• No results found

Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

GESTALTNINGSPROGRAM

Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna

Kiruna kommun, Norrbottens län

Vägplan 2018-02-15

Ärendenummer: TRV 2015/18810

(2)

2 Trafikverket

Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Gestaltningsprogram. Vägplan för gång- och cykelväg samt passager vid ny E10, Kiruna.

Författare: Ylva Tomasdotter, Sweco Dokumentdatum: 2018-02-15 Ärendenummer: TRV 2015/18810

Kontaktperson: Simon Lövgren, Trafikverket

(3)

3

Innehåll

1. GESTALTNINGSPROGRAMMET 4

2. BESKRIVNING AV LANDSKAPET 5

2.1. Sammanfattande landskapsanalys 5

3. MÅL FÖR GESTALTNING AV NY E10 6

3.1. Gestaltningsmål 6

3.2. Vägens inre och yttre rum 6

4. GESTALTNINGSPRINCIPER 7

4.1. Slänter och skärningar 7

4.2. Vägutrustning 7

4.3. Vegetation 8

4.4. Diken, trummor och brunnar 8

4.5. Bro över vägen 8

5. FORTSATT ARBETE 10

5.1. Bankar och slänter 10

5.2. Broar 10

5.3. Belysning 10

5.4. Avbaningsmassor 10

5.5. Räcken 10

6. KÄLLOR 11

(4)

4

1. Gestaltningsprogrammet

Figur 1: Översiktskarta, Sweco 2017-12-06

(5)

5

2. Beskrivning av landskapet

Figur 2: Landskapsanalys från arbetsplanen, Ramboll 2013-05-07

2.1. Sammanfattande landskapsanalys

(6)

6

3. Mål för gestaltning av ny E10

3.1. Gestaltningsmål

3.2. Vägens inre och yttre rum

(7)

7

4. Gestaltningsprinciper

4.1. Slänter och skärningar

Figur 3: Normalsektion, Sweco 2016-05-06

4.2. Vägutrustning

4.2.1. Belysning

(8)

8 4.2.2. Skyltar

4.2.3. Räcken

4.3. Vegetation

4.4. Diken, trummor och brunnar

4.5. Bro över vägen

Figur 7. Gestaltningsprincip för träbron.

(9)

9

(10)

10

5. Fortsatt arbete

5.1. Bankar och slänter

5.2. Broar

5.3. Belysning

5.4. Avbaningsmassor

5.5. Räcken

(11)

11

6. Källor

(12)

12

Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå. Besöksadress: Sundsbacken 2-4.

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243- 750 90T www.trafikverket.se

References

Related documents

Restiden för de oskyddade trafikanterna kommer att minska till följd av de här GC-vägarna då de möjliggör en kortare resväg för de som ta sig till och från Kiruna centrum

[r]

De som färdas på de gång- och cykelvägar samt skidspår som leds över ny E10 med hjälp av dessa broar kommer att uppleva broarna på nära håll och passagen över bron blir en

Naturlig mark består av, under ett 0,05 m växtskikt, av en mycket blockig något stenig grusig siltig sandig morän tillhörande materialtyp 3B – 5A med tjälfarlighetsklass 2 –

De broar som ska vara gemensamma för skoter och oskyddade trafikanter finns viss risk för olyckor men sannolikheten kommer att vara liten för att en olycka ska ske. driftskedet

Denna gång- och cykelväg är främst avsedd som en länk för att underlätta för friluftslivet att kunna ta sig från Matojärvi ner mot passagen under nya E10 vid Jägarspåret

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Det innebär

När samrådet är genomfört kommer Trafikverket att fatta beslut om sträckning för gång- och cykelvägarna samt placering och utformning av passagerna.. Samrådsunderlaget skickas