B B-BBA A-A A 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

9

504

12 1

90

122

22 H7 /j 6

18 H7 /j 6

1:2

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil STRNAD

B02_05_POHON_HORNI_VALCE

Nazev

KTS_M271_B02_05

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_M271_B02 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil KONECNY

Novy vykr. Datum 23-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 NEREZOVA OCEL LBR25-L=170 ks.

HENNLICH_THK_LBR25_HRIDEL DRAZKOVANA HRIDEL 1

2 AF0752-i=15 ks.

PREVODOVKA_APEX_AF0752 PREVODOVKA APEX AF 1

3 AKM 32D ks.

KOLLMORGEN-AKM32D-400V__ SERVOMOTOR AKM 1

4 WK3068 D1-22 D2-18 ks.

VLNOVCOVA_SPOJKA_WK30_68 StS COUPLING GmbH 1

5 ks.

SROUB_ISO_4762_M5X16 4

A

2

3

A-A

B-B

B

1:1 A

1 4

5

1:1 B

1:5

Figure

Updating...

References

Related subjects :