§ 217Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag Beslut

Download (0)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)

Sammanträdesdatum

2018-04-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2018/015

§ 217Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Godkänna sammanställningen.

Sammanfattning av ärendet

En återrapportering ska ske i medborgarförslag där kommunfullmäktige beslutat överlämna ärendet till en nämnd att bereda och fatta beslut om.

1. Medborgarförslag om att låta hembygdsstugan vara kvar och öppna en kaffeservering – KS 2017/172:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 6 april 2017.

Medborgarförslagsställaren vill låta hembygdsstugan vara kvar och anordna kaffeservering.

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-13, § 17:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beslutsmotivering:

En caférörelse skulle kräva uppförande av en ny intilliggande byggnad, för vilken det saknas både utrymme och ekonomiska förutsättningar.

2. Medborgarförslag om att låta hembygdsstugan vara kvar och installera ett kök – KS 2017/191:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 20 april 2017.

Medborgarförslagsställaren vill låta hembygdsstugan vara kvar samt installera ett enkelt kök för bakning och försäljning.

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-13, § 18:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Beslutsmotivering:

Installation av kök skulle kräva uppförande av en ny intilliggande byggnad, för vilken det saknas både utrymme och ekonomiska förutsättningar.

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)

Sammanträdesdatum

2018-04-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

Forts. § 217

3. Medborgarförslag om rensning av Hörbyån – KS 2017/195:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 24 april 2017.

Medborgarförslagsställaren vill att Hörbyån ska rensas från sly och mindre till större vegetation.

Tekniska nämndens beslut 2018-03-28, § 54:

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Beslutsmotivering:

Rensning av ån kommer att utföras som en del av det ordinarie skötselarbetet.

4. Medborgarförslag om utlåning och uppsättning av blomsterurnor – KS 2017/117:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 5 mars 2017.

Medborgarförslagsställaren vill att det ska finnas blomsterurnor till utlåning samt att det placeras blomsterurnor på tomma fundament i kommunen.

Tekniska nämndens beslut 2018-03-28, § 53:

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Beslutsmotivering:

Utlåning och uppsättning av blomsterurnor förväntas medföra ökade driftkostnader, vilket gör att det inte är möjligt att öka antalet urnor i nuläget.

5. Medborgarförslag om uppsättning av fartkamera vid korsningen mellan riksväg 13 och väg 1119 – KS 2017/361:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 13 oktober 2017.

Medborgarförslagsställaren vill att det ska sättas upp en fartkamera vid korsningen mellan riksväg 13 och väg 1119.

Tekniska nämndens beslut 2018-03-28, § 55:

Tekniska nämnden beslutar att tillskriva Trafikverket i ärendet. Att gata- parkchef får i uppdrag att tillskriva Trafikverket samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Medborgarförslag om e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd - KS 2017/211:

Medborgarförslaget kom in till kommunen den 7 maj 2017.

Medborgarförslagsställaren vill att det ska tas fram en e-tjänst för ansökan

(3)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)

Sammanträdesdatum

2018-04-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerande Utdragsbestyrkande

om ekonomiskt bistånd.

Forts. § 217

Socialnämndens beslut 2018-03-22, § 53:

Socialnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsmotivering:

Socialnämndens ambition är att under 2018 och tillsammans med systemleverantören Tieto digitalisera ansökningsprocessen inom försörjningsstöd. Detta genom att implementera nästa generation av verksamhetssystem Procapita, kallat Lifecare. Tanken är att medborgarna genom en modern e-tjänst lätt och enkelt ska kunna ansöka om

försörjningsstöd och med hjälp av tillvalstjänster följa sitt ärende genom att logga in på ”Mina sidor”.

Beslutsunderlag

Sammanställning daterad 2018-04-05.

_____

Figure

Updating...

References

Related subjects :