• No results found

VELLINGE �KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VELLINGE �KOMMUN"

Copied!
37
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-01

Plats Kola backen

Tid 18:00-20:30

Paragrafer 32-55

Beslutande

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1 :e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) jäv§ 48 Klas Kristensson (M)

Lars Renhed (M) Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Stellan Carlson (M) § 48

Ej beslutande Ersättare

Tjänstemän

Johnny Fiskbaek (M) Ola Wemrin (M) Måns Weimarck (L) Madeleine C. Ahnell (NL) Jörgen Glans (S) Carolle Papp (SD) Gustafsson, Ola Miettinen Wik, Mia Weberg, Tina

Transe-Pedersen, Pia § 32 - 42 Bogestål, Anna

Dnr: MBn 2018/53

(2)

VELLINGE

�KOMMUN 2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Utses att justera Justering, plats och tid

Per Edeheim (L)

Kommunhuset, senast 2018-03-08

2 (33)

Dnr: MBn 2018/53

(3)

Miljö- och byggnadsnämnden

Miettinen Wik, Mia Sekreterare

An slagsbevis

Protokoll

Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet

Miettinen Wik, Mia Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-03-01

2018-03-07 2018-03-29 Kommunhuset

Dnr: MBn 2018/53

(4)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

§ 32 Val av justerare

§ 33 Ärendelista

§ 34 Närvaro och presentation

§ 35 Meddelanden

§ 36 Delegeringsbeslut

§ 37 Uppföljning av överklagade ärenden

§ 38 Årsredovisning 2017

§ 39 Verksamhetsuppföljning

§ 40 Tillägg till delegeringsordning

§ 41 Kulturmiljöprogram

§ 42 Namn på gång- och cykelväg

2018-03-01

Protokoll

§ 43 Klagomål på trafikbuller och avgaser, Eskilstorp 42:1

§ 44 Bostadsanpassning

§ 45 Eskilstorp 2:92 - Talltitegatan 14, ansökan om bygglov i efterhand för plank

§ 46 Eskilstorp 14:27 - Norra Leden 1, ansökan om bygglov för förskola

Dnr: MBn 2018/53

§ 47 Höllviken 22:20 - Kyrkvägen 8, ansökan om bygglov för avlastningsbyggnad vid kyrkan

§ 48 Ingelstad 2:6 - Jordholmsvägen 240-10, ansökan om förhandsbesked om nybyggnad av en bostadshus

§ 49 Lilla Hammar 9:7 - Östra Halörsvägen 233, ansökan om bygglov för en bostadshus

§ 50 Ljunghusen 12:33 - Berghs väg 9, påföljd vid olovlig åtgärd

§ 51 Räng 16:123- Rängs byväg 302, ansökan om förhandsbesked om nybyggnad av en bostadshus

§ 52 Skanör 13:9 - Basunallen 18, ansökan omm bygglov för solpaneler

§ 53 Krabban 5 - Ängavägen 2, ansökan om bygglov för flerbostadshus

§ 54 Vellinge 99:1 - Vallgatan, ansökan om bygglov för busstationsbyggnad och bullerskärm

§ 55 Södra Håslöv 10:6 - Döseryggen 62-0, fråga om avgiftsbefrielse eller nedsättning av bygg lovavgift

4 (33)

(5)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Mbn § 32

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Beslut

I

Joste,;og

f

Protokollet från miijö- och byggnadsnämndens sammanträde ska justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker senast torsdag 8 mars, hos nämndsekreteraren på miljö- och byggnadsavdelningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. utse Per Edeheim (L) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

I

Utd,agsbesty,kaode

(6)

VELLINGE

2018-03-01

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Mbn § 33

Ärendelista

Ärendebeskrivning Beslut

f

Ärendelista 2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

l. godkänna ärendelistan med följande ändringar; ärende 14, Eskilstorp 2:92 och ärende 18, Lilla Hammar 9:7 utgår. Ärende 24, Södra Håslöv 10:6 tillkommer.

