• No results found

Utbildningsavdelningen Vellinge Kommun Utbildningsavdelningen 235 81 Vellinge

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Utbildningsavdelningen Vellinge Kommun Utbildningsavdelningen 235 81 Vellinge"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Sida

1 (2)

Utbildningsavdelningen

Elev

Förnamn: Efternamn: Personnummer:

Adress: Postnr: Postort:

Nuvarande skola: Årskurs:

Vårdnadshavare 1

Förnamn: Efternamn: Personnummer:

Adress: Postnr: Postort:

E-postadress:

Vårdnadshavare 2

Förnamn: Efternamn: Personnummer:

Adress: Postnr: Postort:

E-postadress:

Tänkt utbildningsplats Skolans/verksamhetens namn:

Adress: Postnr: Postort:

Kontaktpersons mail: Telefon skola/verksamhet, webbsida:

Ansökan gäller

Från och med datum: Till och med datum: Datum när elev är tillbaka på grundskola i Sverige:

ANSÖKAN OM ATT FULLGÖRA SKOLPLIKTEN PÅ ANNAT SÄTT

(24 kap. 23-25 §§ skollagen) Blanketten fylls i och skickas till:

Vellinge Kommun Utbildningsavdelningen 235 81 Vellinge

Orsak till utlandsvistelsen:

Ange vistelseortsadress och eventuella andra övriga kontaktuppgifter utomlands:

(2)

Utbildningsavdelningen

Information till vårdnadshavare

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen, att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga skäl. Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller för upp till ett år. Under tiden kommer Vellinge kommun att kontinuerligt följa upp elevens alternativa skolgång. Beslutet kan återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för medgivandet har ändrats. Kommer eleven att vara borta längre än sex månader kommer eleven att skrivas ut från den ordinarie skolan i Sverige. Eleven skrivs in på nytt när den är tillbaka, antingen på den tidigare skolan (om plats finns) eller vid närmast anvisad skola.

Att bifoga till din ansökan

För att pröva om den alternativa utbildningen kan antas vara ett fullgott alternativ, ska följande underlag bifogas ansökan:

• Bilaga 1 - Studieintyg från skolan utomlands där framgår skolans uppgifter, kontaktuppgifter till rektor

• Veckoöversiktligt schema

Under ett år som medgivande gäller kommer Vellinge kommun att kontinuerligt följa upp elevens alternativa skolgång. För att kunna pröva om utbildningen fortfarande kan anses fullgöra skolplikten på ett annat sätt, ska utlandsskolan skicka efter en termin :

• Yttrande från skolledningen, som ansvarar för den alternativa utbildningen, där det tydligt ska framgå bland annat information om elevens närvaro och frånvaro, kunskapsinhämtning, eventuella betyg med mera.

För att kunna pröva om det föreligger synnerliga skäl, ska följande underlag bifogas ansökan:

• En detaljerad beskrivning av anledningen till varför utbildningen behöver förläggas på annan plats än elevs ordinarie skolenhet.

• Synnerliga skäl ska styrkas av någon annan än vårdnadshavare, till exempel läkare, arbetsgivare eller annan utomstående funktion.

Underskrift

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.

Datum: Underskrift vårdnadshavare 1: Namnförtydligande:

Datum: Underskrift vårdnadshavare 2: Namnförtydligande:

Sida

2 (2)

Hantering av personuppgifter

Utbildningsavdelning i Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas för att kunna administrera bidrag. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och arkivering. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning och allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt verksamhetssystem, vårt diarieföringssystem samt i ett fysiskt arkiv. Dina personuppgifter kommer att hanteras av utbildningsavdelningen i enlighet med dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter arkiveras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.vellinge.se.

Kommunens dataskyddsombud kan kontaktas på dataskyddsombud@vellinge.se.

ANSÖKAN OM ATT FULLGÖRA SKOLPLIKTEN PÅ ANNAT SÄTT

(24 kap. 23-25 §§ skollagen)

References

Related documents

§ 13 ALF-budgetgrupp under Medi-SAM Föredragande: Agneta Ekman En arbetsgrupp som inrättas under Medi-SAM för samverkan gällande fördelning av undervisnings-ALF-medel

A2 104/09 Handling föreligger Föredragande: Eric Hanse Programkommittén för medicin beslutar. För

G 217 3947/06 Beslut, Revidering av utbildningsplan för läkarprogrammet 300 högskolepoäng G 2011/84 Sahlgrenska akademins prioriteringsordning för återupptagande av studier

Ett nätverksmöte är ett lösnings- fokuserat möte dit just ditt nätverk bjuds in.. Nätverket består av viktiga perso- ner i ditt liv och kan vara både pri- vata

7 § första stycket 1 och tredje stycket plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov gäller även för skyltar och

Tömning 13 ggr/år (tömning var fjärde vecka, gäller kärl 2) Kostnaderna för kärl 2 ingår inte i taxan utan bekostas av FTI.. Kärl 1 är 370 liter och uppdelat i fyra fack

Grundavgiften betalas för samtliga hushåll och verksamheter, även de som har fått dispens enligt Föreskrifter om avfallshantering för Vellinge kommun.. Grundavgiften bidrar till

Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på annat sätt behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap.. 20

Faktorer som ska beaktas vid en framtida sådan bedömning är: Områden med dokumenterad (modell och tidigare erfarenheter) hög risk för skador vid skyfall, områden där det

Medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan lämnas om verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds

• Hur påverkas tryggheten bland medborgarna i Vellinge kommun genom trygghetsvärdarnas uppdrag och närvaro.. • Hur

Utbildningsavdelningen föreslår en avgift på 25 000:- för ansökan om godkännande, som huvudman för förskola eller fritidshem i Vellinge kommun, eftersom handläggning av en

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-19. Sökande har inkommit med begäran om nedsättning av bygglovavgift eller

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 5 oktober 2017 att avslå ansökan om bygglov för åtgärden, beslutet överklagades och länsstyrelsens beslut om att avslå överklagandet

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå ansökan och dels Lennait Erikssons (L) förslag om att bevilja sökt

Tidigare behandling Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.. Beslut Miljö- och Byggnadsnämnden har tagit del

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar, som vid tidigare ansökan, på avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar, om startbesked

Ett av uppdragen som åligger aktivitetshusen i avtalet med Vellinge kommun är att arbeta förebyggande mot ofrivillig ensamhet samt erbjuda stöd till anhöriga som vårdar

Inget objekt har för närvarande bedömts hålla naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) men den fjärilsrika gräsmarken i norra delen (objekt A, se figur 5) av området skulle kunna

Enligt Tabell 4.15 i P110 Svenskt Vatten är detta inte tillräckligt vad som krävs för självrensning av den befintliga spillvattenledningen.. Dock så har nästa ledningsträcka i

Avtalet ger byggherren en exklusivitetsperiod för att gemensamt med Vellinge Kommun arbeta fram en detaljplan och därefter förvärva befintlig byggnad, Falsterbo Strandbad och mark

11 § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö om avfallet lämnas, har kommunens avfallsorganisation rätt att hämta