§ 20 Inriktningsbeslut brandstation Beslut

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)

Sammanträdesdatum

2021-01-20 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2020/450

§ 20 Inriktningsbeslut brandstation

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om inriktningsbeslut enligt följande:

 Uppdra åt HIFAB att uppföra ny brandstation.

 Ärendet expedieras till HIFAB och VA/Räddningsnämnden för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver fatta beslut om inriktningsbeslut gällande ny brandstation.

Yrkanden

Ordförande yrkar att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om inriktningsbeslut enligt följande:

 Uppdra åt HIFAB att uppföra ny brandstation.

 Ärendet expedieras till HIFAB och VA/Räddningsnämnden för vidare hantering.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutet skickas till Kommundirektör Ekonomichef Räddningstjänst HIFAB

_____

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :