• No results found

Underhåll belagd väg inklusive bärighet och tjälsäkring inköpsvolym 2 732 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Underhåll belagd väg inklusive bärighet och tjälsäkring inköpsvolym 2 732 miljoner kronor"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Nyckeltal underhåll belagd väg 2020 2019 2018

Inköpsvolym underhåll belagd väg totalt, miljoner kronor -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter -övrigt

2 732 2 650 77 5

2 940 2 856 79 5

2 998 2 902 91 5 Tio största leverantörerna;

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

2 638 65

2 647 60

2 743 72 Tio största leverantörernas andel av volymen

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

99%

85%

93%

76%

95%

79%

Antal leverantörer som motsvarar 80% av volymvärdet -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

3 8

4 11

4 10 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

-entreprenader 3,8 3,5 3,4

• I inköpsvolymen för underhåll belagda vägar ingår förebyggande och avhjälpande åtgärder samt reinvesteringsåtgärder (exempelvis utbyten av slitlager på belagda vägar och bärighets- och tjälsäkringsåtgärder).

• Trafikverkets totala inköpsvolym avseende belagd väg, var 2 732 miljoner kronor under 2020 (- 7 procent jämfört med 2019). Utfallet för belagda vägar är lägre än 2019, men till följd av låga bitumenpriser har ändå många beläggnings- åtgärder kunnat utföras.

• Det genomsnittliga antalet anbud har varierat mellan 3,4-3,8 anbud i genomsnitt de senaste åren.

• Svevia, NCC, Peab och Skanska dominerar och har en sammanlagd andel om cirka 90 procent av inköpsvolymen.

• Inom kategorin tekniska tjänster och konsulter är Ramboll marknadsledande och 8 leverantörer stod för 80 procent av inköpsvolymen.

Underhåll belagd väg inklusive bärighet och tjälsäkring

inköpsvolym 2 732 miljoner kronor

(2)

Underhåll belagd väg inkl. bärighet och tjälsäkring entreprenader

inköpsvolym 2 650 miljoner kronor

väg, marknadsandelar Region Nord

Entreprenader 546 Mnkr, 21%

Region Mitt

Entreprenader 508 Mnkr, 19%

Region Väst

Entreprenader 521 Mnkr, 20%

Region Syd

Entreprenader 485 Mnkr, 18%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 590 Mnkr, 22%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Svevia NCC Peab Skanska

GOODWAY Entreprenad Sandahls

Asfaltgruppen Öst Sten & Vägarbeten Asfaltbolaget Sverige Infrateam Sverige

729 638 621 430 106 54 36 12 8 4

780 538 693 479 74 47 35 0 0 2

758 490 694 666 72 38 25 0 0 0 Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

(3)

Underhåll belagd väg inkl. bärighet och tjälsäkring, tekniska tjänster och konsulter

inköpsvolym 77 miljoner kronor

väg, marknadsandelar Region Nord

Tekniska tjänster 8 Mnkr 10 %

Region Mitt

Tekniska tjänster 15 Mnkr 20%

Region Väst

Tekniska tjänster 4 Mnkr 5%

Region Syd

Tekniska tjänster 6 Mnkr 8%

Region Öst/ Stockholm

Tekniska tjänster 16 Mnkr

Största leverantörerna 2020 2019 2018

21%

Ramboll NCC Afry Destia Oy

Wescon Miljökonsult Svevia

Sweco VTI

BSV Arkitekter & Ingenjörer Väg & Miljö i Karlstad

20 11 7 7 6 4 3 3 2 2

30 0 4 0 8 0 6 3 2 2

32 1 7 0 3 0 13 2 2

7

Nationella åtgärder

Tekniska tjänster 28 Mnkr Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden 36%

References

Related documents

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var

• Inom kategorin entreprenader är Infranord marknadsledande och därefter kommer NRC Group, Vossloh, Speno och Infraservice. • Betydande aktörer inom tekniska tjänster och

• Efter fastställelse Överklaganden ställs till regeringen, men skickas till Trafikverket, Borlänge8. • Påminnelse Normalt får en klagande möjlighet att yttra sig

Vissa av dessa faktorer kan användas för att beräkna kostnader för åtgärder och effekter (Figur 3.1-2).. Figur 3.1-1 Viktiga faktorer som påverkar beslut

Detta omfattar att överväga att införa de krav som gav lägre risk för fotgängare eller cyklister enligt enskilda bedömningskriterier ovan (se fetstil). Samtidigt är det