• No results found

§ 41 Mottagande av ensamkommande flyktingbarn, medborgarförslag Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 41 Mottagande av ensamkommande flyktingbarn, medborgarförslag Beslut"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)

Sammanträdesdatum

2017-03-27 Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/067

§ 41 Mottagande av ensamkommande flyktingbarn, medborgarförslag

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

-Medborgarförslaget får ställas.

-Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen 9 februari 2017 där det föreslås att ersättning betalas ut till familjer som vill ta emot ett eller flera ensamkommande barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kanslichef Mikael Daxberg 2017-03-09.

Medborgarförslag.

_____

References

Related documents

IP1 berättade om att personalen på boendet fick ge extra mycket stöd till vissa ungdomar när det handlade om att ta hand om hushållet, eftersom vissa av ungdomarna kommer

”Det är med språket […] men sen det beror på själva tolken, hur kunnig den personen är, för att kunna förklara för barn eller ungdom […] vad det betyder med det här och

Slutligen menar Fairclough att diskurser kan medföra konsekvenser för textkonsumenstens förståelse, inställning och handlande gentemot, i studiens fall,

• I Danmark kan ensamkommande barn, och även unga vuxna mellan 18 och 30 år som har uppehållstillstånd, ansöka om bidrag, till exempel ett årskort eller andra aktiviteter

För att kompensera för de svårigheter att rekrytera ställföreträdare som uppkommit för överförmyndarnämnden med anledning av coronaviruspandemin, har

 Integrationsenheten för barn och ungdom har det sammanhållande ansvaret för att det enskilda ensamkommande barnet får det stöd och den hjälp som han eller hon är i behov

9 Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen (2010-01-28): Verksamhetsberättelse för år 2009 samt underlag för beslut om förhandling för nytt avtal med

Överenskommelsen för den första perioden kan utgå från det totala antalet asylsökande barn som kommunen har ansvar för idag.. Det innebär att många av de barn som kommit

Dessutom behöver alla de olika aktörer som kommer i kontakt med ett enskilt barn samverka för att ge barnet det stöd det behöver och har rätt till. I en sådan samverkansgrupp

Ett barn som kommer ensamt till Sverige behöver stöd från samhället med en gång och lagstiftaren har från år 2006 ålagt socialnämnden att ansvara för detta.. Kommunen

Kommunstyrelsen beslutar återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för komplettering av svar enligt yrkandet om återremiss från Mikael

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen 9 februari 2017 där det föreslås att ersättning betalas ut till familjer som vill ta emot ett eller flera ensamkommande

Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen 9 februari 2017 där det föreslås att ersättning betalas ut till familjer som vill ta emot ett eller flera ensamkommande

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarad enligt tjänsteskrivelse ”TS 170920 SN svar medborgarförslag om ersättning betalas ut till

Ett medborgarförslag har kommit in där det föreslås att ersättning betalas ut till familjer som vill ta emot ett eller flera ensamkommande barn. Mikael

Löneinkomster för ensamkommande barn jämfört med andra barn från samma länder. • Kön, ålder, utbildning, under

Denna form av granskning när det kommer till ärenden som rör public service bör således även i fortsättningen ligga kvar hos granskningsnämnden för radio och tv, åtminstone

Utifrån detta kan det diskuteras om satsningar på boenden för ensamkommande flyktingbarn ska fokusera på den psykosociala arbetsmiljön i första hand och faktorer som

Den visade även på att det fanns ett signifikant samband mellan inre faktorer och de två personlighetsegenskaperna öppenhet och målmedvetenhet.. Detta skiljer sig från

The aim of this study was to evaluate the contribution and removal dynamics of the main fluorophores during dialysis by analyzing the spent dialysate samples to prove the hypothe-

Förslaget innebär att Migrationsverket får utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som inte har en överenskommelse med verket om mottagande

Enligt en lagrådsremiss den 1 september 2005 (Utrikesdepartemen- tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1994:137)

Medborgarförslag inlämnat av Anita Karlsson om byggnation av modulhus för ensamkommande flyktingbarn.. Ekonomiska konsekvenser