• No results found

Název práce byl Informační a komunikační technologie u dětí s lehkou mentální retardací při výuce matematiky

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Název práce byl Informační a komunikační technologie u dětí s lehkou mentální retardací při výuce matematiky"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Ladislav Klusák Osobn´ı ˇc´ıslo: P16000762

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım diplomov´e pr´ace: velmi dobře Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem diplomov´e pr´ace: velmi dobře

Pr˚ubˇeh obhajoby diplomov´e pr´ace:

Obhajobu své diplomové práce zahájil student prezentací jejích základních tezí. Soustředil se zejména na její empirickou část. Název práce byl Informační a komunikační technologie u dětí s lehkou mentální retardací při výuce matematiky. Tomu odpovídaly i výzkumné otázky, které si student v práci stanovil. Jednou z nich bylo, jak často děti s lehkou mentální retardací při výuce matematiky na druhém stupni základních škol využívají informační a komunikační technologie při výuce matematiky. Na základě výzkumných otázek student stanovil dvě hypotézy, které ověřoval

prostřednictvím dotazníku a rozhovorů. Ze zjištění student uvedl například to, že pedagogové si uvědomují vhodnější využívání ICT, ovšem více využívají ostatní druhy materiálních didaktických prostředků. Mezi navrhovanými opatřeními pak lze uvést například zavedení seminářů a workshopů pro pedagogy, dostateční finanční dostupnost SW a HW pro školy nebo častější zařazení ICT přímo do výuky matematiky. Následně přenesl svůj posudek vedoucí práce a předseda komise prezentovat posudek oponentky. Student následně reagoval na vybrané podněty. S členkou komise poté

diskutoval o praktickém využití jednotlivých technologií na základní škole. Student svou práci obhájil.

Posudek vedoucí viz. příloha č. 1 Posudek oponentky viz. příloha č. 2

Klasifikace: velmi dobře

Datum obhajoby: 17. května 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

References

Related documents

1) Zjistit a porovnat průměrné hodnoty SF žáků během vyučovací jednotky florbalu v rámci školní tělesné výchovy. 4) Určit procentuální vyjádření

Doufám, že nás nic nepřekvapí a že něco mezitím najdeme, aby tam byl spokojený.“ (R3). Naopak nejméně situaci řeší pravděpodobně rodina R1. Možnost nevyužila pouze

Strukturovaná práce s hudbou u vybraných žáků ve věku od 14 do 16 let v pásmu lehké mentální retardace naplňuje, po čtyřměsíční systematické práci, očekávání žáků

The research provided several findings regarding the usage of non-verbal communication, especially gestures, in teaching English as a second language to young and

S aplikací prvků tvůrčího psaní jsme se na českých školách v rámci pedagogických praxí setkávali v různé míře. Někteří učitelé integrovali do výuky

Vzhledem k tomu, ţe celá naše práce je věnována časopisům pro mládeţ (a věkové vymezení této podskupiny všech dostupných periodik jsme si uvedli v kapitole 3

manuální zručnosti žáků. Ve snaze informovat a pomoci s rozhodováním učitelů o výběru kvalitních didaktických pomůcek, uvádím seznam některých firem,

V teoretické části diplomové práce jsem se zaměřila na definici logického myšlení, zařazování úloh na jeho rozvoj do výuky na základně nařízení Rámcového