). Att inte kunna transportera specifika hjälpmedel exempelvis till en lekpark eller fritidsaktivitet gör det också svårare för barnet att kunna delta (Bloemen et al., 2013).

Det finns andra faktorer som bidrar till ökad delaktighet i aktiviteter för barn med

rörelsenedsättning, förutom de som kom fram i den här studien. Flera andra studier har tagit upp vikten av att lokaler och platser där aktiviteterna utförs är anpassade för exempelvis rullstolar och gånghjälpmedel samt att det går smidigt att ta sig till platsen (Shields et al., 2012; Lauruschkus et al., 2015; Bloemen et al., 2015; Shimmel et al., 2013). Att information är lättillgänglig om vilka aktiviteter som finns (Shields et al., 2012, Anaby et al., 2015) samt möjligheter att prova på olika sporter inom en och samma förening (Bloemen et al., 2015) är andra bidragande faktor till ökad delaktighet.

En viktig faktor som höll kvar barn i aktiviteter var att de upplevde det roligt att vara där.

Känslan av att klara av någonting och att vara del i en gemenskap togs upp som motiverande faktorer att fortsätta med sin aktivitet (Shields et al., 2012; Lauruschkus et al., 2015; Buffart, Westendorp, van den Berg-Emons, Stam & Roebroeck, 2009; Verschuren, Wiart, Hermans, Ketelaar, 2012). Vissa tyckte om tävlingsmomentet i sin sport och andra känslan av fart de fick när de utövade sin idrott. Några tyckte att det var kul att träna med en kompis

(Lauruschkus et al., 2015), vilket även aktiva unga vuxna gav som motivering till varför de fortsatte med sin aktivitet (Buffart et al., 2008).

De hinder som upplevdes som störst i denna studie var framförallt relaterade till individernas egen funktionsnedsättning. Deltagarna upplevde helt enkelt att deras nedsättning begränsade de från att utföra fysisk aktivitet. Dessa resultat är i linje med vad andra kommit fram till (Verschuren et al., 2012; Anaby, Law, Majnemer, Feldman, 2016) och ju större nedsättning individen har desto mer begränsad blir individen när det gäller fysisk aktivitet. Vissa barn vill inte vara i en integrerad grupp på grund av känslan av att vara annorlunda (Shields et al., 2012), rädsla att inte klara av övningarna samt att alltid vara sist eller förlora tävlingar på grund av att de inte är anpassade efter individens nedsättning (Shimmel et al., 2013). Har barnet en kraftigare rörelsenedsättning var de mer sällan involverade i en integrerad aktivitet

(16)

15

medan de med lite mindre nedsättning i högre grad var delaktiga i skola och idrott med barn utan nedsättning (Lauruschkus et al., 2015). Dessa barn upplevde sig dock mer utpekade ju svårare deras nedsättning var. Här kommer de vuxna in och deras uppgift blir att i möjligaste mån minska barnets upplevelse av att funktionsnedsättningen blir ett hinder. Många gånger går det inte att ta bort det upplevda hindret men ofta finns möjligheten att gå runt eller minska hindret vilket bör öka möjligheterna till ett mer fysiskt aktivt liv.

Precis som andra författare kommit fram till (Lauruschkus et al., 2015; Verschuren et al., 2012 ), har även denna studie fått fram att smärta är en hindrande och begränsande faktor mot fysisk aktivitet. Smärtan kan vara en direkt effekt av orsaken till rörelsenedsättningen eller orsakas av de hjälpmedel som barnen måste använda för att kunna vara delaktiga i aktiviteten.

Författaren till denna studie anser att det är av yttersta vikt att hjälpmedel som provas ut fungerar för barnen. Hjälpmedel ska vara ett stöd inte ett hinder mot fysisk aktivitet. Om hjälpmedlen orsakar smärta bör det undersökas och åtgärdas.

Känslan av att det är jobbigt var det en som tyckte var hindrande i denna studie. Anledningen till att det känns jobbigt kommer inte fram här. Andra studier visar samtidigt att trötthet påverkar barn (Lauruschkus et al., 2015; Shimmel et al., 2013; Verschuren et al., 2012) och unga vuxna (Buffart et al., 2008; Buffart et al., 2009) negativt då de inte orkar med den fysiska aktiviteten på grund av detta. Tid verkar också vara en bristfaktor. Dels i denna studie då två angett detta som hinder. Det tas även upp av barn i andra studier (Lauruschkus et al., 2015; Anaby et al., 2016) men också av föräldrar (Shimmel et al., 2013; Anaby et al., 2013) och unga vuxna (Buffart et al., 2008, Buffart et al., 2009). Det tar tid att lämna och hämta, vissa upplever att de inte kan lämna barnet ifall något händer, mycket logistik runtomkring samt att skola tar upp mycket tid.

När det kommer till hälsan ses att större delen av deltagarna i denna studie skattar en siffra på 70 eller högre, vilket skulle betyda att de upplever sin hälsa som ganska eller mycket bra.

Resultatet från den här studien blir då snarlikt som Statistiska centralbyrån (2015) fått fram.

Samtidigt skiljer sig upplevelsen av hälsa mot det Ungdomsstyrelsen (2012) och Boström (2008) fått fram. Att ha i åtanke här är att målgruppen som undersökts var unga vuxna samt vuxna, vilket gör det svårt att överföra direkt på målgruppen barn i denna studie. Det finns också en möjlighet att barn helt enkelt mår bättre än vuxna. Anledningen till detta kan vara att som barn finns fortfarande tryggheten från föräldrar, habilitering och skola. När barnet blir

(17)

16

äldre och vuxen kommer krav på att hitta ett arbete, högre utbildning, egen bostad och assistans från någon annan än föräldrarna. När det naturliga stödet försvinner är det inte konstigt om det blir mer press och stress vilket kan orsaka en sämre hälsa hos individerna.

Kan individerna redan som barn vara fysiskt aktiva och fortsätta med detta även när de går över till ett mer vuxet liv kan den fysiska aktiviteten och delaktigheten i idrott bidra till förbättrad psykisk och mental hälsa (Eime, Young, Harvey, Charity & Payne, 2013; Kim, Park, Allegrante, Marks, Ok, Cho & Garber, 2012). Detta genom att fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter på självkänsla, välmående (Eime et al., 2013; Berg & Ekblom, 2015), samt generell hälsorelaterad livskvalitet (Maher, Toohey, & Ferguson, 2016). Det finns studier (Herman, Hopman, & Sabiston, 2015) som visar på att individer som är fysiskt aktiva mår bättre än de som är inaktiva, vilket också förstärker anledningen till varför barn med rörelsenedsättning bör delta i fysisk aktivitet. Genom att vara fysiskt aktiv blir individen även starkare och har förbättrade möjligheter att bli mer självständig (Maltais et al., 2014) och på så vis bli mindre beroende av andra.

Metodologiska aspekter

I den här studien var det få deltagare, från en habiliteringsenhet var det ingen som svarade på enkäten. Detta gör det svårt att dra slutsatser om barn med rörelsenedsättning i hela

Västerbotten. Studien kan däremot ge en antydan till hur det ser ut i länet.

Det finns alltid en risk att låta en tredje part dela ut enkäterna. För att minska riskerna som det innebar gavs tydlig skriftlig information om hur de skulle gå tillväga. Det är alltid bättre att själv vara den som delar ut enkäten (Trost, 2012) men av praktiska skäl gick inte detta att genomföra under datainsamlingen för denna studie.

Den här studien visade inget samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Detta kan bero på att frågan om fysisk aktivitet i enkäten inte var tillräckligt specifik. Hade deltagarna fått skriva en siffra på antalet gånger de var aktiva i veckan hade det gett ett mer rättvist mått än

kategorierna som de fick fylla i nu. Ett annat alternativ hade varit att varje deltagare fått en accelerometer som de använt under en vecka för att beräkna den totala tiden de varit aktiva.

När det gäller frågorna om hur rörelsenedsättningen påverkade barnen var det en fråga som handlade om svårigheter att gå. Den generaliserades sen till svårigheter att röra sig (EQ-5D-Y, 2014). Trots att individen sitter i rullstol behöver det inte upplevas som en svårighet att röra

(18)

17

sig. Det kan vara rullstolen som gör att barnet faktiskt kan förflytta sig. För att få barnets egna tankar om hur rörelsenedsättningen upplevs i vardagen hade en intervju varit bättre för att rama in detta.

Slutsats

Barn med rörelsenedsättning har en god hälsa och de allra flesta rör sig minst en gång i veckan. De når däremot inte upp till de hälsofrämjande rekommendationerna om fysisk aktivitet, samtidigt vill många bli mer aktiva och då i form av vardagsaktivitet, träna i grupp och gym. Största hindret orsakas av någon funktionsnedsättning och största stödet är vuxna runtomkring barnet. Med detta som bakgrund bör åtgärder som information och utbildning riktas mot vuxna i barnets närhet så dessa med kunskap kan stödja barnet att vara mer fysiskt aktiv.

Framtida studier

För att komma vidare och få en bättre och djupare förståelse för hälsa och fysisk aktivitet hos individer med rörlsenedsättning i Västerbotten, bör framtida studier fokusera på att kartlägga hur den fysiska aktiviteten förändras från barn till ungdom och till ung vuxen samt undersöka hur hälsan varierar över samma tidsperiod. Genom djupare förståelse kan

interventionsprogram arbetas fram för att på så sätt främja fysisk aktivitet och möjligheten till ett aktivt liv med förbättrad fysisk o mental hälsa.

(19)

18

Referenser

Anaby, D., Hand, C., Bradley, L., DiRezze, B., Forhan, M., DiGiacomo, A., & Law, M.

(2015). The effect of the environment on participation of children and youth with disabilities:

a scoping review. Disability and rehabilitation, 1589-1598.

Anaby, D., Law, M., Majnemer, A., & Feldman, D. (2016). Opening doors to participation of youth with physical disabilities: An intervention study. Canadian Journal of Occupational Therapy, 83-90.

Antle, B., Mills, W., Steele, C., Kalnins, I., & Rossen, B. (2007). An exploratory study of parents’ approaches to health promotion in families of adolescents with physical disabilities.

Child: care, health and development, 185-193.

Bandini, L., Danielson, M., Esposito, L. E., Foley, J. T., Fox, M. H., Frey, G. C., …

Humphries, K. (2015). Obesity in children with developmental and/or physical disabilities.

Disability and health journal, 309-316

EuroQol. (2014). EQ-5D-Y User Guide. Hämtad 2016-05-06 från

http://www.euroqol.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Folders_Flyers/EQ-5D- Y_User_Guide_v1.0_2014.pdf

Berg, U., & Ekblom, Ö. (2015). Rekommendationer om fysisk aktivietet för barn och ungdomar. i Y. f. Aktivitet, FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och

sjukdomsbehandling (ss. 1-18). Folkhäslomynidgheten.

Bergström, H., & Hagströmer, M. (2010). Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning.

Yrkeföreningar för fysisk aktivitet.

Bloemen, M. A., Verschuren, O., van Mechelen, C., Borst, H. E., de Leeuw, A. J., van det Hoef, M., & de Groot, J. F. (2015). Personal and environmental factors to consider when aiming to improve participation in physical activity in children with Spina Bifida: a qualitative study. BMC Neurology, 1-11.

(20)

19

Boström, G. (2008). Hälsa på lika vilkor? Hälsa och livsvilkor bland personer med funktionsnedsättning. Östersund: Statens Folkhälsoinstitut.

Bring, J., & Taube, A. (2006). Introduktion till medicinsk statistik. Danmark: Författarna och Studentlitteratur.

Buffart, M. L., van der Ploeg, H. P., Bauman, A. E., Van Asbeck, F. W., Stam, H. K., Roebroeck, M. E., … van den Berg-Emons, R. J. G. (2008) Sports participation in

adolescents and young adults with myelomenigocele and its role in total physical activity behaviour and fitness. Journal of Rehabilitation Medicine, 702-708

Buffart, L., Westendorp, T., van den Berg-Emons, R., Stam, H., & Roebroeck, M. (2009).

Perceived barriers to and facilitators of physical activity in young adults with childhood-onset physical disabilities. Journal of Rehabilitation Medicine, 881-885.

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

Eime, M. R., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J., & Payne, W. R. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: informing development of a conceptual model of health through sport.

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 1-21.

Folkhälsomyndigheten. (2013). Definitioner. Hämtad 2016-05-06 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och- levnadsvanor/funktionsnedsattning/definitioner/

Folkhälsomyndigheten. (2014). Psykisk hälsa. Hämtad 2016-05-05 från

https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/psykisk- halsa/

Henriksson, J., & Sundberg, C. J. (2015). Biologiska effekter av fysisk aktivitet. i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (ss. 1-40). Folkhälsomynigheten.