I

Utd,agsbesty,kaode

6 (33)

(7)

I ,,.,.,,, f

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Mbn § 34

Närvaro och presentation

Ärendebeskrivning

Beslut

IV

Godkännande av närvaro för Anna Bogestål, som ska praktisera som livsmedelsinspektör och Pia Transe-Pedersen som ska presentera kulhmniljöprogrammet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. godkänna att Anna och Pia närvarar under dagens sammanträde.

(8)

VELLINGE

�KOMMUN

I

Joste<;og

lf

2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2018-0014

Mbn § 35

Meddelanden

Ärendebeskrivning Meddelanden inkomna mellan 2018-01-18 och 2018-02-14 Till meddelanden hör beslut från överprövande myndigheter, beslut och information från kommunfullmäktige,

kommunstyrelse, kommunala nämnder och råd samt övrig information som miljö- och byggnadsnämnden bör ta del av.

Besluts underlag 1.

Beslut

Beslutet skickas till

2016/2947 Höllviken 8: 12, bygglov för carport upphävt av länsstyrelsen

2018-01-19 Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 2. 2017/0620 Höllviken 4:49, ansökan om nybyggnad av enbostadshus avslogs

2018-01-24 Länsstyrelsen avslår överklagandet 3 2018/175 Revisionsrappott avseende granskning av

kommunstyrelsens och nämndernas system för intern kontroll och styrning.

2018-01-24 KPMG

4. 2017 /0443 Vellinge 23 :26, negativt förhandsbesked 2018-01-29 Länsstyrelsen avslår överklagandet 5. 2017/0305 Skanör 13:8, återställande av försutten tid 2018-02-06 Mark- och miljödomstolen avslår ansökan 6. Vellinge kommuns intern kontroll 2018

2018-02-14 kommunstyrelsen

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

KPMG för kännedom

I

Utdcagsbesty,kaodo

8 (33)

(9)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2018-0016 Mbn § 36

Delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe.

Alla beslut som fattats med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för nämnden.

Gällande delegeringsordning antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 16juni 2015.

Redovisning av delegerings beslut 20l8-01-01 - 2018-01-31 Miljöärenden

M 001-M 004 Byggärenden

BY 001 - 035 (bygglov)

BR 001 -031 (startbesked m.fl.) BS 001 - 043 (slutbesked) Bostadsanpassningsärenden BO 001

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

I

Uld<agsbesly�aade

(10)

VELLINGE

KOMMUN 2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2018-0015 Mbn § 37

Uppföljning av överklagade ärenden

Ärendebeskrivning

Beslut

IR

De beslut som fattas av miljö- och byggnadsnämnden och av tjänstemän med delegation kan överklagas.

En sammanställning av överklagade ärenden som inte vunnit laga kraft. Ändringar i sammanställningen är markerade med x i vänsterkanten.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

Utd<agsb,.ty,kaod,

10 (33)

(11)

I Joste

,;og

f

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2017-0980 Mbn § 38

Årsredovisning 2017

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Årsredovisning 2017 för miljö- och byggnadsnämnden Miljöchef Ola Gustafsson redogör för ärendet.

Bokslut 2017

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna årsredovisning 2017 för miljö- och byggnadsnämnden och lämna över bokslut 2017 till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning Marie-Louise Berf,rnmn (M) lämnar protokollsanteckning.

Biläggs.

Protokollsanteckningen stöds av Lennart Eriksson (L), Kristian Svensson (SD) och Jörgen Nord (S).

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

I R

I Utd<agsbe�y�aade

(12)

Miettinen Wilc, Mia

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Uppföljningsflagga:

Flagga:

Hej!

Marie-Louise Berg man < i nfo@forva ltareberg man.se>

den 2 mars 2018 07:31 Miettinen Wik, Mia Protokollsantecknig Föij upp

Har meddelandeflagga

Miljö och byggnadsnämndens sammanträde 2018-03-01:

Ärende nr 7:

Årsredovisning 2017 Sidan 3 (8) under rubriken Det politiska uppdraget (punkt 2) Sträcker sig från god fysisk planering ... .

