Ansökan om ersättning från Jöns Henrikssons minneFörslag till beslut

Download (0)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Version Dnr

2018-05-02 KFN 2018/009

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om ersättning från Jöns Henrikssons minne

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Föreningen Jöns Henrikssons Minne ett förlustgarantibidrag om 50 000 kr för underhåll och restaurering i Prästgårdsparken Karl XI Stenar.

Bidraget hanteras inom ramen för 2018 års avsatta medel för projekt och investeringar

Sammanfattning av ärendet

Föreningen Jöns Henrikssons Minne har under 2018 blivit beviljade bidrag från Länsstyrelsen Skåne som uppgår till 64 823 kronor för underhåll och restaurering av Prästgårdsparken Karl XI Stenar. Då Länsstyrelsen Skånes bidrag utbetalas retroaktivt, dvs efter det att åtgärderna har betalats av föreningen och kopior av fakturor har skickats in till Länsstyrelsen, har föreningen vänt sig till kommunen och bett om ett förlusttäckningsbidrag uppgående till 50 000 kronor som betalas tillbaka när Länsstyrelsen Skåne har utbetalat de

beviljade medlen. Föreningen bedömer att man inte har tillräcklig likviditet för att kunna stå för de utlägg som krävs i väntan på att Länsstyrelsen Skåne utbetalar de beviljade medlen. Underhållen av parken planeras ske under hösten 2018 och återbetalningen av det tillfälliga bidraget beräknas ske senast den 31 december 2018 För att möjliggöra underhåll och restaurering av Prästgårdsparken Karl XI Stenar är Föreningen Jöns Henrikssons minne i behov av ett

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)

Version Dnr

2018-05-02 KFN 2018/009

Kultur- Fritid- och Utbildningsförvaltningen

tillfälligt förlusttäckningsbidrag som uppgår till 50 000 kronor, vilket återbetalas senast den 31 december 2018

Den totala kostnaden för kommunen blir därmed 0 kronor under förutsättning att samtliga villkor i avtalet mellan kommunen och föreningen uppfylls

Beslutsunderlag

Förlusttäckningsavtal mellan föreningen och kommunen

Ansökan till kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen från Jöns Henrikssons Minne innehållande Länsstyrelsen Skånes beslut om beviljning av medel

Marcus Kulle Kultur och Fritidschef

Figure

Updating...

References

Related subjects :