Full text

(1)

Utses att justera

Anders Larsson (C)

Paragrafer

128–148

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Alfred Tilly

Ordförande

Hörbysalen 1

Fredagen den 17 april 2020 kl 08:36–10:19 10:30-11:50

Beslutande

Cecilia Bladh in Zito (SD), ordförande

Lars-Göran Ritmer (M), förste vice ordförande Anders Larsson (C), andre vice ordförande Stefan Borg (SD)

Henrik Andersson (S)

Övriga deltagande

Alfred Tilly, Nämndsekreterare

Lena Mårtensson Stenudd, Kommundirektör Olof Olsson, Ekonomichef

Paul Eklund, HR-chef §§ 128-136

Karl Asp, Kävlingeåns vattenråd § 131

(2)

Jens Modéer, Måltidschef § 132

Magnus Brom, VA-chef §§ 133-138

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 128 Upprop... 3

§ 129 Val av justeringsperson... 4

§ 130 Godkännande av föredragningslistan... 5

§ 131 Information om samarbetsavtal inom Kävlingeåns vattenråd... 6

§ 132 Information från Tekniska nämnden... 7

§ 133 Ansökan om igångsättningstillstånd för Fulltofta PS 225... 8

§ 134 Ansökan om igångsättningstillstånd för avluftare överföringsledningar Ludvigsborg... 9

§ 135 Ansökan om igångsättningstillstånd för Relining Hörby kommun 2020... 10

§ 136 Ansökan om igångsättningstillstånd för Förstudie Äspinge m fl, Utbyggnad Hörby... 11

§ 137 Ansökan om igångsättningstillstånd för Strategisk utredning Killhult... 12

§ 138 Ansökan om igångsättningstillstånd för utredning gällande omläggning av VA- ledningar, Pugerup 36... 13

§ 139 Information om budgetprocess 2021 och planer 2022-2023 för

kommunstyrelsen och nämnder... 14

(4)

§ 148 Ordförande informerar... 25

(5)

§ 128Upprop

Beslut

Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde deltar fem ordinarie ledamöter.

Ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) deltar på distans och

överlämnar därför ordförandeskapet för dagens möte till förste vice ordförande Lars Göran Ritmer (M) i enlighet med

kommunstyrelsens reglemente 30 §.

_____

(6)

§ 129Val av justeringsperson

Beslut

Anders Larsson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll samt att justeringen äger rum tisdagen 21 april, klockan 16:30 på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4 Hörby.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll samt tid och plats för protokollets justering.

Yrkanden

Ordförande yrkar att Anders Larsson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll samt att justeringen äger rum tisdagen 21 april, klockan 16:30 på kommunledningsförvaltningen, Ringsjövägen 4 Hörby.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(7)

§ 130Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns med följande revideringar:

Lokalförsörjningsplan tillkommer som ärende 19.

Information från Socialnämnden och Information från Barn- och utbildningsnämnden utgår.

Yrkanden

Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns med följande revideringar:

Lokalförsörjningsplan tillkommer som ärende 19.

Information från Socialnämnden och Information från Barn- och utbildningsnämnden utgår.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(8)

§ 131Information om samarbetsavtal inom Kävlingeåns vattenråd

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Christian Alsterberg och Karl Asp från Kävlingeåns vattenråd informerar om:

 Kävlingeåns vattenråd, dess verksamhet och organisation.

 Vattenrådets arbete i Hörby Kommun och planer framöver.

 Fortsatta behov av vattenvårdande åtgärder.

 Nytt samarbetsavtal.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Följebrev angående förstudie om eventuellt förnyat samarbete Vi stärker vattnets roll i landskapet - Kort sammanfattning Hållbart vatten i Kävlingeån - förstudie

_____

(9)

§ 132Information från Tekniska nämnden

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

I linje med kommunstyrelsens uppsynsplikt har Tf. förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och Måltidschef bjudits in för att informera om:

 Planerade åtgärder inom måltidsenheten för att skapa en budget i balans.

 Identifierade problemområden som är kostnadsdrivande inom tekniska nämndens verksamhet och planerade åtgärder för att skapa en budget i balans.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(10)

§ 133Ansökan om igångsättningstillstånd för Fulltofta PS 225

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

 Igångsättningstillstånd beviljas med 100 tkr för förnyelse av Fulltofta pumpstation.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Sammanfattning av ärendet

VA-chef Magnus Brom ansöker om igångsättningstillstånd med 100 tkr för förnyelse av Fulltofta pumpstation.

Tidplan för projektet är februari-april 2020.

Yrkanden

Ordförande yrkar att:

 Igångsättningstillstånd beviljas med 100 tkr för förnyelse av Fulltofta pumpstation.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Stefan Borg (SD) och Anders Larsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande och Stefan Borgs (SD) och Anders Larssons (C) bifallsyrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

(11)

Tjänsteskrivelse Mittskåne vatten, 2020-02-06, Igångsättningstillstånd Fulltofta PS 225

Tjänsteskrivelse KLF 2020-03-31, Ansökan om igångsättningstillstånd för Fulltofta PS 225 Beslutet skickas till

VA och räddningstjänstnämnden

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

_____

(12)

§ 134Ansökan om igångsättningstillstånd för avluftare överföringsledningar

Ludvigsborg

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att

 Igångsättningstillstånd beviljas med 800 tkr för byte av avluftare överföringsledningar Ludvigsborg.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Sammanfattning av ärendet

VA-chef Magnus Brom ansöker om igångsättningstillstånd med 800 tkr för byte av avluftare överföringsledningar från Ludvigborg.

Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Tidplan för projektets genomförande är mars 2020.

Yrkanden

Ordförande yrkar att:

 Igångsättningstillstånd beviljas med 800 tkr för byte av avluftare överföringsledningar Ludvigsborg.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Mittskåne vatten 2020-03-12,

(13)

Igångsättningstillstånd avluftare överföringsledningar Ludvigsborg Tjänsteskrivelse KLF 2020-03-31, Ansökan om

igångsättningstillstånd för avluftare överföringsledningar Ludvigsborg

Beslutet skickas till

VA-Räddningstjänstnämnden

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

_____

(14)

§ 135Ansökan om igångsättningstillstånd för Relining Hörby kommun 2020

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

 Igångsättningstillstånd beviljas med 800 tkr för Relining Hörby kommun 2020.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Sammanfattning av ärendet

VA-chef Magnus Brom ansöker om igångsättningstillstånd med 800 tkr för Relining Hörby kommun 2020.

Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Tidplan för projektets genomförande jan-feb 2020.

Yrkanden

Ordförande yrkar att:

 Igångsättningstillstånd beviljas med 800 tkr för Relining Hörby kommun 2020.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Mittskåne vatten 2020-02-13,

Igångsättningstillstånd Relining Hörby kommun 2020

(15)

Tjänsteskrivelse KLF 2020-03-31, Ansökan om

igångsättningstillstånd för Relining Hörby kommun 2020 Beslutet skickas till

VA-Räddningstjänstnämnden

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

_____

(16)

§ 136Ansökan om igångsättningstillstånd för Förstudie Äspinge m fl, Utbyggnad Hörby

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

 Igångsättningstillstånd beviljas med 30 tkr för Förstudie Äspinge m fl, utbyggnad Hörby.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Sammanfattning av ärendet

VA-chef Magnus Brom ansöker om igångsättningstillstånd med 30 tkr för Förstudie Äspinge m.fl. utbyggnad Hörby. Tidplan för

projektets genomförande är mars-maj 2020. Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Yrkanden

Ordförande yrkar att:

 Igångsättningstillstånd beviljas med 30 tkr för Förstudie Äspinge m fl, utbyggnad Hörby.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Mittskåne vatten, 2020-03-27

Igångsättningstillstånd Förstudie Äspinge m.fl. utbyggnad Hörby

(17)

Tjänsteskrivelse KLF, 2020-03-31 - Ansökan om

igångsättningstillstånd Förstudie Äspinge m.fl. utbyggnad Hörby Beslutet skickas till

VA-Räddningstjänstnämnden

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

_____

(18)

§ 137Ansökan om igångsättningstillstånd för Strategisk utredning Killhult

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att:

 Ansökan om igångsättningstillstånd med 30 tkr för Strategisk utredning Killhult beviljas.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Sammanfattning av ärendet

VA-chef Magnus Brom ansöker om igångsättningstillstånd med 30 tkr för Strategisk utredning Killhult.

Tidplan för projektets genomförande mars-juni 2020.

Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Yrkanden

Ordförande yrkar att:

 Ansökan om igångsättningstillstånd med 30 tkr för Strategisk utredning Killhult beviljas.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

VA-Räddningstjänstnämnden

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

(19)

_____

(20)

§ 138Ansökan om igångsättningstillstånd för utredning gällande omläggning av VA- ledningar, Pugerup 36

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

 Igångsättningstillstånd beviljas med 50 tkr för utredning gällande omläggning av Va-ledningar Pugerup 36.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Sammanfattning av ärendet

VA-chef Magnus Brom ansöker om igångsättningstillstånd med 50 tkr för utredning gällande omläggning av VA-ledningar Pugerup 36.

Tidplan för projektet är februari-mars 2020.

Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Yrkanden

Ordförande yrkar att:

 Igångsättningstillstånd beviljas med 50 tkr för utredning gällande omläggning av Va-ledningar Pugerup 36.

 Finansiering sker inom Mittskåne vattens investeringsanslag 2020.

Stefan Borg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande och Stefan Borgs (SD)

bifallsyrkande under proposition och finner att detta bifalles.