Då Miljö och byggnadsnämnden inte ansvarar för fysisk planering borde det strykas i texten.

Mvh Marie-Louise Bergman

Fastighetsförvaltare Bergman AB Nordlinds väg 95

217 73 Malmö 040-630 48 00

(13)

I

J,ste,mg

f

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2018-0013

Mbn § 39

Verksamhetsuppföljning

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

l f

Verksamhetsuppföljning i samband med bokslut för 2017.

Miljöchef Ola Gustafsson och bygglovschefTina Weberg redogör för ärendet.

Verksamhetsuppföljning 2017-12-31 av bygglovadministratör Carina Gustafsson

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I Uldra

gsbestyckaode

(14)

VELLINGE

KOMMUN

2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2018-0008

Mbn § 40

Tillägg till delegeringsordning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Bygglovenheten

Aleksandar Miljkovic är anställd som vikarierande

byggnadsinspektör. För att kunna utföra de arbeten som ingår i rollen krävs delegering av beslutsrätt.

Tjänsteskrivelse av Tina Weberg, vik bygglovschef Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. delegera till Aleksandar Miljkovic att under tiden som vikarierande byggnadsinspektör fatta beslut som delegat Byggnads inspektör enligt delegeringsordningen.

I

Uldragsbesty,kaade

13 (33)

(15)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2016-2136 Mbn § 41

Kulturmiljöprogram

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsavdelningen

Kulturmiljöprogram för Vellinge kommun.

Under 2017 har bebyggelseantikvarie Daniel Melchert, God Bostad Kulturmiljökonsult, arbetat med Kulturmiljöprogram för Vellinge kommun.

Kulturmiljöprogrammet är övergripande med syfte att ge en lättillgänglig information om kommunområdets kulturmiljöer.

Programmet har varit på en ko11are remissrunda bland berörda tjänstemän och föreningar vilket resulterat i ett sto11

engagemang från flera håll.

Projektledare Pia Transe Pedersen redogör för ärendet.

Tjänsteskrivelse av projektledare Pia Transe-Pedersen Kulturmiljöprogram - Vellinge kommun

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna Kulturmiljöprogram - Vellinge kommun

2. Föreslå kommunstyrelsen godkänna Kulturmiljöprogram - Vellinge kommun och föra det till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen

I

Uldragsbesty,k,ad,

(16)

VELLINGE

KOMMUN

2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2018-0011

Mbn § 42

Namn på gång- och cykelväg

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

GIS-samordnare Peter Åberg, tillväxtavdelningen

Förslag till nytt namn på gång- och cykel väg inom Södervång.

Namngivning av GC-vägen kommer underlätta för räddningstjänst och andra transporter att komma fram i området.

Tjänsteskrivelse av GIS-samordnare Peter Åberg

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. ge gång- och cykelvägen namnet Potatisgången.

Förslags lämnaren

Klövergångens samfällighetsförening

/ f I �

I Uld,agsbe,ty,kaode

15 (33)

(17)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2013-1340

Mbn § 43

Klagomål på trafikbuller och avgaser, Eskilstorp 42: 1

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Miljöenheten

Miljö- och byggnadsavdelningen mottog sommaren 2013 klagomål från boende på Allen och Södra Svängen gällande trafikbuller och avgaser.

Efter utredning av luftföroreningshalterna och bullernivåerna beslutade miljö- och byggnadsnämnden i juni 2014 avsluta ärendet.

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som upphävde beslutat och återförvisade ärendet.

Med utgångspunkt från länsstyrelsens beslut uppmanades Nämnden för gemensam medborgarservice att genomföra trafikmätningar på Malmövägen och Norra Vägen för att jämföra trafikvariationerna på de aktuella vägarna höst, vinter och vår med sommarmånaderna.