(21)

20

Herman, K., Hopman, W., & Sabiston, C. (2015). Physical activity, screen time and self-rated health and mental health in Canadian adolescents. Preventive medicine, 112-116.

Knight, K. H., Porcellato, L., & Tume, L. (2014). Out-of-school lives of physically disabled children and young people in the United Kingdom: A qualitative literature review. Journal of Child Health Care, 275-285.

Lauruschkus, K., Nordmark, E., & Hallström, I. (2015). “It’s fun, but …” Children with cerebral palsy and their experiences of participation in physical activities. Disability and Rehabilitation, 283-289.

Maher, C. A., Toohey, M., & Ferguson, M. (2016). Physical activity predicts quality of life and happiness in children and adolescents with cerebral palsy. Disability and rehabilitation, 865-869.

Maher, C. A., Williams, M. T., Olds, T., & Lane, A. E. (2007). Physical and sedentary

activity in adolescents with cerebral palsy. Developmental medicine and child neurology, 450- 457.

Maltais, D. B., Wiart, L., Fowler, E., Verschuren, O., & Damiano, D. L. (2014). Health- Related Physical Fitness for Children With Cerebral Palsy. Journal of Child Neurology, 1091- 1100.

Mattsson, C. M., Jansson, E., & Hagströmer, M. (2015). Fyssk aktivitet - begrepp och definitioner. i Y. f. Aktivitet, FYSS Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och

sjukdomsbehandling (ss. 1-21). Folkhälsomyndigheten.

Oja, P., Bull, F. C., Fogelholm, M., & Martin, B. W. (2010). Physical activity recommendations for health: what sholud Europe do? BMC Public Health, 1-5.

Parasport Sverige. (2015). Parasport – med en rörelsenedsättning. Hämtad 2016-05-06 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och

levnadsvanor/funktionsnedsattning/definitioner/

(22)

21

Physical activity guidelines advisory comittee. (2008). Physical activity guidelines advisory committee report. Washington. Department of Health and Human Services.

Schoenmakers, M. A., De Groot, J. F., Gorter, J. W., Hillaert, J. L., Helders, P. J., & Takken, T. (2009). Muscle strength, aerobic capacity and physical activity in independent ambulating children with lumbosacral spina bifida. Disability and Rehabilitation, 259-266.

SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser männsikor. Hämtad 2016-05-06 från http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM

Shields, N., Synnot, A. J., & Barr, M. (2012). Perceived barriers and facilitators to physical activity for children with disability: a systematic review. British journal of sports medicine, 989-997.

Shimmel, L. J., Gorter, J. W., Jackson, D., Wright, M., & Galuppi, B. (2013). “It's the Participation that Motivates Him”:Physical Activity Experiences of Youth with Cerebral Palsy and Their Parents. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, 405-420.

Socialstyrelsen. (2016). Termbanken. Hämtad 2016-05-05 från http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=64

Statens folkhälsoinstitut. (2012) Hälsa och välfärd hos barn och unga med funktionsnedsättning

Statistiska centralbyrån. (2013) Undersökningar av levnadsförhållanden.

Statistiska centralbyrån. (2015) Undersökningar av barns levnadsförhållanden.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2011). Researched methods in physical activity. Champaign: Human Kinetics Publishers .

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Författaren och Studentlitteratur.

(23)

22

Ungdomsstyrelsen. (2012). FOKUS 12 Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning.

Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter.

van Eck, M., Dallmeijer, A., Beckerman, H., van den Hpven, P., Voorman, J., & Becher, J.

(2008). Physical Activity Level and Related Factors in Adolescents With Cerebral Palsy.

Pediatric Exercise Science, 95-106.

Verschuren, O., Wiart, L., Hermans, D., & Ketelaar, M. (2012). Identification of Facilitators and Barriers to Physical Activity in Children and Adolescents with Cerebral Palsy. Journal of Pediatrics, 488-494.

(24)

23

Bilaga 1

Fysisk aktivitet och upplevd hälsa hos barn med rörelsenedsättning

Hej! Mitt namn är Amanda Stendahl. Jag läser sista terminen på Tränarprogrammet med inriktning idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi vid Umeå Universitet. På min fritid är jag engagerad i paraidrotten elhockey.

Jag är intresserad av att undersöka hur fysisk aktivitet och hälsa ser ut hos individer med rörelsenedsättning. Därför valde jag att i mitt examensarbete nu göra detta genom en

enkätstudie under april månad. Då jag har kontakt med barn och ungdomar är det främst den målgruppen i åldrarna 10-18 år jag är intresserad av. Syftet med undersökningen är att se hur hälsa och rörelse hänger ihop.

Den bifogade enkäten innehåller frågor om din rörelsenedsättning, fysik aktivitet och hälsa.

När alla frågor är ifyllda lämnar du enkäten till din arbetsterapeut eller fysioterapeut. Svaren på frågorna kommer sedan att analyseras och sammanställas i en c-uppsats i slutet av maj i år.

Alla svar som lämnas i enkäten är anonyma och kommer att behandlas så att det inte går att urskilja vem som svarat vad på de olika frågorna. Enkäten kan fyllas i av dig själv om du är 15år eller äldre. Är du yngre än 15år måste du få godkänt från båda dina

vårdnadshavare/föräldrar att det är okej att du fyller i enkäten antingen på egen hand eller tillsammans med den vuxne. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan närmare motivering. Jag är otroligt tacksam om just du har möjlighet att ta dig några minuter och svara på dessa frågor.

Vid frågor och mer information ta kontakt via mejl:

amanda.stendahl@hotmail.com eller telefon: 0708381225

Med Vänlig Hälsning Amanda Stendahl

Handledare: Lisbeth Wikström-Frisén

Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering lisbeth.wikstrom-frisen@umu.se

(25)

24 Du svarar genom att sätta ett kryss i boxarna eller skriva på de tomma raderna

Jag har fått information om studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt

Jag godkänner att mitt barn får delta i denna enkätundersökning(gäller barn under 15år, båda vårdnadshavarna måste godkänna deltagandet)

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Enkäten fylls i av:

Jag själv

Tillsammans med vårdnadshavare/förälder

Helt av vårdnadshavare/förälder Jag är ______ år

Jag bor i _____________________

Jag är: Kille

Tjej

Nedan följer några påståenden om hur du påverkas av din rörelsenedsättning. Sätt ett kryss för det påståendet som stämmer bäst in på dig. Tänk tillbaka på hur det varit senaste veckan.

1. Rörelse

Jag har mycket svårt att gå

Jag har lite svårt att gå

Jag har inte svårt att gå

2. Egenvård

Jag har mycket svårt att tvätta mig eller klä på mig själv

Jag har lite svårt att tvätta mig eller klä på mig själv

Jag har inte svårt att tvätta mig eller klä på mig själv

3. Aktiviteter (exempelvis gå i skolan, lek, idrott-och fritidsaktiviteter, göra saker med familj eller kompisar)

Jag har mycket svårt att göra mina vanliga aktiviteter

Jag har lite svårt att göra min vanliga aktiviteter

Jag har inte svårt att göra mina vanliga aktiviteter

4. Ha ont eller ha besvär

Jag har mycket ont eller har mycket besvär

Jag har lite ont eller har lite besvär

Jag har inte ont eller har några besvär

(26)

25

Här kommer några frågor om fysisk aktivitet. Tänk på de gånger som du rört på dig så du blir andfådd eller svettig. Du ska ha gjort aktiviteten minst 30 minuter för att det ska räknas.

Kryssa i det påståendet som stämmer bäst in på dig

5. Fysisk aktivitet

Jag rör mig aldrig så jag blir andfådd eller svettig (Gå vidare till fråga 7)

Jag rör mig 1-3 gånger i veckan så jag bli andfådd eller svettig

Jag rör mig 4 gånger eller mer i veckan så jag blir andfådd eller svettig

6. Aktivitet i idrottsförening

Alla gånger jag rör på mig och blir andfådd/svettig sker i en förening

Några av gångerna jag rör på mig och blir andfådd/svettig sker i en förening

Ingen av gångerna jag rör på mig och blir andfådd/svettig sker i en förening

7. Skulle du vilja vara mer aktiv än du är idag?

Ja  Nej  (gå vidare till fråga 9)

8. Om Ja, vilken/vilka aktiviteter är du intresserad av att öka eller börja med? Flera alternativ är möjliga

Individuell idrott

Lagsport

Bollsport

Vardagsaktivitet

Träna i grupp

Gym

Annat ________________

9. Vad upplever du som ditt största stöd för att möjliggöra fysisk aktivitet/idrott?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Vad upplever du som ditt största hinder mot att vara fysiskt aktiv/idrotta?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(27)

26

Hur är din hälsa?