(21)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Mittskåne vatten 2020-01-22 Tjänsteskrivelse KLF 2020-03-31

Beslutet skickas till

VA-Räddningstjänstnämnden

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

_____

(22)

§ 139Information om budgetprocess 2021 och planer 2022-2023 för kommunstyrelsen och nämnder

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tf. Ekonomichef Olof Olsson informerar om:

 Den kommande budgetprocessen och det medföljande beslutsunderlaget.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(23)

Dnr KS 2017/047

§ 140Nominering av ledamöter till Kommuninvest AB

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:

 Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 290, utses kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd som

stämmoombud i Kommuninvest AB och Kommuninvest Ekonomisk förening. Som ersättare utses Tf. ekonomichef Olof Olsson. Beslutet gäller till och med 2022 års årsstämma.

 Kommunstyrelsen ger i förekommande fall instruktioner till ombuden inför årsstämmorna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2019-12-02 § 290 bland annat beslutat att utse stämmoombud och ersättare i Kommuninvest AB. Då tjänsten som ekonomichef inte lägre innehas av Robert Odeberger föreslås ovan ändring av nämnda beslut.

Yrkanden

Ordförande yrkar att föreslå kommunstyrelsen besluta:

(24)

detta bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-16

§ 140, forts

Beslutet skickas till

Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:

Kommuninvest AB

Kommuninvest Ekonomisk förening Tidigare valda

Samtliga valda

_____

(25)

Dnr KS 2020/136

§ 141Taxa för räddningstjänstens myndighetsutövning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till

budgetberedningen och att taxan för myndighetsutövning hanteras i samband med budget 2021 för Hörby kommun.

Sammanfattning av ärendet

VR-nämnden är tillsynsmyndighet enligt Lag om skydd mot olyckor.

Vidare är nämnden Tillsyns- och tillståndsmyndighet enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Enligt lagstiftningen har

kommunen rätt att ta ut avgifter för myndighetsutövningen enligt dessa lagar. Nuvarande myndighetstaxa är inte uppdaterad sedan 2018 och är således i behov av en uppräkning som ligger i linje med räddningstjänstens kostnader för genomförande av tillsyn och tillstånd. Taxekonstruktionen är enkel i sin uppbyggnad. Ett indexreglerat grundbelopp multipliceras med en faktor som motsvarar handläggningstiden för den utförda tjänsten.

Taxekonstruktionen har använts i ett flertal år tidigare och erfarenheterna visar att den motsvarar de kostnader

räddningstjänsten har för myndighetsutövningen samt har visat sig

(26)

att taxan för myndighetsutövning hanteras i samband med budget 2021 för Hörby kommun.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

VA- och räddningsnämnden 2020-03-16 § 10

Tjänsteskrivelse Taxa myndighetsutövning Hörby kommun 2020.docx

Taxa myndighetsutövning 2020, Hörby kommun.doc

§ 141, forts

Beslutet skickas till Budgetberedningen VR-nämnden

_____

(27)

Dnr KS 2017/438

§ 142Tolkning av reglemente för ersättning till förtroendevalda med anledning av inställt sammanträde

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att:

Om den förtroendevalde har tagit ledigt från ordinarie arbete och inte har möjlighet att återgå i tjänst har denne, vid inställt

sammanträde med kortare varsel än två veckor, rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad

semesterförmån under förutsättning att villkor i §§ 6-8 samt § 13 om preskriptionstider i reglementet för ersättning till förtroendevalda är uppfyllda.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av inställt sammanträde med Kommunstyrelsen 2020-03-16 har frågan aktualiserats huruvida förtroendevald som tagit ledigt från ordinarie arbete och inte kan återgå i tjänst har rätt till förlorad arbetsinkomst.

Yrkanden

Ordförande yrkar att:

(28)

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande och Henrik Anderssons (S) bifallsyrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen, 2020-03-18 Beslutet skickas till

Kansli- och ledningsstöd

_____

(29)

§ 143HR-Information

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd informerar i HR-chef Paul Eklunds ställe om:

 Arbetet med de åtgärder som genomförs med anledning av 66a-anmälan på kommunledningsförvaltningen.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(30)

§ 144Ekonomisk information

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tf. Ekonomichef Olof Olsson informerar om:

 Ekonomiska prognoser för kommunens nämnder under 2020.

 Kommande skatteprognos.

 Prognos över totalt finanseringsunderlag för 2021.

 Det ekonomiska resultatets betydelse för investeringsutrymmet.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(31)

Dnr KS 2020/075

§ 145Inkomna remisser

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Inga remisser eller liknande ärenden har inkommit sedan arbetsutskottets senaste sammanträde att ta ställning till.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(32)

§ 146Lokalförsörjningsplan

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd informerar om:

 Arbetet med framtagandet av en ny lokalförsörjningsplan.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(33)

§ 147Kommundirektören informerar

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd informerar om:

 Kommunens arbete relaterat till covid-19 spridningen.

 Övergripande strategiska och organisatoriska arbeten.

 Dialog med externa aktörer såsom Länsstyrelsen med anledning av covid-19-spridningen.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(34)

§ 148Ordförande informerar

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande har inget att tillägga.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

Figure

Updating...

References

Related subjects :