Nämnden för gemensam medborgarservices har gjort en utredning som inkom 1 december 2017.

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson Tidigare beslut i ärendet

Utredning av trafikflöden Beräkning av trafikbuller

Kommunikation till berörda fastighetsägare

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar I. avsluta ärendet från vidare handläggning.

Klagande enligt sändlista, med överklagandeanvisning Nämnden för gemensam medborgarservice

I J"' •• ,,,

(f

I Uldcagsb�ty,kaode

(18)

VELLINGE

KOMMUN

I

Josleriog

2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2017-1373

Mbn § 44

Bostadsanpassning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av två sovrum.

Ett av barnen i familjen har en funktionsnedsättning och behov av att sova nära föräldrarna.

Föräldrarna saknar sovrum och två av barnen delar på ett mycket litet genomgångsrum. Familjen är trångbodd och det är huvudorsaken till att man behöver göra en tillbyggnad.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 20 I 8-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Enligt 6 § i lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att bidrag inte lämnas för åtgärder som behöver utföras av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Uldmgsbesty,kaode

17 (33)

(19)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2017-2051 Mbn § 45

Eskilstorp 2:92 - Talltitegatan 14, ansökan om bygglov i efterhand för plank

Initierat av

Ärendebeskrivning Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om bygglov i efterhand för plank.

Ärendet utgår för fortsatt handläggning.

Sökande för kännedom

f I �

I U ld,ag sbesty<kaod,

(20)

VELLINGE

KOMMUN 2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2017-2756 Mbn § 46

Eskilstorp 14:27 - Norra Leden 1, ansökan om bygglov för förskola

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Yrkande

Beslutsgång Beslut

Beslutet skickas till

Sökande: Vellinge Kommun BR Fastigheter, Robert Seremet, 235 81 Vellinge

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola samt rivning av befintlig byggnad.

Förslaget innebär att en byggnad i ett och ett halvt plan uppförs för att komplettera befintlig förskolebyggnad.

Byggrätten för fastigheten överskrids med 3 %.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Gemensam medborgarservice har inkommit med information om avfallshantering och miljöenheten om buller.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Skrivelse från gemensam medborgarservice och miljöenheten Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Ordförande Ola Freij (M) yrkar på att ärendet delegeras till bygglovarkitekt för beslut när dimensionering av utLymmen för avfallshantering redovisats.

Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. delegera till bygglovarkitekt att bevilja bygglov när

redovisning av dimensionering av utrymme för avfallshantering finns.

Sökande för kännedom.

I '"''"''"' f lf?

, . Uldcagsbesty,kaad,

19 (33)

(21)

I

Joste,iag

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2017-2176 Mbn § 47

Höllviken 22:20 - Kyrkvägen 8, ansökan om bygglov för avlastningsbyggnad vid kyrkan

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Sökande: Höllvikens församling, Kyrkvägen 7, 23632 Höllviken

Ansökan om bygglov för avlastningsbyggnad vid Stora Hammars nya kyrka.

Förslaget innebär att en rund byggnad uppförs direkt väster om den befintliga kyrkan innehållande en passage in till kyrkan, ett samlingsrum med trinett samt ett HWC.

Sökanden har inhämtat tillstånd från Länsstyrelsen.

Tjänstesluivelse av bygglovschefTina Weberg Ansökningshandlingar

Beslut från länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

2. Godkänna anmäld kontrollansvarig, , för ärendet enligt 10 kap. 9 § PBL

Avgift: 13 129 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas.

Byggnationen får inte påbörjas innan starbesked lämnats.

I f- I

Utd,agsbesty,kaade

(22)

VELLINGE

2018-03-01

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Beslutet skickas till

I

Joste,iag

f I P.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökande

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Utdragsbesty,kaade

21 (33)

(23)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2017-2340 Mbn § 48

Ingelstad 2:6 - Jordholmsvägen 240-10, ansökan om förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Jäv Yrkande

Beslutsgång

Sökande:

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garagebyggnad.

