• No results found

Tjänsteskrivelse uppföljning intern kontroll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tjänsteskrivelse uppföljning intern kontroll"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

Tjänsteskrivelse 1 (2)

Dnr

2017-09-12 SN 2017/034

Socialförvaltningen

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse uppföljning intern kontroll

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av den interna kontrollen.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har fastställt en intern kontrollplan där uppföljning och granskning för 2017 skall omfatta sjukfrånvaro,

genomförandeplaner och synpunktshantering. Detta är en första delrapportering avseende av pågående och genomförda åtgärder.

Sjukfrånvaro

Utvecklingen av sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen redovisas se bilaga 1 sjukfrånv delårsrapport SN.

Genomförandeplaner

Målsättningen är att genomförandeplaner skall upprättas för samtliga brukare. Andelen upprättade genomförandeplaner på de olika enheterna för perioden är enligt följande:

 Bokegården 95 %

 Hagadal 90 %

 Hemtjänsten område 1 90 %

 Hemtjänsten område 2 90 %

 Boendestöd LSS 75 %

(2)

 Funktionshinder daglig verksamhet 100 %

Synpunktshantering

Fram till dags dato har totalt 35 synpunkter och klagomål inkommit till socialnämnden. Av dessa avser 21 st vård- och omsorg, 6 st vuxenenheten, 3 st LSS, 3 st avgiftshantering samt 2 övrigt. Det är totalt 16 stycken som begärt att få någon form av återkoppling på sina inlämnade handlingar, men endast 7 svar finns registrerade i vårt diarieföringssystem, W3D3.

Beslutsunderlag

TS 170925 SN uppföljning intern kontroll 170925 1.0

Bilaga 1 sjukfrånv delårsrapport SN

References

Related documents

Malmö stads reglemente för intern kontroll fastslår att nämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt ansvarsområde.. Nämnden

Föreliggande rapport avser att samla resultaten från genomförda granskningar och åtgärder för 2019 för att rapportera uppföljningen av det gångna årets arbete med intern

Utifrån grundskoleförvaltningens riktlinjer för intern kontroll framgår också att grundskolenämnden ansvarar för att det finns en fastställd rutin för hur planering och

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnder och bolagsstyrelser det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess ansvarsområden och

Risk för felaktig eller bristande insats på grund av bristfällig dokumentation vilket kan leda till uteblivet eller felaktigt stöd för

Risk för att kvalitetsutvecklande åtgärder inte vidtas för hela gruppen familjehemsplacerade barn på grund av att förvaltningens aggregerade uppföljning enbart fokuserar

Risk för ökad nedskräpning, vandalism av egendomar och mark som leder till en otryggare stad och ökade kostnader för tekniska nämnden ...9.. Nedskräpning

Risk för att delegationsordningen för resor utanför Norden ej följs på grund av dålig kunskap om delegationsordningen vilket kan leda till att förtroendet