• No results found

Beräkningsfall: Nollalternativet, prognos 2040.Maximal ljudnivå från vägtrafik,2 m över mark.Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beräkningsfall: Nollalternativet, prognos 2040.Maximal ljudnivå från vägtrafik,2 m över mark.Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Björkliden Anderslunda

Norra skogen

Fångstgrop Stensätter

Lundkvisttorp Soldalen Nybylund

Björkbacken Bergkulla Norrskogen Lilla Nyby Sticktorp

Drottningstenen

Eklundaberget

Rolandsberg Vårby

Aspbacken Nybylund Nystugan

Supdisken

Stora Nyby Bjärke Gustavslund

Metallind. Viptorp

Hörninge Avfallsanläggning

Björkdalen Tallbacken

0/300 0/400

0/500

0/600 0/700 0/800 0/900 1/000 1/100 1/200 1/300

1/400 1/500

1/600

1/700

1/800

1/900

2/000 2/100

2/200 2/300

2/400 2/500

2/600 2/700

2/800 2/900

3/000 3/100

3/200 3/300

3/400

3/500

3/600 3/700

3/800 3/900

4/000 4/100

4/200 4/300

A3. Skala 1:10000

0 50 100 200 300 400 m

Beräkningsfall: Nollalternativet, prognos 2040.

Maximal ljudnivå från vägtrafik, 2 m över mark.

Objekt: Södra infarten Väg 53 Eskilstuna

Beställare: Trafikverket Beräkning

Programvara: 8.0 2018-11-09 Typ: GNM

Standard: RTN 1996, NMT 1996 Beräkningsnummer, Datum, Tid 183, 2019-08-28, 09:45

Maximal ljudnivå

i dB(A)

< 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90

>= 90

Symboler

Bostad Väg i beräkning Väg

Annan byggnad Vatten

Naturreservat Järnväg

Gräns för vägplan Adress: Västra Norrlandsgatan 10B 903 27 Umeå

Tel: 010 452 20 00 Fax: 010 452 39 67

Handläggare: Örjan Lindholm Uppdrag Nr: 284611

Ritningsnummer: AK05 Storlek: A3

Datum: 2021-08-25

References

Related documents

Beräkningarna av ljudnivån från den statliga väg- och tågtrafiken för nuläge, nollalter- nativ 2040, planförslaget 2040 samt planförslaget 2040 med vägnära bullerskydds-

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Björkbacken BergkullaNorrskogen Lilla Nyby

Längs befintlig väg, som utgår från det all- männa statliga vägnätet där väg 53 får en ny sträckning, fås en ökad trygghet och trivsel för boende genom att antalet

• Vändslinga och ny anslutningsväg till Viptorp blir även kommunal allmän väg i vägplanen.... Förslag är att istället ansluta mot skogsvägen, väster om fastigheterna,

Trafikmängden på den befintliga delen kommer att minska markant, från att vara en riksväg till att enbart hantera trafik till och från fastigheterna samt buss.. I samband

Trafikverket tar fram en vägplan för väg 53 längs södra infarten till Eskilstuna.. Denna vägsträcka anläggs till stor del i ny sträckning, öster om