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område angränsande till samlad bebyggelse. Fastigheten är taxerad som

Iantbruksenhet och används i dagsläget för jordbrukets ändamål.

Fastigheten gränsar till ett område som i översiktsplan är utpekat som tilltänkt verksamhetsområde/serviceområde.

Bebyggelsetrycket i området är högt.

2011 beviljades ett förhandsbesked på platsen som inte utnyttjades.

Sökande har lämnat yttrande i ärendet.

Trafikverkets yttrande har inhämtats.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Yttranden från sökande Yttrande från trafikverket

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Elisabeth Tedeståhl (M) deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ordförande Ola Freij (M) ställer sig positiv till att meddela förhandsbesked och yrkar på återremiss för fortsatt

handläggning.

Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

f I il I

Utd<agsbesty,kaode

(24)

VELLINGE

KOMMUN

2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Beslut

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. återremittera ärendet för fo1tsatt handläggning.

Sökande för käimedom.

I

Utdrng,best,,kaode

23 (33)

(25)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2017-2128 Mbn § 49

Lilla Hammar 9:7 - Östra Halörsvägen 233, ansökan om bygglov för enbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivningslov och markhöjning.

Ärendet utgår eftersom reviderade ritningar inkommit dagen före sammanträdet.

Sökande för kännedom.

I '"""''"' /f lp

I Utdrngsbesty,kaad,

(26)

VELLINGE

�KOMMUN

2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2018-0010

Mbn § 50

Ljunghusen 12:33 - Berghs väg 9, påföljd vid olovlig åtgärd

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Byggherre:

Påföljd vid olovligt byggande.

En tillbyggnad som uppfö1is på fastigheten överensstämmer inte med beviljat bygglov. Den olovligt uppförda delen av tillbyggnaden har vid bygglovsprövning avslagits.

Den 2 juli 2014 infördes nya regler om bygglovsbefriade åtgärder i PBL. Genom att använda sig av

proportionalitetsprincipen så bör man inte tvinga byggherren att riva den olovligt uppförda delen när den nya lagstiftningen medger att den får uppföras. Däremot har tillbyggnaden uppfö1is utan ett statibesked och en byggsanktionsavgift ska därmed tas ut.

Tjänsteskrivelse av byggnadsinspektör Clu-istian Oskfred Bilagor

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. påföra byggherren en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgiften har beräknats till 22 750 kronor (0,5 x PBB + 0,005 x PBB x sanktionsarean). Varav sanktionsarean har berälmats till -3,8 m2. Avgiften har beräknats enligt 9 kap. 7

§ pkt l .

2. erinra den avgiftsskyldige om att byggsanktionsavgiften ska betalas till miljö- och byggnadsnämnden inom två månader från det att de1me har delgivits beslutet, 11 kap. 61 § PBL.

Byggherren med överklagandeanvisning

I

Joste,;ag

f lp I

Utdcagsbesty<kaade

25 (33)

(27)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Arendets dnr: 2017-2004 Mbn § 51

Räng 16: 123 - Rängs byväg 302, ansökan om förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Sökande:

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage och poolhus/orangeri.

För fastigheten gäller områdesbestämmelser för Lilla Räng.

Förslaget innebär att ett enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader i skånsk byggnadstradition uppförs.

Komplementbyggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 m nämligen 2,0 m.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Fyra grannar har inkommit med yttranden. Sökanden har bemött yttrandena och reviderat ansökan.

Trafikverkets yttrande har inhämtats.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansölmingshand I i ngar

Yttranden från grannar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. meddela positivt förhandsbesked för nybyggnation.

