Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2019-10-03 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 3 oktober kl. 08:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

08:30 4. Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt

08:35 5. Nämndplan (I) Ordförande

Leif Sternfeldt

10:00 Paus

10:15 6. Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt (FB) Utredare Leo Rosenberg 10:25 7. Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt (FB) Utredare Leo Rosenberg 10:35 8. Remiss gällande utformningen av det kommunala ung-

domsrådet (FB) Utredare Leo Rosenberg

10:55 9. Ekonomisk uppföljning efter september (I) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 11:10 10. Verksamhetsuppföljning - terminsstart från förskola till

vuxenutbildningen (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 11:20 11. Kommentarer till revisionsrapport ”Resursfördelning

grundskola: Barn i behov av särskilt stöd” (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 11:30 12. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 11:45 13. Pågående arbete med lokaler (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 12:00 Lunch

13:15 14. Verksamhetsbesök Solgårdens förskola

14:15 15. Förskola i Skene (FB) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 15:00 16. Skolskjuts via kollektivtrafik linje 381 och 382 eller upp-

handlat (FB) Administrativ chef

Lena Ilhage

15:20 17. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :