• No results found

14 april 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "14 april 2021"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

14 april 2021

postadress besöksadress telefon fax e-post webbplats

Marks Gymnasieskola Varbergsvägen 6 0320 21 73 70 0320 332 67 mailto:marksgymnasieskola@mark.se marksgymnasieskola.se

51180 Kinna 511 62 Skene

Informationsbrev till elever, personal och vårdnadshavare.

Västra Götalandsregionen gick under gårdagen ut med nya riktlinjer angående distansundervisning för Gymnasiet. I nuläget kan skolorna ta in maximalt 50% av eleverna samtidigt. De nya riktlinjerna gäller från den 19 april till 2 maj. För oss är det viktigt att försöka behålla den planering vi har dels utifrån

lektionsplaneringar, dels för att ge elever och personal så lång framförhållning som möjligt. Vi kommer därför behålla tidigare plan för årskurs 1 och 2 och kompletterar med att ta in årskurs 3 utslaget över de två veckorna. På detta vis behåller vi lagd planering samt utökar tiden för våra avgångselever samtidigt som vi håller oss inom de riktlinjer som finns.

Vecka Klasser som har undervisning på skolan

16 Alla klasser i årskurs 1 samt EE3, ES3, LÄR3, NA3, SA3 17 Alla klasser i årskurs 2 samt BA3, EK3, IN3, TE3, VO3

Den fortsatta planeringen är avhängig av vilka besked vi får för perioden efter den 2 maj. Vi arbetar dock med några olika scenarion och skulle smittskydd öka andelen elever som kan vara på skolan efter den 2 maj kommer vi att ha inne åk 3 hela tiden och växla mellan årskurs 1 och 2. Om detta blir fallet är åk 1 inne jämna veckor och årkurs 2 ojämna veckor.

Skulle nivån ligga kvar på 50% kommer vi arbeta vidare på en variant som liknar det upplägget vi har för vecka 16 och 17.

Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen är som tidigare undantagna från dessa begränsningar.

Med vänliga hälsningar Skolledningen

Marks Gymnasieskola

References

Related documents

Detta ställer krav på arbetsgivaren, att tillhandahålla tekniken, att lita på de anställda att de gör sitt jobb och att se till att det är accepterat att inte vara på

fungerande kunskapsöverföring, till exempel genom goda exempel. Att förlita sig på eldsjälar och att de ska kunna inspirera och dra med hela skolan så att den utvecklas positivt

Eleverna gavs undervisning i att ställa hypoteser, få strategier för ordförståelse, kunna sammanfatta text och kunna ställa egna frågor utifrån texten.. Båda

Både elever och vårdnadshavare i interventionsgruppen fick också svara på en enkät med fasta svarsalternativ, där vårdnadshavarna hade plats för kommentarer,

• Elnäten i Sverige är inte bara många och långa – 14 varv runt jorden – de är också komplexa och hanteras därför av många hos oss.. • Frågorna runt elnäten blir allt

I praktiken menar vi att detta med andra ord skulle betyda att inkludering av elever i behov av särskilt stöd måste ske för att de skall få tillgång till en social gemenskap.. Det

Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som för frågorna som ligger under varje målområde visar andelen som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra. Som ett stöd

Projektets mål är att genom en utbildningsinsats ge eller öka kunskapen hos professionella om arbetssätt, verktyg och metoder att använda sig av i sitt arbete