Tänk på hur det varit senaste veckan

Bästa hälsa du kan tänka dig

Linjen går från 0 till 100

100 är den bästa hälsa du kan tänka dig 0 är den sämsta hälsa du kan tänka dig

Sätt ett X på linjen som visar hur din hälsa varit senaste veckan

Stort TACK för din medverkan!

Sämsta hälsa du kan tänka dig

References

Related documents

[r]

Sist redovisas de undersökta sambanden mellan elevernas betyg och huruvida de upp- fattar att de från ämnet fått kunskaper och färdigheter som bidrar till att de gör aktiva val kring

&gt; Sockerdebatten den senaste tiden har givit tydliga effekter på försäljningen av många varugrupper som kan relateras till barns konsumtion – sockersötade produkter minskar

återfinns mycket information om Falklandskriget. Vem författaren är framgår inte, förutom vid de dagböcker som återberättas från de förstahandskällor som författat dem.

Givet detta är det viktigt att Trafikverket ges i uppdrag att tillsammans med närings- livet se över möjligheten att rusta upp Inlandsbanan och skapa förutsättningar för fler

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skylta laddstationer på samma sätt som för andra drivmedel och tillkännager detta för

Förutom att inkomstskillnader inte mäts i OECD:s välståndsliga så är skillnaderna mellan länderna små och därför kan små förändringar leda till att länder byter placering

innebär ett situerat perspektiv på lärande att genom egen aktivitet och införande av vardagslivet i skolan kan eleverna lära sig mycket om sambandet mellan

Om ingen av våra berättelser fångar hela, nyanserade och intressanta människor på Munkbovallen, kan kanske våra fyra berättel- ser vävas samman till en, som skulle motsvara

Westum skriver att kvinnan inte blir utpekad som skyldig till att barnet fick skäver; detta är en urskuldande etiologi, som ville skydda kvinnan från ont.. Men detta att faror

- Leder fysisk aktivitet i form av träning till en bättre självupplevd hälsa i både arbetslivet och på

Att ungdomarna inte kunde besöka platser utan att vara beroende av andra skulle kunna påverka deras beteenden i stor grad.. Tidigare studier har visat på ökat

Detta förefaller mig vara bakgrunden till det sena införandet av obligatoriska socialförsäkringar i Sverige — med undantag för folkpensionen 1913.. Den statliga

Med hjälp av teori skulle man på så sätt kunna väcka ett större intresse för idrott hos fler elever, vilket i sin tur kunde stimulera dem till fysiska aktiviteter och rörelse

Den föreliggande studien visar väldigt tydligt, mest genom eleverna från Fordonsprogrammets svar, att det inte behöver förekomma något samband mellan hälsa och fysisk aktivitet..

87 Detta innebär att ”[-e]n medlemsstat har alltså befogenhet att definiera såväl den anknytning som krävs för att ett bolag ska anses ha bildats enligt dess nationella rätt

Om man har bränsle som är väldigt omiljövänligt till exempel bensin, det är inte hållbar utveckling för dels kommer oljan att ta slut någon gång, dels så släpper

People with disabilities who require an alternative form of communication in order to use this publication should contact the Editor, Wyoming State

This paper aims to study the effects of adding a small amount of Petrit T on the improvement of physical and mechanical properties of treated soil through an extensive

11.Ta ställning till följande påståenden om kompetensutveckling Stämmer inte alls Stämmer inte särskilt bra Varken eller Stämmer ganska bra Stämmer helt och hållet.

The students started by asking a question about headlines in the report and even though you in 

Finally, we provide numerical results to show how the packet arrival rate of non-cacheable traffic at the source helper, the availability of caching helpers, random access to

Dubbelbestämningarna på 1979 års prov visade god över- ensstämmelse. Differensen mellan den diagrambestämda och den experimentellt bestämda penetrationen var för dessa prov mindre