práce. Zarrléile se na

Download (0)

Full text

(1)

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSXn PnÁCB

rméno a příjmení studenta:

Kateřina

HoRÁKovÁ

Název prdce:

Hodnocení žmolkovitosti s lryužitím opticky zjasňujícího prostředku Cíl práce (botly zadání):

1, Vypracujte literámí rešerši

k tématu bakalářské

práce. Zarrléile se na

způsoby hodnocení žmolkovito sti textilních výrobků.

2, V

teoretické

části

práce popište

žmolkovácí cyklus a co tuto

negativní vlastnost ovlivňuje.

3. Vzorky textilií

ošeřete

na

žmolkovácím

příshoji,

použijte k tomu malé množství bavlněných vláken předem obarvených

OZP. Po

stanovených časových intervalech lyhodnoťte změnu powchového vzhledu vzorků.

K

hodnocení vzorky textilií nasvitte

UV

zdrojem, pořiďte sérii fotografii.

Ty

následně lyhodnoťte pomocí algoritmu pro hodnocení žmolkovitosti.

r'.

Výsledky diskutujte. Deťlnujte kJady a zápory této lyhodnocovací metody.

Hodnocení přístupu síudenta k řešení práce:

Tvůrčí přístup stuilenta:

Studentka aktivně přistupovala k řešení

své

bakalářské práce, pohotově řešila problémy spojené s realizací experimentu, kvůli charakteru tématu svůj tvrirčí přistup neměla možnost prokázat.

Spolupráce studenía s vedoucím

prúce:

Síudentka spolupracovala

na

dobré úrovní, práci aktir,ně konzultovala spíše před odevzdáním.

Hodnocení obsahu a odborné úrovně práce s důrazem na splnění cílů zadání..

Obsah próce: Práce

je

rozdélená na část teoretickou a praktickou.

V

kapitolách

I až 3

se autorka

věnuje teoretickým

základům.

V první kapitole

charakterizuje

žmolkovitost

a žmolkovací proces, v kapitole 2 popisuje metody určené k hodnocení žmolkováni textilií a to

jak

standardizované, tak

i altematiwí -

vycházejici

z

analýzy obrazu. Kapitola 3 ,,Opticky

zjasňující prosťedky"

v

obecné rovině popizuje optické

zjasňovače,

jejich aplikaci

a

identifikaci, Vlastní experiment a vyhodnocení získaných dat studentka popisuje v kapitole 4 ,,Hodnocení žmolkovitosti s

lrržitím

opticky zjasňujícího prosťedků".

Hloubka

provedené analý4y

ve

vztahu k tématu: Postrádám

hlubši

propracovrlní rešerše k

tématu

bakalriřské

práce. Analýzu obrazu

k

hodnocení žmolkovitosti vyžívá

řada zahraniěních odbomíků

-

nejedná

se pouze o jednu práci

vypracovanou

na FT TUL,

Nedostatky rešeršní analýzy kompenzuje rozsráhlejší experiment.

Zkoumíní

vhodnosti použití opticky zjasňujícího prostředku pro hodnocení žmolkovitosti nebylo studentkou omezeno na jeden druh textilie. Nawženou metodu ověřila jak na vzorcích ve tmavých odstínech, tak i na textiliích s potiskem a světlou barvou

pozadí. '

odborné

a

teoretické znalosti

a

metody použité

pro

řešení práce: studentka prokázala, že

zvládla

teoretický

základ pořebný pto vlpracování

bakalářské

práce, Použité

metody považuji za sprár,rré.

Splnění bodů zadóní: Studenlka splnila všechny body zadánj.

(2)

Využitelnost

práce

v

praxi:

Metodika, nastíněná v této pláci,

je ryrúitelná

v textilní praxi.

Dosavadní

způsoby

vyhodnocení žmolkovitosti textilii (tzn. srovnání s

fotograíicklhni etalony) jsou považovány za sub.iektivní, kvalita hodnocení

je

velmi ovlivněná zkušenostmi hodnotitele.

Objektivní metody

hodnocení žmolkovito

síi,

založené

na analýze

obrazu,

posk}tují

přesné

výsledky, ovšem

neumožňují hodnotit

textilie

s potiskem.

S

použitím opticky zjasňujícího prostředku lze tuto metodu hodnocení žmolkovitosti aplikovat na textilie v libovolném barevném provedení. Metodika zatim neni vhodná pro hodnocení žmolkování bělených textilií,

Hodnocení formálního zpracování práce:

Slylistickti

a

gramaíická

úroveň próce,. Prárce má logickou stnrkturu

a

dobrou stylistickou útoveň.

Práce s

literaturol:

Většina bibliografických odkazů na elektronické zdroje není v souladu s normou (viz uvedení zdrojů č. 6, 8, 10, 16). Domnívárn se, zdroje č. 14 a 2Ojsou totožné, u literatury pod pořadov.ím ěíslem 14 chybí autor.

Bibliografický

odkaz na bakalařskou nebo diplomovou práci by neměl obsahovat informaci o vedoucím práce, pouze o autorovi práce.

Formdlní

úprava

práce: Formrilní

stríinka práce

by zasloužila větší

pozomost.

Výskyt

překlepů

a

formálních

chyb kazí celkový

dojem z práce.

K formální

stránce

mám

tyto

připomíŇy:

(i) obsah není součástí obsahu práce; (ii) opakování slov

- prmí

věta na str. 10;

(iii) překlepy: str. 11 bod 2 -,,které

ly

se", str. 14

-

závorka na konci odstavce; (iv) na str. 18 a 24

-

strrárky jsou z větší části prrázdné; (v) Obr.

6je

přes 3 shánky; (vi) na str. 23 se autorka odkazuje na Tabulku 2, ovšem jedná se o Tabulku 3; (vi) na str. 28 není důvod pro

zvyaznéní

textu před vzorci, není

oblyklé

vzorce umisťovat do tabulky s ohraničením; (vii) na str. 30 chybí tečka na konci prvního odstavce,

Připomínky a otázky k 4odpovězení

při

obhajobě:

Vysvětlete

pojmy

,,rozvláknění"

a

,,ťrbrilace" (str. 12: ,,...rozvláknění

neboli

fibrilace

je

podporov{ino nabobtnláLním vlákeď').

Práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu,

Práci

doporučuji k obhajobě a nawhuji klasifikovat známkou: velmi dobře

O@5_

Liberec 30. kvěfira 2012 Ing. Larysa Ocherebra vedoucí práce

Figure

Updating...

References

Related subjects :