2. Upplysa sökanden om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att nämndens beslut vunnit laga kraft.

1,,,,.,,,,

f lp

I Uld"gsbesty,kaade

(28)

VELLINGE

KOMMUN 2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Beslutet skickas till

3. Upplysa sökanden om att detta besked inte medför rätt att påbö1ja den sökta åtgärden.

Avgift: 8 448 kronor, faktura skickas separat.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågra1mar.

p I p

I Utdragsbesty<kaade

27 (33)

(29)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2018-0012 Mbn § 52

Skanör 13:9 - Basunallen 18, ansökan om bygglov för solpaneler

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om bygglov för uppförande av solpaneler på tak.

Förslaget innebär att solpaneler monteras i takfallet på bostadshuset längs med Fagottgatan.

Enligt utfonnningsbestämmelse i detaljplanen ska tak på bostadshus beläggas med röda eller gula oglaserade le1tegelpannor, mörkgrå fasad slätplåt eller svart papp med taklist. Solceller alternativt solfångare får integreras i takytor på gårdssidan.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Roger Jonsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om sökt bygglov.

Åtgärden är inte att betrakta som en sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL.

Avgift: enligt taxa, fakhira skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning.

I

J,ste,log

flf

I Uldrngsbestyd<aode

(30)

VELLINGE

KOMMUN

2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2017-2181

Mbn § 53

Krabban 5 - Ängavägen 2, ansökan om bygglov för flerbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Sökande: Mjöbäcks Entreprenad AB, Öxabäcksvägen 2, 512 65 Mjöbäck

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus, teknik/förråd, plank och marklov för borttagande av häckar.

Förslaget innebär att två flerbostadshus med totalt 45 lägenheter uppförs i tre våningar med inredd vind.

De båda flerbostadshusen har varsin komplementbyggnad som innehåller lägenhetsförråd, miljörum och teknisk/städ. Förslaget på komplementbyggnaderna har reviderats efter grannars synpunkter och är planenliga.

Det finns 51 parkeringsplatser på fastigheten.

En av balkongerna hänger ut över punktprickad mark och innebär en avvikelse från detaljplanen.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ett yttrande har inkommit.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Yttrande från grannar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-02-19.

Kristian Svensson (SD) yrkar på avslag. Biläggs.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov och dels Kristian Svenssons (SD) förslag om att avslå sökt bygglov.

f lp

I Utdragsbesty,kaode

29 (33)

(31)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. medge liten avvikelse från detaljplan samt bevilja sökt bygglov i enlighet med PBL 9 kap 31 b §.

2. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt 10 kap.

9 § PBL

Avgift: 168 263, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas.

Kontrollansvarig:

Byggnationen får inte påbör.ias innan stm·besked lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Kristian Svensson (SD) lämnar skriftlig reservation. Biläggs.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

U td,agsbesty,kaa de

(32)

1 (1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-03-01 Dnr 20 I 7 /2181.

Sverigedemokraterna yl'l<ar på avslag på pkt 22 "Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader, plank samt marklov på fastigheten Krabban 5 - Ängavägen 2"

Kris en son (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

sverigedemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09 E-post: vellinge@sd.se I Hemsida: https://vellinge.sd.se

Organisationsnummer: 802450-6357

I

Bankgiro: 715-6409

(33)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-03-01 pkt 22 Dnr 2017/2181.

Sverigedemokraterna i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det finns tillräckliga friytor. Enligt PBL 9§ 8 kap. gäller att, om det inte finns tillräckligt med utiymme för både friyta och parkering skall det i första hand säkerställas att tillräckligt med friytor finns.

tema i Vellinge kommun den 1:e mars 2018.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

sverigedemokraterna Vellinge

I

Box 80

I

235 22 Vellinge

I

Tel: 0728-31 97 09

L

E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinge.sd.se

r f

Organlsatlonsnummer: 802450-6357 I Bankgiro: 715-6409

(34)

VELLINGE

KOMMUN

I J", ... ;.,,

2018-03-01

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Ärendets dnr: 2017-2960 Mbn § 54

Vellinge 99: 1 - Vallgatan, ansökan om bygglov för busstationsbyggnad och bullerskärm

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Sökande: BR Fastigheter, Robe11 Seremet, Norrevångsgatan 3, 23581 Vellinge

Ansökan om bygglov för nybyggnad av busstationsbyggnad och bullerskärm.

