• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Alena Pospíchalová Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Alena Pospíchalová Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku Cíl práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Alena Pospíchalová

Název bakalářské práce: Hodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku Cíl práce:

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků navrhnout doporučení vedoucí ke zlepšení finanční situace daného podniku.

Jméno vedoucího bakalářské práce: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x Schopnost studenta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x Formulování vlastních názorů studentem x III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Podnik má dlouhé doby splatnosti pohledávek a krátké doby splatnosti závazků. Jaký dopad má tato situace do toku peněžních prostředků a jaké nástroje můžete podniku doporučit

k dřívějšímu splacení pohledávek.

2) Jaký způsob prezentace podniku pro veřejnost navrhuje?

3) Uveďte Váš názor, zda podnik při předpokládaném nárůstu objemu výroby bude schopný zajistit dostatek kvalifikovaných pracovník. Uveďte návrhy řešení dané situace?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Téma, které si autorka zvolila je aktuální. Posuzování finanční situace patří k pravidelným činnostem finančního řízení a slouží jako podklad pro rozhodování managementu.

Práce je rozdělena do dvou ucelených částí, a to část teoretickou a analytickou. Teoretická část je zpracována dostačujícím způsobem. Autorka nejprve uvedla teoretická východiska výkonnosti podniku. Dále se zaměřila na problematiku měření finanční výkonnosti a uvádí aktuální ukazatele používané ve finanční analýze.

Praktická část je věnována konkrétní společnosti TRW Automotive Czech s.r.o., kterou autorka nejprve představila včetně vypracování SWOT analýzy. Dále byla zpracována horizontální a vertikální analýza rozvahy a analýza čistého pracovního kapitálu. Autorka aplikovala zvolené poměrové ukazatele za období 2013 - 2015. Zjištěné výsledky jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v přehledných tabulkách a vše je doplněno slovním komentářem. V závěru praktické části autorka na základě zjištěných skutečností vyvozuje vlastní návrhy a doporučení ke zkvalitnění ekonomické činnosti analyzované společnosti.

Z hlediska zvoleného tématu má bakalářská práce vyhovující strukturu. Jednotlivé kapitoly mají logickou stavbu a jsou vzájemně provázané. Práce je srozumitelná, psaná odborným jazykem, je přehledná, po stylistické, formální i odborné stránce je na dobré úrovni a je vhodně doplněna obrázky, schématy, grafy, vzorci, číselnými údaji a tabulkami.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohu konstatovat, že cíl bakalářské práce a požadavky na ni kladené byly splněny.

Datum: V Liberci 16. 5. 2017 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

References

Related documents

V praktické části je analyzována úroveň hodnocení zaměstnanců a na základě této analýzy současného stavu je navržen způsob a postup pro zavedení hodnocení techniko-

Teoretická část popisuje základní pojmy teorie konkurenceschopnosti, konkurenčního prostředí a konkurenční výhody.. Druhou část práce tvoří situační analýza

Druhou část práce tvoří analýza konkrétního podniku a návrhy marketingové komunikace, kdy se studentka se snažila aplikovat teoretickou část BP pro konkrétní

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

I přes to je cílem práce navrhnout na základě analýzy stávajícího systému a komparace s primárními i sekundárními daty možná opatření, která

Druhou část práce tvoří analýza společnosti ČEZ, její budování značky a charakteristika její aktuální podoby v současnosti.. Práce je přehledná, má 56stran

V praktické části bylo v rámci práce provedeno dotazníkové šetření, které hodnotilo různé aspekty firemní kultury ve vazbě na vliv mateřské španělské

V průběhu zpracovávání své práce pravidelně docházela na předem domluvené konzultace a také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti,