Název bakalářské prácel Komunikační strategie ve vybraném podniku

Download (0)

Full text

(1)

TEcHNlcKÁ UN|VERzlTA V L|BERcl Ekonomická

fakuIt*

PosUDEK vEDoUcÍno BAKAúŘsrÉ PRÁCE

Jméno studenta: Tereza JIRAsKovA

Název bakalářské prácel Komunikační strategie ve vybraném podniku

Cí| práce:

Vyhodnotit marketingovou komunikaci firmy ROSSMANN spo|. s.r.o., porovnat ji s komunikační strategií h|avních konkurentů, na zák|adě toho a

teoreticých

poznatků navrhnout opatření pro její optimalizaci.

Jméno vedoucího bakatářské práce: lng.Zuzana švandová, Ph.D.

Výborně Velmi

dobře Dobře

Neprospě|

[. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Sp|něnící|e práce

x

Vo|ba metod a

ieiich

ao|ikace při zpracovánítématu

x

Hloubka orovedené anal,fov

x

II. Hodnocení struktury

a

obsahu práce:

Přeh|ednost a |ooická stavba (struktura) oráce

x

Aktuá|nost a vhodnost použiÚch pramenů

x

Schopnost studenta zpracovat získané podk|adv

x

Přiměřenost a srozumite|nost závěrů oráce

x

Formulování v|astních názorů studentem

x III. Hodnocení formv a stvIu práce:

Formá|ní úorava oráce

ítext'

tabu|kv, qrafu)

x

Sty|istická úroveň práce

x

Práce s českou |iteraturou včetně odkazů a citací

x

Práce se zahraniční |iteraturou včetně odkazů a citací

x

otázky

k

obhajobě baka|ářské práce:

1.

Jalcým způsobem se firma postavi|a k Vámi navrhované komunikační strategii? Je šance, aby

někteý

z návrhů rea|izova|a?

z.

Při obhajobě dop|ňte,

jak

použÍvají vybrané firmy s|evy jako nástroj podpory prodeje (bez návaznosti na věrnostní program).

Práci doporučuji

k

obhajobě.

Baka!ářskou práci navrhuji klasifikovatstupněm: výborně *""-Ň"

Datum:7.s.201s ' i;'.,-.'... 1.M t\

řské práce

TEcHNIcKÁ

"él:::'Jli*u'!.nTi..i 1,:::Í:i;':}''

3 |

isl

J1

ilB:l:: 1

ffifrE

Te!': +42Ú 485 351 ||? |Fax.: +420485 352 229|efgtut.czIwww.ef.tu!'czItČ: a67

47 885|alt:CZ

46?

47 885 ffifin

(2)

TECHN|cKÁ UN|VERZ|TA V LlBERcl

Ekonomicka fakuíta

Baka|ářská práce se zab,filá komunikační strategií vybrané firmy, výs|edkem práce

jsou

konkrétní doporučení pro komunikaci firmy

RossMANN

spo|. s.r.o., tím byl cí| baka|ářské práce sp|něn.

V

prvních dvou kapito|ách studentka vymezuje

základnípojmy

marketingové komunikace, třetí kapito|a

je

věnována získávání informací o konkurenci a tvorbě konkurenční

ýhody.

Tyto kapitoly tvoří teoretický zák|ad pro vyhodnocení komunikace drogerie

RossMANN

a jejích dvou h|avních konkurentů: firem DM drogerie a Drogerie

Teta.

Autorka teoretickou část práce dobře utřídi|a, jednot|ivé kapito|y mají |ogickou návaznost.

V da|ší části baka|ářské práce hodnotí komunikaci uýše uvedených firem, porovnává je z poh|edu ekonomických rnýs|edků a d|e užití marketingorných komunikačních nástrojů. Vyhodnocení komunikace firem

je

provedeno pomocí studia interních materiá|ů, č|ánků, pozorování a rozhovory se zaměstnanci a vedením firmy. V závěru baka|ářské práce studentka uvádí návrhy na z|epšení komunikační strategie zvo|ené firmy.

S|ohové a grafické

zpracování bakalářské

práce

je

dobré, práce

je

přeh|edná, vhodně by|a použita i

odborná |iteratura. Studentka pracova|a zce|a samostatně, vo|ba metod a h|oubka provedené ana|ýa1 odpovídá nárokům k|adeným na baka|ářskou práci.

TEcHN!cKÁ uNIvERzITA V LlBERcI Ekonornická fakulta I

l5tudentská

Voroněžská

l3

2

TeI.: +420 48s 351 Í 1| | Fax,: +420 485 332 zzg I ef Qltul,cz I www.ef .Íul.cz | !C: 467 47 885 |

461 17 Liberec 1 460 02 Liberec 2

alČ: CZ 467 47 885

ffinn

HEI

Figure

Updating...

References

Related subjects :