Förslaget innebär att en ny bullerskärm uppförs vid hållplats Vellinge ängar och att en ny hållplatsbyggnad/vänthall uppförs.

Föreslagen åtgärd är förenlig med bestämmelserna i detaljplanen.

Tjänsteskrivelse av bygglovschefTina Weberg Ansökningshand I ingar

Yttrande från trafikverket

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2 018-02-19.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 §plan-och bygglagen.

2. godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt l 0 kap.

9 § PBL

Avgift: 34 517 kronor, faktura skickas separat.

Telmiskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas.

Kontrollansvarig: Caroline Gullquist

Byggnationen får inte påbörjas innan starbeskecl lämnats.

I

Utd,ag,besty,kaode

31 (33)

(35)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Tillstånd Ia-ävs för evenh1ell livsmedelsförsäljning eller servering i servicebyggnaden.

Ansökan om tillstånd för stationsbyggnad inom vägområdet har lämnats in till Trafikverket.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Protokollsanteckning Kristian Svensson (SO) lämnar protokollsanteckning. Biläggs.

Beslutet skickas till Sökande

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

lf

I Utd,agsbestyrl<aad,

(36)

1(1)

Miljö- och Byggnadsnämnden 2018-03-01 Dnr 2017/2960.

Protokollsanteckning pkt 23 "Stationsbyggnad "•

Sverigedemokraterna i Vellinge vill genom denna protokollsanteckning belysa att det förefaller saknas en utredning avseende trygghet och säkerhet.

Kristian Svensson (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Vellinge kommun

Sverigedemokraterna Vellinge I Box 80 I 235 22 Vellinge I Tel: 0728-31 97 09

;;r;

E-post: vellinge@sd.se

I

Hemsida: https://vellinqe.sd.se

r f

Organlsationsnummer: 802450-6357I Bankgiro: 715-6409

(37)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/53

Mbn § 55

Södra Håslöv 10:6 - Döseryggen 62-0, fråga om avgiftsbefrielse eller nedsättning av bygglovavgift

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Tillbyggnad av enbostadshus, nu fråga om avgiftsbefrielse alternativt nedsättning av bygglovavgift.

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-19.

Bygglov beviljades 2017-12-13.

Sökande har inkommit med begäran om nedsättning av bygglovavgift eller avgiftsbefrielse eftersom ärendet tagit lång tid.

Tjänsteskrivelse av bygglovschefTina Weberg Skrivelse från sökande

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. nedsätta bygglovavgiften och debitera ny avgift i ärendet om 2 905 kronor.

Sökande med överklagandeanvisning.

I

Uldcagsbesty,kaade

References

Related documents

För vissa åtgärder, exempelvis tillbyggnad av upp till 15 kvadratmeter bruttoarea av ett bostadshus, kan man göra en anmälan istället för att söka bygglov.. Tillbyggna- den

Vallentuna kommun Tfn: 08-587 850 00 E-post: sbf@vallentuna.se Besöksadress: Tuna Torg 2, 2tr Webbplats: www.vallentuna.se Skicka din bygglovansökan till:.

Byggnadsnämnden föreslås uppdra till plan och bygglovskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan som möjliggör byggande enligt ansökan. Byggnadsnämnden föreslås även

Ordförande Oscar Nyströmer (M) frågade nämnden om de ville lägga till meddelandena till handlingarna och fann att så var fallet.. Miljö- och

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

30 § plan- och bygglagen, bevilja bygglov i efterhand för två tillbyggnader i form av inglasade uterum på ett enbostadshus samt bygglov för yttre ändring i form av ett takfönster

B.2 Fatta anskaffnings- och tilldelningsbeslut/anta anbud avseende vara eller tjänst inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde och beslutade budget, till ett