• No results found

Rörelsens kostnader

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share " Rörelsens kostnader"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Hyssnabornas Bygdegårdsförening Sida: 1(2)

866001-3593

Resultatrapport

Utskrivet: 21-02-08

Preliminär

19:15

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: A211

Resultatenhet: Hela företaget Period: 20-01-01 - 20-12-31

Perioden Ackumulerat

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning

3021 Arrangemang 31 505,00 31 505,00

3100 Hyresintäkt 84 441,00 84 441,00

3690 Övriga sidointäker 20 007,47 20 007,47

S:a Nettoomsättning 135 953,47 135 953,47

Aktiverat arbete för egen räkning

3890 Medlemsintäkter 10 575,00 10 575,00

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 10 575,00 10 575,00

Övriga rörelseintäkter

3985 Erhållna statliga bidrag 14 575,00 14 575,00

3989 Övriga erhållna bidrag 151 480,00 151 480,00

S:a Övriga rörelseintäkter 166 055,00 166 055,00

S:a Rörelseintäkter mm 312 583,47 312 583,47

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm

4601 Kostnad vid arrangemang -21 472,00 -21 472,00

S:a Råvaror och förnödenheter mm -21 472,00 -21 472,00

Bruttovinst

291 111,47 291 111,47

Övriga externa kostnader

5020 Elkostnad -45 365,94 -45 365,94

5030 Värme -18 252,00 -18 252,00

5035 Sotning -1 369,00 -1 369,00

5060 Städning och renhållning -210,00 -210,00

5090 Övriga lokalkostnader -58 279,00 -58 279,00

5160 Renhållning, sophämtning -2 829,00 -2 829,00

5410 Förbrukningsinventarier -5 000,00 -5 000,00

5420 Programvaror -924,00 -924,00

5460 Förbrukningsmaterial -6 027,00 -6 027,00

5910 Annonsering -500,00 -500,00

6091 Möte -2 018,00 -2 018,00

6110 Kontorsmateriel -270,00 -270,00

6310 Företagsförsäkringar -9 774,00 -9 774,00

6570 Bankkostnader, momsfria -1 185,00 -1 185,00

S:a Övriga externa kostnader -152 002,94 -152 002,94

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -173 474,94 -173 474,94

Rörelseresultat före avskrivningar

139 108,53 139 108,53

Rörelseresultat efter avskrivningar

139 108,53 139 108,53

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

139 108,53 139 108,53

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

8400 Räntekostnad -45 665,00 -45 665,00

8422 Räntekostnader lev skulder -636,94 -636,94

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -46 301,94 -46 301,94

S:a Resultat från finansiella investeringar -46 301,94 -46 301,94

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

92 806,59 92 806,59

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

92 806,59 92 806,59

Resultat före skatt

92 806,59 92 806,59

(2)

Hyssnabornas Bygdegårdsförening Sida: 2(2)

866001-3593

Resultatrapport

Utskrivet: 21-02-08

Preliminär

19:15

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: A211

Resultatenhet: Hela företaget Period: 20-01-01 - 20-12-31

Perioden Ackumulerat

Beräknat resultat

92 806,59 92 806,59

References

Related documents

Vi kommer även att titta på hur de arbetar med den dagliga fysiska aktiviteten och om dessa olika aspekter har betydelse för inställningen till daglig fysisk aktivitet

Som kollektiv är VU -ledamöterna en i det närmaste outforskad grupp. En av anledningarna till att de inte undersökts i detta avseende har varit att elit- forskning

Karriärvägar och ledarideal i den svenska arbetar- rörelsen under 1900-talet, Avhandlingar från Institutionen för historiska studier, (Göteborg 2012) Written in Swedish with

Linda gör även hon kopplingar mellan Reggio Emilia pedagogiken och hennes egna erfarenheter och berättar: ”En sämre miljö ställer höga krav på pedagogen, finns det miljöer

Gudmundsson menar att många älskar gamla hus för deras charm, personlighet och kvalitet. Han påpekar också att byggnadsvård ligger i tiden med tanke på återbruk,

lide av «fordommer mot jøder», kan ikke holdes direkte personlig ansvarlige for meningene, holdningene og handlingene til den den delen av befolkningen som måtte

Här vill (V) se förbättringar i kommunernas arbete när det kommer till de kvinnor som blivit utsatta för våld.. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver

Cecilia anser att en utökad rörelseträning är välkommen, hon säger att hennes elever älskar att gå ut och röra på sig och hon ser det som en möjlighet att lära sig genom

[r]

[r]

[r]

Problemet med den levda kroppens begrepp är i grund och botten en förväxling mellan den levande kroppens subjekt och predikat, eller substans och attribut. Hos Merleau-Ponty och

And in order to answer three research questions, the authors firstly introduced the analysis of demographic subcultures, including nationality, age and gender;

Det kan bero på att studenter i årskurs fyra och fem har en större vana att välja kurser än studenter som läser år tre och att de på senare tid har valt sina kurser utan att kunna

För det fjärde riskerar allokeringen av arbetskraft inom det militära att bli ineffektiv, eftersom artificiellt billig arbetskraft leder till en för hög andel arbetskraft

När jag frågade vad de gör med de elever som har svårt för att koncentrera sig menade lärare 1 att närheten till de eleverna är viktig, för att de då känner att det inte

Syftet med arbete är att få en djupare förståelse för hur rörelse under studiedagen kan stöda lärandet för studerande samt att utarbeta olika alternativ för att framhäva

Vakin - Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB Avfallstaxa för fastigheter och verksamheter i Vindelns kommun.. Antagen av styrelsen för Vindeln Vatten och Avfall

Inte minst skulle ett sådant museum visa på betydelsen av en enskild människas personliga mod och beslut- samhet och därigenom låta Raoul Wallenberg inspirera nya generationer till

Sammantaget uppstår kostnader motsvarande 112 500 kronor i genomsnitt som härrör till avveckling av medarbetare och vakanser innan ersättaren är på

Vårt intresse för den fysiska rörelsens betydelse när det gäller barns motoriska utveckling och inlärning ligger till grund för detta examensarbete.. En utförlig genomgång av

Men också att utemiljöns betydelse för inlärningen är en viktig del som inte får glömmas bort eftersom den bara finns där och är en stor naturligresurs.. Slutsatsen av

Mellan 1980 och 2012 har äldreomsorgens kostnader ökat med 74 pro- cent samtidigt som antalet äldre som tar i anspråk äldreomsorg har mins- kat med 19 procent.. Kostnaden per brukare